Comarch DMS

OCR

OCR

[pyt. 2561] Jak powinien wyglądać wpis w pliku web.config dotyczący serwera klucza w przypadku współpracy Comarch DMS z Comarch OCR?
 • W przypadku współpracy Comarch DMS z Comarch OCR w web.config zalecamy wprowadzenie pełnej nazwy serwera licencji dla aplikacji Comarch DMS wraz z nazwą instancji i numerem klucza. Przykład: . Pełną składnię trzeba użyć także, gdy na kluczu jest tylko jeden klucz. W przeciwnym przypadku dla punktu konfiguracyjnego współpracującego na zakładce ACD może nie być możliwe włączenie procesowania dokumentów poprzez zaznaczenie parametru 'Włącz procesowanie dokumentów'.
[pyt. 2555] Jak należy wprowadzić ustawienia, aby łączyć się z Saldeo z dwóch niezależnych komputerów lokalnych? Czy należy instalować na każdym komputerze SaldeoPULPIT? Czy można tą funkcjonalność obsłużyć za pomocą Saldeo Agent?
 • SaldeoPULPIT można skonfigurować na jednym komputerze. SaldeoPULPIT jest potrzebne jedynie do założenia firmy w chmurze Saldeo oraz synchronizacji kontrahentów i towarów. Jeżeli SaldeoPULPIT skonfigurowane jest na tym samym komputerze, co Comarch DMS, ważne jest, aby w SaldeoPULPIT wyłączyć pobieranie dokumentów do chmury Saldeo. Inaczej dokument zostanie pobrany do procesowania przez ten program, który szybciej sprawdzi, czy w katalogu pojawił się nowy dokument.

Ogólne

Ogólne

[pyt. 2560] Czy istnieje możliwość modyfikacji domyślnego wydruku karty obiegu?
 • Standardowy wydruk karty obiegu nie jest możliwy do edycji. Należy stworzyć własny wydruk poprzez wykorzystanie raportów i dashboardów. W kreatorze raportów istnieje możliwość utworzenia nowego raportów lub edycji istniejącego. Instrukcja obsługi kreatora raportów dostępna jest na stronie producenta pod poniższym linkiem: https://documentation.devexpress.com/DashboardWin/15758
[pyt. 2556] Po włączeniu na Typie obiegu Wydruku Książki nadawczej, na wydruku wyświetlane są dane z nowoutworzonych dokumentów. Co zrobić, aby widoczne były dane z dokumentów przed włączeniem wydruku ksiazki nadawczej?
 • Mechanizm konfiguracji wydruku książki nadawczej na pocztę działa od momentu skonfigurowania (włączenia) tej funkcjonalności. Problemem jest tutaj mapowanie kolumn wydruku z kontrolkami karty obiegu. Nie możemy zmapować kontrolek we wcześniejszych konfiguracjach, ponieważ tych kontrolek mogło tam np. nie być. Dokumenty są widoczne od instancji konfiguracji, w której została skonfigurowana funkcjonalność książki nadawczej i kolejnych konfiguracji, w których są pamiętane mapowania kontrolek.
[pyt. 2554] Dlaczego w wersji webowej nie jest widoczna ikona drukarki, aby wywołać standardowy wydruk karty obiegu? W wersji desktopowej jest taka możliwość.
 • Standardowy wydruk karty obiegu, jest to dedykowany wydruk jedynie dla wersji desktopowej. Nie można go wywołać z poziomu wersji webowej. W wersji webowej ikona drukarki będzie widoczna, jeśli pod typ obiegu podepniemy jakiś raport.
[pyt. 2553] Jakie warunki muszą być spełnione, aby po przekaznaiu dokumentu do kolejnego etapu zostało dodane zadanie w terminarzu w Comarch ERPXL?
 • Zadanie zostaje dodane do terminarza operatora XL’owego jeśli: - na właściwościach etapu zaznaczony jest parametr „Umieść zadanie w Terminarzu ERP XL”, - uprawniony operator ma przypisanego pracownika w systemie Comarch ERP XL. Scenariusz pracy: Zadanie zostało przekazane do etapu, w którym jest zaznaczony parametr „Umieść zadanie w Terminarzu ERP XL”. Aplikacja dodała zadanie do terminarza operatora/ów przypisanego/przypisanych do etapu. Zadanie prezentowane jest w terminarzu od momentu przekazania zadania do etapu gdy został ustawiony czas na realizację zadania. Zadanie pozostaje w terminarzu do czasu wykonania, czyli przekazania do następnego etapu w aplikacji Comarch DMS.
[pyt. 2552] Czy jest możliwe automatyczne inicjowanie dokumentów w DMS na podstawie skanów w zdefiniowanym folderze? Dokumenty są różne, tzn. nie mają kodów EAN. Na podstawie np 10 skanów ma zostać zainicjowanych 10 dokumentów automatycznie.
 • Aby automatycznie inicjować dokumenty, które nie mają wskazanego kodu kreskowego i każdy skan ma tworzyć osobny dokument, należy w oknie Inicjowania dokumentów wybrać jedynie Typ obiegu i kontrolkę z załącznikiem. Nie należy ustawiać kontrolki z kodem kreskowym, wówczas pojawi się komunikat: 'Inicjowanie dokumentów bez wybranej kontrolki kodu kreskowego spowoduje utworzenie nowego dokumentu dla każdego z załączników'.
[pyt. 2551] Operator w DMS ma uprawnenia administratora i posiada prawo do usuwana dokumentów. Na liście dokumentów widzi dokumenty, ale dla niektórych ikona kosza jest wyszarzona. Dlaczego?
 • Operator, który ma uprawnienia administracyjne i prawo do usuwania dokumentów może z poziomu listy usunąć dokumenty o statusie ‘Przypisane do Ciebie’. Natomiast dokumenty o statusie ‘Nieprzypisane do Ciebie’ może usunąć po wejściu w dany dokument. Uzasadnieniem takiego działania jest to, aby przed usunięciem takiego dokumentu operator otwierając jego okno zweryfikował, czy nie jest to coś ważnego i czy na pewno należy go usunąć.
[pyt. 2550] Jak wyeliminować ryzyko wprowadzenia kilka razy tego samego dokumentu w Comarch DMS?
 • Istnieje możliwość ustawienia blokady zduplikowania numerów obcych dokumentów u danego kontrahenta. Odpowiednie zapytanie odwołujące się do numeru obcego i kontrahenta w bazie XL należy umieścić w kontrolce typu Komunikat i powiązać kontrolkę Komunikat z kontrolką Kontrahent i kontrolką typu tekst, w której wpisywany będzie numer obcy dokumentu.
[pyt. 2549] Dlaczego checkboxy w kontrolce Dokument ERP XL/Dokument Elektroniczny: Zatwierdzenie merytoryczne dokumentu, Zatwierdzenie formalno-rachunkowe są nieaktywne do zaznaczenia?
 • Wygenerowany/podpięty dokument musi być zatwierdzony (odznaczony check do bufora) aby pojawiła się możliwość zatwierdzenia merytorycznego. Po zatwierdzeniu merytorycznym i wykonaniu dekretacji możliwe jest zatwierdzenie formalno-rachunkowe.
[pyt. 2546] Dlaczego pomimo ustawienia mapowania załączników w kontrolce Dokument ERP XL, nie mapują się one na wygenerowany dokument do ERPXL?
 • W przypadku pracy na dwóch oddzielnych bazach: Comarch ERP XL i Comarch DMS należy zweryfikować ustawienia w pliku web.config. W obszarze należy wskazać wartość FALSE, czyli zapisywanie załączników w bazie ERPXL. Jeśli jest ustawienie na TRUE, wówczas załączniki są zapisywane w bazie obiegowej i pomimo zmapowania nie będą się przenosiły na wygenerowany dokument. W przypadku pracy na jednej wspólnej bazie, załączniki będą mapować się niezależnie od wartości pola w web.config.
[pyt. 2545] Czy istnieje możliowść tworzenia własnych raportów w Comarch DMS?
 • W kreatorze raportów jest możliwość utworzenia nowego raportów lub edycji istniejącego. Instrukcja obsługi kreatora raportów opisana jest na stronie producenta pod poniższym linkiem: https://documentation.devexpress.com/DashboardWin/15758
[pyt. 2544] Czy można zawęzić wymiary analityczne widoczne na opisie analitycznym w kontrolce Dokument ERP XL?
 • Wymiary można zawężać dla wskazanego operatora Comarch DMS. Warunki zawężające listę wymiarów analitycznych można zdefiniować poprzez tabelę cdn.DO_DimensionCondition, która znajduje się w bazie Comarch ERP XL. Zawężanie można wykonać także poprzez dodatkową aplikację Comarch DMS Dimensions dostępną z poziomu folderu instalacyjnego Comarch DMS.
[pyt. 2543] Jaką nazwę należy podać na zakładce Ustawienia->AUTORYZCJA API w polu Baza danych?
 • Na zakładce Ustawienia/Autoryzacja API należy wpisać zmapowaną nazwę bazy z Menadżera baz XL, czyli wartość z kolumny Nazwa Firmy. W przypadku bazy Optimowej również należy podać Nazwę Firmy.
[pyt. 2541] Na jakiego operatora należy zalogować się w przypadku nowoutworzonej bazy DMS?
 • Nowoutworzona baza jest pusta, tzn. nie zawiera danych (brak typów obiegu, struktury organizacyjnej). Pierwsze logowanie odbywa się na domyślnego operatora obiegowego o loginie Administrator, który nie posiada hasła. Po zalogowaniu należy skonfigurować aplikację.

Techniczne

Techniczne

[pyt. 2563] Jak wprowadzić ścieżki PATH w zmiennych środowiskowych w zaawansowanych ustawieniach systemu w przypadku jednoczesnej współpracy Comarch DMS z Comarch ERP i Comarch ERP XL?
 • W ścieżce PATH (Panel Sterowania/System i Zabezpieczenia/System/Zaawansowane ustawienia systemu/zmienne środowiskowe) powinno być wskazanie na jedną aktualną wersję systemu Comarch ERP XL. Jeżeli w PATH znajdują się wskazanie na inne wersje Comarch ERP XL należy je usunąć - pozostawić tylko tą jedną właściwą. Dodatkowo, jeśli jest w PATH jest ścieżka do katalogu z Comarch ERP Optima, zalecamy, aby najpierw był wpis dotyczący Comarch ERP XL, następnie podkatalogu z DMS współpracującym z Comarch ERP XL, a na końcu wpis do ścieżki z Comarch ERP Optima. Po każdej zmianie w zakresie ścieżek PATH konieczne jest zrestartowanie serwera/komputera.
[pyt. 2562] Czy istnieje możliwość zmiany kolejności wyświetlanych spółek w oknie logowania w trybie wielospółkowym?
 • Kolejność wyświetlanych spółek można zmienić poprzez modyfikację procedury obiegowej do.GetCompanies. Pierwszy select tej procedury pobiera spółki, należy dodać do niego grupowanie - Order By [CMD_CompanyName], wówczas spółki będą posortowane po nazwie.
[pyt. 2559] Na jakich portach pracuje aplikacja DMS?
 • Nie ma odgórnych zaleceń dotyczących ustawień portów. Wszystko uzależnione jest od konfiguracji serwera IIS, na którym konfiguracja witryny i przypisanie portów jest dowolne. W przypadku, gdy korzystamy z domyślnych bindingów, jest to port 80 a dla SSL port 443. Jeśli zrobione są inne bindingi, wówczas porty mogą być dowolne.
[pyt. 2558] Co należy zrobić gdy antywirus rozpoznaje aplikację Comarch DMS jako zagrożenie?
 • Jeżeli antywirus rozpoznaje aplikację Comarch DMS jako zagrożenie, należy dodać regułę w programie antywirusowym na dll wskazanego w komunikacie.
[pyt. 2557] Czy istneje moliwość z poziomu aplikacji Comarch DMS uruchamiania bezpośrednio zapytań SQL do zewnętrznych baz danych?
 • Z poziomu aplikacji Comarch DMS jest możliwość połączenia się do obcej bazy. Należy wykonać to poprzez DBlinki definiowane w MS SQL.
[pyt. 2539] Czy istnieje możliwość zmiany kolorystyki wyświetlania pól wymaganych na karcie obiegu?
 • Możliwość zmiany kolorystyki wyświetlania pól wymaganych na karcie obiegu możliwe jest jedynie z poziomu wersji webowej. W pliku app.css znajdującym się w C:\inetpub\wwwroot\WEB\Content dostępna jest reguła: .workflowCard > ul > li .required-control { font-family: Arial, sans-serif; font-weight: bold; color: #00FF00; W miejscu #00FF00 należy podstawić swój kolor ( można użyć formatu hexadecymalnego lub rgb(x, x, x). W przykładzie jest kolor limonkowy.
[pyt. 2538] Czy można przestawić numerację dla dokumentów z numeracji w obrębie miesiąca na numerację w obrębie roku?
 • Numeracja w obrębie roku jest możliwa po modyfikacji procedury [do].[getNextDocumentNumber]. Należy zakomentować fragment dotyczący miesiąca: and MONTH (DWD_CreateDate)=@month .
[pyt. 2537] Czy można ustawić zbiorczo dla wszystkich lub wybranych użytkowników domyślny widok listy dokumentów w panelu użytkownika?
 • Zbiorcze ustawienie Panelu użytkownika dla wszystkich lub wybranych użytkowników można wykonać poprzez ustawienie widoku dla jednego użytkownika i skopiowanie wartości z tabeli [do].[DF_ConfURDokListColumnSettings] dla innych użytkowników.
[pyt. 2536] Jak ustawić wykorzystywanie numeru anulowanego dokumentu w Comarch DMS?
 • Wykorzystywanie numeru anulowanego dokumentu możliwe jest poprzez modyfikację procedury [do].[getNextDocumentNumber] poprzez odkomentowanie części dotyczącej uzupełniania numerów dokumentów po anulowaniu dokumentu.
[pyt. 2535] Czy można ustawić automatyczną wysyłkę wiadomości do osoby inicjującej dany dokument po jego przeprocesowaniu do etapu końcowego?
 • Istnieje możliwość ustawienia automatycznego wysłania maila do osoby inicjującej dany dokument w obiegu bez konieczności dodawania go na ostatnim etapie. Należy wykonać modyfikację procedury OnDocumentPropagation, która jest wywoływana podczas przekazania dokumentu do następnego etapu.
[pyt. 2534] W jakiej tabeli zapisana jest informacja, że dokument jest edytowany przez innego użytkownika?
 • Informacja zapisana jest w tabeli DO.DF_Work w polach: DWD_DCDLockUserId, DWD_LockDate.
[pyt. 2533] W jaki sposób przeprowadzić aktualizację aplikacji DMS w przypadku pracy w trybie wielospółkowym?
 • Aktualizacja aplikacji Comarch DMS polega na uaktualnieniu plików aplikacji. Uruchomienie aktualizacji następuje po wybraniu w oknie powitalnym instalatora opcji: Aktualizuj. W przypadku pracy w trybie wielospółkowym, aktualizacja zostanie wykonana dla bazy obiegowej i spółki domyślnej. Po zakończeniu aktualizacji, należy osobno dla pozostałych spółek uruchomić skrypty znajdujące się w katalogu instalacyjnym SQLXL- w przypadku baz Xl-owych lub skrypty z katalogu SqlOptima - w przypadku baz optimowych.
[pyt. 2530] Czy Comarch DMS może być uruchamiany z poziomu shella Comarch ERP XL?
 • Istnieje możliwość skonfigurowania DMS, aby uruchamiał się z shella Comarch ERP XL. W tym celu należy: - wkopiować katalog DMS do katalogu, gdzie jest zainstalowany Comarch ERP XL; - plik Obiegdokumentow.exe.config wkopiować do katalogu, gdzie jest zainstalowany Comarch ERP XL; - w zmiennych środowiskowych PATH ustawić ścieżki do: - katalogu z Comarch ERP XL - do podkatalogu DMS, który został wkopiowany do katalogu Comarch ERP XL; - zrestartować komputer.