Comarch ERP Optima

Handel

Blokady

[pyt. 167] [OPT] Jak ograniczyć dostęp operatorowi do magazynów?
 • Istnieje możliwość ustawiania zakazów dostępu do magazynów dla poszczególnych operatorów (podobnie jak w przypadku kas w module Comarch ERP Optima Kasa/Bank). Umożliwia to obsługę sytuacji, gdy operator może pracować na kilku magazynach, na pozostałych natomiast ma zakaz wystawiania dokumentów. Założenie zakazu dla operatora jest możliwe z poziomu formularza magazynu (Ogólne/ Inne/ Magazyny), z zakładki Zakazy

  FAQ pyt. 167 magazyn zakazy.png

  Prawo do zakładania zakazów ma tylko operator z ustawionymi uprawnieniami administratora (w menu Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy należy na karcie operatora, na zakładce Ogólne zaznaczyć parametr Administrator).
  Zakładanie zakazów polega na wskazaniu operatorów, którzy nie mają prawa do pracy w tym magazynie. Na liście operatorów, których możemy wskazać nie pojawią się operatorzy, którzy dany magazyn mają wskazany jako swój magazyn domyślny (na karcie operatora w Konfiguracji).

  Operator ma możliwość podglądu dokumentów oraz listy zasobów w magazynie, do którego ma zakaz. Jednak przy próbie dodania nowego dokumentu w tym magazynie program wyświetli komunikat o zakazie i uniemożliwi wystawienie dokumentu. Dlatego jeszcze przed wystawieniem dokumentu operator powinien wybrać właściwy magazyn na liście dokumentów.

  Pewnym wyjątkiem są dokumenty Przesunięcia Międzymagazynowego (MM), gdzie operator może wskazać magazyn docelowy pomimo tego, że ma założony do niego zakaz.

  Możemy również skorzystać z parametrów dostępnych z poziomu Konfiguracji Programu/ Użytkowe/ Operatorzy/ Parametry

  FAQ pyt. 167 domyślny magazyn.png


  Domyślny magazyn – w programie istnieje możliwość określenia magazynu domyślnego, z którym kojarzone są automatycznie dokumenty wystawiane przez operatora. Magazyn może zostać wybrany z listy zdefiniowanych w systemie magazynów, dostępnej po wciśnięciu przycisku. Mechanizm został dokładniej opisany w Podręczniku Użytkownika systemu Comarch ERP Optima dla modułu Handel.

  Blokada zmiany magazynu domyślnego - dokument - parametr jest dostępny tylko jeśli operator ma przypisany magazyn domyślny. Jeśli parametr nie jest zaznaczony - magazyn domyślny proponuje się w trakcie wystawiania dokumentu, ale operator ma możliwość zmiany na inny. Jeśli parametr jest zaznaczony - operator nie ma możliwości wystawienia dokumentu na innym magazynie niż jego magazyn domyślny.

  Blokada zmiany magazynu domyślnego - listy - parametr jest dostępny tylko jeśli operator ma przypisany magazyn domyślny. Daje możliwość zablokowania operatorowi zmiany przypisanego mu magazynu na listach: zarówno listach dokumentów, jak i liście zasobów oraz na raportach historia obrotu towarem i historia obrotów z kontrahentem.

  Dodatkowe informacje dotyczące blokad dostępne są w podręczniku „Ogólne i Konfiguracja” dostępnego z poziomu Pomoc/ Podręczniki.

[pyt. 166] [OPT] Jak blokować sprzedaż przy przekroczonym limicie przeterminowanych płatności?
 • W Comarch ERP Optima istnieje możliwość blokowania sprzedaży dla kontrahenta, jeśli przekroczony zostanie określony dla niego limit przeterminowanych płatności. Dopuszczalny limit przeterminowanych płatności jest określany na karcie kontrahenta w polu: Limit przetermin. płatn. (zakładka Handlowe). Aby program kontrolował limit przeterminowanych płatności dla danego kontrahenta należy na jego karcie zaznaczyć ten parametr i wskazać dopuszczalną wartość.

  Wartość przeterminowanych płatności jest wyliczana w momencie zatwierdzania dokumentu na podstawie dokumentów przeterminowanych w Preliminarzu płatności. Jako datę graniczną wg. której określany jest termin do blokady przyjmowany jest termin realizacji płatności, który uwzględnia automatycznie dwa parametry:

  - maksymalną zwłokę kontrahenta (określaną na jego karcie na zakładce Płatności), oraz

  - czas realizacji polecenia przelewu przez bank (określany na karcie banku, na zakładce Dodatkowe).

  Jeśli Użytkownik chce, by blokada nie następowała zaraz po przekroczeniu terminu płatności, tylko dopuszcza jeszcze jakiś okres „przejściowy” od terminu płatności - może wypełnić na karcie kontrahenta pole Maksymalna zwłoka. Podczas wyliczania wartości przeterminowanych płatności, uwzględniane są dokumenty z Preliminarza: typu przychodowego, zarówno płatności w buforze, jak i „do realizacji”.

  Program kontroluje limit przeterminowanych płatności w następującym przypadku:
  jeśli dokument jest zapisywany na trwałe (kontrola jest prowadzona, jeśli forma płatności na dokumencie ma odroczony termin płatności lub w przypadku, gdy przy płatności gotówką operator w pole Kwota wpłacana wpisze mniejszą wartość niż wartość faktury).

  jeśli dokument jest zapisywany do bufora (kontrola jest prowadzona zawsze, niezależnie od formy płatności pod warunkiem, że na kacie operatora zaznaczona jest opcja: Kontrola płatności - zapis do bufora - ostrzeżenie lub blokada).

  Sposób kontroli przeterminowanych płatności ustawia się dla każdego operatora indywidualnie Czyni się to na jego karcie w Konfiguracja/ Program /Użytkowe /Operatorzy, na zakładce Parametry - opcje Kontrola płatności: Zapis na trwałe lub Zapis do bufora. Dostępne opcje to:
  - brak – program nie kontroluje płatności podczas zapisu dokumentów, niezależnie od tego, czy kontrahent ma ustawione limity, czy też nie. Opcja jest dostępna tylko podczas zapisu dokumentów do bufora,
  - ostrzeżenie – podczas zapisu dokumentu program informuje o ewentualnym przekroczeniu limitu kredytu lub limitu przeterminowanych płatności (w zależności od ustawienia parametrów na karcie kontrahenta), ale pozwala na jego zatwierdzenie,
  - blokada – program blokuje możliwość zapisu dokumentu w przypadku, gdy kontrahent przekroczy przyznany limit kredytu lub przeterminowanych płatności. Operator może jedynie powrócić na formularz dokumentu, by dokonać na nim zmian.

  Dodatkowo program umożliwia kontrolę płatności dla dokumentów WZ, RO, FPF - po zaznaczeniu parametru Kontrola płatności na dokumentach WZ, RO, FPF.

  Podczas Seryjnego zatwierdzania faktur kontrolowane są zarówno limit kredytu jak i limit przeterminowanych płatności. W przypadku, gdy kontrahent przekroczy któryś z tych limitów - dokument nie zostanie zatwierdzony, niezależnie od uprawnień operatora (ostrzeżenie/ blokada).

  Na oknie Sprzedaż dedykowana w polu Po terminie wykazywana jest wartość przeterminowanych płatności, o jaką przekroczono przyznany kontrahentowi limit. Wartość jest liczona w oparciu o termin realizacji płatności. Po wciśnięciu przycisku widocznego obok pola wyświetlany jest Preliminarz płatności podmiotu, wyświetlający wszystkie przeterminowane płatności kontrahenta (wg terminu realizacji).

  Dodatkowe informacje dotyczące blokad dostępne są w podręczniku „Ogólne i Konfiguracja” dostępnego z poziomu Pomoc/ Podręczniki.

Ceny

[pyt. 1423] [OPT] Jak zaktualizować cennik przy pomocy arkusza MS Excel ?
 • Podczas importu cennika mamy możliwość zaktualizowania cen sprzedaży towarów. Okno importu dostępne jest z poziomu list: Ogólne/ Cennik, Handel/ Zasoby (importu dokonujemy wówczas przyciskiem dyskietki w lewym dolnym rogu) lub Narzędzia/ Importy/ Słowników z pliku/ Cennik. Należy wybrać opcję Plik w formacie MS Excel, wskazać plik źródłowy i zaznaczyć opcję: Dopisywanie nowych pozycji i aktualizacja istniejących. Szczegółowe informacje na temat wymaganej struktury arkusza MS Excel znajdują się w biuletynie "OPT009-Import danych z arkusza MS Excel do systemu Comarch ERP Optima", dostępnym na Indywidualnych stronach dla Klientów/Partnerów w obszarze Comarch ERP Optima/ Dokumentacja/ Biuletyny.

[pyt. 165] [OPT] Jak zmienić cenę zakupu na karcie towaru?
 • Ostatnia cena zakupu widoczna jest na zakładce Ogólne formularza towaru, natomiast rzeczywiste ceny towaru uśrednione (dla metody rozliczania magazynu AVCO) lub ceny dla poszczególnych dostaw towaru (dla FIFO lub LIFO) widoczne są na formularzu towaru, na zakładce Zasoby. Według tych cen z zakładki Zasoby wydawany jest towar i odpowiednio naliczane koszt i marża.

  Ceny rzeczywiste ewidencjonowane są w programie na podstawie dokumentów przychodowych wprowadzających towar na magazyn (PZ, PW, BO, PKA). Zmieniane są tylko na podstawie cen pobranych z dokumentów przychodowych lub korekt do nich.

  Ostatnia cena zakupu jest aktualizowana automatycznie przez program po wystawieniu każdej kolejnej transakcji przychodowej – Faktury Zakupu, Przyjęcia Zewnętrznego, Przyjęcia Wewnętrznego, Przyjęcia Kaucji, Bilansu Otwarcia. Cenę tę można aktualizować w oparciu o korekty wartości (ceny) do tych dokumentów. W menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry znajduje się parametr Aktualizuj ceny zakupu po korekcie wartości (ceny). Do wyboru dostępne są dwie opcje:
  - gdy dotyczy ostatniej dostawy – ustawienie tej opcji spowoduje aktualizację ostatniej ceny zakupu na karcie towaru tylko w sytuacji, kiedy korekta dotyczyć będzie ostatniego dokumentu przychodowego (czyli tej dostawy, która na karcie towaru ustawiła ostatnią cenę zakupu).
  - wg ustawienia na dokumencie - ustawienie tej opcji spowoduje, że na korekcie będzie widoczny parametr Aktualizuj cenę zakupu w cenniku. Użytkownik będzie mógł każdorazowo zdecydować, czy chce aktualizować ostatnią cenę zakupu towaru w oparciu o daną korektę wartości (ceny).

  Ręczna zmiana ostatniej ceny zakupu na karcie towaru jest możliwa tylko, gdy dana karta nie została wykorzystana na żadnym dokumencie.

  W sytuacji, gdy karta towaru została już wykorzystana na dokumencie np. FA/ PA, wówczas pole z ostatnią ceną zakupu jest wyszarzone. Każdy kolejny dokument przychodowy na towar zaktualizuje ostatnią cenę zakupu na karcie towaru.

[pyt. 164] [OPT] Jak przeszacować wartość towaru na magazynie?
 • Aby zmienić wartość towarów na magazynie (obniżyć lub podwyższyć) należy najpierw wystawić dokument RW (Rozchód Wewnętrzny), a następnie wprowadzić dokument PW (Przyjęcie Wewnętrzne) na te towary z nowymi cenami. Po wprowadzeniu dokumentu PW na kartach towarów zaktualizuje się ostatnia cena zakupu, natomiast wartość towaru widoczna jest na karcie towaru, na zakładce Zasoby.
[pyt. 163] [OPT] Jak zmienić ceny sprzedaży?
 • Ceny sprzedaży można modyfikować na kartach towarów. Lista towarów dostępna jest w menu Ogólne/ Cennik oraz Handel/ Zasoby.

  Z poziomu tych list można również dokonywać zmian cen w ramach operacji seryjnych. Menu operacji seryjnych dostępne jest na liście rozwijanej obok ikony:

  operacje seryjne zmiana ceny.png

  Po wcześniejszym zaznaczeniu na liście towarów, których ceny chcemy zmodyfikować wybieramy na liście funkcję "Zmiana ceny". Funkcja ta pozwala w prosty sposób modyfikować ceny w oparciu o wskazane wartości kwotowe. 

  FAQ pyt. 163 z2 zmiana ceny.png

  Pole Cena bazowa daje możliwość wyboru ceny w oparciu, o którą zostanie zmieniona wartość ceny wskazanej w polu Cena wyliczana. Cena wyliczana to cena, która zostanie zmieniona o wskazany % lub kwotę.

  Zmiana ceny o % to możliwość wskazania o jaki % ma zostać zmieniona cena (na plus lub na minus). Zmiana ceny o kwotę to możliwość wpisania kwoty (dodatniej lub ujemnej), we wskazanej walucie o jaką ma zostać zmieniona cena. Jeżeli na podstawie ustawień wyliczona cena będzie ujemna – program ustawi cenę zerową. Po naciśnięciu ikony pioruna ceny zostaną przeliczone. 

  W menu Ogólne/ Cennik na liście rozwijanej przy przycisku Funkcje dodatkowe znajduje się opcja „Karty cennikowe".

  karty cennikowe przecena grup towarowych.png

  Wybieramy opcję Przecena grup towarowych. W otwartym oknie określamy pola:

  • Grupa towarowa (jeżeli pole pozostawimy puste, wówczas zaktualizują się ceny towarów, które nie mają przypisanej żadnej grupy).
  • Cena: hurtowa 1,2,3, detaliczna lub inna zdefiniowana w konfiguracji
  • Zmiana ceny o (+/-) X%


  W menu Ogólne/ Cennik istnieje również możliwość wyeksportowania cennika do pliku XML za pomocą przycisku FAQ pyt. 163 z4 eksport cennika.png. Za pomocą dowolnego edytora plików XML można zaktualizować cennik, a następnie zaimportować go do programu Comarch ERP Optima przyciskiem FAQ pyt. 163 z5 import cennika.png z zaznaczeniem opcji Dopisywanie nowych pozycji i aktualizacji istniejących. W trakcie importu dla towarów nieistniejących w bazie zakładane są nowe karty, natomiast na już istniejących kartach wprowadzane są informacje zgodne z zapisanymi w pliku. Wiąże się to z nadpisaniem m.in. nazwy towaru, cen sprzedaży itp. Taki sam efekt można uzyskać po wyeksportowaniu Cennika do pliku MS Excel (również poprzez przycisk z dyskietką), wprowadzenie nowych cen na arkuszu i import do programu.

[pyt. 162] [OPT] Jak skorygować niewłaściwie wprowadzone ceny przez Operatora na dokumencie PZ przed przekształceniem do FZ?
 • Po przekształceniu dokumentu PZ do Faktury Zakupu (FZ), zmiana cen na FZ jest możliwa tylko po zaznaczeniu parametru Pozwalaj na edycję cen/kursu na FZ powstałym z PZ w menu System/ Konfiguracja/ Magazyn/ Parametry. Przy zatwierdzaniu Faktury Zakupu, na której zmodyfikowano ceny, tworzona jest korekta wartości do Przyjęcia Zewnętrznego. Jeśli dokument PZ nie został jeszcze przekształcony do FZ, można najpierw wystawić korektę wartościową do PZ, a następnie przekształcić dokument PZ do FZ. Na Fakturze Zakupu będą już ceny uwzględniające korektę.

  Jeśli natomiast dokument FZ został zapisany na stałe, system pozwoli tylko na anulowanie dokumentu (jeśli dostawa nie została jeszcze wydana z magazynu na dokumencie rozchodowym) lub wykonanie korekty.

Detal

[pyt. 1695] [OPT] Forma płatności w Comarch ERP Optima Detal jest nieaktywna – co należy sprawdzić ?
 • Jeżeli Comarch ERP Optima Detal współpracuje z drukarką fiskalną należy w oknie logowania do Detalu wybrać przycisk Zaloguj do konfiguracji, a następnie Drukarka fiskalna.
  W oknie Ustawień drukarki fiskalnej wszystkie używane w Detalu formy płatności powinny mieć przypisaną  Nazwę fiskalną. Jeżeli dla którejś z form płatności pole w kolumnie Nazwa fiskalna jest nieuzupełnione – to taka forma będzie nieaktywna w Detalu w oknie płatności do dokumentu.

  1695_1_ustawienia drukarki_1

  Może się również zdarzyć, że forma płatności jest nieaktywna mimo, iż przypisano jej Nazwę fiskalną w Ustawieniach drukarki fiskalnej. Taka sytuacja dotyczy zazwyczaj form, które w Comarch ERP Optima mają określony typ inny niż Gotówka z terminem 0 dni (np. przelew).


  W wersjach Comarch ERP Optima Detal starszych niż 2012 wystawienie dokumentu z formą płatności odroczoną było możliwe tylko i wyłącznie po wybraniu Kontrahenta innego niż !NIEOKREŚLONY!.
  Od wersji 2012 możliwe jest wystawianie dokumentów z płatnością odroczoną również dla kontrahenta !Nieokreślonego pod warunkiem, że dla konkretnego operatora pracującego na stanowisku detalicznym został w programie Comarch ERP Optima zaznaczony parametr Płatność odroczona dla !Nieokreślonego. Parametr jest dostępny na karcie operatora w menu System/ Konfiguracja/ Program/ Detal/ Funkcje pracowników.


  funkcja pracownika - kacier.png

Inne

[pyt. 2483] W jaki sposób zmienić seryjnie precyzję ceny dla wszystkich kartotek towarowych?
 • W sytuacji kiedy w menu Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry zaznaczono parametr: Ceny z czterema miejscami po przecinku, z poziomu menu Ogólne/ Cennik dostępna jest operacja seryjna: Zmiana precyzji ceny.

  Menu operacji seryjnych dostępne jest z poziomu menu Ogólne/ Cennik, na liście rozwijanej obok ikony: 176_st1.jpg.

  opcje seryjne.png

  Po wcześniejszym zaznaczeniu na liście, towarów których precyzję ceny chcemy zmodyfikować wybieramy na liście funkcję "Zmiana precyzji ceny". Funkcja ta pozwala jednocześnie zmienić precyzję ceny, offset oraz zaokrąglenie.

[pyt. 2362] W jaki sposób w programie Comarch ERP Optima można sprawdzić status podmiotu w VAT?
 • Status VAT kontrahenta- czy jest podatnikiem VAT czynnym można sprawdzić na karcie kontrahenta. W tym celu na formularzu kontrahenta dodano przycisk  56.png Weryfikacja statusu VAT kontrahenta. Sprawdzanie kontrahenta odbywa się na podstawie numeru NIP (weryfikowane są wyłącznie polskie numery NIP).

  Po wykonaniu weryfikacji, jeżeli kontrahent ma niewłaściwie zaznaczoną wartość parametru Podatnik VAT czynny, Użytkownik jest przenoszony na zakładkę [Handlowe], parametr Podatnik VAT czynny jest zaznaczany bądź odznaczany (w zależności od wyniku weryfikacji), a obok parametru pojawia się chmurka z komunikatem: Ustawiono zgodnie z danymi Ministerstwa finansów. W przypadku, kiedy jest to podatnik VAT czynny, a kontrahent w programie widnieje jako osoba fizyczna, dodatkowo ustawiany jest status kontrahenta: Podmiot gospodarczy. Jeżeli kontrahent ma poprawnie ustawione w/w parametry, po wywołaniu funkcji sprawdzenia statusu nie pojawia się żaden komunikat dla Użytkownika.

   Funkcja weryfikacji statusu VAT kontrahenta dostępna jest wyłącznie dla programów na gwarancji.

[pyt. 2269] [OPT] Jak wysłać powiadomienie o wygenerowanym dla Klienta zleceniu serwisowym?
 • Powiadomienie do Klienta o wygenerowanym dla niego zleceniu serwisowym może być wysłane w formie e-mail lub SMS. W tym celu należy zaznaczyć parametr: Automatyczne generowanie zleceń cyklicznych w konfiguracji Firmy/Serwis/Automat zleceń cyklicznych i odpowiednio skonfigurować pozostałe parametry.

  FAQ pyt. 2269 z1 autmat zleceń cyklicznych.png

  Następnie z poziomu Wzorca Zlecenia Cyklicznego na zakładce Zlecenia automatyczne zaznaczyć parametr: Generuj zlecenia automatyczne. W kolejnym kroku należy wybrać sposób powiadomienia Klienta o planowanym dla niego zleceniu: Wyślij powiadomienie e-mail/Wyślij powiadomienie sms. Po wybraniu odpowiedniej opcji, należy z tego poziomu utworzyć, bądź wskazać już istniejący szablon e-mail/sms, jaki będzie wykorzystywany do wysyłania powiadomień oraz podać adres e-mail i/lub numer telefonu, na jaki zostanie wysłane powiadomienie.

  wzorzec zlecenia cyklicznego.png

  Zlecenie zostanie wygenerowane automatycznie na podstawie pola: Data kolejnego zlecenia z zakładki Ogólne o godzinie ustawionej na parametrze w konfiguracji firmy. Adres oraz telefon jest wczytywany automatycznie na podstawie danych Kontrahenta, Odbiorcy i Osoby zlecającej. Dane te można modyfikować, wskazując je z rozwijanej listy bądź wpisując je ręcznie.
[pyt. 2267] [OPT] W jaki sposób można ustawić własną nazwę wątku dla wiadomości e-mail?
 • W programie umożliwiono definiowanie własnych przedrostków, dodawanych do numeru wątku wiadomości e-mail. Aby zdefiniować własny tekst (maksymalnie 20 znaków), należy wpisać go bezpośrednio w pole Przedrostek dodawany do numeru wątku – w menu System/ Konfiguracja/ Program/ CRM/ Konta e-mail na zakładce Parametry i zapisać zmiany w konfiguracji. Dodane w ten sposób przedrostki nie mogą zostać usunięte z listy, ani nie podlegają edycji, gdyż wówczas możliwe jest zachowanie ciągłości w przypadku kontynuacji starszych konwersacji. Możliwość definiowania własnych przedrostków jest niezależna od ustawienia parametru Włącz wątkowanie korespondencji.

  Wątkowanie można włączyć również bezpośrednio z poziomu formularza wiadomości e-mail w menu Narzędzia okna – przycisk Wątek. Pozostawiając w tym polu wartość AUTO, w temat maila przeniesiony zostanie przedrostek z konfiguracji i kolejny numer. Jeśli w pole wpiszemy własny tekst, w temacie maila będzie on wpisany w miejscu numeru.
[pyt. 2264] [OPT] Jak anulować Wydanie z magazynu, ale nie usuwać powiązanego z WZ zapisu kasowego?
 • Na dokumencie WZ, po zaznaczeniu w menu System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy parametru Płatność do WZ, możliwe jest określenie formy płatności. Wybór formy jest możliwy spośród form nieodroczonych o zaznaczonym (w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Kasa/Bank/ Formy płatności) typie gotówka lub karta. W związku z tym, w momencie zatwierdzania WZ, następuje przyjęcie wpłaty, a w module Kasa/Bank tworzy się odpowiedni zapis.

  W przypadku próby anulowania WZ z zarejestrowaną płatnością, pojawi się komunikat: Nie można anulować dokumentu. Dokument posiada rozliczone płatności. Aby taka operacja mogła zostać jednak przeprowadzona w programie, należy przed anulowaniem dokumentu, po zaznaczeniu go na liście, z menu kontekstowego pod prawym przyciskiem myszy, wybrać najpierw opcję Usuń powiązanie z rozliczeniem. Po wykonaniu tej operacji, możliwe będzie anulowanie Wydania Zewnętrznego z przyjętą płatnością (nawet wtedy, gdy raport, w którym znajduje się płatność został zamknięty), a zapis kasowy pozostanie w bazie.
[pyt. 1719] [OPT] Jak podzielić płatność na fakturze sprzedaży?
 • Jeżeli chcemy podzielić płatność na kilka pozycji, należy na fakturze sprzedaży (faktura nie może być zapisana na stałe, czyli w kolorze czarnym na liście) przejść na zakładkę Płatności. W zakładce pojawi się okienko, takie jak na poniższym obrazku, z jedną pozycją, w której kwota brutto odpowiada wartości faktury. W polu kwota należy wpisać tylko tą część wartości do zapłaty, która ma być rozliczona w podanym terminie, z określoną formą płatności. Następnie należy dodać kolejną płatność przyciskiem plusa. Wówczas pojawi się nowy rekord, dla którego możemy wpisać termin płatności i wybrać formę płatności. Kwota podpowie się jako różnica (pełna wartość faktury minus pierwsza pozycja).

  FA podział płatności.png

  Przykład:
  Wystawiamy fakturę sprzedaży na kwotę 1000zł netto (1230zł brutto). Klient od razu wpłaca gotówkę o wartości 1000zł, a pozostałe 230zł chciałby zapłacić w terminie 7 dni przelewem. W takim wypadku na zakładce Płatności powinniśmy dla pierwszego rekordu wpisać kwotę 1000, dodać nowy rekord i ustawić w nim formę płatności jako przelew, termin płatności na 7 dni; kwota podpowie się 230zł.

  Należy pamiętać aby suma kwot z wszystkich rekordów była równa wartości faktury.

  Polecamy obejrzenie filmu instruktażowego, pokazującego jak podzielić płatność na fakturze sprzedaży. Film znajduje się na Indywidualnych Stronach Klientów http://www.erp.comarch.pl/klienci w obszarze "Filmy instruktażowe" w gałęzi Handel / Płatność do faktury sprzedaży lub bezpośrednio na stronie http://www.erp.comarch.pl/filmy.
[pyt. 1694] [OPT] Akcyza. Jak zaewidencjonować podatek akcyzowy na wyroby węglowe?
 • Od dnia 2 stycznia 2012 roku węgiel i koks przeznaczone do celów opałowych podlegają opodatkowaniu akcyzą na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, z późn. zm.). W związku z powyższym Comarch ERP Optima umożliwia obsługę akcyzy na węgiel. Szczegóły w podręczniku Comarch ERP Optima - Handel (rozdział Podatek akcyzowy na wyroby węglowe), dostępnym na Indywidualnej Stronie Klienta (http://erp.comarch.pl/klienci) w obszarze Comarch ERP Optima / Dokumentacja / Podręczniki/Instrukcje.
[pyt. 161] [OPT] Jakie wymogi muszą spełniać dokumenty aby mogły być zafiskalizowane na urządzeniu fiskalnym (drukarka fiskalna)?
 • Dokumenty, które mogą zostać zafiskalizowane muszą spełniać jeden podstawowy warunek: muszą być wystawione w cenach brutto (podatek VAT musi być liczony algorytmem „od brutto").

  Paragony: po odznaczeniu opcji Bufor zostaje automatycznie zaznaczony znacznik Fiskalizuj. Wtedy zatwierdzenie paragonu powoduje jego wydruk na drukarce fiskalnej. Dodatkowo możliwy jest wydruk paragonu na zwykłej drukarce.
  Faktura sprzedaży: w chwili zatwierdzania dokumentu, po odznaczeniu opcji Bufor - pojawia się możliwość wydruku fiskalnego. Podczas wystawiania Faktur sprzedaży parametr jest automatycznie zaznaczany tylko w przypadku, gdy dokument jest wystawiany na kontrahenta, który posiada status osoby fizycznej oraz przypisany domyślny algorytm wystawiania dokumentów: od brutto. 
  W sytuacji wystawiania faktury sprzedaży dla kontrahenta o statusie podmiot gospodarczy, po odznaczeniu parametru Bufor znacznik Fiskalizuj nie jest automatycznie zaznaczany.
  Algorytm naliczania VAT można także zmienić ręcznie przed wprowadzeniem towarów na dokument (na formularzu dokumentu znajduje się z lewej strony nad tabelką z towarami). W momencie wprowadzenia pierwszej pozycji towarowej możliwość zmiany algorytmu zostanie zablokowana. Aby możliwa była zmiana algorytmu naliczania podatku VAT na Fakturze Sprzedaży w buforze, na której już dodano pozycje, należy w Konfiguracji firmy/ Handel/ Parametry zaznaczyć Pozwalaj na zmianę netto/ brutto na dokumentach zawierających pozycje. Należy pamiętać, że warunkiem pojawienia się znacznika fiskalizacji jest wskazanie sterownika drukarki z poziomu menu System/ Konfiguracja/ Stanowisko/ Ogólne/ Drukarka fiskalna
  Zaznaczenie opcji Fiskalizuj spowoduje, że w momencie zapisu faktury na drukarce fiskalnej wydrukowany zostanie paragon fiskalny.
  Operator nie będzie mógł wykonać powtórnej fiskalizacji z poziomu listy dokumentów jeśli:
  • na karcie operatora zaznaczony jest parametr: Blokada ponownej fiskalizacji FA i PA,
  • ma założony zakaz dostępu do magazynu (na formularzu magazynu), na którym wystawiony jest dany dokument.
  Dokument, który został zafiskalizowany ma w kolumnie status znacznik (F).

  Jakie dokumenty nie mogą zostać zafiskalizowane (parametr Fiskalizuj nie pojawi się lub będzie nieaktywny):
  1. Faktury wystawiane w cenach netto – wynika to z niezgodności algorytmu wyliczania podatku VAT na fakturze i w drukarce.
  2. Dokumenty w buforze – wynika to z możliwości dokonywania zmian na takim dokumencie, fiskalizacja natomiast jest procesem nieodwracalnym.
  3. Dokumenty korygujące – urządzenia fiskalne nie rejestrują dokumentów korygujących, na ich podstawie sporządzić należy odrębny protokół zwrotów dla Urzędu Skarbowego.
  Ponadto w chwili zatwierdzania dokumentu, jeśli parametr Fiskalizuj jest zaznaczony, to program sprawdza, czy:
  • dokument nie jest pusty (nie są wpisane żadne pozycje),
  • nie występują pozycje bez nazwy,
  • nie występują pozycje z ceną sprzedaży 0.
  W przypadku wykrycia jednej z tych nieprawidłowości program wyświetli komunikat i nie dopuści do zatwierdzenia dokumentu i jego fiskalizacji.
[pyt. 160] [OPT] Jak wyliczana jest marża?
 • Naliczanie marży w programie Comarch ERP Optima może odbywać się przy pomocy jednej z dwóch metod:

  metodą "w stu" - naliczanie marży od ceny sprzedaży
  marża = (cena sprzedaży - ostatnia cena zakupu)/ cena sprzedaży * 100,

  metodą „od stu” - naliczanie marży od ceny zakupu
  marża = (cena sprzedaży - ostatnia cena zakupu) / cena zakupu * 100.

  W menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry znajduje się parametr Procent marży obliczany metodą „w stu". Jeśli parametr nie jest zaznaczony – marża jest wyliczana metodą „od stu". Jeśli parametr jest zaznaczony – marża jest wyliczana metodą „w stu".

[pyt. 159] [OPT] Jak odróżnić dokumenty wystawiane przez różnych operatorów?
 • Istnieje możliwość wykorzystania serii przypisanej do konkretnego operatora w schemacie numeracji dokumentu.

  W definicji schematu numeracji (w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Definicje dokumentów) dla konkretnego rodzaju dokumentu, jako jeden z członów numeracji należy ustawić serię. Jeśli seria ma być uzależniona od operatora wystawiającego dokument, wtedy definiując schemat numeracji należy zaznaczyć parametr Pobieraj serię domyślną dla operatora (parametr jest dostępny również na już istniejących schematach, zawierających serię jako jeden z członów).

   FAQ pyt. 159 definicja faktury sprzedaży.png

  Serię domyślną dla operatora można zdefiniować na formularzu operatora (Konfiguracja / Program/ Użytkowe/ Operatorzy, na karcie operatora na zakładce Ogólne pole Domyślna seria). Jeżeli operator nie będzie miał przypisanej serii (na karcie operatora) wówczas będzie pobierana seria domyślna określona w konfiguracji (gałąź Firma/ Handel/ Serie Dokumentów - kolumna Nazwa).

  Jeśli schemat numeracji był już zastosowany na dokumencie, wówczas nie będzie możliwości jego zmiany, należy utworzyć nowy schemat. Zagadnienie to zostało opisane w pytaniu. 158: [OPT] Jak można zmienić schemat numeracji dokumentów?

  Tworzenie schematu numeracji z serią domyślną operatora zostało też pokazane na filmie instruktażowym “Schemat numeracji”, dostępnym na stronie http://www.erp.comarch.pl/filmy w zakładce Handel.

[pyt. 158] [OPT] Jak można zmienić schemat numeracji dokumentów?
 • Nie można zmodyfikować istniejącej definicji schematu numeracji dokumentów, jeżeli już została ona wykorzystana na dokumentach.

  Można natomiast w konfiguracji (System/ Konfiguracja/ Firma/ Definicje dokumentów/ Handel lub odpowiednio inna gałąź np. Magazyn) wskazać typ dokumentu, np. Faktury Sprzedaży i dodać nową definicję schematu numeracji przyciskiem FAQ pyt. 158 z1 ikona plusa.png. Istnieje możliwość użycia takiego samego symbolu jaki posiada istniejący już schemat, lub dowolnego innego. Następnie określamy poszczególne człony schematu numeracji - np. miesiąc, rok, magazyn itp.

  Jeśli w definicji nowego schematu użyty został ponownie taki sam symbol, to przy zapisie tego schematu numeracji wyświetli się komunikat: 
  Istnieje już aktywny schemat o symbolu [FA]. Czy chcesz mimo to zapisać nowy schemat i oznaczyć istniejący już schemat [FA] jako nieaktywny?
   
  FAQ pyt. 158 z2 schmat nr już istnieje.png

  Jeśli wybierzemy opcję TAK zapiszemy nowy schemat numeracji, a stary o tym samym symbolu zostanie oznaczony jako nieaktywny.

  Jeśli wybierzemy opcję NIE nowy schemat nie zostanie zapisany.

  Jeśli wybierzemy opcję ANULUJ powrócimy do okna edycji schematu numeracji.

  Jeśli zapiszemy nowy schemat, który posiada taki sam symbol jak dotychczas wykorzystywany schemat numeracji oraz schemat ten był do tej pory schematem domyślnym, to nowo zapisany schemat numeracji będzie automatycznie schematem domyślnym.

  Jeśli utworzyliśmy schemat numeracji z nowym symbolem i chcemy ustawić ten schemat numeracji jako domyślny, możemy to zrobić w lokalizacji: Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Dokumenty (lub odpowiednio Magazyn/ Dokumenty) i dla typu np. FA- Faktura Sprzedaży przypisujemy nową definicję (po dwukrotnym kliknięciu w kolumnie Definicja można wybrać utworzoną wcześniej definicję schematu numeracji z listy), aby przy wystawianiu dokumentu program automatycznie podpowiadał nowy schemat numeracji.
  Na stronie http://www.erp.comarch.pl/filmy w zakładce Handel dostępny jest film instruktażowy "Schemat numeracji".


[pyt. 157] [OPT] Jakie podpowiadają się daty na dokumentach powiązanych FA/ WZ ?
 • Dokument WZ
  Zatwierdzając dokument WZ z bufora na stałe z zaznaczonym parametrem FA, program podniesie formularz FA z datami zgodnymi z dokumentem WZ.
  Jeżeli zapiszemy na stałe sam dokument WZ (bez zaznaczonego parametru FA), a później wygenerujemy dokument FA z listy, wówczas na podniesionym formularzu FA będzie zawsze data systemowa (bieżąca), a nie zgodna z dokumentem WZ .
  Jeżeli ma być zachowana chronologia numeracji, Faktury Sprzedaży powinny być generowane z listy dokumentów WZ (z datami bieżącymi).

  Dokument FA
  Zatwierdzając Fakturę Sprzedaży z zaznaczonym parametrem WZ, program automatycznie generuje dokument WZ z datami zgodnymi z Fakturą Sprzedaży.
  Zapisując na stałe samą Fakturę Sprzedaży (wyciągniętą z bufora), możemy w późniejszym terminie wygenerować do niej dokument WZ. Wygenerowany dokument WZ jest zawsze zatwierdzony na stałe i utworzony z datą bieżącą.

  Datę bieżącą w programie można zmienić w menu Narzędzia/Data bieżąca.

[pyt. 156] [OPT] Co oznaczają kolory dokumentów handlowych oraz magazynowych na liście?

Inwentaryzacja

[pyt. 155] [OPT] Jak wykonać inwentaryzację bez kontroli poprawności dokumentów?
 • Standardowo, aby zamknięcie inwentaryzacji było możliwe, spełnione musi być kilka warunków dotyczących bazy danych. Aby inwentaryzacja mogła zostać zamknięta, na listach nie mogą występować dokumenty w buforze lub dokumenty handlowe (FS, PA, FZ), które nie są skojarzone z dokumentami magazynowymi. Jeśli program napotka na takie dokumenty, które dotyczą towarów - nie pozwoli na zamknięcie inwentaryzacji, jeśli natomiast dotyczą usług - wtedy inwentaryzacja zostanie zamknięta. Jeśli zamknięcie inwentaryzacji zostanie przerwane - program wyświetla listę dokumentów, które są za to odpowiedzialne. Znacznie ułatwia to korygowanie bazy danych tak, aby zamknięcie inwentaryzacji było możliwe.
  • przed zamknięciem inwentaryzacji należy usunąć/ zapisać na stałe wszystkie dokumenty handlowe (FA, PA, RO, ZD) w buforze,
  • wszystkie dokumenty handlowe (FA, PA) muszą być skojarzone z dokumentami magazynowymi,
  • dokumenty typu Zamówienie u Dostawcy, Rezerwacja Odbiorcy muszą być przekształcone.

  W menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry znajduje się parametr Inwentaryzacja bez kontroli poprawności dokumentów. Przy próbie zamknięcia inwentaryzacji, program zawsze sprawdza, czy występują dokumenty blokujące zamknięcie. Jeśli takie dokumenty nie występują, inwentaryzacja jest zamykana bez względu na ustawianie parametru. Jeśli jednak takie dokumenty istnieją w bazie to:
  • jeśli parametr jest odznaczony – zamknięcie inwentaryzacji jest blokowane. Wyświetlany jest log z informacją o blokujących dokumentach,
  • jeśli parametr jest zaznaczony – program wyświetla tylko informację, że inwentaryzacja będzie zamknięta bezwarunkowo i, po akceptacji Użytkownika, tworzy dokumenty PWAI/ RWAI.
  Natomiast należy pamiętać, że w przypadku zamykania bezwarunkowego inwentaryzacji, jeśli po wykonaniu inwentaryzacji zostaną zapisane dokumenty wpływające na stan magazynu z datą wcześniejszą niż data arkusza, to ilości na arkuszu nie będą zgodne z ilościami na stanie magazynowym na dzień utworzenia arkusza.
  W przypadku równoczesnego przekształcania większej ilości AI, program informuje o wykonywaniu inwentaryzacji bezwarunkowej dla każdego arkusza oddzielnie. Jeśli program napotka na arkusz, który nie może zostać zamknięty (np. w buforze), operacja zostaje przerwana i dalsze arkusze nie są przekształcane.

  Polecamy obejrzenie filmu instruktażowego, pokazującego tworzenie inwentaryzacji bez kontroli dokumentów. Film znajduje się na Indywidualnych Stronach Klientów http://www.erp.comarch.pl/klienci w obszarze "Filmy instruktażowe" w gałęzi Handel/ Inwentaryzacja lub bezpośrednio na stronie http://www.erp.comarch.pl/filmy.
[pyt. 154] [OPT] Na czym polega różnica w podsumowaniu między spisem z natury a listą zasobów?
 • Różnice w podsumowaniu spisu z natury a listy zasobów mogą być uzależnione od:

  • Parametru zerowe oraz Nie pozwalaj na wydanie towaru gdy występują rezerwacje dostępnego w lokalizacji System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry. W sytuacji, gdy występują rezerwacje towaru to na liście zasobów pole ilość różni się od ilości dostępnej. Jeżeli ilość dostępna jest równa zero, oraz zaznaczony jest parametr Nie pozwalaj na wydanie towaru gdy występują rezerwacje wówczas po wyłączeniu parametru zerowe, towar zniknie z listy zasobów. W takim wypadku podsumowanie na liście zasobów będzie mniejsze niż na wydruku spisu z natury.

  • Parametru nieaktywne. Po zaznaczeniu parametru, towary nieaktywne wyświetlą się na liście w kolorze czerwonym. Można się upewnić czy towary nieaktywne mają ilość i ilość dostępną równą zero. Jeżeli nie, wówczas porównując zestawienia należy wziąć to pod uwagę.


  Można również porównywać ze sobą podsumowanie na liście zasobów w kolumnie: W.zakupu-PLN, przy zaznaczonym parametrze zerowe oraz odznaczonym parametrze Nie pozwalaj na wydanie towaru na wydanie towaru gdy występują rezerwacje, z podsumowaniem na wydruku: Spis z natury/ Wzór standard (gdzie W.zakupu- PLN wyliczana jest zgodnie z metodą rozliczania magazynu określoną w konfiguracji: FIFO, LIFO, średnia ważona).

Komunikaty

[pyt. 2484] Informacja (29418) Dokument nie może zostać zapisany. Zaznaczono fiskalizację. Na dokumencie znajdują się towary z ceną z czterema miejscami po przecinku.
 • Komunikat pojawia się przy próbie fiskalizacji Faktury Sprzedaży, gdy cena na pozycji jest wpisana z czterema miejscami po przecinku i rachunek: ilość x cena nierówna się wartości. Dokument można zafiskalizować po odznaczeniu parametru Ceny z czterema miejscami po przecinku na elemencie dokumentu.

[pyt. 2384] Ostrzeżenie (25168) Błąd podczas importu dokumentu z pliku XML! Nie można dodać towaru. Moduł HANDEL jest wyłączony.
 • Komunikat pojawia się podczas importu dokumentów z pliku XML, jeśli na importowanym dokumencie znajdują się pozycje o typie: Towar. Aby zaimportować taki dokument należy zalogować się do modułu: Handel.

[pyt. 2383] Ostrzeżenie (25167) Błąd podczas importu dokumentu z pliku XML! Nie można dodać usługi na dokumencie magazynowym.
 • Komunikat pojawia się podczas importu dokumentów Przyjęcia Wewnętrznego  z pliku XML, jeśli na importowanym dokumencie znajdują się pozycje o typie: Usługa. Nie ma możliwości zaimportowania na listę dokumentów Przyjęć Wewnętrznych dokumentów zawierających usługi.

[pyt. 2375] Informacja (30960) W konfiguracji zaznaczono parametr: Ceny z czterema miejscami po przecinku. Format EDI wymaga cen zaokrąglonych do dwóch miejsc. Po wyeksportowaniu ceny zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
 • Komunikat pojawia się przy próbie eksportu cennika lub dokumentu w formacie ECOD, jeżeli w konfiguracji jest zaznaczony parametr: Ceny z czterema miejscami po przecinku. ECOD nie ma możliwości użycia ceny z czterema miejscami po przecinku.

[pyt. 2374] Informacja (30954) Ceny towarów w cenniku zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Operacja jest nieodwracalna i czasochłonna, upewnij się, że została wykonana kopia bezpieczeństwa bazy.
 • Komunikat pojawia się przy próbie odznaczenia w konfiguracji parametru Ceny z czterema miejscami po przecinku. Po wyborze opcji OK, parametr jest odznaczany, a ceny zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku tylko dla towarów, które mają zaznaczony parametr Cena z czterema miejscami po przecinku i mają w cenie cztery miejsca po przecinku. Po wyborze Anuluj nic się nie zmienia, parametr pozostaje zaznaczony. 

[pyt. 2371] Pytanie (30973) Czy chcesz zaktualizować domyślny adres podmiotu?
 • Pytanie pojawia się po kliknięciu w przycisk Aktualizuj e-mail podmiotu na formularzu odebranej wiadomości e-mail. Użycie przycisku pozwala zaktualizować domyślny adres podmiotu przypisanego do wiadomości.

[pyt. 2370] Pytanie (30929) Szablon został oznaczony jako domyślny. Czy chcesz, aby kopie wszystkich wiadomości, na których zostanie użyty ten szablon, zostały przesłane na adres [adres/y e-mail]?
 • Pytanie pojawia się przy zapisie szablonu wiadomości e-mail oznaczonym jako Domyślny i z przypisanym/i adresem/ami e-mail. Po kliknięciu w Tak zostanie zapisany szablon z adresem/ami UDW. Po kliknięciu w Nie nastąpi powrót do formularza szablonu, gdzie kursor zostanie ustawiony w polu UDW.
[pyt. 2369] Ostrzeżenie (-2147217900) Rozmiar pliku graficznego, który jest wysyłany do e-Sklep, nie może być większy niż 512 KB.
 • Ostrzeżenie pojawia się przy próbie zapisania karty towaru z dodanym plikiem o typie grafika. W przypadku udostępniania zdjęcia w Comarch e-Sklep jego rozmiar nie może przekroczyć 512 KB.
[pyt. 2368] Ostrzeżenie (30798) Program pracuje w trybie demo lub tylko do odczytu. Wykonanie tej operacji nie jest możliwe.
 • Komunikat pojawia się podczas użycia przycisku Sprawdź status VAT, w sytuacji kiedy program pracuje w wersji DEMO lub jest po gwarancji. Funkcja weryfikacji statusu VAT kontrahenta dostępna jest wyłącznie dla programów na gwarancji.

[pyt. 2361] Ostrzeżenie (30114) „Lista osób ankietowanych jest pusta! Do wzorca ankiety [kod wzorca ankiety] dodaj osoby, które mają być ankietowane.”
 •  Komunikat pojawia się podczas użycia przycisku 13_3.jpg w celu wygenerowania ankiet z formularza Wzorzec ankiety, na którym nie uzupełniono listy podmiotów na zakładce [Ankietowani]. Zapis będzie możliwy po dodaniu kontrahenta, przedstawiciela lub pracownika do wzorca ankiety.

[pyt. 2360] Ostrzeżenie „Nie można usunąć wzorca ankiety. Istnieją ankiety powiązane z wzorcem.”
 • Ostrzeżenie pojawia się przy próbie usunięcia wzorca ankiety, z którego zostały już wygenerowane ankiety. W celu usunięcia wzorca, należy przejść na zakładkę CRM/ Ankietowanie i usunąć te powiązane z wzorcem ankiety, których stan określony jest jako „do wypełnienia”.

[pyt. 2359] Ostrzeżenie (30940) „Odpowiedź: [nazwa wartości z szablonu] Jest duplikacją innej już istniejącej na liście. Wartość odpowiedzi na liście nie może się powtarzać.”
 • Ostrzeżenie pojawia się przy próbie zapisania formularza Szablon odpowiedzi, w którym występują przynajmniej dwie takie same wartości w odpowiedziach. Wartość odpowiedzi w ramach danego szablonu musi być unikalna. W przypadku wpisania dwóch takich samych odpowiedzi program nie pozwala na zapisanie szablonu.

[pyt. 2356] Informacja (25090) Błąd agregowania dokumentów! WZ [Numer dokumentu]: Dla towaru T1 [T1] ilość * cena jest różna od wartości.
 • Komunikat pojawi się przy próbie przekształcenia RO/ WZ do paragonu, jeżeli dokument RO/ WZ został wystawiony algorytmem od brutto, a na pozycji dokumentu wpisana jest cena z czterema miejscami po przecinku i rachunek: ilość x cena nie równa się wartości. Przekształcenie do paragonu nie jest możliwe, jeżeli ceny na dokumencie podane są z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

[pyt. 2355] Pytanie (30949) Kod EAN został zmieniony. Czy chcesz zaktualizować kod towaru?
 • Jeżeli kod EAN jest taki sam jak kod towaru (w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Autonumeracja i kody EAN włączona jest autonumeracja towarów według kodów EAN), komunikat pojawi się przy zatwierdzeniu zmiany domyślnego kodu EAN na karcie towaru. Po kliknięciu w Tak zostanie zaktualizowany kod towaru na nowy kod EAN. Wybranie opcji Nie spowoduje zapisanie karty towaru z dotychczasowym kodem towaru, ale z nowym kodem EAN, który zostanie przypisany jako domyślny kod EAN.

[pyt. 2354] Ostrzeżenie (30978) Dla wybranego EAN nie można automatycznie wygenerować kodu towaru, karta towaru o kodzie 'KOD_TOWARU' już istnieje. Zmień kod towaru ręcznie lub wyłącz autonumerację.
 • Jeżeli w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Autonumeracja i kody EAN  dla autonumeracji w schemacie numeracji wybrano kod EAN i zaznaczono parametr Generuj kod EAN automatycznie przy dodawaniu nowej karty, komunikat pojawi się przy próbie zapisania nowej karty towaru, jeśli zostanie wpisany kod EAN taki jak kod innego towaru.

[pyt. 2262] [OPT] Pytanie (30808) Wybrano pozycje do przeniesienia na dokument. Czy na pewno chcesz zamknąć okno?
 • Jeśli zaznaczono jakąkolwiek pozycję na liście Łatwa sprzedaż / Łatwe zakupy, wówczas, przy próbie zamknięcia okna, pojawi się powyższy komunikat. Użytkownik ma możliwość wyboru Tak/Nie.
[pyt. 2261] [OPT] Pytanie (30543) Zapisać zmiany?
 • Komunikat pojawia się, jeśli modyfikujemy pozycję dokumentu i wybierzemy opcję Edytuj poprzedni lub Edytuj następny (dostępne w górnym pasku ikon). Po twierdzącej odpowiedzi, program zapisze zmiany i przejdzie do edycji kolejnej pozycji. W przypadku wybrania opcji Nie, wprowadzone zmiany do pozycji dokumentu nie zostaną zapisane, a program również przejdzie do edycji następnej/poprzedniej pozycji. Kliknięcie w opcję Anuluj, spowoduje powrót do edytowanego pola.
[pyt. 2260] [OPT] Ostrzeżenie (25154) Nie znaleziono wskazanego pliku!
 • Ostrzeżenie pojawia się w sytuacji, gdy na  liście pozycji cennikowych, po wskazaniu opcji Wybór kolumn, wybrana zostanie dodatkowa kolumna o nazwie Załączniki. Wówczas jeśli na karcie towaru wskazany był załącznik o typie: Link, natomiast plik został usunięty, to po najechaniu myszką na kolumnę: Załącznik, w oknie: podgląd danych binarnych wyświetlona zostanie ikona FAQ pyt 2260.png. Natomiast przy próbie otwarcia danego załącznika pojawi się dany komunikat.

[pyt. 2259] [OPT] Informacja (25094) Zaznaczono zbyt wiele dokumentów!
 • Komunikat pojawia się w sytuacji, gdy nastąpi próba przekształcenia więcej niż jednej Faktury Zakupu do Faktury Sprzedaży. Aktualnie możliwe jest przekształcenie jednej FZ bezpośrednio do FS. Na Fakturę Sprzedaży przenoszona jest tylko lista towarów wraz z ilościami - pozostałe warunki ustawiane są jak na nowo wystawianej fakturze. Ceny na Fakturze Sprzedaży proponowane są zgodnie z ustawionym domyślnie kontrahentem !Nieokreślony!. Użytkownik może dowolnie modyfikować tak utworzoną fakturę.
[pyt. 2258] [OPT] Informacja (25090) Błąd agregowania dokumentów! Dokument RO nie posiada towarów złożonych!
 • Komunikat pojawia się przy próbie przekształcenia Rezerwacji odbiorcy do dokumentu Przyjęcia wewnętrznego produktów. Jeżeli RO nie zawiera towarów lub usług złożonych, takie przekształcenie nie jest możliwe.
[pyt. 2257] [OPT] Informacja (25090) Błąd agregowania dokumentów! Wszystkie towary występujące na rezerwacji są niedostępne na magazynie lub rezerwacja została zrealizowana w całości.
 • Komunikat pojawia się przy próbie przekształcenia Rezerwacji Odbiorcy do dokumentów rozchodowych. W sytuacji, gdy RO zostało wystawione na magazyn, na którym nie ma wystarczającej ilości towaru dla pozycji wskazanych na rezerwacji, program nie pozwala na zrealizowanie takiego RO dokumentem rozchodowym.
[pyt. 2256] [OPT] Pytanie (25105) Niektóre pozycje mają zerową wartość. Czy kontynuować zapis?
 • Komunikat pojawia się w chwili zatwierdzenia dokumentu, na którym nie została ustalona cena towaru. Po wybraniu opcji Tak, dokument zapisze się z ceną zerową. Wybranie opcji Nie pozwala na wprowadzenie ceny towaru/usługi na formularzu dokumentu.
[pyt. 2255] [OPT] Informacja (25115) Do przekształconego dokumentu występują korekty. Konieczne jest wygenerowanie korekt skojarzonych.
 • W przypadku, kiedy do dokumentu handlowego wystawiona jest korekta, a następnie dokument ten zostaje przekształcony do dokumentu magazynowego, podczas przekształcania tworzą się też dokumenty magazynowe do powiązanej korekty.
[pyt. 2254] [OPT] Informacja (30802) Faktura posiada powiązane paragony. Faktura została wystawiona na wybrane pozycje paragonów, dlatego anulowanie powiązanych paragonów nie jest możliwe. Anulowanie paragonów należy wykonać oddzielnie.
 • Komunikat pojawia się w sytuacji, kiedy próbujemy anulować fakturę wystawioną na wybrane pozycje z paragonów. Po wybraniu opcji OK, faktura zostanie anulowana oraz zostaną usunięte powiązania faktury z paragonami i dokumentami magazynowymi (jeśli istnieją). Anulowanie paragonów można wykonać z poziomu listy paragonów. Natomiast po wybraniu opcji Anuluj, operacja anulowania zostanie wycofana.
[pyt. 2253] [OPT] Ostrzeżenie (-21472179000) Dodano dwie identyczne dane binarne wysyłane do e-Sklep/wszystko.pl!
 • W programie istnieje mechanizm sprawdzający, czy na karcie cennikowej produktu wysyłanego do Comarch ERP e-Sklep/wszystko.pl nie są wskazane wielokrotnie te same dane binarne (wybrane z listy danych binarnych). Kontrola ta odbywa się podczas zapisu karty towaru. Aby zapisać kartę, należy z tabeli Załączniki usunąć zduplikowany załącznik.
[pyt. 2252] [OPT] Informacja (25124) Nie można anulować dokumentu. Raport został zamknięty. Nie można usuwać jego zapisów.
 • Komunikat pojawia się przy próbie anulowania dokumentu z formą płatności gotówka lub karta, do którego jest wygenerowany zapis kasowo/bankowy, znajdujący się w już zamkniętym raporcie kasowo/bankowym i gdy w Konfiguracja/ Firma/ Kasa/Bank/ Parametry, zaznaczony jest parametr: Kasowanie rozliczeń przy kasowaniu i anulowaniu dokumnetów. Aby móc anulować dokument, należy odnaleźć raport kasowo/bankowy, w którym znajduje się zapis i odznaczyć check „Zamknięty”.
[pyt. 2251] [OPT] Ostrzeżenie (25244) Żadna pozycja listy nie jest zaznaczona! Zaznacz na liście te pozycje, które mają być przeniesione na magazyn serwisowy.
 • Komunikat pojawia się przy próbie utworzenia dokumentu MM na magazyn serwisowy z poziomu formularza: Zlecenia serwisowego, gdy nie zaznaczono żadnych pozycji do przeniesienia. Aby utworzyć dokument MM na magazyn serwisowy, należy najpierw zaznaczyć pozycje do przeniesienia w kolumnie zaznaczeń. 

[pyt. 2250] [OPT] Informacja (25041) Nie można anulować paragonu Należy najpierw anulować lub usunąć powiązaną fakturę.
 • W celu anulowania Paragonu, w pierwszym etapie należy anulować lub usunąć Fakturę Sprzedaży. Lista powiązanych dokumentów jest dostępna z poziomu otwartego formularza paragonu z zakładki Dokumenty.
[pyt. 2249] [OPT] Informacja (29417) Błąd agregowania dokumentów! Nie można agregować dokumentów z różnych miesięcy.
 • Paragony mogą być agregowane do wspólnej Faktury Sprzedaży tylko z jednego miesiąca (decyduje data sprzedaży).
[pyt. 2248] [OPT] Informacja (29417) Błąd agregowania dokumentów! Nie wszystkie paragony posiadają dokumenty magazynowe. Aby przekształcić wybrane paragony do faktury należy wygenerować brakujące dokumenty magazynowe (WZ/RW).
 • W przypadku, gdy chociaż jeden z zaznaczonych paragonów posiada dokumenty magazynowe, niemożliwe jest ich przekształcenie do jednej Faktury Sprzedaży. Paragony mogą być przekształcone, gdy wszystkie zaznaczone posiadają powiązane dokumenty magazynowe lub żaden nie posiada takich dokumentów.
[pyt. 2247] [OPT] Informacja (29417) Błąd agregowania dokumentów! Nie wszystkie dokumenty zostały zafiskalizowane.
 • W przypadku, gdy chociaż jeden z zaznaczonych paragonów jest zafiskalizowany, niemożliwe jest ich przekształcenie do jednej Faktury Sprzedaży. Paragony mogą być przekształcone, gdy wszystkie zaznaczone są niezafiskalizowane lub wszystkie są zafiskalizowane.
[pyt. 2246] [OPT] Informacja (29417) Błąd agregowania dokumentów! Nie wszystkie paragony zostały zaksięgowane.
 • W przypadku, gdy chociaż jeden z zaznaczonych paragonów jest zaksięgowany, niemożliwe jest ich przekształcenie do jednej Faktury Sprzedaży. Paragony mogą być przekształcone, gdy wszystkie zaznaczone są zaksięgowane lub gdy są wszystkie niezaksięgowane.
[pyt. 2245] [OPT] Ostrzeżenie (30114) Wybrano wysyłanie wiadomości e-mail przez automat przypomnień. Aby wysyłać przypomnienia w formie e-mail wskaż konto w Konfiguracja/Firma/CRM/Automat przypomnień.
 • Ostrzeżenie wyświetla się w przypadku, gdy Użytkownik na formularzu zadania w zakładce Automatyczne przypomnienia wybierze opcję Generuj automatyczne przypomnienia dla klientów/ operatorów, a w zakładce System/Konfiguracja/Firma/CRM/Automat przypomnień nie zostało wybrane z listy konto e-mail, z którego mają być wysyłane wiadomości e-mail przez automat przypomnień. Jeżeli lista kont e-mail jest pusta, należy sprawdzić, czy zostało założone konto pocztowe (System/Konfiguracja/Program/CRM/Konta e-mail) oraz czy na formularzu konta nie został zaznaczony parametr Nieaktywne
[pyt. 2244] [OPT] Ostrzeżenie (29420) Nie można zmienić wartości na elemencie. [Korekta wartości (graniczna) przekroczyła wartość faktury.]
 • W związku z tym, że na korekcie granicznej dla pozycji można podać wartość ujemną, program sprawdza, czy wartość towaru nie spadnie poniżej aktualnej wartości zasobu. Jeśli z obliczeń wyniknie, że tak - program nie pozwoli zapisać nowej ceny, wyświetlając komunikat, że korekta przekroczyła wartość faktury. Użytkownik może maksymalnie wpisać taką ujemną wartość korekty pozycji, aby wartość zasobu po korekcie wynosiła 0,00.
[pyt. 2243] [OPT] Informacja (25090) Błąd agregowania dokumentów! [nr faktury pro forma]:Nie można przekształcić faktury pro forma, do której istnieje dokument w buforze.
 • Należy otworzyć Fakturę Pro Forma, przejść na zakładkę Dokumenty i sprawdzić z jakimi dokumentami jest powiązana ta faktura (Rezerwacja Odbiorcy/ Wydanie Zewnętrzne/ Faktura Sprzedaży). Komunikat oznacza, że któryś z tych dokumentów jest w buforze, czyli podlega edycji, stąd nie jest możliwe dalsze przekształcanie FPF. Należy przejść na odpowiednią listę w menu Handel, np. Handel/ Rezerwacje odbiorcy, odnaleźć dokument o właściwym numerze (widocznym na zakładce Dokumenty z poziomu FPF) i zapisać go na stałe, odznaczając na formularzu parametr Bufor (bądź usunąć taki dokument).
[pyt. 2242] [OPT] Ostrzeżenie (30114) Operacja niemożliwa. Nie masz uprawnień do modyfikacji atrybutów dla towaru!
 • Jeśli operator w menu System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy na karcie, na zakładce Blokady dostępu ma założoną blokadę na procedurę Zmiana atrybutu dla towaru bądź Formularz atrybutu towaru. Wówczas program nie pozwoli na wykonanie funkcji seryjnego dodawania/usuwania atrybutów. Modyfikację ustawień na karcie operatora można dokonać po zalogowaniu na konto operatora o uprawnieniach administratora.
[pyt. 2241] [OPT] Pytanie (30814) Na dokumencie dla towarów podlegających odwrotnemu obciążeniu powyżej limitu została ustawiona stawka NP. Wartość sprzedaży na dokumencie nie przekroczyła limitu. Czy zmienić stawki VAT?
 • Komunikat ten pojawia się w sytuacji, gdy w konfiguracji firmy (System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry) zaznaczony jest parametr Odwrotne obciążenie wg karty towaru oraz na karcie danego towaru przy opcji Odwrotne obciążenie wybrano Powyżej limitu. W przypadku, gdy na dokumencie łączna wartość takich towarów nie przekracza 20 000 złotych, a zostanie ustawiona dla nich stawka VAT NP, to program informuje o takim fakcie komunikatem oraz pyta, czy chcemy dla tych towarów zmienić stawkę VAT na stawkę ustawioną na karcie danego towaru. Wybranie opcji Tak spowoduje zmianę stawki VAT dla takich towarów na NP, natomiast w przypadku wybrania opcji Nie – na towarach pozostaną domyślne stawki VAT.
[pyt. 2239] [OPT] Pytanie (30816) Na dokumencie wybrano kontrahenta o statusie "Podatnikiem jest nabywca". Aby poprawnie wystawić dokument z "odwrotnym obciążeniem" należy zaznaczyć parametr: Podatnik VAT czynny. Czy chcesz zaznaczyć parametr?
 • Komunikat pojawia się w przypadku, gdy wystawiany jest dokument na kontrahenta o statusie Podatnikiem jest nabywca. Domyślnie używa się tego statusu do zastosowania w programie mechanizmu odwrotnego obciążenia, jednakże jeśli ma to zadziałać w sposób poprawny – musi być również zaznaczony parametr Podatnik VAT czynny. Wybranie opcji Tak na komunikacie, powoduje automatyczne zaznaczenie wskazanego parametru, natomiast w przypadku wybrania opcji Nie – statusy kontrahenta nie zostaną zmodyfikowane.
[pyt. 2233] [OPT] Informacja (25090) Błąd agregowania dokumentów! [nr faktury zakupu]: Występują tylko elementy z niezerową stawką.
 • Komunikat pojawia się przy próbie utworzenia Dokumentu Wewnętrznego Sprzedaży do Faktury Zakupu w sytuacji, kiedy na FZ wszystkie pozycje mają naliczony VAT.
  Do Faktury Zakupu, niezależnie od statusu kontrahenta na FZ, można wygenerować FWS pod warunkiem, że:
  - pozycje na FZ nie mają naliczonego podatku VAT,
  - w przypadku, kiedy na FZ część pozycji ma wykazany podatek VAT, na FWS zostaną przeniesione wyłącznie pozycje bez naliczonego podatku VAT.

  Dokumenty wewnętrzne wystawiane są do Faktur Zakupu w:
  - nabyciu wewnątrzunijnym – zadaniem dokumentów wewnętrznych jest naliczenie podatku VAT przy dostawach wewnątrzunijnych,
  - odwrotnym obciążeniu – w przypadku towarów objętych odwrotnym obciążeniem podatkowym obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy będącym podatnikiem VAT. Jednocześnie nabywcom przysługuje prawo do odliczenia VAT. W programie mechanizm ten realizowany jest poprzez Dokumenty Wewnętrzne Sprzedaży i Dokumenty Wewnętrzne Zakupu.
[pyt. 2232] [OPT] Pytanie (30812) Na dokumencie występują pozycje z odwrotnym obciążeniem. Aby poprawnie wystawić dokument należy zmienić status kontrahenta na: Podatnikiem jest nabywca i zaznaczyć parametr: Podatnik VAT czynny. Czy chcesz zmienić status i zaznaczyć parametr?
 • Komunikat pojawia się w przypadku, gdy w konfiguracji firmy (menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry) zaznaczony jest parametr Odwrotne obciążenie wg karty towaru oraz na karcie danego towaru, na zakładce Ogólne dla opcji Odwrotne obciążenie wybrano Tak. Aby prawidłowo wystawić dokument z mechanizmem odwrotnego obciążenia, należy również wybrać na karcie kontrahenta status Podatnikiem jest nabywca oraz zaznaczyć parametr Podatnik VAT czynny (zakładka Handlowe na karcie kontrahenta).

  Wybranie opcji Tak, powoduje automatyczne zaznaczenie wskazanego parametru oraz zmianę statusu kontrahenta. Natomiast w przypadku wybrania opcji Nie – kontrahent nie zostanie zmodyfikowany.
[pyt. 2213] [OPT] Informacja ID 25090 „Błąd agregowania dokumentów! [numer dokumentu]: Nie można agregować dokumentów z różnych magazynów.”
 • W przypadku, gdy agregowane są dokumenty Rezerwacja Odbiorcy z zaznaczonym parametrem Rezerwacja wewnętrzna – wymagana jest zgodność na obu dokumentach pól: Mag. docelowy i Magazyn.
[pyt. 2212] [OPT] Informacja ID 25090 „Błąd agregowania dokumentów! Na RO występują tylko usługi!”
 • W przypadku, gdy stworzony jest dokument Rezerwacja Odbiorcy z zaznaczonym na formularzu parametrem Rezerwacja wewnętrzna – nie ma możliwości przekształcenia go do dokumentu Przesunięcie Międzymagazynowe, w sytuacji gdy występują na nim wyłącznie pozycje o typie usługa.
[pyt. 2210] [OPT] Ostrzeżenie ID (-2147217900) „Już istnieje aktywna cena o nazwie: [nazwa ceny powtarzającej się].”
 • Ostrzeżenie pojawia się, gdy użytkownik próbuje dodać cenę o nazwie już istniejącej w programie. Do programu została wprowadzona kontrola nazwy ceny, która weryfikuje wprowadzane nazwy - nie mogą być aktywne równocześnie dwie ceny o takiej samej nazwie.
[pyt. 2209] [OPT] Pytanie ID 29315 „W bazie istnieją już towary. Za chwilę nastąpi aktualizacja bazy, do wszystkich towarów zostanie dopisana cena [nazwa ceny]. Operacja czasochłonna! Czy chcesz kontynuować?”
 • Komunikat pojawia się podczas zatwierdzania nowej kategorii cenowej (dodawanej z poziomu System/Konfiguracja/Firma/Handel/Ceny towarów i usług). Po kliknięciu w opcję Tak program wykona operację dodawania do listy nowej ceny.
[pyt. 2208] [OPT] Informacja: „Sprzedaż niemożliwa! Limit kredytu został przekroczony o [kwota]!”
 • Powyższa informacja pojawia się w przypadku próby zatwierdzenia dokumentów handlowych (do bufora lub na trwałe) na kontrahenta, którego limit kredytu został przekroczony (limit kredytu ustawiamy i sprawdzamy jego stan na karcie kontrahenta [Ogólne/Kontrahenci] na zakładce Handlowe). Konieczne jest również zaznaczenie na karcie operatora w konfiguracji programu (System/Konfiguracja/Program/Użytkowe/Operatorzy) na zakładce Parametry w obszarze Kontrola płatności opcji blokada (przy zapisie na trwałe, w buforze lub przy jednym i drugim).
[pyt. 2207] [OPT] Informacja: „Limit kredytu został przekroczony o [kwota]!”
 • Powyższa informacja pojawia się w przypadku próby zatwierdzenia dokumentów handlowych (do bufora lub na trwałe) na kontrahenta, którego limit kredytu został przekroczony (limit kredytu ustawiamy i sprawdzamy jego stan na karcie kontrahenta [Ogólne/Kontrahenci] na zakładce Handlowe). Konieczne jest również zaznaczenie na karcie operatora w konfiguracji programu (System/Konfiguracja/Program/Użytkowe/Operatorzy) na zakładce Parametry w obszarze Kontrola płatności opcji ostrzeżenie (przy zapisie na trwałe, w buforze lub przy jednym i drugim).
[pyt. 2206] [OPT] Komunikat ID 25090 „Błąd agregowania dokumentów! [numer dokumentu]: Na RO ustawiono różne magazyny!”
 • Podczas przekształcania dokumentu RO do MM lub do RW sprawdzane jest, czy na poszczególnych pozycjach nie wskazane zostały różne magazyny. Jeśli zostały ustawione różne magazyny, to wyświetlony zostanie powyższy komunikat. Aby możliwe było przekształcenie RO do MM lub do RW, wszystkie pozycje na RO muszą mieć wskazany ten sam magazyn.
[pyt. 2205] [OPT] Komunikat ID 25090 „Błąd agregowania dokumentów! [numer dokumentu]: RO nie jest rezerwacją wewnętrzną i nie może być przekształcona do dokumentu MM.”
 • Podczas przekształcania dokumentu RO do MM sprawdzane jest, czy na dokumencie zaznaczony jest parametr Rezerwacja wewnętrzna. Jeśli nie jest on zaznaczony, to wyświetlony zostanie powyższy komunikat. Oznacza on, że aby dokument RO można było przekształcić do dokumentu MM, należy wcześniej zaznaczyć na nim parametr Rezerwacja wewnętrzna oraz wskazać Magazyn docelowy.
[pyt. 2204] [OPT] Komunikat ID 30796 „Nie można utworzyć dokumentu korygującego. Na dokumencie są usługi złożone. Wygeneruj dokumenty magazynowe na składniki.”
 • Podczas tworzenia dokumentu korekty do Faktury Sprzedaży lub Paragonu program sprawdza, czy na dokumencie któraś z pozycji to usługa złożona z zaznaczonym na jej karcie cennikowej parametrem Pobieranie składników na FA/PA oraz jeśli jest taka pozycja, to czy do dokumentu handlowego został wygenerowany dokument RW. Jeśli na FA lub PA jest taka pozycja, ale nie został do niego wygenerowany dokument RW, to wyświetlony zostanie powyższy komunikat. Oznacza on, że przed wykonaniem korekty konieczne jest przekształcenie dokumentu FA/PA do dokumentu magazynowego WZ (RW), dopiero po takim przekształceniu będzie możliwe wykonanie korekty tego dokumentu.
[pyt. 2203] [OPT] Komunikat ID 30789 „Na dokumencie znajdują się usługi złożone. Korektę do dokumentu RW należy wykonać oddzielnie.”
 • Podczas tworzenia dokumentu Korekty Ilości do Faktury Sprzedaży lub Paragonu, program sprawdza, czy na dokumencie któraś z pozycji to usługa złożona oraz jeśli jest taka pozycja, to czy do dokumentu handlowego został wygenerowany dokument RW. Jeśli tak, wyświetlony zostanie powyższy komunikat. Oznacza on, że korekta, którą tworzymy nie będzie dotyczyć składników usługi złożonej, rozchodowanych na dokumencie RW i aby te składniki wróciły na magazyn, konieczne jest wykonanie Korekty Ilości również dla dokumentu RW.
[pyt. 2202] [OPT] Ostrzeżenie ID 25007 „Nie można utworzyć dokumentu korygującego. Do dokumentu istnieje korekta [numer dokumentu korygującego].”
 • Korekta Danych może być wykonywana wyłącznie jako pierwsza korekta do danej faktury. Korekta Ilości, Wartości (ceny) lub Stawki VAT, która zostanie utworzona po Korekcie Danych, będzie uwzględniała zmiany wprowadzone Korektą Danych.
[pyt. 2201] [OPT] Ostrzeżenie ID ( -2147217900) „Rozmiar danej binarnej, która jest wysyłana do e-Sklep, nie może być większy niż 10MB.”
 • Ostrzeżenie pojawia się przy zapisie kartoteki towarowej w sytuacji, gdy w tabeli Załączniki dodano załącznik z opcją udostępnienia w e-Sklep, którego rozmiar przekroczy 10 MB. Istnieje bowiem blokada przesyłania do Comarch ERP e-Sklep danych binarnych większych niż 10 MB.
[pyt. 2200] [OPT] Ostrzeżenie ID ( -2147217900) „Nie można usunąć danej binarnej wykorzystanej na grupie towarowej!”
 • Ostrzeżenie pojawia się przy próbie usunięcia danej z listy danych binarnych, która została przypisana do atrybutu wykorzystanego na grupie towarowej. Wcześniej konieczne jest usunięcie z grupy towarowej atrybutu powiązanego z daną binarną, dopiero później można usuwać daną z listy danych binarnych.
[pyt. 2199] [OPT] Ostrzeżenie ID ( -2147217900) „Nie można usunąć danej binarnej wykorzystanej na towarze lub urządzeniu!”
 • Ostrzeżenie pojawia się przy próbie usunięcia danej z listy danych binarnych w sytuacji, kiedy załącznik został dodany do towaru lub na urządzeniu wykorzystany jest atrybut z usuwaną daną binarną. Wcześniej konieczne jest usunięcie załącznika z listy załączników na kartotece towarowej lub usunięcie z urządzenia atrybutu powiązanego z daną binarną, dopiero później można usuwać daną z listy danych binarnych.
[pyt. 2198] [OPT] Pytanie ID 30793 „Towar jest wysyłany do Comarch ERP e-Sklep/wszystko.pl. Czy ustawić dla załączników parametr e-Sklep/wszystko.pl?”
 • Przy dodawaniu załączników do towaru, który wysyłany jest do Comarch ERP e-Sklep/wszystko.pl, program umożliwia dokonanie wyboru (opcje Tak/Nie), czy dodawany załącznik ma być wysyłany. Jeśli wybrana zostanie opcja Tak, to dany załącznik będzie oznaczony jako wysłany do e-Sklepu.
[pyt. 2197] [OPT] Ostrzeżenie ID 30114 „Dana binarna użyta w atrybutach, nie można usunąć załącznika.”
 • Komunikat pojawia się przy próbie usunięcia załącznika z tabeli Załączniki (z zakładki Atrybuty na pozycji cennikowej) w sytuacji, kiedy załącznik jest powiązany z atrybutem. Nie można usuwać załącznika powiązanego z atrybutem binarnym, wcześniej konieczne jest usunięcie atrybutu, dopiero później można usuwać załącznik z listy załączników.
[pyt. 2097] [OPT] Pytanie ID 4101 "Faktura proforma FPF/1/2017 posiada zaliczki, do których nie została wystawiona faktura finalna. Czy chcesz kontynuować?"
 • Podczas zamykania Faktury Pro Forma (opcja Zamknij dostępna pod prawym przyciskiem myszy na liście FPF) program sprawdza, czy istnieją powiązane zaliczki, które nie zostały jeszcze w całości uwzględnione na Fakturach Finalnych. Jeżeli tak, wyświetli się powyższy komunikat. Wybranie opcji Nie spowoduje odrzucenie polecenia Zamknij. Zatwierdzenie komunikatu spowoduje zamknięcie Faktury Pro Forma i wykorzystanie powiązanych z nią zaliczek na Fakturze Finalnej nie będzie już możliwe.
[pyt. 2096] [OPT] Ostrzeżenie ID 26101 "Okres deklaracji (miesięczna/kwartalna) nie zgadza się z korektą."
 • Rodzaj deklaracji korygującej musi być zgodny z deklaracją źródłową. Oznacza to, że każda korekta deklaracji kwartalnej również musi być kwartalna, a miesięcznej – miesięczna.
[pyt. 2095] [OPT] Pytanie ID 30740 "Dokumenty WZ wystawione z różnymi kursami. Czy zapisać dokument?"
 • W programie możliwe jest przekształcenie wielu dokumentów WZ wystawionych z różnymi kursami, do jednej Faktury Sprzedaży. Po zatwierdzeniu komunikatu podniesie się formularz Faktury. Jeżeli Użytkownik wybierze Nie, przekształcenie zostanie wstrzymane.
[pyt. 2094] [OPT] Ostrzeżenie ID 30753 "Nie można udostępnić towaru w wszystko.pl, nie uzupełniono atrybutów związanych z wybraną kategorią wszystko.pl."
 • Jeżeli z kategorią wszystko.pl powiązane są atrybuty, przed zapisem karty należy uzupełnić ich wartości na zakładce wszystko.pl
[pyt. 2093] [OPT] Ostrzeżenie ID 30114 "Towar nadrzędny jest ustawiony na samego siebie."
 • Ustawienie jako towar nadrzędny tego samego towaru nie jest możliwe. Należy wybrać inny towar. 
[pyt. 2017] [OPT] Ostrzeżenie ID 29497 "Nie można udostępnić w e-Sklep, nie wszystkie pola wymagane są wypełnione. Lista wymaganych, niewypełnionych pól: (np E-Mail, Kraj ISO)."
 • Komunikat pojawia się w przypadku, gdy chcemy udostępnić kontrahenta w e-sklep a na karcie kontrahenta nie uzupełnimy wymaganych pól jak : Nazwa 1, E-mail, Ulica, Nr domu, Kod pocztowy, Miasto, Województwo, Telefon, Kraj ISO.
[pyt. 2016] [OPT] Pytanie ID 30734 "Na dokumencie występują pozycje z "odwrotnym obciążeniem". Aby poprawnie wystawić dokument należy zmienić status kontrahenta na "Podatnikiem jest nabywca". Czy chcesz zmienić status?"
 • Komunikat wyświetla się podczas zapisu dokumentu dla krajowego podmiotu gospodarczego jeżeli występują na nim pozycje towarowe z odwrotnym obciążeniem.
  Po wybraniu opcji Nie dokument zostanie zapisany zgodnie z ustawieniami. Stawka VAT dla pozycji będzie taka, jaką ustawiono na karcie towaru w polu Stawka VAT – spr. lub bezpośrednio na pozycji dokumentu, a na wydruku nie będzie adnotacji o odwrotnym obciążeniu.
  Po zatwierdzeniu komunikatu status zostanie zmieniony. Jeżeli dokument magazynowy zostanie zatwierdzony bez zmiany statusu kontrahenta, po przekształceniu go do dokumentu handlowego komunikat zostanie wyświetlony ponownie. Jeżeli zostanie zatwierdzony z tego poziomu, zmieniony zostanie status kontrahenta i stawka VAT dla towarów z odwrotnym obciążeniem.
[pyt. 2015] [OPT] Ostrzeżenie ID 26101 "Deklaracja za dany okres już istnieje."
 • W momencie zapisu deklaracji program sprawdza, czy dla wybranego okresu nie została już wprowadzona inna deklaracja - kwartalna lub miesięczna. Jeżeli tak, to wyświetla się komunikat Deklaracja za dany okres już istnieje i zapis formularza nie jest możliwy.
[pyt. 1970] [OPT] Ostrzeżenie ID 25007 "Nie można utworzyć dokumentu korygującego. Dokument FRR nie jest przekształcony do FZ."
 • Komunikat występuje, gdy Użytkownik na Liście Faktur RR z menu kontekstowego dostępnego pod prawym przyciskiem myszy na dokumencie FRRK wybierze operację Przekształcenie do FZ korekta w sytuacji, gdy dokument korygowany FRR nie był przekształcony do Faktury Zakupu.
[pyt. 1969] [OPT] Komunikat ID 30719 „Czy zmienić stawkę VAT na 7%?”
 • Odpowiedź twierdząca zmieni dla wszystkich towarów na dokumencie stawkę VAT na 7%. Wybierając Nie Użytkownik powróci do edycji faktury.
[pyt. 1968] [OPT] Komunika ID 25182 „Ustawodawca wymaga by dla faktur RR stosować stawkę VAT 7%. Pozycję: 'T1' zapisano ze stawką VAT: 23,00 % Czy chcesz zatwierdzić fakturę RR z pozycją w stawce VAT innej niż 7%?”
 • Jeżeli na Fakturę RR zostały dodane towary ze stawką VAT inną niż 7%, w momencie zapisu wyświetli się komunikat ostrzegawczy dla pierwszego towaru, który na dokumencie miał wskazaną inną stawkę. Po wybraniu Tak faktura zostanie zatwierdzona z wcześniej ustawionymi stawkami. Po wybraniu Nie pojawi się kolejny komunikat z pytaniem, czy zmienić stawkę na 7%. Odpowiedź twierdząca zmieni dla wszystkich towarów na dokumencie stawkę VAT na 7%. Wybierając Nie Użytkownik powróci do edycji faktury.
[pyt. 1967] [OPT] Komunikat ID 25184 „Aby odliczyć VAT z faktury RR nabywca musi zapłacić całą należność przelewem na konto bankowe! Dla zapisywanej faktury wybrano inną niż przelew formę płatności. Czy chcesz zatwierdzić fakturę RR?”
 • Komunikat pojawia się, jeżeli Użytkownik będzie próbował zapisać Fakturę RR z formą płatności inną niż przelew. Po kliknięciu na Nie można zmienić formę płatności i ponownie zapisać dokument. Po wybraniu Tak faktura zostanie zapisana z wcześniej wybraną formą płatności.
[pyt. 1965] [OPT] Ostrzeżenie ID 30694 „Jednostka powiązana z kodem EAN. Nie można usunąć jednostki.”
 • Aby usunąć jednostkę powiązaną z kodem EAN, należy najpierw skasować ten kod.
[pyt. 1964] [OPT] Pytanie ID 30695 „Kod EAN ustawiony jako domyślny. Usunięcie kodu wyczyści kod EAN na zakładce Ogólnej. Czy chcesz usunąć kod?”
 • Usunięcie domyślnego kodu EAN z zakładki Jednostki i kody spowoduje również usunięcie kodu EAN z zakładki Ogólne.
[pyt. 1963] [OPT] Pytanie ID 25212 „Towar posiada powiązane dokumenty. Zmiany jednostki miary mogą powodować zaburzenia w zasobach oraz analizach! Czy na pewno chcesz zmienić?”
 • Jeżeli mamy towar do którego są wystawione już jakieś dokumenty to przy zmianie jednostki podstawowej lub usunięciu jednostki pomocniczej program poinformuje nas, że taka zmiana może spowodować różnego rodzaju rozbieżności wynikające ze zmian w jednostkach.
  Jeżeli zmiana/skasowanie jednostek miary jest konieczne, zaleca się założenie nowej karty towarowej i oznaczenie starej jako nieaktywna.

[pyt. 1962] [OPT] Ostrzeżenie ID 30114 „Nie ustawiono jednostki miary w tabeli z EAN na zakładce Jednostki i kody.”
 • Jeżeli na karcie towarowej najpierw wprowadzono kod EAN, a nastepnie uzupełniono jednostkę miary, to kod EAN przeniesie się na zakładkę Jednostki i miary bez uzupełnionej jednostki. Przed zapisem karty należy przejść na tą zakładkę i przypisać odpowiednią jednostkę do kodu.

[pyt. 1961] [OPT] Pytanie ID 4101 "Nie ustawiono kodu transakcji na deklaracji Intrastat. Czy chcesz kontynuować?"
 • W przypadku, gdy w konfiguracji (System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Intrastat) zaznaczono parametr Intrastat oraz na karcie kontrahenta wybrano status Wewnątrzunijny – pojawi się pole Domyślny kod transakcji (zakładka Handlowe na karcie kontrahenta). Wystawiając dokument handlowy lub magazynowy na zakładce Dokumenty pojawi się sekcja Intrastat, gdzie w przypadku nie uzupełnienia kodu na karcie kontrahenta, kod transakcji jest pusty. Przy próbie zapisu generowany jest komunikat o braku kodu. Należy uzupełnić kod na karcie kontrahenta lub bezpośrednio na dokumencie.
[pyt. 1960] [OPT] Ostrzeżenie ID -2147217900 „Automatyczne naliczenie deklaracji Intrastat niemożliwe ! Brak kursu waluty EUR na dzień xxxx-xx-xx !"
 • Komunikat pojawia się, kiedy dla wybranego na formularzu Deklaracji Intrastat typu kursu waluty w programie nie istnieje kurs na podany w komunikacie dzień. Aby naliczyć deklarację, należy w menu Ogólne/ Kursy walut pobrać lub ręcznie wprowadzić odpowiedni kurs.
[pyt. 1959] [OPT] Ostrzeżenie ID 25175 „Zapis niemożliwy! Wymagane jest podanie imienia osoby wypełniającej.”
 • Operator nie uzupełnił wymaganych pól na formularzu. W celu wykonania wybranej operacji należy uzupełnić pola wymagane.
[pyt. 1958] [OPT] Ostrzeżenie ID 25087 „Nie można skasować ostatniego elementu na dokumencie korygującym.”
 • Operator próbuje usunąć ostatnią dostępną pozycję na dokumencie korekty. Na dokumencie korekty wymagana jest minimum jedna pozycja, która ma zostać skorygowana.
[pyt. 1957] [OPT] Pytanie ID 958 „Czy chcesz usunąć podświetlony rekord?”
 • Komunikat pojawia się, gdy Operator próbuje usunąć zaznaczoną pozycję (rekord). Wybierając Tak nastąpi usunięcie zaznaczonych pozycji (rekordów). Wybierając Nie Operator zrezygnuje z wykonania wywołanego zdarzenia.
[pyt. 1956] [OPT] Informacja ID 25124 "Nie można anulować faktury. Dokument (numer dokumentu) posiada korektę."
 • Komunikat pojawia się podczas anulowania dokumentu do którego istnieje korekta. Aby anulować dokument, należy najpierw anulować korektę do niego.
[pyt. 1955] [OPT] Ostrzeżenie ID 5167 "Błąd podczas importu dokumentu z pliku XML! Błąd: Nie można dodać usługi na dokumencie magazynowym.Unknown error 0x8005620E"
 • Podczas importu dokumentów MM lub RW z pliku xml, na oknie wskazywania pliku znajduje się parametr Pomijaj usługi, po zaznaczeniu którego na dokumenty trafią wyłącznie pozycje towarowe. Jeśli parametr zostanie odznaczony, a plik xml zawiera usługi pojawi się powyższy komunikat.
[pyt. 1954] [OPT] Ostrzeżenie ID 30711 "Nie można udostępnić we wszystko.pl, nie uzupełniono Kategorii wszystko.pl."
 • Jeśli na karcie cennikowej zaznaczono parametr Udostępniaj w wszystko.pl i nie wybrano Kategorii dla wszystko.pl to przy zapisie karty zostanie wyświetlony powyższy komunikat.
[pyt. 1953] [OPT] Ostrzeżenie ID -2147217900 "Brak wszystkich towarów na magazynie."
 • Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Magazyn/ Parametry zaznaczono parametr:Konwersja RO/PF do WZ, RW, MM, FA, i PA (Pobranie) – pobieraj ilość dostępną, to komunikat pojawi się, gdy:

  Podczas przekształcania dokumentu RO do dokumentu rozchodowego na magazynie zabraknie co najmniej jednego składnika zestawu promocyjnego. W takiej sytuacji cały zestaw nie zostanie przeniesiony na dokument.

  Podczas przekształcania dokumentu RO do dokumentu rozchodowego żadna pozycja z dokumentu RO nie jest dostępna na magazynie.

[pyt. 1952] [OPT] Informacja ID 30702 "Zestaw nie posiada elementów. Zapis odwołany."
 • Komunikat pojawia się w sytuacji, gdy próbujemy zapisać kartę Zestawu Promocyjnego po dodaniu tylko towaru głównego, bez elementów dodatkowych.
[pyt. 1951] [OPT] Ostrzeżenie ID: 30114 "Towar, który chcesz skasować został wskazany jako element Zestawu Promocyjnego. Aby skasować towar, należy najpierw usunąć go z Zestawu."
 • Komunikat pojawia przy próbie skasowania z Listy Zasobów towaru, który został wskazany jako element Zestawu Promocyjnego. Aby skasować taki towar, należy najpierw usunąć go z Zestawu.
[pyt. 1949] [OPT] Informacja (25149) "Nie można dodać do paragonu towaru z zerową ceną."
 • Aby zafiskalizować dokument każdy towar musi mieć podaną co najmniej cenę minimalną (np. 0,01).
[pyt. 1948] [OPT] Ostrzeżenie ID 30705 "Nie można skasować elementu zestawu."
 • Usuwanie pojedynczych elementów zestawu nie jest możliwe. Po dodaniu zestawu można go skasować jedynie w całości. Aby to zrobić, należy ustawić się na towarze głównym i wcisnąć przycisk kosza. Operacja ta spowoduje usunięcie wszystkich elementów zestawu.
[pyt. 1947] [OPT] Komunikat ID 25007 „Nie można utworzyć dokumentu korygującego. Nie można wystawić korekty do korekty zbiorczej”
 • Komunikat informuje o braku możliwości wystawienia korekty do wskazanego dokumentu, gdyż jest to korekta zbiorcza. W programie nie ma możliwości korygowania dokumentów korygujących.
[pyt. 1946] [OPT] Komunikat ID 4101 "Cena hurtowa3 zostanie ukryta na wszystkich kartach cennikowych. Operacja czasochłonna. Czy chcesz kontynuować?"
 • Po zaznaczeniu na formularzu ceny parametru Nieaktywna, dla ceny której Użytkownik nie chce wykorzystywać w programie, cena nie będzie wyświetlana dla pozycji cennikowych (menu Ogólne/ Cennik – Pozycja cennika). Ceny takie można wyświetlić po zaznaczeniu w oknie Pozycja cennika w tabeli z cenami parametru Ceny nieaktywne (będą widoczne w kolorze czerwonym).
[pyt. 1945] [OPT] Komunikat ID 29313 "Cena nie może zostać usunięta, ponieważ istnieje powiązanie z cennikiem."
 • Jeśli w bazie istnieją towary, dodana w konfiguracji cena jest przypisywana do każdego z towarów (menu Ogólne/ Cennik), takiej ceny nie można usunąć z bazy. Edytując w Konfiguracji Firmy/ Handel/ Ceny towarów i usług przyciskiem lupy definicję ceny można zaznaczyć parametr Nieaktywna, dla ceny której Użytkownik nie chce już wykorzystywać. W oknie pozycji cennika (menu Ogólne/ Cennik) taka cena nie będzie wyświetlała się w tabeli cen towaru, jeśli nie jest zaznaczony parametr Ceny nieaktywne.
[pyt. 1944] [OPT] Komunikat ID 25005 "Został wybrany nowy podmiot. Czy wykonać aktualizację warunków handlowych dla pozycji?"
 • Zmieniając na dokumencie kontrahenta należy zdecydować czy dla pozycji dokumentu mają zostać już ustalone ceny, czy też program ma pobrać nowe ceny zgodnie z przypisaną do nowo wybranego kontrahenta ceną domyślną oraz ustalonym dla niego rabatem.
[pyt. 1943] [OPT] Komunikat ID 25295 "Wybrany magazyn zostanie ustawiony dla wszystkich elementów dokumentu. Czy chcesz zmienić magazyn na elementach?"
 • Po wybraniu opcji Tak na poszczególnych pozycjach dokumentu zostanie ustawiony taki magazyn, jak w nagłówku dokumentu (okno Pozycja dokumentu/ zakładka Ogólne/ pole Magazyn).
[pyt. 1904] [OPT] Ostrzeżenie ID -2147217873. Taki zapis już istnieje. (Duplikacja w tabeli 'CDN.BnkZapisy' według klucza 'BZpNumeracja').
 • W praktyce gospodarczej zdarza się, że dochodzi do wystawiania dokumentów na przełomie miesiąca/roku.

  Niekiedy, podczas wystawiania dokumentów na których daty się nie pokrywają można otrzymać w/w wynikający z duplikacji zapisu kasowo bankowego ze wskazanym numerem FZ.

  Przykładowy scenariusz:

  FZ gotówkowa wystawiona w styczniu :
  – data wpływu jest 2014.01.01 stąd w numeratorze/ schemacie numeracji mamy 2014 r.,
  – daty wystawienia, zakupu i termin płatności to daty grudniowe 2013.12.22,
  Program chce utworzyć KW z datą grudniową, natomiast w zapisach kasowo bankowych istnieje już zapis o takim numerze (będący efektem wcześniejszych operacji) i stąd komunikat.

  Rozwiązanie 1:
  Zaznaczenie parametru Domyślny schemat numeracji dla automatycznych zapisów kasowych w System/ Konfiguracja/ Firma/ Kasa Bank/ Parametry. Utworzy się kolejny zapis, który w swoim numerze będzie miał KW, zamiast numeru dokumentu z FZ.

  Rozwiązanie 2:
  Zaznaczenie parametru Data zapisu kasowego przy zapisie FZ/ PKA – data wpływu w System/ Konfiguracja/ Firma/ Kasa Bank/ Daty dokumentów.


  Dokładnie ta sama sytuacja może mieć miejsce w przypadku wystawianych dokumentów FA na przełomie miesiąca roku. Sposób postępowania powinien być taki sam jak przy FZ.

[pyt. 1858] [OPT] Komunikat ID 23204: "Składnik numeracji [3] definicji dokumentu posiada niepoprawną wartość (@brak)."
 • Komunikat ten pojawia się w momencie, kiedy przy tworzeniu nowej definicji dokumentu nie zostanie wybrany człon trzeci. Aby definicja została wprowadzona poprawnie, należy przestrzegać poniższych zasad: 
  1. W numerze muszą występować: symbol dokumentu, numer dokumentu oraz do wyboru rok kalendarzowy lub obrachunkowy.
  2. Sekcja pusta może wystąpić tylko jako pierwsza lub ostatnia. 
[pyt. 1843] [OPT] Komunikat ID 30679 „Nie ustalono podstawy stosowania procedury marży. Czy kontynuować zapis ?”

 • Komunikat ten świadczy o tym, że podczas wystawiania dokumentu Faktura VAT marża nie zdefiniowano tzw. procedury marży.

  Obecnie podatnicy świadczący usługi turystyki, dla których podstawę opodatkowania stanowi kwota marży, powinni na fakturach umieszczać adnotację: „procedura marży dla biur podróży”.  W przypadku dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi  marża – odpowiednio wyrazy: „procedura marży – towary używane”, „procedura marży – dzieła sztuki” lub „procedura marży – przedmioty kolekcjonerskie i antyki”.

  W programie Comarch ERP Optima rozwiązano to w ten sposób, że podczas zapisu dokumentu Faktura VAT marża sprawdzane jest uzupełnienie pola „Procedura marży” znajdujące się na zakładce Kontrahent. W przypadku braku tego uzupełnienia, Użytkownik zostaje poinformowany w/w komunikatem.

  W odpowiedzi Użytkownik decyduje o zapisie dokumentu bądź nie.

  Po odpowiedzi Tak –  program umożliwia zapis dokumentu (Użytkownik stosowną adnotację powinien wprowadzić na wydruk dokumentu np. za pomocą pola „opis/atrybuty”)

  Po odpowiedzi Nie – Użytkownik przenoszony jest na zakładkę Kontrahent do pola „Procedura marży” w celu jego uzupełnienia z poziomu opcji dostępnych na liście.


   

[pyt. 1731] [OPT] Komunikat ID -2147217873 „Polecenie USUWANIA było sprzeczne z ograniczeniem REFERENCJI "FK_KeyKurs". Konflikt nastąpił w bazie [Nazwa bazy danych], tabeli "CDN.WalNotowania", dla kolumny 'WNo_WKuID'.”
 • Komunikat pojawia przy próbie usunięcia typu kursu walut, który posiada wprowadzone notowania kursu (Konfiguracja/Program/Ogólne/Waluty/formularz waluty/zakładka Historia). 
[pyt. 1729] [OPT] Komunikat ID 25124 "Nie można anulować dokumentu. Rezerwacja odbiorcy jest powiązana z dokumentem: FA/3/2012. Należy najpierw anulować lub usunąć powiązany dokument."
 •  

  Dokumenty powiązane widoczne są na zakładce Dokumenty z poziomu otwartego formularza dokumentu źródłowego. Po anulowaniu / usunięciu powiązanej Faktury możliwe będzie anulowanie RO.

[pyt. 1728] [OPT] Komunikat ID 25041 "Nie można anulować paragonu. Należy najpierw anulować lub usunąć powiązaną fakturę."
 • Dokumenty powiązane widoczne są na zakładce Dokumenty z poziomu otwartego formularza dokumentu źródłowego. Po anulowaniu / usunięciu powiązanej Faktury, możliwe będzie anulowanie Paragonu.

   

[pyt. 1727] [OPT] Komunikat ID 25090 "Błąd agregowania dokumentów!, [numer dokumentu]:Nie można agregować dokumentów liczonych różnymi metodami (brutto/netto)."
 • Komunikat ten pojawia się przy próbie agregacji dokumentów, które zostały wystawione z różnymi algorytmami naliczania podatku VAT (brutto/netto).

  Aby sprawdzić wg jakiego algorytmu wystawiony został dokument należy z poziomu otwartego formularza na zakładce Ogólne sprawdzić wartość w polu .

  Program blokuje możliwość agregacji, jeżeli wartości tego pola nie są takie same.
[pyt. 1726] [OPT] Komunikat ID 25124 ”Nie można anulować dokumentu. Dostawy pochodzące z tego dokumentu zostały wykorzystane.”
 •  

  Komunikat ten pojawia się, gdy próbujemy anulować dokument przychodowy z towarem, który zastał już (chociaż w części) wydany z magazynu. Aby możliwe było anulowanie takiego dokumentu należy wcześniej anulować dokumenty rozchodowe związane z konkretną dostawą.


  Aby sprawdzić, jakimi dokumentami towar ten został wydany z magazynu możemy zastosować filtr na listach dokumentów rozchodowych np. WZ, który po podaniu numeru dokumentu PZ pokaże wszystkie dokumenty magazynowe jakimi towar z podanego dokumentu PZ został wydany. Dokumenty handlowe znajdziemy wtedy jako dokumenty powiązane na zakładce Dokumenty. Filtr ten znajduje się w biuletynie opublikowanym na stronach walidowanych w sekcji Comarch ERP Optima/ Dokumentacja/ Biuletyny pod nazwą OPT042-DodatkoweMozliwosciFiltrowaniaListWProgramie.pdf, w rozdziale 3.3.62.

  Inną możliwością jest wyszukanie w historii towaru wszystkich dokumentów rozchodowych wystawionych po dacie dokumentu, który chcemy anulować. Następnie należy sprawdzić czy dokumenty magazynowe wystawione na dany towar po tej dacie dotyczą rzeczywiście tej dostawy. Aby to zrobić należy otworzyć dany dokument magazynowy i wywołać podgląd wydruku „Wydanie Zewnętrzne (GenRap) Wzór – pobrane dostawy”. Na tym wydruku podane jest z jakiej dostawy pobrano towar na dokument. Dokumenty handlowe tak jak i w poprzednim wypadku wyszukujemy jako dokumenty powiązane na zakładce Dokumenty.


  Anulowanie należy zacząć od dokumentów handlowych, wystawionych najpóźniej. Czyli gdy np. do faktury sprzedaży wystawione były korekty, to anulowanie należy zacząć od korekty najpóźniej wystawionej, a następnie anulujemy następne dokumenty w kolejności odwrotnej do ich wystawiania. Podczas anulowania dokumentów handlowych Comarch ERP Optima pyta czy chcemy również anulować powiązane z nimi dokumenty magazynowe, należy potwierdzić chęć ich anulowania.

  Jeśli towar z dokumentu, który chcemy anulować został przesunięty do innego magazynu dokumentem MM (Przesunięcie Magazynowe), to należy zgłosić się do Autoryzowanego Partnera Comarch w celu jego usunięcia, jest to jedyne możliwe rozwiązanie. Nie da się anulować dokumentu Przesunięcia Międzymagazynowego, a wystawienie odwrotnego MM (zwrot towaru) nie pozwoli w dalszym ciągu na anulowanie dokumentu przyjęcia, gdyż taka akcja traktowana jest jak nowa dostawa.

[pyt. 1724] [OPT] Komunikat ID 23070 „Suma kwot płatności dokumentu nie zgadza się z kwotą na dokumencie. Różnica wynosi -6.12.”

 • Powyższy komunikat pojawia się, jeżeli suma kwot wskazanych na dokumencie w zakładce Płatności (w tabeli form płatności) nie jest zgodna z kwotą dokumentu.

  W niniejszym przykładzie kwota zadeklarowana na zakładce Płatności jest o 6,12 niższa od kwoty wskazanej na dokumencie.
[pyt. 1723] [OPT] Komunikat ID 23461 „Nie można dodać zapisu kasowego/bankowego. Brak otwartego raportu obejmującego podaną datę zapisu.”
 • Komunikat oznacza, że dla wybranej daty, z którą wystawiamy dokument, raport kasowy/bankowy został zamknięty i nie może wygenerować się zapis kasowy/ bankowy rozliczający dokument.
   
  W celu rozwiązania problemu należy ponownie otworzyć dany raport. Aby to zrobić należy przejść do raportów kasowych/ bankowych (Kasa/Bank-->Raporty kasowe/bankowe). Na liście raportów należy odnaleźć raport dla właściwego rejestru wskazanego pod listą (np. jeśli na dokumencie występuje płatność gotówka to należy sprawdzić raporty dla rejestru KASA),  na dzień wystawienia dokumentu. Powinien być wyświetlony na liście w kolorze czarnym (co oznacza zamknięty). Należy kliknąć na nim prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję „Otwórz”. Po wybraniu tej opcji raport będzie ponownie otwarty (zmieni kolor na zielony) i będzie można wystawić dokument.
   
[pyt. 1721] [OPT] Ostrzeżenie ID -2147217873 "Taki zapis już istnieje. (Duplikacja w tabeli 'CDN.TraNag' według klucza 'TrNNumer')."
 • Komunikat pojawia się przy zapisie dokumentu, gdy podczas edycji dokumentu w buforze poprawiona została data wystawienia dokumentu na wcześniejszy miesiąc/rok przy miesięcznej/rocznej numeracji dokumentów.
  Komunikat pojawia się również w sytuacji kiedy Użytkownik wpisał ręcznie numer dokumentu a w bazie danych jest już zapisany inny dokument o takim numerze.

  Przykład:
  Wystawiamy Fakturę zakupu (FZ) z datą wystawienia 01.03.2012r. i zapisujemy ją do bufora. Faktura dostaje numer FZ/1/03/2012. Okazuje się jednak, że faktura powinna być wystawiona z datą 28.02.2012r. Po zmianie daty wystawienia numer faktury zmienia się na FZ/1/02/2012 i przy próbie zapisu pojawia się powyższy błąd, ponieważ faktura z takim numerem już istnieje w systemie. W opisanym przypadku, aby móc zapisać dokument należy poprawić jego numer na właściwy dla miesiąca (pierwszy wolny numer w lutym).
[pyt. 1696] [OPT] Komunikat ID 1112 "Rekord nie został znaleziony."
 • Komunikat może wystąpić w przypadku odwołania się funkcji do rekordu, którego nie ma lub pola, które jest puste w bazie danych. W przypadku wystąpienia komunikatu, np. przy próbie zapisu dokumentu na stałe (zakładając, że jest już zapisany do bufora - kolor zielony), można na jego podstawie wystawić taki sam nowy dokument, natomiast stary usunąć. Jeśli problem nie ustąpi należy zgłosić się do Autoryzowanego Partnera Comarch. W przypadku, gdy nie jest to jednorazowy przypadek, należy zgłosić problem na adres: optima@comarch.pl z opisem wykonywanych czynności.

[pyt. 1427] [OPT] Komunikat ID -2147217873 „Polecenie USUWANIA było sprzeczne z ograniczeniem REFERENCJI „FK_TrETowar”. Konflikt nastapił w bazie „CDN_[Nazwa bazy]”, tabeli „CDN.TraElem”, dla kolumny ‘TrE_TwrId”.
 •  Nie można w programie usuwać pozycji cennikowych, które zostały wykorzystane na Dokumentach, dotyczy to również dokumentów anulowanych.
  Na kartach cennikowych na zakładce Dodatkowe, dostępna jest natomiast opcja Karta nieaktywna, po jej użyciu dana pozycja cennikowa pojawia się w Ogólne/Cennik oraz Handel/Zasoby jedynie po zaznaczeniu pod listą parametru Nieaktywne, zostaje ona wtedy wyświetlona w kolorze czerwonym. Oznaczenie Karty cennikowej jako nieaktywna jest procesem odwracalnym.

[pyt. 1188] [OPT] Jak dodać kod SWIFT/ BIC dla banku?
 • KOD SWIFT to 8 znakowy kod (litery i cyfry), używany do transakcji międzynarodowych, dzięki któremu można zidentyfikować instytucję finansową, jest on unikalny dla każdego banku w Polsce i za granicą. W Polsce przyjęło się, że nazywamy go kodem SWIFT natomiast za granicą kod ten określa się mianem kodu BIC, jest to ten sam kod. Czasem można spotkać kod złożony z 11 znaków, wtedy 3 dodatkowe znaki identyfikują np. oddział banku.

  Aby wprowadzić kod SWIFT/ BIC do programu Comarch ERP Optima należy wejść do menu Ogólne/ Inne/ Banki. Tam pojawi się lista wszystkich banków jakie mamy wprowadzone do programu (może to być lista wszystkich banków, nie koniecznie tylko tych, w których posiadamy własny rachunek). Na liście tej należy odnaleźć bank, w którym posiadamy rachunek, można to zrobić na przykład po numerze rozliczeniowym (numer ten to 8 cyfr od trzeciej do dziesiątej z naszego numeru rachunku bankowego). Po odszukaniu odpowiedniego banku, należy go zaznaczyć i otworzyć przyciskiem lupy. Otworzy się okno z danymi banku, w jego prawym górnym rogu jest pole, w którym należy wprowadzić kod SWIFT/ BIC, a następnie zapisać te zmiany przyciskiem dyskietki. Po zapisaniu zmian kod SWIFT/ BIC będzie wyświetlać się na wydrukach dokumentów wystawionych w walucie obcej.
  Kod SWIFT/ BIC można wprowadzić również bezpośrednio podczas wprowadzania rejestru. Po wybraniu opcji, że dany rejestr jest kontem bankowym otwiera się sekcja do wybrania banku oraz do wprowadzenia numeru rachunku. Pod przyciskiem 1188_1.jpg dostępna jest lista banków, tam należy odszukać bank, w którym posiadamy rachunek, następnie zaznaczyć go oraz otworzyć przyciskiem lupy.  Otworzy się okno z danymi banku, w jego prawym górnym rogu jest pole, w którym należy wprowadzić kod SWIFT/ BIC, a następnie zapisać te zmiany przyciskiem dyskietki. Po zapisaniu zmian kod SWIFT/ BIC będzie wyświetlać się na wydrukach dokumentów wystawionych w walucie obcej.

[pyt. 1176] [OPT] Komunikat ID 30114 "Operator ma ustawiony zakaz na magazyn (Symbol Magazynu w numeracji)."
 • Komunikat oznacza, że dany Operator ma zakaz dostępu do wskazanego Magazynu. Zakaz ten został wprowadzony na formularzu Magazynu (Ogólne/Magazyny).
  Tylko operator o uprawnieniach administratora może zakładać zakazy innym operatorom.
  Na formularzu  konkretnego magazynu, na zakładce Zakazy ikoną zielonego plusa można dodać kody Operatorów, którym ma zostać nadany zakaz. W celu usunięcia zakazu danemu Operatorowi można zaznaczyć odpowiedni wpis i usunąć go ikoną kosza.
  W przypadku kiedy Operator z uprawnieniami Administratora ma wprowadzony taki zakaz usunąć go może inny Operator, który nie posiada zakazu do danego Magazynu, ale posiada uprawnienia administratora.
[pyt. 1175] [OPT] Komunikat ID 29418 "Dokument nie może zostać zapisany. Zapis niemożliwy. Towar (kod towaru) [nazwa towaru] występuje na bilansie otwarcia (nr BOM). Data BOM jest późniejsza niż data transakcji."
 • Dokument należy zapisać z datą późniejszą niż data wystawienia Bilansu Otwarcia Magazynu dla danego towaru.

  Bilans Otwarcia Magazynu służy do wprowadzenia stanu i wartości towarów do magazynu przy rozpoczęciu pracy z programem, zanim zostanie wystawiony jakikolwiek dokument na dany towar. Z tego powodu nie można wprowadzić żadnego dokumentu na ten towar z datą wcześniejszą niż BOM, na którym on występuje.
  Dokumenty BOM są widoczne na liście w menu Handel/Inne/Bilans Otwarcia.


[pyt. 1174] [OPT] Komunikat ID 7700 "(nr dokumentu) Dokument blokuje możliwość wykonania inwentaryzacji."
 • W przypadku pojawienia się powyższego komunikatu należy sprawdzić czy zostały spełnione warunki gwarantujące wykonanie inwentaryzacji.


  Zamknięcie inwentaryzacji z kontrolą poprawności dokumentów.
  Aby inwentaryzacja mogła zostać zamknięta na listach nie mogą występować rezerwacje, zamówienia, dokumenty w buforze lub dokumenty handlowe (FA, PA, FZ), które nie są skojarzone z dokumentami magazynowymi. Jeśli program napotka na takie dokumenty sprawdza, czy dotyczą one towarów (wtedy nie pozwoli na zamkniecie inwentaryzacji) czy też usług (wtedy inwentaryzacja zostanie zamknięta). Jeśli zamknięcie inwentaryzacji zostanie przerwane - program wyświetla listę  dokumentów, które są za to odpowiedzialne. Znacznie ułatwia to korygowanie bazy danych tak, aby zamknięcie inwentaryzacji było możliwe.
  Przed zamknięciem inwentaryzacji należy:
  - usunąć/zapisać na stałe wszystkie dokumenty handlowe (FA, PA, RO, ZD) w buforze,
  - wszystkie dokumenty handlowe (FA, PA) muszą być skojarzone z dokumentami magazynowymi,
  - dokumenty typu Zamówienie u Dostawcy, Rezerwacja Odbiorcy muszą być przekształcone.

  Zamknięcie inwentaryzacji bez kontroli poprawności dokumentów.
  Istnieje również możliwość zamknięcia inwentaryzacji bez kontroli poprawności dokumentów. W tym celu w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry, należy zaznaczyć parametr: Inwentaryzacja bez kontroli poprawności dokumentów. Wówczas program wyświetli informację, że inwentaryzacja będzie zamknięta bezwarunkowo i, po akceptacji Użytkownika, tworzy dokumenty PWAI (Przyjęcie Wewnętrzne)/ RWAI (Rozchód Wewnętrzny).
  Należy pamiętać, że w przypadku zamykania bezwarunkowego inwentaryzacji, jeśli po wykonaniu inwentaryzacji zostaną zapisane dokumenty wpływające na stan magazynu z datą wcześniejszą niż data arkusza, to ilości na arkuszu nie będą zgodne z ilościami na stanie magazynowym na dzień utworzenia arkusza.

[pyt. 1173] [OPT] Komunikat ID 25208 "Operator ma ustawiony zakaz na magazyn (Symbol Magazynu w numeracji)."
 • Komunikat oznacza, że dany Operator ma zakaz na wystawianie dokumentów z wskazanego Magazynu. Zakaz ten został wprowadzony na formularzu Magazynu (w menu Ogólne/ Inne/ Magazyny). Operator o uprawnieniach administratora może zakładać/usuwać zakazy innym Operatorom. Na zakładce "Zakazy" na formularzu magazynu ikoną zielonego plusa można dodać kody Operatorów, którym ma zostać nadany zakaz. W celu usunięcia zakazu danemu Operatorowi można zaznaczyć odpowiedni wpis i usunąć go ikoną kosza.


[pyt. 1116] [OPT] Komunikat ID 25208 "Domyślny magazyn stanowiska/operatora jest nieaktywny lub jest magazynem odległym lub magazyn nie istnieje!"
 • Komunikat pojawia się w sytuacji, gdy jako domyślny magazyn stanowiska (System/ Konfiguracja/ Stanowisko/ Handel) i/lub operatora (System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/Operatorzy na zakładce Parametry na karcie konkretnego operatora) wybrany jest magazyn odległy, nieaktywny lub taki, który w zalogowanej bazie nie istnieje. Typ magazynu może zostać sprawdzony na karcie magazynu  po wybraniu Ogólne/Magazyny.
[pyt. 1111] [OPT] Komunikat ID -2147217900 "Naliczanie kosztu niemożliwe! Przed datą zamknięcia występują rezerwacje towaru."
 • Przed datą wykonania Bilansu Zamknięcia Magazynu, w bazie nie powinny występować żadne rezerwacje towarów. Dokumenty rezerwujące towar to Rezerwacje Odbiorcy oraz Faktury Sprzedaży, Paragony z opcją rezerwacji (definiowaną w System/Konfiguracja/ Firmy/ Magazyn/ Inicjacja dokumentu) niepowiązane z dokumentami magazynowymi zdejmującymi towar z magazynu – Wydaniami Zewnętrznymi, a także ww. dokumenty znajdujące się w buforze (na liście w kolorze zielonym).
  W celu wykonania BZM, należy przekształcić dokumenty, które rezerwują towar do dokumentów magazynowych WZ i zatwierdzić te, które znajdują się w buforze.
  Aby możliwe było wykonanie BZM mimo występowania rezerwacji należy w menu System / Konfiguracja/ Firma / Magazyn/ Parametry zaznaczyć opcję BZM bez kontroli rezerwacji i zamówień (wówczas program nie będzie kontrolował również istniejących na towar zamówień).
[pyt. 1083] [OPT] Komunikat ID 23069 "Płatność posiada rozliczenia. Status Bufor nie jest w tym stanie dozwolony."
 • Komunikat pojawia się w przypadku edycji rozliczonej faktury, która została błędnie cofnięta do bufora bezpośrednio pod bazą danych.Prosimy o kontakt z Autoryzowanym Partnerem Comarch.
[pyt. 1082] [OPT] Komunikat ID 29418 "Dokument nie może zostać zapisany. Zapis niemożliwy. Towar T1 [T1] na wcześniejszych WZ do PF jest ze wskazaniem dostaw. Wskaż dostawę dla towaru."
 • Komunikat pojawia się w sytuacji, gdy w module Handel Plus próbujemy wystawić dokument Wydanie zewnętrzne (WZ) do Faktury pro forma (FPF), do której istnieją już wystawione wcześniej dokumenty WZ, a zasoby na tych dokumentach zostały wydane ze wskazaniem konkretnej dostawy. Rozwiązaniem jest wskazanie dostawy na tworzonym dokumencie WZ za pomocą ikony „Pobierz zasoby”.Jeżeli utworzymy do FPF dokument WZ z wydaniem z konkretnej dostawy w module Handel Plus, a później zalogujemy się na moduł Handel to utworzenie kolejnych dokumentów WZ nie będzie możliwe (pokaże się ten sam komunikat).
[pyt. 1081] [OPT] Kmunikat ID 25004 "Brak wymaganego składnika w numeracji dokumentu (Seria)."
 • W menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Definicje dokumentów można tworzyć schematy numeracji dokumentów. Jeżeli dla dokumentu rozchodu/ przychodu jako jeden z członów numeru wskażemy [serię] to w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Definicje dokumentów/ Serie dokumentów dla tego typu dokumentu należy zdefiniować konkretne nazwy serii. Wykorzystując ten schemat podczas tworzenia dokumentu będzie można wybrać serię spośród pozycji zdefiniowanych na tej właśnie liście.
  Jeśli seria ma być uzależniona od Operatora wystawiającego dokument, wtedy definiując schemat numeracji należy zaznaczyć parametr Pobieraj serię domyślną dla operatora(parametr jest dostępny również na już istniejących schematach). Serię domyślną dla poszczególnych Operatorów należy definiować na formularzu Operatora (menu System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy), na zakładce Parametry.
[pyt. 1079] [OPT] Komunikat ID 25303 "W bazie istnieje już towar o nazwie fiskalnej: 'nazwa fiskalna towaru'."
 • Podczas uzupełniania na karcie towaru na zakładce Dodatkowe pola dotyczącego nazwy fiskalnej (nazwa wysyłana do drukarki fiskalnej/ kasy fiskalnej) program sprawdza czy w bazie nie występuje już towar o takiej samej nazwie. Warunkiem dodania nazwy fiskalnej jest jej unikalność. Komunikat pojawia się, gdy mamy w menu System/ 
  Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry zaznaczony parametr Kontrola unikalności nazwy fiskalnej.
[pyt. 1078] [OPT] Komunikat ID 25303 "W bazie istnieje już towar o PLU: 'kod PLU'"
 • Podczas uzupełniania na karcie towaru na zakładce Dodatkowe pola PLU (kod numeryczny wysyłany do kasy fiskalnej) program sprawdza, czy towar o takim samym kodzie nie występuje już w bazie. Warunkiem dodania kodu PLU jest jego unikalność.
[pyt. 1077] [OPT] Komunikat ID 30114 "Kopiowany kod nie jest numeryczny"
 • Podczas kopiowania kodu towaru z zakładki pierwszej Ogólne do pola PLU (kod numeryczny wysyłany do kasy fiskalnej) program sprawdza czy kod jest numeryczny. Jeśli kod nie jest numeryczny program uniemożliwi kopiowanie. W takim przypadku należy wprowadzić kod PLU ręcznie.
[pyt. 1076] [OPT] Komunikat ID 25100 "Brak zaznaczonych towarów!"
 • Komunikat informuje o braku zaznaczonych pozycji towarowych. Na liście towarów pole typu checkbox (kwadracik) znajdujące się obok kodu towaru powinno być zaznaczone. Istnieje możliwość zaznaczenia wszystkich pozycji na liście wybierając kombinację przycisków Ctrl+A.
  Przykład: Gdy chcemy z poziomu listy zasobów zmienić seryjnie np. stawkę VAT i klikamy w opcję Zmiana stawki VAT, powinniśmy wcześniej zaznaczyć towary, dla których chcemy dokonać seryjnej zmiany stawki VAT.

[pyt. 1015] [OPT] Komunikat ID 25104 "Wygenerowany dokument nie posiada elementów. Zapis odwołany."
 • Komunikat ten pojawia się podczas próby zapisu dokumentu na stałe (z odznaczonym polem „bufor”). Oznacza on, że na zapisywanym dokumencie (np. FA) nie ma wprowadzonych pozycji (np. towarów). Na stałe można zapisać tylko dokument z przynajmniej jedną pozycją.

[pyt. 750] [OPT] Komunikat ID - 2147217900 "Zapis niemożliwy! Dla towaru kod towaru [nazwa towaru] na magazynie MAGAZYN w dniu 2009-06-30 przekroczono stan o 1.0000 szt. Łącznie z innymi rezerwacjami brakuje 2.0000 szt. Zmniejsz ilość lub zwiększ datę."
 • W zależności od zaznaczenia parametru Nie pozwalaj na wydanie towaru, gdy występują rezerwacje w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry, program sprawdza „ilość” lub „ilość dostępną” podczas wydawania towaru z magazynu. Jako ilość dostępną należy rozumieć ilość pomniejszoną o rezerwacje.
  W zależności od zaznaczenia parametru może pojawić się komunikat: "Zapis niemożliwy! Dla towaru kod towaru [nazwa towaru] na magazynie MAGAZYN w dniu 2012-06-06 przekroczono stan o 1.0000 szt. Łącznie z innymi rezerwacjami brakuje 2.0000 szt. Zmniejsz ilość lub zwiększ datę.” lub „Zapis niemożliwy! Dla towaru kod towaru [nazwa towaru] na magazynie MAGAZYN w dniu 2012-06-06 występują braki! Brakuje 22.0000 szt. Zmniejsz ilość lub zwiększ datę.” Ilość oraz ilość dostępną towaru na dany dzień można sprawdzić w menu Handel/ Zasoby. Należy pamiętać również, że jeśli wystawiamy dokument z datą wstecz, program sprawdza operacje na towarze, które wykonane zostały po tej dacie. Jeśli na liście zasobów na dzień wystawienia dokumentu były 3 sztuki towaru, ale wystawiono dokument z datą późniejszą na ten towar, wówczas na dokumencie z datą wcześniejszą już nie będzie można go wydać. Czasami zdarzają się sytuacje, że w bazie jest wprowadzony dokument z datą wprzód (np. pomyłkowo wprowadzony rok), dlatego można wyświetlić listę zasobów ustawiając datę daleko do przodu. Zasoby znajdujące się na magazynie można też wyświetlić na formularzu towaru, na zakładce Zasoby. Jeśli w tej zakładce nie wyświetlają się zasoby natomiast na liście Zasobów (Handel/ Zasoby) w kolumnie Ilość/ Ilość dostępna wyświetlają się ilości dostępne z datą bieżącą to towar najprawdopodobniej został wydany z datą wprzód i należy przeanalizować historię danego towaru. Możemy to zrobić zaznaczając dany towar na liście zasobów, a następnie klikając przycisk FAQ pyt. 750 ikona historia towaru.png, dostępny w menu u góry lub wybierając opcję Historia towaru dostępną w menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy. Po przejściu do okna Historii najlepiej odznaczyć parametry: data dokumentu oraz data operacji (jeśli były zaznaczone) oraz wygenerować historię dokumentów przyciskiem czerwonego pioruna.
  Przykład: Towar BRULION, na dzień bieżący ilość: 54 szt., ilość dostępna 33 szt (rezerwacje 21 szt.) Gdy parametr „Nie pozwalaj na wydanie towaru, gdy występują rezerwacje” jest włączony, program nie pozwoli na wydanie ilości większej niż „ilość dostępna” (33 szt). Przy próbie sprzedaży 50 szt. wyświetlony zostanie komunikat: „Zapis niemożliwy! Dla towaru BRULION [Brulion] na magazynie MAGAZYN w dniu 2012-06-06 występują braki ! Brakuje 17.0000 szt. Zmniejsz ilość lub zwiększ datę.” Jeśli parametr „Nie pozwalaj na wydanie towaru, gdy występują rezerwacje” nie jest włączony, program przy wydawaniu bierze pod uwagę „ilość”, nie „ilość dostępną”, czyli można wydać co najwyżej 54szt. towaru. Jeśli spróbujemy wydać 60szt., pojawi się komunikat: „Zapis niemożliwy! Dla towaru BRULION [Brulion] na magazynie MAGAZYN w dniu 2012-06-06 przekroczono stan o 6.0000 szt. Łącznie z innymi rezerwacjami brakuje 27.0000 szt. Zmniejsz ilość lub zwiększ datę.

[pyt. 749] [OPT] Komuikat ID 25007 "Nie można utworzyć dokumentu korygującego. Dokument jest skojarzony z dokumentem handlowym. Należy wystawić korektę do dokumentu handlowego."
 • W przypadku, gdy dokument magazynowy WZ/ PZ zostanie przekształcony do dokumentu handlowego (odpowiednio FA/ FZ), nie ma możliwości skorygowania bezpośrednio dokumentu magazynowego. Korektę należy wystawić do dokumentu handlowego, a program automatycznie wygeneruje korektę dokumentu magazynowego WZKOR/ PZKOR.

[pyt. 720] [OPT] Komunikat ID 25133 "Operacja nie powiodła się.Błąd odczytu waluty [EUR] z konfiguracji."
 • Komunikat ten oznacza, że próbujemy otworzyć dokument wystawiony w walucie, która została usunięta z konfiguracji. Aby otworzyć taki dokument należy dodać odpowiedni symbol waluty w menu System/ Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ Waluty. Dokładny symbol waluty, którego brakuje w konfiguracji możemy odczytać z treści komunikatu w [ … ], lub po wykonaniu testu integralności „Zgodność symboli walut występujących na dokumentach”, który znajduje się w menu Narzędzia/ Testy integralności na zakładce Testy w gałęzi Waluty.

[pyt. 719] [OPT] Komunikat ID 25068 "Waluta może być wykorzystywana przez inne zbiory w programie !Po wykonaniu kasowania należy wykonać test integralności !"Zgodność symboli walut występujących na dokumentach" !Czy skasować wybraną walutę ?"
 • Komunikat ten ostrzega o ewentualnych konsekwencjach skasowania danego symbolu waluty. Jeśli skasujemy walutę, która została wykorzystana na dokumencie wystawionym w programie, to przy próbie jego otwarcia pojawi się odpowiedni komunikat o błędzie. Aby można było otworzyć taki dokument trzeba ponownie dodać do konfiguracji odpowiedni symbol waluty (menu System/ Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ Waluty). Aby dowiedzieć się jakiego dokładnie symbolu brakuje w konfiguracji należy wykonać test integralności „Zgodność symboli walut występujących na dokumentach”, który znajduje się w menu Narzędzia/ Testy integralności na zakładce Testy w gałęzi Waluty.

[pyt. 718] [OPT] Komunikat ID 25153 "Nie można wykonać zwrotu towaru dla MM-OL i MM-LO !"
 • Komunikat ten świadczy o tym, że próbujemy wykonać zwrot do przesunięcia międzymagazynowego (MM) wykonanego z magazynu lokalnego na magazyn odległy (lub z magazynu odległego na lokalny).
  Aby wykonać zwrot do takiego MM należy w bazie, w której nasz magazyn odległy jest magazynem lokalnym, wystawić MM na magazyn odległy (czyli nasz lokalny), wyeksportować dokument do pliku, a następnie zaimportować go do naszej bazy.
  W przypadku, gdy dokument został wystawiony omyłkowo można go anulować.
    
  Podsumowując, aby wykonać zwrot do MM należy w odpowiedniej bazie wystawić MM w przeciwnym kierunku, wyeksportować dokument do pliku, a następnie zaimportować na właściwym stanowisku.

[pyt. 717] [OPT] Komunikat ID 25289 "Nie można ustawiać dostaw dla wybranej pozycji."
 •  

  Komunikat ten świadczy o tym, że pozycja dokumentu, dla której chcemy wprowadzić partie dostawy jest usługą (typ usługa na karcie cennikowej - Ogólne/ Cennik ). Partię dostawy możemy wprowadzić tylko dla pozycji będących towarem.

  Innym przypadkiem, w którym możemy otrzymać powyższy komunikat jest sytuacja, gdy dokonujemy próby nadania cechy dla dostawy z poziomu Faktury Zakupu przekształconej z Przyjęcia Zewnętrznego, na którym cechy dostawy zostały już nadane.

[pyt. 716] [OPT] Komunikat ID 25131 "Brak zaznaczonych towarów lub nie został wybrany magazyn!"
 •  

  Komunikat ten pojawia się, podczas próby wystawienia Zamówienia Dostawcy (ZD) z poziomu Listy zasobów (Handel / Zasoby) - jeżeli na liście nie zaznaczono ani jednego towaru lub nie został wybrany konkretny magazyn ( pole Magazyn nie może być puste).

[pyt. 715] [OPT] Komunikat ID 29415 "Znaleziono kontrahenta (-ów), o podobnych danych. Czy mimo to chcesz zapisać dane ? Wciśnij Tak aby zapisać, lub Nie aby zobaczyć dane znalezionego kontrahenta (-ów)."
 • Komunikat ten oznacza, że w bazie danych programu znajdują się już Kontrahenci o podobnych danych do danych Kontrahenta wprowadzanego w tej chwili.


  Program Comarch ERP Optima został wyposażony w mechanizm kontroli podobieństwa danych wprowadzanych na kartach kontrahentów. Zadaniem tego mechanizmu jest ostrzeganie Użytkownika (podczas zapisu karty kontrahenta) o występowaniu w bazie danych kart kontrahentów o identycznych lub podobnych danych. Kontrola podobieństwa jest wykonywana na podstawie zawartości pól zawierających nazwę Kontrahenta oraz jego numer NIP. Przy sprawdzaniu występowania podobnych kontrahentów nie są brani pod uwagę kontrahenci, dla których zaznaczono parametr „Nieaktywny”.

  W przypadku nie zatwierdzenia komunikatu na wyświetlonej liście Kontrahentów uzyskamy możliwość podglądu kart Kontrahentów o podobnych danych do obecnie wprowadzanego. Jeżeli nie chcemy, aby program sprawdzał podobieństwa należy w System/Konfiguracja/Ogólne/Parametry dla opcji „Sprawdzanie występowania podobnych kontrahentów” zaznaczyć opcję brak

  Wybranie opcji Ostrzegaj spowoduje, że podczas zapisu po znalezieniu podobnego kontrahenta pokazuje się komunikat: Znaleziono kontrahenta (-ów) o podobnych danych. Czy mimo to chcesz zapisać dane? Wciśnij Tak, aby zapisać lub Nie, aby zobaczyć dane znalezionego kontrahenta (-ów).. Wybranie opcji Tak powoduje zapis zduplikowanej karty kontrahenta.


[pyt. 714] [OPT] Komunikat ID 25017 "Błąd aktualizacji elementów faktury.Dokument nie może zostać zapisany.Sprzedaż powyżej maksymalnego rabatu lub poniżej minimalnej marży. Ustawiono maksymalny rabat."
 •  

  Komunikat ten oznacza, że ustalony przez Użytkownika rabat w nagłówku dokumentu jest wyższy niż maksymalny rabat (przynajmniej jednej z pozycji dokumentu) ustalony na karcie cennikowej Ogólne/Cennik/ edycja pozycji cennika – Zakładka Ogólne - parametr „Granica ceny”. Aby można było zaktualizować rabat na pozycjach ponad określone na nich maksimum należy usunąć daną pozycję z dokumentu, zmodyfikować pole „Granica ceny” na karcie cennikowej pozycji i ponownie dodać tą pozycję na dokument. Można też zaznaczyć parametr „Sprzedaż poniżej min. marży/ maks. rabatu” na Karcie Operatora (menu: System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy/ edycja Karty Operatora/ Zakładka Parametry - „Parametry dla modułu handlowego”).

[pyt. 713] [OPT] Komunikat ID 29418 "Dokument nie może zostać zapisany.Sprzedaż powyżej maksymalnego rabatu."
 • Komunikat ten oznacza, że próbujemy ustalić na pozycji dokumentu rabat wyższy niż określony na karcie cennikowej danej pozycji ( Handel/Zasoby lub Ogólne/Cennik Zakładka Ogólne pole Granica ceny). Aby można było zapisać taki dokument należy usunąć pozycję z dokumentu, zmodyfikować pole „Granica ceny” na karcie cennikowej pozycji i ponownie dodać tą pozycję na dokument. Można też zaznaczyć parametr Sprzedaż poniżej min. marży/ maks. rabatu na Karcie Operatora (System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy/ edycja Karty Operatora/ Zakładka Parametry/ Parametry dla modułu handlowego).
[pyt. 704] [OPT] Komunikat ID 25301 "Wartość dokumentu jest ujemna. Czy kontynuować zapis?"
 • Ostrzeżenie w postaci komunikatu występuje przy częściowym fakturowaniu zaliczki, jeśli wartość zaliczek pobranych na dokument przekracza wartość pozycji na dokumencie. Wartość zaliczek, jakie chcemy rozliczyć z danym dokumentem można ustalić na zakładce Płatności, gdzie znajduje się tabela Faktury zaliczkowe. Można zmniejszyć wartość zaliczki, jaką rozliczamy z Fakturą Sprzedaży (wartość ustalamy w kolumnie Kwota) lub też zrezygnować z rozliczania wybranych zaliczek (możemy ustawić wartość w kolumnie Użyj na NIE). Domyślnie tabela z Fakturami Zaliczkowymi ma ustawienia pól: „Użyj” na TAK, Stawka VAT zaliczki, „Kwota” wypełniona ma wartość równą wartości z pola „Kwota maks.”. Po wprowadzeniu zmian w tabelce „Faktury zaliczkowe”, automatycznie przeliczane są wartości w tabelce VAT. Kwoty z zaliczek pojawiają się w tabelce VAT na minus. Jeśli zaliczki wystawione są na różne stawki VAT, wówczas w tabelce VAT oraz w tabelce „Faktury zaliczkowe” kwoty zaliczek widnieją w rozbiciu na stawki VAT.

  Przykład:
  Wystawiamy Fakturę Pro Forma na 2 sztuki towaru w cenie 10zł. Zostaje dodana zaliczka na całą wartość. Następnie przekształcamy fakturę do faktury końcowej i na niej zmieniamy ilość towaru na 1. Wartość faktury jest wtedy niższa niż skojarzona z nią zaliczka. W takim przypadku na zakładce Płatności trzeba zmniejszyć kwotę zaliczki użytej do rozliczenia tej faktury.
[pyt. 672] [OPT] Komunikat ID 29418 "Dokument nie może zostać zapisany. Zapis niemożliwy. Dla Towaru Kod towaru [Nazwa towaru] nie uzupełniono dostaw/ nie wskazano konkretnych dostaw."
 • Komunikat pojawia się w przypadku, gdy w System/Konfiguracja/Firma/Magazyn/Parametry zaznaczony jest parametr: Obowiązkowe cechy na przychodach, a na dokumencie przychodowym nie zostały uzupełnione dostawy (ikona skrzynek). W przypadku dokumentów rozchodowych System/Konfiguracja/Firma/Magazyn/Parametry zaznaczony parametr: Obowiązkowy rozchód ze wskazaniem na dostawy, a na dokumencie nie zostały wybrane konkretne partie dostaw (ikona skrzynek). Dotyczy towarów, dla których określono atrybut z zaznaczonym parametrem: "Przenosić na dostawy" (Magazyn/ Zasoby/ karta towaru/ zakładka Atrybuty).
[pyt. 640] [OPT] Komunikat ID 25203 "W konfiguracji zaznaczono parametr: "Inwentaryzacja bez kontroli stanu dokumentów". Dokumenty PW/RW zostaną utworzone bezwarunkowo. Czy przekształcić arkusz do RW/PW?"
 • Zaznaczenie parametru Inwentaryzacja bez kontroli poprawności dokumentów umożliwia przeprowadzenie inwentaryzacji oraz utworzenie dokumentów PWAI/ RWAI, pomimo występowania dokumentów w buforze lub dokumentów FA/FZ, do których nie zostały utworzone dokumenty magazynowe WZ/PZ. Dopuszczalne jest również występowanie nieprzekształconych rezerwacji i zamówień. Odznaczenie parametru po wybraniu System/Konfiguracja/Firma/Magazyn/Parametry spowoduje wyświetlenie komunikatu przedstawiającego listę dokumentów blokujących wykonanie inwentaryzacji oraz uniemożliwi wykonanie operacji.
[pyt. 639] [OPT] Komunikat ID 29418 "Dokument nie może zostać zapisany.Faktura zaliczkowa jest już użyta na fakturach finalnych. Dla stawki vat: [stawka VAT] zmniejsz wartość o [kwota z faktury zaliczkowej]."
 • Komunikat pojawia się w przypadku tworzenia korekty wartości do faktury zaliczkowej. Nie można utworzyć korekty wartości do faktury zaliczkowej, która została użyta (wystawiono fakturę finalną, która uwzględnia wpłaconą zaliczkę). Aby wprowadzić korektę wartości należy wcześniej anulować fakturę finalną.
[pyt. 557] [OPT] Komunikat ID - 2147217873 "The DELETE statement conflicted with the REFERENCE constraint "FK_TwrDostawca". The conflict occurred in database "CDN_Prezentacja_KH_9505a", table "CDN.Towary", column 'Twr_KntId'".
 • Komunikat ten wyświetla się w momencie, gdy próbujemy usunąć kartę Kontrahenta, który został wcześniej wybrany co najmniej na jednej karcie cennikowej w polu Dostawca na zakładce Dodatkowe. Aby możliwe było usunięcie karty takiego Kontrahenta należy wcześniej usunąć go ze wszystkich kart cennikowych. Po przeprowadzeniu tej czynności możliwe będzie usunięcie karty Kontrahenta (pod warunkiem, że nie został on wybrany na istniejących w systemie dokumentach).
[pyt. 549] [OPT] Komunikat ID -2147217873 "The DELETE statement conflicted with the REFERENCE constraint "FK_TrEPodmiot". The conflict occurred in database [Nazwa bazy danych], table "CDN.TraElem".\ "The DELETE statement conflicted with the REFERENCE constraint "FK_TrNPodmiot". The conflict occurred in database [Nazwa bazy danych], table "CDN.TraNag".
 • Komunikat ten wyświetla się w momencie, gdy próbujemy usunąć kartę Kontrahenta, który został wcześniej wybrany na dokumencie handlowo/magazynowym, który nie ma powiązanego zapisu bankowego, dotyczy to zarówno dokumentów zapisanych na stałe, do bufora jak i anulowanych.
  Jedyną możliwością w takiej sytuacji jest oznaczenie danego kontrahenta jako Nieaktywny, można to zrobić w lokalizacji Ogólne/ Kontrahenci w zakładce Handlowe. Będzie on wtedy wyświetlany na liście Kontrahentów w kolorze czerwonym. Działanie takie jest odwracalne.
  Jeśli konieczne jest usunięcie karty danego Kontrahenta z programu na stałe należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem Comarch.

[pyt. 536] [OPT] Komunikat ID 25019 "Data faktury korygującej nie może być wcześniejsza niż [data]".
 • Komunikat ten wyświetla się w chwili, gdy próbujemy zapisać nową korektę do dokumentu, który posiada już inną korektę, z datą wcześniejszą niż data istniejącej korekty. Jeśli do faktury została wystawiona jedna lub kilka korekt nie można wystawić kolejnej z datą wcześniejszą niż data ostatniej korekty. Każdy kolejny dokument korekcyjny musi mieć datę późniejszą, ponieważ bierze pod uwagę korekty wystawione wcześniej. Najwcześniejsza data z jaką możemy zapisać nową korektę podana jest w komunikacie.
[pyt. 535] [OPT] Komunikat ID 25060 "Dokument nie może być zafiskalizowany. Dokumenty w buforze nie mogą być fiskalizowane".
 • W programie Comarch ERP Optima nie ma możliwości fiskalizowania dokumentu będącego w buforze (wyświetlanego na liście w kolorze zielonym), ponieważ jest to dokument, który można w dowolny sposób edytować. Aby paragon mógł zostać zafiskalizowany musi być zapisany na stałe (wyświetlać się na liście w kolorze czarnym). W tym celu należy odznaczyć parametr bufor w prawy górnym rogu na formularzu paragonu i zapisać zmiany dyskietką.
[pyt. 534] [OPT] Komunikat ID 29447 "Nie wolno kasować dokumentów nie będących w buforze."
 • W Comarch ERP Optima usunąć można jedynie dokumenty zapisane do bufora (dokumenty wyświetlane na liście na zielono). Nie ma możliwości usunięcia dokumentów zapisanych na stałe (wyświetlane na liście na czarno) oraz dokumentów anulowanych (wyświetlane na liście w kolorze czerwonym). Dokument zapisany na stałe może zostać jedynie anulowany. Istnieje możliwość skopiowania anulowanego dokumentu, numer anulowanego dokumentu można wykorzystać ponownie wpisując go ręcznie w polu “AUTO”  na formularzu dokumentu.
  Jeśli skasowanie danego dokumentu jest konieczne to należy się w tym celu skontaktować z Autoryzowanym Partnerem Comarch.

[pyt. 533] [OPT] Komunikat ID 25130 "Nie można utworzyć zamówień dostawcy.Zaznaczone towary nie spełniają warunków dla utworzenia zamówienia."
 • Komunikat pojawia się, gdy tworzymy zamówienie u dostawcy z listy zasobów klikając w ikonę ZD, po wskazaniu opcji, która nie spełnia warunków np. Do stanu maksymalnego podczas, gdy stan faktyczny mamy powyżej ustalonej ilości maksymalnej. Należy dla zaznaczonych towarów (na ich kartotekach) skontrolować wpisane ilości (zakładka Dodatkowe, obszar Zamówienia, Ilość minimalna i maksymalna) ze stanem faktycznym na magazynie (czy przy wybranej opcji możliwe jest utworzenie Zamówienia).
[pyt. 532] [OPT] Komunikat ID 25130 "Nie można utworzyć zamówień dostawcy.Zaznaczone towary nie spełniają warunków dla utworzenia zamówienia lub wybrany dostawca nie występuje na zaznaczonych towarach."
 • Komunikat pojawia się, gdy tworzymy zamówienie u dostawcy z listy zasobów klikając w ikonę ZD i wybierajmy innego Dostawcę niż wskazany na karcie danego towaru. Należy sprawdzić dla zaznaczonych towarów (na ich kartotekach) czy w polu Dostawca (zakładka Dodatkowe) wybrany jest ten sam kontrahent, na którego generujemy zamówienie.
[pyt. 531] [OPT] Komunikat ID 25066 "Stawka VAT [numer stawki] nie posiada odpowiednika dla drukarki fiskalnej. Sprawdź konfigurację mapowania stawek VAT."
 • Komunikat pojawia się, gdy chcemy zafiskalizować dokument, na którym pozycje mają stawkę VAT, która w konfiguracji programu nie ma przypisanego symbolu fiskalnego. Należy w menu System/Konfiguracja/ Program/Ogólne/Symbole stawek VAT (Drukarki) wybrać model drukarki i przypisać symbol fiskalny do stawki zgodny z symbolem ustawionym na drukarce. Symbole stawki VAT dla drukarki fiskalnej można sprawdzić wykonując np. raport dobowy.
[pyt. 529] [OPT] Komunikat ID 25065 „Współpraca z drukarką fiskalną nie jest możliwa. Wysłana wartość towaru Towar1 (19,99) nie zgadza się z wartością wyliczoną (20)”
 • Komunikat pojawia się podczas fiskalizacji faktury w przypadku, gdy wartość pozycji nie jest równa cena * ilość. Przykład: sprzedajemy 2 sztuki towaru w cenie 10 zł, wartość pozycji zostanie wyliczona na 20 zł, Użytkownik natomiast zmieni ją ręcznie na 19,99 i taki dokument będzie próbował zafiskalizować (drukarka wyliczy wartość 20 zł, a w programie widnieje 19,99 zł).
[pyt. 527] [OPT] Komunikat ID 25065 "Współpraca z drukarką fiskalną nie jest możliwa.Błędna interpretacja stawki podatkowej."
 • Komunikat ten może pojawić się przy próbie fiskalizacji, jeśli na dokumencie, który próbujemy zafiskalizować znajduje się towar, który kiedykolwiek wcześniej został sprzedany z inną stawką podatkową niż obecnie. Takie zdarzenia pozostają w pamięci drukarek fiskalnych i przez to wysłanie towaru z nową stawką VAT może zostać przez nie zablokowane. Rozwiązaniem w takiej sytuacji jest zmiana nazwy towaru (np. dodanie kropki na początku) oraz ponowne wystawienie dokumentu przeznaczonego do fiskalizacji.
[pyt. 526] [OPT] Komunikat ID 25124 "Nie można anulować dokumentu. Nie można anulować dokumentu zaksięgowanego do dziennika (DekretyNag)."
 • Komunikat ten pojawia się w momencie, gdy próbujemy anulować dokumenty, które zostały zaksięgowane do księgowości kontowej (dokument wyświetla się na liście na niebiesko). Aby możliwe było anulowanie tego dokumentu należy wcześniej usunąć zapis księgowy, wybierając na liście dokumentów opcję „Usuń zapis księgowy” – dostępną w menu kontekstowym (pod prawym przyciskiem myszy). Po usunięciu zapisu księgowego, dokument będzie wyświetlany na liście na czarno i możliwe będzie jego anulowanie.
[pyt. 525] [OPT] Komunikat ID 25124 "Nie można anulować dokumentu. Dokument jest zaksięgowany."
 • Komunikat ten pojawia się w momencie, gdy próbujemy anulować dokument, który został przeniesiony do Rejestru VAT (na liście dokumentów posiada znacznik V). Aby możliwe było anulowanie tego dokumentu należy go wcześniej usunąć z Rejestru VAT. Jeśli jednak dokument został dodatkowo zaksięgowany do księgowości kontowej (na liście dokumentów wyświetla się w kolorze niebieskim) to przed usunięciem go z Rejestru VAT należy w menu kontekstowym (dostępnym pod prawym przyciskiem myszy) wybrać opcję Usuń zapis księgowy. Po usunięciu zapisu księgowego należy usunąć dokument z Rejestru VAT,  wówczas można go anulować.
[pyt. 524] [OPT] Komunikat ID 25090 "Błąd agregowania dokumentów! [numer dokumentu]:Nie można przekształcać dokumentu liczonego od netto do paragonu."
 • Komunikat ten pojawia się w chwili, gdy chcemy przekształcić do Paragonu dokument z algorytmem naliczania podatku VAT od netto, lub przy przekształcaniu większej ilości dokumentów do jednego Paragonu, gdy chociaż jeden z nich ma algorytm naliczania podatku VAT od netto. Dokumenty z algorytmem naliczania VAT od netto nie mogą być przekształcone do Paragonu, gdyż takie nie mogą zostać zafiskalizowane. 
[pyt. 523] [OPT] Komunikat ID 25257 "Dokument nie będzie utworzony!Żadna z wybranych pozycji nie może być przeniesiona na dokument."
 • Na formularzu Części znajdują się pola Ilość pobrana na zlecenie oraz Ilość wydana,  czyli faktycznie wykorzystana przy realizacji zlecenia (domyślnie program proponuje ilość wydaną równą ilości pobranej na zlecenie. Użytkownik może wprowadzić faktycznie wykorzystaną ilość z przedziału <0; ilość pobrana>. Ta ilość jest uwzględniana podczas generowania FA, PA, RW, czy WZ (pole aktywne do czasu zafakturowania/ wydania części). MM zwrotne z magazynu serwisowego można utworzyć wyłącznie na ilość towaru będącą różnicą między ilością pobraną a wydaną.
[pyt. 522] [OPT] Komunikat ID 29454 "W konfiguracji zaznaczono parametr: "BZM bez kontroli rezerwacji i zamówień". Czy wykonać zamknięcie okresu?"
 • W menu System/Konfiguracja/Firma/Magazyn/Parametry zaznaczony jest parametr BZM bez kontroli rezerwacji i zamówień, który odpowiada za utworzenie BZM bez sprawdzania, czy do daty zamknięcia na danych towarach występują rezerwacje lub zamówienia. BZM nie zostanie utworzony tylko w przypadku, gdy dokumenty z zadanego okresu będą w buforze, podobnie jak ma to miejsce przy odznaczonym parametrze w konfiguracji.

[pyt. 521] [OPT] Komunikat ID 29438 "Nie można usunąć pozycji dokumentu.Została ona przeniesiona z dokumentu magazynowego."
 •  Komunikat pojawia się przy próbie usunięcia pozycji na Fakturze Sprzedaży przekształconej z dokumentu WZ (lub Faktury Zakupu i PZ). Na takiej Fakturze można dodawać nowe pozycje, nie ma możliwości usunięcia pozycji przeniesionych na Fakturę z dokumentu magazynowego.

[pyt. 520] [OPT] Komunikat ID 29440 "Element nie spełnia warunków filtra!Nie będzie widoczny na bieżącej liście."

 • Powyższy komunikat pojawia się, jeżeli na bieżącą listę nałożone są warunki filtrowania, które ograniczają widok pozycji. Dodany element nie będzie widoczny na liście, do momentu wyłączenia filtrów i rozszerzenia widoku do bardziej ogólnego.
  Należy zwrócić uwagę na filtry w nagłówkach kolumn oraz  parametry zaznaczone pod listą np. zakres dat, magazyn, schemat numeracji, zakres numerów dokumentów, kontrahent itp.
  Jeżeli pomimo sprawdzenia opisanych czynności nadal nie widać konkretnego elementu, należy z poziomu listy wybrać zakładkę Widok i użyć funkcji „Reset aktywnego okna”.  Pozwoli to na przywrócenie domyślnych ustawień w aktywnym oknie.


[pyt. 519] [OPT] Komunikat ID 23369 "Kasa domyślna [-brak-] dla zalogowanego operatora nie istnieje."
 •  W przypadku występowania komunikatu należy sprawdzić czy w menu System/Konfiguracja/Program/Użytkowe/Operatorzy -> Zakładka Ogólne -> Domyślna kasa widnieje właściwa kasa – domyślna dla Operatora. Jeśli jest niewłaściwa lub nie jest określona należy ją wskazać.
  Jeżeli użytkownik  nie chce korzystać z kas domyślnych dla operatorów, należy w System/Konfiguracja/Firma/Kasa/Bank/Formy płatności dla formy płatności gotówka, w polu „Rejestr” wskazać konkretny rejestr kasowy ( zmiana z opcji „-domyślna-”).

[pyt. 518] [OPT] Komunikat ID 25090 "Błąd agregowania dokumentów! [numer dokumentu]:Rezerwacja odbiorcy jest przekształcona całkowicie lub została zamknięta!"
 • Nie można przekształcić Rezerwacji Odbiorcy do żadnych dokumentów wynikowych, jeżeli została ona uprzednio całkowicie zrealizowana lub zamknięta przez użytkownika (opcja „Zamknij” dostępna jest pod prawym przyciskiem myszy z poziomu listy RO). Jeżeli RO posiada status „Zamknięto” lub „Zrealizowano” należy ręcznie  utworzyć nowy dokument RO lub skopiować odpowiednie RO przy użyciu kombinacji „Ctrl + Insert”) i na nim wykonywać wszystkie operacje. Jeżeli RO ma status „W realizacji”, można poprzez menu kontekstowe dostępne z listy RO wybrać opcję „Zamknij i wygeneruj RO różnicowe” – tworzenie dokumentów wynikowych należy wykonywać dla powstałego w ten sposób RO różnicowego.

[pyt. 517] [OPT] Komunikat ID 25090 "Błąd agregowania dokumentów! [numer dokumentu]:Dokumenty pierwotne nie mogą być przekształcane."
 • Komunikat ten pojawia się w momencie, gdy próbujemy przekształcić dokument pierwotny. Dokument pierwotny jest odpowiednikiem dokumentu nieistniejącego (wystawionego przed rozpoczęciem pracy) w systemie Comarch ERP Optima. Służy wyłącznie do wprowadzenia korekty, którą chcemy odnotować w aplikacji, nie powoduje powstania płatności w module Kasa/Bank, nie powoduje także ruchu towaru na magazynie. Wszystkie operacje (uregulowanie stanu magazynowego czy księgowanie) należy wykonać dla korekty wprowadzonej na podstawie faktury pierwotnej. Korekta może dotyczyć ilości, wartości lub stawki VAT. Sama korekta nie powoduje ruchu towaru ani zmiany jego wartości na magazynie. Powoduje natomiast powstanie płatności w module Kasa/Bank, można ją także zaksięgować. Aby prawidłowo ustalić stan i wartość towaru na magazynie należy do korekty wystawić dokumenty magazynowe Przyjęcie Wewnętrzne lub Rozchód Wewnętrzny. Operacje możliwe do wykonania dla korekty dostępne są pod prawym przyciskiem myszy z poziomu listy dokumentów.
[pyt. 516] [OPT] Komunikat ID 25124 "Nie można anulować dokumentu. Dokument został wyeksportowany."
 • Komunikat ten pojawia się w momencie, gdy próbujemy anulować dokument wyeksportowany. Standardowo operator nie ma możliwości anulowania dokumentu o takim statusie. Istnieje możliwość nadania takich uprawnień poszczególnym operatorom. Można to zrobić na karcie operatora w lokalizacji: System/Konfiguracja/Program/Użytkowe/Operatorzy na zakładce Parametry poprzez zaznaczenie parametru Zmiana dokumentów wyeksportowanych, opcja ta jest dostępna w dziale związanym z pracą rozproszoną.
[pyt. 515] [OPT] Komunikat ID -2147217900 "Pozycja cennika nie może być wykasowana. Nie można usunąć towaru, który został wysłany do Detalu/ e-Sklepu."
 • Komunikat ten pojawia się w momencie, gdy próbujemy usunąć pozycję cennikową towaru, który został wysłany do Comarch ERP Optima Detal lub do Comarch ERP e-Sklep. W programie nie ma możliwości usuwania takich pozycji.
  Na pozycji cennikowej na zakładce Dodatkowe, dostępna jest natomiast opcja Karta nieaktywna, po jej użyciu dana pozycja cennikowa pojawia się w Ogólne/Cennik oraz Handel/Zasoby jedynie po zaznaczeniu pod listą parametru Nieaktywne, zostaje ona wtedy wyświetlona w kolorze czerwonym. Oznaczenie Karty cennikowej jako nieaktywna jest procesem odwracalnym.
  Jeśli zaistniałaby jednak konieczność usunięcia takiej karty należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem Comarch.

[pyt. 513] [OPT] Komunikat ID 25111 "Dla towaru [kod towaru], występują transakcje na magazynie Magazyn główny !"
 •  

  Komunikat ten może pojawić się w przypadku zatwierdzania Bilansu Otwarcia Magazynu (BOM), należy wtedy sprawdzić czy dla towaru, o którym jest mowa w komunikacie, nie występują transakcje na Magazynie. W tym celu należy wybrać menu Handel/Zasoby, odszukać ten towar, a następnie pod prawym przyciskiem myszy nacisnąć „Historię towaru”. Program nie pozwoli na zamknięcie (wyjęcie z bufora) BOM z towarami, z którymi występują już transakcje w programie. BOM służy do wprowadzenia stanu towarów na magazyn przy rozpoczęciu pracy z programem. W celu zatwierdzenia BOM należy usunąć towary, które zostały już użyte na dokumentach w programie. Stany dla tych towarów można wprowadzić dokumentem PW (Przyjęcie Wewnętrzne).

[pyt. 512] [OPT] Komunikat ID 25110 "Na korygowanym dokumencie występują towary! Korekta niemożliwa."
 • Proszę wybrać System/ Logowanie i na zakładce Moduły zaznaczyć moduł Handel. Najprawdopodobniej wcześniej została utworzona Faktura przy włączonym module Handel. Komunikat pojawia się wówczas, kiedy przy tworzeniu Korekty został ten moduł odznaczony, a na zakładce Moduły przy logowaniu jest zaznaczony tylko moduł Faktury. Zaznaczenie modułu Handel pozwoli wygenerować Korektę do Faktury.
[pyt. 511] [OPT] Komunikat ID 25124 "Nie można anulować dokumentu. Dokument jest skojarzony z innym dokumentem."
 • Proszę otworzyć dokument, który będzie anulowany, przejść na zakładkę Dokumenty i sprawdzić z jakimi dokumentami jest powiązany. W celu anulowania tego dokumentu należy najpierw anulować powiązany.
[pyt. 510] [OPT] Komunikat ID 25090 "Błąd agregowania dokumentów![numer dokumentu] Nie można agregować dokumentów wystawionych dla różnych kontrahentów."
 • Istnieje możliwość przekształcania kilku zaznaczonych dokumentów WZ do jednej Faktury Sprzedaży. Wydania Zewnętrzne muszą dotyczyć jednego kontrahenta, muszą też być wyliczane wg tego samego algorytmu netto/brutto.
[pyt. 509] [OPT] Komunikat ID 25090 "Błąd agregowania dokumentów![numer dokumentu] Dokumenty tego typu nie mogą być przekształcane."
 • Komunikat ten pojawia się w momencie, gdy:
  a) chcemy przekształcić kilka dokumentów, które już po części są powiązane z innymi dokumentami,


  np. Nie możemy przekształcić kilku dokumentów WZ do jednej Faktury Sprzedaży/Paragonu, jeśli część z nich jest już powiązana z Fakturą / Paragonem (status FA/PA na liście).


  b) chcemy dokonać innych przekształceń,

  np. Nie możemy przekształcić dokumentu WZKOR/PZKOR do Faktury. Należy zaznaczyć dokument WZ/PZ, którego dotyczyła korekta i wówczas dokonać przekształcenia.

[pyt. 508] [OPT] Komunikat ID 25090 "Błąd agregowania dokumentów! [Nr dokumentu]: Nie można przekształcać dokumentów, które nie są zatwierdzone lub są anulowane."
 • Komunikat ten otrzymujemy, kiedy próbujemy przekształcać dokumenty, które są zapisane do bufora. Widoczne są one na liście w kolorze zielonym. Żeby zapisać dokument na stałe należy go otworzyć przyciskiem „lupy” albo przez dwukrotne kliknięcie na dokumencie, a następnie odznaczyć parametr „bufor” i zapisać dokument dyskietką.
[pyt. 507] [OPT] Komunikat ID 25237 "Nie znaleziono magazynu serwisowego.Przed wystawieniem zlecenia serwisowego należy do słownika magazynów dodać magazyn serwisowy !"
 • Zlecenia serwisowe wystawiane są na magazyn typu: Serwisowy, należy przejść do Ogólne/ Inne/ Magazyny, przyciskiem „plusa” dodać nowy magazyn, koniecznie zaznaczyć typ: Serwisowy.
[pyt. 506] [OPT] Komunikat ID 25179 "Dokument posiada skojarzony dokument FWS. Korekta do dokumentu FWS nie zostanie utworzona – należy wykonać ją bezpośrednio na liście dokumentów FWS."
 • Jeśli próbujemy zrobić korektę do Faktury Zakupu, do której wcześniej został wygenerowany dokument Faktury Wewnętrznej Sprzedaży (FWS), wtedy należy pamiętać, że program nie skoryguje automatycznie wartości naliczonych na FWS. Należy wykonać korektę bezpośrednio do dokumentu FWS. W tym celu trzeba przejść na listę Handel/ Inne/ Faktury wewnętrzne sprzedaży i utworzyć odpowiednią korektę.
[pyt. 505] [OPT] Komunikat ID 30114 "Dokument nie może być utworzony. Nie znaleziono pozycji do przeniesienia na dokument."
 • Komunikat oznacza, że na Zleceniu Serwisowym, które chcemy częściowo fakturować (dotyczy też wystawiania Paragonu na część zlecenia) nie ma żadnych czynności ani części przeznaczonych do fakturowania (parametr uwzględniaj na FA/PA na wszystkich czynnościach urządzeniach nie jest zaznaczony). Wystawienie częściowej faktury lub częściowego paragonu będzie możliwe dopiero po zaznaczeniu parametru uwzględniaj na FA/PA na przynajmniej jednej czynności/części. Dodatkowo dana czynność musi posiadać status „zakończona” lub w przypadku części dana część musi być pobrana (przesunięta na magazyn serwisowy).
[pyt. 504] [OPT] Komunikat ID 25091 "Wybrano nieprawidłowy magazyn. Magazyn docelowy musi być różny od magazynu źródłowego."
 • Komunikat o wybraniu nieprawidłowego magazynu pojawia się w sytuacji, gdy podczas wystawiania dokumentu przesunięcia międzymagazynowego (MM) w polu „Mag. docelowy:” (magazyn, na który chcemy przesunąć towar) wskazano ten sam magazyn co w polu „Mag. źródłowy:” (magazyn, z którego chcemy wykonać przesunięcie).
[pyt. 503] [OPT] Komunikat ID 25090 "Błąd agregowania dokumentów! Nie można przekształcać dokumentów, które nie są zatwierdzone lub są anulowane."
 • Nie można przekształcać dokumentów anulowanych, dokumenty takie są widoczne na liście w kolorze czerwonym. Dokument anulowany nie wpływa na zasoby ani na płatności, nie jest też brany pod uwagę przy analizach jest pozostawiony na liście tylko do podglądu. Dokumenty niezatwierdzone są to dokumenty w buforze (widoczne w kolorze zielonym), które zostaną zapisane na stałe dopiero po odznaczeniu parametru „bufor” na formularzu dokumentu i zapisie dyskietką.
[pyt. 497] [OPT] Komunikat ID 25007 "Nie można utworzyć dokumentu korygującego. Do dokumentu istnieje niezatwierdzona korekta w buforze [numer dokumentu]."
 • Komunikat informuje o braku możliwości wystawienia korekty do dokumentu, do którego istnieje inna korekta będąca w buforze. Wynika to z faktu, że każda kolejna korekta bierze pod uwagę poprzednie, a dokument zapisany do bufora podlega edycji (może na nim zostać zmieniona np. ilość, wartość, stawka VAT w zależności od rodzaju korekty). Do jednego dokumentu można wystawić kilka korekt, jednak wszystkie poprzednie muszą być zapisane na stałe.
[pyt. 449] [OPT] Komunikat ID 25099 "Niepoprawny numer PESEL."
 • Program sprawdza poprawność numeru PESEL na podstawie algorytmu zawartego w kodzie programu. Można jednak wyłączyć kontrolę poprawności PESEL odznaczając parametr „Sprawdzanie poprawności PESEL” w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/ Parametry.
[pyt. 448] [OPT] Komunikat ID 25124 "Nie można anulować dokumentu. Dokument jest w buforze."
 • Nie ma możliwości anulowania dokumentu zapisanego do bufora (na liście w kolorze zielonym). Dokument w buforze można w dowolny sposób edytować (np. dodać lub usunąć pozycje towarowe, zmienić kontrahenta lub datę) lub usunąć (po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na dokument należy wybrać opcję „Usuń”), co spowoduje zniknięcie dokumentu z listy.
[pyt. 447] [OPT] Komunikat ID 25032 "Kontrahent !Nieokreślony! nie może posiadać odroczonych płatności.Suma kwot płatności dokumentu nie zgadza się z kwotą na dokumencie."
 • W domyślnym ustawieniu konfiguracji programu kontrahent !Nieokreślony! nie może posiadać odroczonych płatności. Istnieje jednak możliwość zaznaczenia odpowiedniego parametru, który umożliwi zapisanie dokumentu z odroczoną płatnością dla kontrahenta !Nieokreślony!. Parametr ten znajduje się w konfiguracji (System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry) – Pozwalaj na zapis dokumentu z odroczoną płatnością dla kontrahenta !Nieokreślony!.
[pyt. 152] [OPT] Komunikat "Dokument ma nieodroczoną płatność."
 • Komunikat pojawia się, gdy operator zatwierdza dokumenty z listy, które mają formę płatności gotówka. Można seryjnie zatwierdzać dokumenty, które mają odroczoną płatność np. przelew.

  W sytuacji, gdy dokumenty w buforze maja formę płatności gotówka, nie można ich zatwierdzić z poziomu listy, ponieważ dokumenty takie są automatycznie rozliczane (przy zapisie pojawia się okno Potwierdzenie wpłaty/wypłaty gotówki). W celu zatwierdzenia takiego dokumentu, należy otworzyć jego formularz, odznaczyć parametr “bufor” i zapisać dokument. Program automatycznie wygeneruje dokument kasowy KP/ KW.

[pyt. 151] [OPT] Komunikat ID 25003 "Błąd ustalania kursu waluty."
 • Komunikat pojawia się, gdy dla którejkolwiek z występujących w programie walut nie został ustalony kurs waluty albo, gdy w transakcjach lub w cenniku zastosowano walutę, która nie istnieje w konfiguracji (np. został importowany cennik z pliku XML, gdzie występują towary w walucie niezdefiniowanej w konfiguracji).

  Należy ustalić jakie waluty występują na transakcjach lub w cenniku i dodać w konfiguracji brakującą walutę (w menu System/ Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ Waluty).

  Należy też dla każdej waluty ustawić kurs waluty dla domyślnego typu kursu (który typ kursu został ustawiony w programie jako domyślny należy sprawdzić z poziomu System/ Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ Typy kursów walut).

  Kurs waluty można ustawić w menu System/ Konfiguracja Programu/ Ogólne/ Waluty/ przycisk „Notowanie kursu dnia”.

  W sytuacji, kiedy włączony jest parametr Pobieraj ostatnio ustalony kurs waluty przed wskazaną datą (nie ostrzegaj o braku kursu) w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/ Parametry, program odwołuje się do ostatnio ustawionego kursu. Jeśli dla danej waluty nigdy nie był wprowadzony kurs - komunikat o błędzie nadal będzie się pojawiał. Wystarczy wprowadzić notowanie kursu dnia z datą wstecz, do którego program będzie się odwoływał.

  Natomiast, jeśli parametr nie jest zaznaczony, wówczas należy codziennie uzupełniać kursy walut. Można ustawić parametr Pokazuj formularz kursów walut po wejściu do programu, jeśli nie był aktualizowany w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/ Parametry. Wówczas uaktywni się parametr: Pokazuj okno wprowadzania kursu dnia od godziny:, umożliwiający określenie od jakiej godziny po zalogowaniu do bazy (w przypadku braku wprowadzonego kursu na bieżący dzień) ma pojawiać się okno Wprowadzanie kursu dnia.

  Dodatkowo istnieje możliwość automatycznego pobierania kursów. W tym celu należy zaznaczyć parametr: Automatycznie pobieraj kursy walut znajdujący się w Konfiguracji Programu/ Ogólne/ Parametry. W przypadku zaznaczenia parametru, po zalogowaniu do bazy firmowej program pobierze kursy walut z poprzednich dni (do 30 dni wstecz), w przypadku ich nie pobrania. Proces pobierania notowań z bieżącego dnia zostanie uruchomiony, jeżeli upłynęła godzina 12:20.

[pyt. 150] [OPT] Komunikat ID 25207 "Czy anulować powiązane dokumenty magazynowe?"
 • Jeżeli chcemy anulować dokument, który powiązany jest z dokumentem magazynowym np. Faktura Sprzedaży powiązana z dokumentem WZ, Faktura Zakupu powiązana z dokumentem PZ, wówczas na pytanie „Czy anulować powiązane dokumenty magazynowe?” możemy odpowiedzieć:
  • Tak – zostanie anulowany dokument handlowy FA/ FZ oraz dokument magazynowy WZ/ PZ, towar zostanie zwrócony/ wydany z magazynu.
  • Nie - zostanie anulowany dokument handlowy FA/ FZ natomiast dokument magazynowy WZ/ PZ pozostanie na liście. Nie będzie żadnego ruchu na magazynie.
[pyt. 149] [OPT] Komunikat ID 25124 "Nie można anulować dokumentu. Dokument posiada rozliczone płatności".
 • Jeśli dokument jest już rozliczony, wówczas nie można go anulować, dopóki nie usuniemy rozliczenia powiązanego z tym dokumentem. Dokumenty wystawione na gotówkę rozliczane są automatycznie w momencie zapisu dokumentu.

  Najprostszym sposobem na usunięcie rozliczenia jest jego automatyczne skasowanie podczas anulowania dokumentu.

  Jeśli chcemy, żeby taki zapis był usuwany automatycznie, wystarczy jeśli w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Kasa i Bank/ Parametry zaznaczymy parametr Kasowanie rozliczeń przy kasowaniu i anulowaniu dokumentów.

  Wtedy podczas anulowania dokumentu rozliczonego, kasowany jest dokument rozliczający płatność.

  Pod przyciskiem “Lista dokumentów rozliczających” 149_1 widocznym w pasku zadań z poziomu listy lub formularza dokumentu, możemy zobaczyć zapisy kasowe/bankowe powiązane z dokumentem.

  Można odnaleźć dany zapis na liście zapisów kasowych/bankowych (menu Kasa/bank / Zapisy kasowe/bankowe) i usunąć go. Wcześniej jednak (przed usunięciem zapisu) należy rozpiąć rozliczenie tego zapisu z dokumentem, który jest nim rozliczony. Aby to zrobić należy otworzyć dany zapis kasowy/bankowy, przejść na zakładkę Rozliczenia dokumentów, tam w dolnej części okna znajduje się lista rozliczeń tego zapisu, należy je usunąć przyciskiem kosza znajdującym się po prawej stronie tej listy. Po rozpięciu zdarzenia (powstało w Preliminarzu płatności w wyniku wystawienia dokumentu) z zapisem rozliczającym, możemy usunąć sam zapis oraz anulować dokument, który był rozliczony tym zapisem.

Magazyn lista zasobów

[pyt. 1718] [OPT] Co to jest WZKK i kiedy powstaje ?
 • Korekta Kosztu (WZKK) powstaje w przypadku korygowania dokumentu dostawy (PZ/PW/MM/PWP), jeśli towar został już wydany z magazynu. 

  WZKK przyjmuje datę korekty dostawy (np. korekta do dokumentu PZ), jeśli korekta wprowadzana jest po dacie rozchodu towaru lub datę rozchodu, jeśli korekta wprowadzana jest z datą wcześniejszą niż data rozchodu.

  Po zatwierdzeniu korekty, do dokumentów, na których został wydany towar z tej dostawy zostaną automatycznie utworzone dokumenty WZKK korygujące koszt własny.

  WZKK a antydatowanie dokumentów – przykład 1
  1. Tworzymy kartę towaru TEST: VAT 23%, jednostka miary: szt.
  2. Wystawiamy PZ z datą 20 bm. na 100 szt. towaru TEST1, w cenie 5,00 PLN
  3. Wystawiamy WZ z datą 22 bm. na 20 szt. towaru TEST1 (cena sprzedaży 7,00 PLN)
  4. Wystawiamy korektę wartościową do PZ, z datą 21 bm. (rabat 10%)
  5. Po zatwierdzeniu dokumentu PZKOR automatycznie utworzy się dokument korygujący koszt własny wydanej dostawy tj. WZKK z datą 22 bm.

  Korekta dostawy była utworzona przed datą WZ dlatego WZKK utworzy się z datą tego wydania.

  1. Tworzymy kartę towaru TEST1: VAT 23%, jednostka miary: szt.
  2. Wystawić PZ z datą 20 bm. na 100 szt. towaru TEST2, w cenie 5,00 PLN
  3. Wystawiamy WZ z datą 22 bm. na 20 szt. towaru TEST2 (cena sprzedaży 7,00 PLN)
  4. Wystawiamy korektę wartościową do PZ, z datą 26 bm. (rabat 10%).
  5. Po zatwierdzeniu dokumentu PZKOR automatycznie utworzy się dokument korygujący koszt własny wydanej dostawy tj. WZKK z datą 26 bm.
              
  Korekta do dostawy została utworzona po dacie WZ dlatego WZKK przyjmuje datę korekty.

  WZKK a dokument FZKG (korekta graniczna) – przykład 2
  1. Wystawiamy FZ/PZ z datą 20 bm. na 100 szt. towaru TEST2, w cenie 5,00 PLN
  2. Wystawiamy FZKG do tej FZ z datą 22 bm., zapisujemy do bufora, doliczamy koszt 30 PLN
  3. Wystawiamy WZ z datą 24 bm. na 50 szt. po 7,00 PLN
  4. Po zatwierdzeniu FZKG na trwałe, automatycznie tworzy się dokument WZKK z datą 24 bm.

  WZKK przyjmuje datę WZ, ponieważ korekta FZKG była tworzona przed dokumentem wydania zewnętrznego.

  WZKK - przepięcie dostaw – przykład 3
  1. Tworzymy kartę towaru TEST3: VAT 23%, jednostka miary: szt.
  2. Wystawiamy PZ1 z datą 20 bm.: 100 szt. towaru TEST3 w cenie 3,00 PLN
  3. Wystawiamy PZ2 z datą 21 bm.: 100 szt. towaru TEST3 w cenie 3,00 PLN
  4. Wystawiamy WZ z datą 24 bm.: 100 szt. towaru TEST3 (cena sprzedaży 6,00 PLN)
  5. Wystawiamy korektę ilościową do PZ1 z datą 22 bm. - całkowity zwrot
  6. Tworzy się dokument WZKK z datą 24 bm. (korekta kosztu własnego przyjmuje datę WZ)

  WZKK powstaje w wyniku przepięcia dostaw, ma wartość (korekta kosztu) 0, bo cena na PZ2 była taka sama jak cena na PZ1.

  WZKK – korekta rozchodu – przykład 4
  1. Tworzymy kartę towaru TEST4: VAT 23%, jednostka miary: szt.
  2. Wystawiamy PZ1: 10 szt. towaru TEST3 w cenie 5,00 PLN
  3. Wystawiamy PZ2: 10 szt. towaru TEST3 w cenie 6,00 PLN
  4. Wystawiamy WZ: 10 szt. towaru TEST3 (cena sprzedaży 7,00 PLN)
  5. Wystawiamy korektę ilościową do PZ1 - całkowity zwrot (powstaje WZKK1, przepięcie dostaw)
  6. Wystawiamy korektę ilościową do WZ – całkowity zwrot (powstaje WZKK2, korygowany jest koszt związany z WZKK1).

  WZKK do MM (Przesunięcie Międzymagazynowe) – przykład 5
  1. Tworzymy kartę towaru TEST5: VAT 23%, jednostka miary: szt.
  2. Wystawiamy PZ: 1 szt. towaru TEST3 w cenie 100 PLN
  3. Wystawiamy MM: 1 szt. towaru TEST3 w cenie 100 PLN
  4. Wystawiamy korektę wartościową do PZ na -30 PLN
  5. Powstaje WZKK1 na 30 PLN i WZKK2 na -30 PLN (widoczne na liście WZ).
   
[pyt. 147] [OPT] Czy można zmienić metodę rozliczania magazynu?
 • Po wybraniu jednej z metod rozliczania magazynu i dopisaniu do bazy jakiegokolwiek dokumentu magazynowego, nie będzie możliwości wyboru innej metody rozliczania magazynu.

  W sytuacji, kiedy Użytkownik chce zmienić metodę rozliczania magazynu, powinien utworzyć nową bazę firmową, ustawić wybraną metodę oraz zaimportować zasoby oraz dane słownikowe z poprzedniej bazy (np. kontrahentów, towary) z poziomu menu Narzędzia/ Importy/ Z innej bazy danych.


[pyt. 146] [OPT] Jakie są metody rozliczania magazynu w programie Comarch ERP Optima?
 • Naliczanie kosztu własnego sprzedaży może przebiegać wg metody:

  FIFO (First In, First Out) - pierwsze weszło pierwsze wyszło, koszt naliczany jest w trakcie zapisywania dokumentu. Jest to domyślna metoda rozliczania magazynu, ustawiana automatycznie, jeśli użytkownik nie dokona innego wyboru.
  LIFO (Last In, First Out) - ostatnie weszło pierwsze wyszło, koszt własny sprzedaży naliczany jest w automatycznie w trakcie zapisywania dokumentu.
  AVCO – metoda średniej ważonej, koszt własny sprzedaży naliczany jest w trakcie zapisywania dokumentu. W przypadku wybrania metody AVCO, pojawia się parametr Brak kontroli chronologii. Parametr ma znaczenie przy wystawianiu dokumentów z datą wstecz. Jeśli parametr nie jest zaznaczony, to przy próbie wystawienia dokumentu z datą wcześniejszą niż ostatnia dostawa towaru, program nie pozwoli na zatwierdzenie dokumentu. Natomiast w przypadku, gdy parametr jest zaznaczony - program pozwoli na wystawienie dokumentu z datą wcześniejszą niż data ostatniej dostawy, pod warunkiem, że w magazynie, na dzień zgodny z datą wydania towaru, była odpowiednia jego ilość.

  W module Handel Plus towar może być wydawany z konkretnych dostaw i tym samym koszt naliczany jest dla tych pobranych partii towaru.

  Praca na partiach towaru w module Handel Plus możliwa jest tylko i wyłącznie przy wybranej metodzie rozliczania magazynu FIFO lub LIFO, nie jest możliwa dla metody AVCO. Jeśli nie wybierzemy konkretnych partii, wówczas rozliczanie magazynu przebiega według wybranej wcześniej metody (FIFO lub LIFO).

  Polecamy obejrzenie filmu instruktażowego, pokazującego funkcjonalność modułu Handel Plus. Film znajduje się na Indywidualnych Stronach Klientów  http://www.erp.comarch.pl/klienci w obszarze Comarch ERP Optima/ Dokumentacja/Filmy instruktażowe w gałęzi Handel/ Wydawanie towaru z konkretnych dostaw w module Handel Plus lub bezpośrednio na stronie http://www.erp.comarch.pl/filmy.

[pyt. 145] [OPT] Czy można pobrać na dokument towar z konkretnej dostawy?
 • W module Handel towar zdejmowany jest z magazynu zgodnie z metodą rozliczania magazynu, która określona jest w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry, tj. FIFO, LIFO, AVCO.

  Moduł Handel Plus umożliwia podział dostawy towaru na partie, którym można nadać charakteryzujące je cechy. Towar może być wydawany z magazynu ze wskazaniem na konkretne partie.

  Praca na partiach towaru w module Handel Plus możliwa jest tylko i wyłącznie przy wybranej metodzie rozliczania magazynu FIFO lub LIFO, nie jest możliwa dla metody AVCO. Jeśli nie wybierzemy konkretnych partii, wówczas rozliczanie magazynu przebiega według wybranej wcześniej metody (FIFO lub LIFO).

  Polecamy obejrzenie filmu instruktażowego, pokazującego funkcjonalność modułu Handel Plus. Film znajduje się na Indywidualnych Stronach Klientów http://www.erp.comarch.pl/klienci w obszarze Comarch ERP Optima/ Dokumentacja/Filmy instruktażowe w gałęzi Handel/ Wydawanie towaru z konkretnych dostaw w module Handel Plus lub bezpośrednio na stronie http://www.erp.comarch.pl/filmy.


[pyt. 144] [OPT] Czym różni się kolumna ilość na liście zasobów od ilości dostępnej i co oznacza parametr "zerowe"?
 • Ilość - wyświetlana jest tutaj ilość towaru jaka znajduje się w magazynie.

  Rezerwacje - ilość towaru jaka została zarezerwowana (rezerwować mogą np. dokumenty Rezerwacji Odbiorcy, ale również Faktury Sprzedaży/ Paragony nie przekształcone do WZ).

  Braki - ilość towaru jaką należy zamówić u dostawcy, aby można było zrealizować wszystkie rezerwacje.

  Zamówienia - ilość towaru jaka została zamówiona.

  Braki pozostałe - wyliczane są jako różnica pomiędzy brakami a zamówieniami.

  Ilość dostępna - ilość towaru jaką możemy w danym momencie wydać jeszcze z magazynu (ilość pomniejszona o rezerwacje)

  Zerowe - parametr dotyczy kolumny Ilość, (jeżeli w konfiguracji Firma/ Magazyn/ Parametry zaznaczony jest parametr Nie pozwalaj na wydanie towaru gdy występują rezerwacje, to wtedy parametr Zerowe dotyczy kolumny Ilość dostępna):

  • parametr zaznaczony - na liście pojawiają się wszystkie zasoby bez względu na ilość, 
  • parametr nie zaznaczony - lista zasobów ograniczona jest tylko do towarów, których ilość jest większa od zera (przy zaznaczonym parametrze Nie pozwalaj na wydanie towaru, gdy występują rezerwacje lista zasobów ograniczona jest do towarów, których ilość dostępna jest większa od zera).

[pyt. 143] [OPT] Co oznaczają na liście zasobów kolumny: Wartość, Wartość PLN, Wartość zakupu PLN?
 • Przykładowo, przyjmujemy na magazyn 2 sztuki towaru T1: 

  PZ1: 1 szt. za 100 zł 

  PZ2: 1 szt. za 200 zł

  Ostatnią ceną zakupu, widoczną na karcie towaru, na zakładce Ogólne jest 200zł, natomiast rzeczywista wartość towaru na magazynie to 300zł (widoczna na zakładce Zasoby na karcie towaru). 

  Na liście zasobów w menu Handel (Magazyn)/ Zasoby widoczne są kolumny: 

  Cena/Cena-PLN: W zależności od tego, co zostanie wybrane w polu Ceny, wyświetlana jest wybrana cena sprzedaży lub, jeśli wybierzemy opcję zakupu - ostatnia cena zakupu pobrana z karty towaru, z zakładki Ogólne (w powyższym przykładzie byłaby to cena 200zł)

   143_1.jpg

  Jeśli cena towaru zdefiniowana jest w walucie, wówczas w polu Cena-PLN zostanie przeliczona po aktualnym kursie pobranym z konfiguracji. Jeśli kurs na dany dzień nie jest zdefiniowany – w kolumnie wyświetlana jest informacja – kurs -.

   Wartość/Wartość-PLN:

  Wartość=Ilość*Cena (z kolumny Cena

  Wartość-PLN=Ilość*Cena-PLN (z kolumny Cena-PLN). Jeśli nie został określony kurs waluty na dany dzień – w kolumnie wyświetlana jest informacja –kurs-.


  W. zakupu-PLN: rzeczywista wartość towaru na magazynie, zawsze ewidencjonowana w walucie systemowej PLN. W powyższym przykładzie wartość towaru=300zł   Lista zasobów dla towaru T1 będzie wyglądała następująco: 

  Pole Ceny 
  Cena Cena-PLN Wartość Wartość-PLN W.zakupu-PLN
  Ceny: zakupu
  200 zł 200 zł 400 zł 400 zł
  (Ilość * ostatnia cena zakupu ! 2*200 zł)
  300 zł
  Ceny: hurtowa 1 Np. 222 zł 222 zł 444 zł
  (2*222 zł = 444 zł)

  300 zł


  W walucie:
  kurs: 1EUR=5PLN
  1.PZ 1 szt. na 100 zł (20 EUR)
  1.PZ 1 szt. na 200 zł (40 EUR)

  Pole Ceny Cena Cena-PLN Wartość Wartość-PLN W.zakupu-PLN
  Ceny: zakupu 40 EUR 200 zł 80 EUR
  (Ilość * ostatnia cena zakupu ! 2*40 EUR)
  400 PLN
  (Ilość * ostatnia cena zakupu ! 2*200 zł)
  300 zł
  Ceny: hurtowa 1 Np. 222 zł 222 zł 444 zł
  (2*222 zł = 444 zł)

  300 zł

Najczęściej zadawane noworoczne pytania

[pyt. 2326] [OPT] Jak wystawiać faktury po wprowadzeniu centralizacji jednostek budżetowych?
 • Od 1 stycznia 2017 r. została wprowadzona obowiązkowa centralizacja rozliczeń w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie podatku VAT. Jednostki budżetowe (typu żłobek, przedszkole, szkoła itp.) nie są samodzielnymi płatnikami VAT i całość podatku rozlicza jednostka samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo).


  Jednostki budżetowe w roli kupującego

  Jeśli faktura, którą wystawiamy dotyczy sprzedaży dla jednostki budżetowej (np. przedszkola), należy ustalić z kupującym czy istnieje konieczność wskazania jednostki samorządu terytorialnego (np. gminy) jako nabywcy. Dane jednostki budżetowej wówczas mogą znajdować się na fakturze, ale wyłącznie jako dane dodatkowe, np. jako dane odbiorcy.

  W Comarch ERP Optima na formularzu kontrahenta – nabywcy (jednostki samorządu terytorialnego) na zakładce Dodatkowe możemy dodać w sekcji Odbiorca kontrahentów, będących jednostkami budżetowymi. Jednego z odbiorców można oznaczyć jako odbiorcę domyślnego (za pomocą menu dostępnego pod prawym klawiszem myszki – Ustaw jako domyślny). Dane odbiorcy domyślnego będą proponowały się przy wystawianiu dokumentów handlowych. Do momentu ostatecznego zapisania dokumentu można je modyfikować.

  Z poziomu samego dokumentu, na zakładce Kontrahent istnieje możliwość zmiany odbiorcy domyślnego na innego odbiorcę zdefiniowanego na karcie kontrahenta.

  W programie możliwe jest generowanie płatności do dokumentów na inny podmiot, niż Kontrahent wybrany na dokumencie. Poniżej pola Odbiorca na zakładce Kontrahent znajduje się pole Domyślny płatnik, w którym możemy wskazać kontrahenta, dla którego wygenerowana zostanie płatność. Domyślnie podpowiadany jest kontrahent z pola Nabywca, ale istnieje możliwość zmiany jeśli np. płatnikiem ma być jednostka budżetowa.

   

  Przykład:

  Na formularzu kontrahenta GMINA, na zakładce Dodatkowe dodajemy odbiorcę PRZEDSZKOLE. Klikając prawy przycisk myszy na liście odbiorców ustawiamy tego odbiorcę, jako domyślnego (w kolumnie Domyślny: Tak):

   2326_1.png

  Chcąc wystawić fakturę dla kontrahenta PRZEDSZKOLE, wybieramy na dokument kontrahenta GMINA. Automatycznie podpowie się odbiorca domyślny. Jeśli chcielibyśmy wystawić fakturę np. dla kontrahenta ŻŁOBEK, który znajduje się na liście odbiorców, ale nie jest domyślnym, należy na formularzu Faktury Sprzedaży, na zakładce Kontrahent wskazać Odbiorcę:

  2326_2.png 


  Jednostki budżetowe w roli sprzedawcy

  W Konfiguracji Firmy w gałęzi Pieczątka firmy – jednostka samorządowa, znajduje się parametr Jednostka podlega pod. Po jego zaznaczeniu możliwe jest uzupełnienie danych jednostki nadrzędnej – ręcznie lub poprzez zaczytanie z bazy REGON.

  Po uzupełnieniu tych danych, pojawią się one na poniższych wydrukach standardowych:

  • Faktura sprzedaży,
  • Faktura zaliczkowa,
  • Faktura zakupu,
  • Faktura wewnętrzna sprzedaży,
  • Faktura wewnętrzna zakupu,
  • Lista faktur sprzedaży: Dokumenty zaznaczone/ Wydruk wg wzorca, Wydruki seryjne (GenRap)
  • Lista dokumentów wewnętrznych sprzedaży: Dokumenty zaznaczone/ Wydruk wg wzorca,
  • Lista dokumentów wewnętrznych zakupu: Dokumenty zaznaczone/ Wydruk wg wzorca,
  • Dokument w rejestrze VAT: Nota korygująca, Dokument wewnętrzny, Faktura VAT uproszczona GenRap,
  • Lista dokumentów w rejestrze VAT: Dokumenty wewnętrzne. 


  Jednostki budżetowe w roli sprzedawcy, gdy kupującym jest inna jednostka budżetowa

  Po dokonanej centralizacji przez Gminę, rozliczenia między jej jednostkami budżetowymi należy traktować jako rozliczenia wewnętrzne i niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. W konsekwencji ww. rozliczenia nie powinny być dokumentowane fakturami, a zamiast faktur można dokonywać tych rozliczeń za pomocą np. not księgowych.

  Można taki dokument noty wystawić bezpośrednio w menu Rejestr VAT\ Ewidencja dodatkowa. Jeśli chcemy, żeby na nocie księgowej wygenerowanej z tego poziomu znalazła się informacja o towarze lub usłudze, należy ją wprowadzić w opisie kategorii nagłówka lub własnym opisie noty.

[pyt. 2325] [OPT] Jak wystawić korektę do dokumentu nieistniejącego w systemie, wystawionego w innym programie lub innej bazie firmowej?
 • Aby umożliwić zarejestrowanie korekty do nieistniejącego w systemie dokumentu wprowadzono tzw. dokumenty pierwotne. Dokument pierwotny odpowiada takiej nie zarejestrowanej fakturze. Możliwość wystawienia dokumentów pierwotnych dotyczy Faktur Zakupu, Faktur Sprzedaży oraz Paragonów.

  Wystawianie korekty do dokumentu nieistniejącego w programie Comarch ERP Optima na przykładzie Faktury Sprzedaży. 
  Z poziomu listy faktur dodajemy „dokument pierwotny”. Należy rozwinąć menu obok przycisku zielonego plusa i wybrać dokument pierwotny.
  140_1.jpg
  Podniesie się formularz dokumentu pierwotnego. Na zakładce Ogólne uzupełniamy Nr pierwotny (opcja jest dostępna w menu rozwijanym po wciśnięciu strzałki obok przycisku Dokument). Nr pierwotny to numer dokumentu, do którego chcemy wystawić korektę. Numer ten musi być uzupełniony w przeciwnym wypadku na wydruku korekty nie będzie odwołania do dokumentu, który korygujemy.
  140_2.jpg
  Zasady wystawiania dokumentów pierwotnych zostały szeroko opisane w podręczniku Comarch ERP Optima Handel.

  Kiedy dokument pierwotny został już zatwierdzony na stałe (jest w kolorze czarnym na liście) można do niego wystawić korektę, która może dotyczyć ilości, wartości lub stawki VAT. Sposób wystawiania korekt do dokumentów pierwotnych jest identyczny jak w przypadku korekt do zwykłych dokumentów sprzedaży/ zakupu.
  Należy jednak pamiętać, że korekty do dokumentów pierwotnych nie powodują ruchu towaru ani zmiany jego wartości w magazynie. Służą one jedynie do poprawnej rejestracji dokumentów tak, by mogły zostać np. zaksięgowane lub też spowodowały odpowiedni zapis w module Kasa/Bank. Dlatego, aby prawidłowo ustalić stan i wartość towaru w magazynie należy następnie wystawić jeszcze dokumenty:
  1. jeśli korekta powinna wprowadzić towar do magazynu (np. korekta do Faktury Sprzedaży) – należy wystawić dokument Przyjęcia Wewnętrznego (menu Handel/Inne(Magazyn)) i wpisać tam cenę, w jakiej towar został zdjęty z magazynu podczas wystawiania faktury pierwotnej.
  2. Jeśli korekta ma dotyczyć ilości na dokumencie zakupu (FZ, PZ) należy  – wystawić dokument Rozchodu Wewnętrznego zdejmujący towar z magazynu lub wystawić korektę ilościową do dokumentu, którym towar został wprowadzony na magazyn w chwili rozpoczęcia pracy z programem (BOM lub PZ). Przy tej metodzie program automatycznie skoryguje koszt własny zakupu towaru na wcześniejszych dokumentach wydania towaru z magazynu (jeśli takie miało miejsce).
  3. W przypadku korekt wartościowych do nieistniejących dokumentów FZ należy skorygować wartość towaru w magazynie. Korekta wartościowa towaru w magazynie jest możliwa tylko wtedy, gdy towar został wprowadzony do magazynu przy pomocy dokumentu BOM. Należy wtedy wystawić korektę wartościową do BOM. Jeśli towar został wprowadzony innym dokumentem (np. PZ) nie jest możliwe wykonanie korekty wartości towaru w magazynie.

  Istnieje możliwość automatycznego utworzenia dokumentu RW/ PW do korekty dokumentu pierwotnego. Po zatwierdzeniu dokumentu korygującego (korekta ilości) w menu kontekstowym dostępna jest funkcja Przekształcenie do RW/PW. Funkcja tworzy dokument wewnętrzny RW/PW, ustalając na nim ilości zgodne z korektą:
  • W przypadku dokumentów korygujących, które powinny wprowadzić towar do magazynu, tworzony jest dokument PW. Dokument PW jest zapisywany do bufora i Użytkownik ma możliwość skorygowania wartości towaru, w jakiej ma być wprowadzony do magazynu.
  • W przypadku dokumentów korygujących wyprowadzających towar z magazynu tworzony jest dokument RW. Jest on od razu zapisywany na trwałe, zdejmując towar zgodnie z metodą rozliczania magazynu określoną dla danej bazy.
  1. Dokument PW/ RW można utworzyć tylko dla korekty ilościowej do dokumentu pierwotnego.
  2. Korekta musi być zapisana na trwałe (nie można tworzyć RW/PW dla korekt w buforze i anulowanych).
  3. Dokument RW/ PW można utworzyć do korekty tylko raz.
  4. W przypadku anulowania korekty – anulowany jest również skojarzony z nią dokument RW/ PW.
  5. Jeśli na korekcie występują usługi są one pomijane podczas tworzenia RW/ PW.
[pyt. 2324] [OPT] Jak można zmienić schemat numeracji dokumentów?
 • ·        Nie ma możliwości modyfikacji istniejącej definicji schematu numeracji dokumentów, jeżeli już została ona wykorzystana na dokumentach. Można natomiast w konfiguracji (System/ Konfiguracja/ Firma/ Definicje dokumentów/ Handel lub odpowiednio inna gałąź np. Magazyn) wskazać typ dokumentu, np. Faktury Sprzedaży i dodać nową definicję schematu numeracji przyciskiem plusik.jpg.

   numeracja2b.png

   

  Istnieje możliwość użycia takiego samego symbolu, jaki posiada istniejący już schemat, lub dowolnego innego. Następnie określamy poszczególne człony schematu numeracji - np. miesiąc, rok, magazyn itp.

  Na formularzu widoczny jest przykładowy numer dla tworzonego schematu numeracji. W powyższym przykładzie jest to FA/1234/01/2017.

  Jeśli w schemacie numeracji umieścimy człon „miesiąc”, wówczas numeracja będzie ciągła w obrębie miesiąca. Z każdym kolejnym miesiącem numer będzie rozpoczynał się od 1.

   

  Jeśli w definicji nowego schematu użyty został ponownie taki sam symbol, to przy zapisie tego schematu numeracji wyświetli się komunikat: 

  2324.png

  Jeśli wybierzemy opcję TAK zapiszemy nowy schemat numeracji, a stary o tym samym symbolu zostanie oznaczony jako nieaktywny. Jeśli wybierzemy opcję NIE nowy schemat nie zostanie zapisany. Jeśli wybierzemy opcję ANULUJ powrócimy do okna edycji schematu numeracji.

   

  Jeśli zapiszemy nowy schemat, który posiada taki sam symbol jak dotychczas wykorzystywany schemat numeracji oraz schemat ten był do tej pory schematem domyślnym, to nowo zapisany schemat numeracji będzie automatycznie schematem domyślnym.

   

  Jeśli utworzyliśmy schemat numeracji z nowym symbolem i chcemy ustawić ten schemat numeracji jako domyślny, możemy to zrobić w menu: Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Dokumenty (lub odpowiednio Magazyn/ Dokumenty) i dla typu np. FA- Faktura Sprzedaży przypisujemy nową definicję (po dwukrotnym kliknięciu w kolumnie Definicja można wybrać utworzoną wcześniej definicję schematu numeracji z listy), aby przy wystawianiu dokumentu program automatycznie podpowiadał nowy schemat numeracji:

  numeracja3b.png

   

   

  Polecamy obejrzenie filmu instruktażowego "Schemat numeracji", dostępnego na stronie http://www.erp.comarch.pl/filmy w zakładce Handel.

[pyt. 1844] [OPT] Dlaczego nie mogę dodać towarów na dokument, nie widać ich na liście zasobów ?
 • Najczęściej przyczyną takiej sytuacji jest fakt, że towary te znajdują się na nieprzekształconym arkuszu inwentaryzacyjnym.
  Dlatego w pierwszej kolejności należałoby sprawdzić, czy w menu Handel/Inne/Inwentaryzacja na liście dokumentów AI nie widnieje arkusz inwentaryzacyjny  (bez „I” w kolumnie Status) zawierający szukane towary.

  Jeżeli tak jest, to należy taką inwentaryzację anulować lub przekształcić (ikoną pioruna) do dokumentów wynikowych RWAI/PWAI.
  Doprowadzenie do końca tego procesu lub jego anulowanie skutkować będzie tym, że towary ponownie pojawią się na liście zasobów.

  Dodatkowo na ilość wyświetlanych danych na liście zasobów wpływa zaznaczenie/odznaczenie parametru Zerowe.

  Jego odznaczenie ograniczy zasoby do usług i towarów o dodatnim stanie magazynowym, dlatego domyślnie parametr ten powinien być zaznaczony.

  Należy zwrócić uwagę na ustawienia konfiguracyjne parametru Nie pozwalaj na wydawanie towaru, gdy występują rezerwacje znajdującego się w menu System/Konfiguracja/Firma/Magazyn/Parametry:


  a) jeśli ta opcja jest włączona, parametr Zerowe dotyczy ilości dostępnej towaru (pomniejszonej o rezerwacje),

  b) jeśli ta opcja jest wyłączona, parametr Zerowe ilości towaru.

[pyt. 413] [OPT] Jak wykonać inwentaryzację w programie Comarch ERP Optima?
 • Przed wykonaniem inwentaryzacji, warto wykonać weryfikację poprawności dokumentów (zagadnienie opisane szczegółowo w dalszej części odpowiedzi), a w szczególności zatwierdzić, bądź usunąć dokumenty, które znajdują się w buforze.

  Wykonanie inwentaryzacji zaczynamy od dodania Arkusza Inwentaryzacyjnego.

  Poniżej przedstawiono kolejne kroki jakie należy wykonać:

  1. Dodanie Arkusza Inwentaryzacyjnego (menu Handel (Magazyn)/ Inne/ Inwentaryzacja).

  a) Arkusz pusty

  Dodać arkusz możemy ikoną zielonego plusa. Wówczas podniesie się formularz AI bez wypełnionych pozycji. Poszczególne pozycje należy wówczas dodać na dokument AI.

  W tym przypadku najlepiej wskazać w konfiguracji (System/ Konfiguracja/ Handel/ Parametry) Dodawanie pozycji na dokumencie „wybór wielu towarów”:

  FAQ_413_wybor_towarow.png

  Umożliwi to zaznaczenie wielu towarów na liście i jednoczesne wprowadzenie ich na arkusz.

  b) Arkusz wypełniony

  Rozwijając strzałkę obok ikony plusa na liście Arkuszy Inwentaryzacyjnych, oprócz opisanego powyżej arkusza pustego, mamy do wyboru również arkusz wypełniony.

  faq_413_1.jpg 

  Po wybraniu opcji Arkusz wypełniony, pojawi się okno z parametrami do wyboru:

  FAQ_413_2.png

  Należy wskazać datę, z którą arkusz zostanie wygenerowany. Jeśli pole Magazyn zostawimy puste, wygenerowanych zostanie tyle arkuszy, ile mamy magazynów. Jeśli nie wskażemy grupy, wówczas na arkuszu znajdą się wszystkie towary ze wszystkich grup.

  Na arkuszu znajduje kolumna „Stan bieżący”, w której widoczne są ilości wyliczone w programie na podstawie wprowadzonych wcześniej dokumentów dla danego towaru oraz kolumna „Ilość wg spisu”, w której należy uzupełnić ilości rzeczywiste towaru, znajdujące się fizycznie na magazynach.

  Zaznaczając parametr „Ilość wg spisu = 0”, w kolumnie „Ilość wg spisu” w wypełnionym arkuszu uzyskamy dla poszczególnych towarów ilość = 0. Jeśli nie zaznaczymy tego parametru, wówczas w kolumnie „Ilość wg spisu” podpowiedzą się ilości skopiowane z kolumny „Stan bieżący”.

  Zaznaczenie parametru „bez atrybutów” przyspieszy generowanie arkusza. Zazwyczaj na arkuszu inwentaryzacyjnym atrybuty są zbędne, więc jeśli nie ma potrzeby ich dopisywania, zalecamy zaznaczenie parametru.

  2. Zapisanie Arkusza Inwentaryzacyjnego z wypełnioną listą towarów.

  Mając przygotowany arkusz z wprowadzonymi towarami, należy w pierwszej kolejności odznaczyć parametr Bufor i zapisać arkusz ikoną dyskietki:

  FAQ_413_3.png

  Dopiero wówczas możliwa będzie edycja ilości w kolumnie „Ilość wg spisu”.

  3. Uzupełnienie ilości.

  Po zapisie arkusza, edytujemy go ponownie, uzupełniamy ilości wg spisu, zapisujemy ikoną dyskietki.

  4. Wykonanie inwentaryzacji

  Wykonujemy inwentaryzację ikoną pioruna, widoczną na liście Arkuszy Inwentaryzacyjnych w lewym dolnym rogu:

  FAQ_413_4.png

  Weryfikacja poprawności dokumentów

  Podczas wykonywania inwentaryzacji program sprawdza czy wszystkie dokumenty handlowe (PA/FA/FZ) mają powiązane dokumenty magazynowe (WZ/PZ), czy nie ma dokumentów w buforze lub nieprzekształconych dokumentów RO/ZD. Jeśli mamy tego typu dokumenty, wówczas pojawi się komunikat wskazujący dokumenty blokujące inwentaryzację.

  Uporządkowanie dokumentów i aktualizacja stanu bieżącego

  Jeśli w bazie znajdują się dokumenty blokujące inwentaryzację, należy je uporządkować, czyli PA/FA/FZ przekształcić odpowiednio do WZ/PZ, dokumenty w buforze usunąć, dokumenty RO/ZD przekształcić. Nie ma możliwości zatwierdzenia dokumentów w buforze, jeśli mamy aktywny Arkusz Inwentaryzacyjny. Jeśli chcielibyśmy zatwierdzić dokumenty w buforze, wówczas konieczne jest anulowanie Arkusza Inwentaryzacyjnego, a po zatwierdzeniu dokumentów ponowne jego wygenerowanie. Istnieje możliwość utworzenia kopii anulowanego arkusza – w tym celu należy ustawić się na liście na arkuszu anulowanym i wybrać kombinację klawiszy <CTRL+INS>.

  Po uporządkowaniu dokumentów, należy zaktualizować ilości w kolumnie „Stan bieżący” na arkuszu. W tym celu otwieramy zatwierdzony Arkusz Inwentaryzacyjny i klikamy w ikonę wykrzyknika FAQ_413_5.png „Aktualizacja stanu bieżącego”. Ilość wg spisu zostanie odświeżona, uwzględniając zmiany spowodowane wystawieniem dokumentów magazynowych.

  Po uporządkowaniu dokumentów i zaktualizowaniu stanu bieżącego, możemy wykonać inwentaryzację.

  Inwentaryzacja bez kontroli poprawności dokumentów

  Na własną odpowiedzialność można wykonać inwentaryzację bez kontroli poprawności dokumentów. W menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry, dostępny jest parametr „Inwentaryzacja bez kontroli poprawności dokumentów”. Po jego zaznaczeniu program nie będzie kontrolował poprawności wystawionych dokumentów. Może to skutkować zaburzeniem stanów wyliczonych w czasie inwentaryzacji, jeśli operacje na dokumentach w buforze lub nieprzekształconych zostaną wykonane już po wykonaniu inwentaryzacji.

  5. Weryfikacja/ modyfikacja dokumentów RWAI/PWAI

  Po wykonaniu inwentaryzacji, automatycznie utworzone zostaną dokumenty RWAI/PWAI. Istnieje możliwość zapisu tych dokumentów do bufora lub na stałe. Po zapisie do bufora mamy możliwość wskazania dostaw/cech partii oraz modyfikacji cen na PWAI. Za te ustawienia odpowiedzialne są parametry „Przyjęcie inwentaryzacyjne do bufora” o „Rozchód inwentaryzacyjny do bufora”, dostępne w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry.

  Wykonanie inwentaryzacji zostało pokazane w filmie instruktażowym, który dostępny jest na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=Ru1n3pbT_pE 

   W przykładzie wykonano inwentaryzację z użyciem pomocniczych arkuszy inwentaryzacyjnych oraz pokazano sposób konfiguracji programu dla wykonania inwentaryzacji bez kontroli poprawności dokumentów.

  Pomocne mogą okazać się również przykłady opisane w samouczku. Jest on dostępny z poziomu zakładki Pomoc/ Pomoc/ Samouczek. Otworzy się okno pomocy, w którym należy wybrać opcję Handel. Wyświetli się lista scenariuszy między innymi na temat inwentaryzacji.

   FAQ pyt. 413 samouczek handel.png

  Dodatkowo z każdego miejsca w programie po wciśnięciu klawisza F1 możemy przejść do pomocy. Będąc na liście arkuszy inwentaryzacyjnych włączając pomoc będziemy mieli dostęp do tematów związanych z inwentaryzacją między innymi Inwentaryzacja - zasady przeprowadzania, w którym dokładnie opisane jest jak przeprowadzić inwentaryzację w programie.

  W przypadku baz z dużą ilością towarów zachęcamy do zapoznania się z instrukcją Jak efektywnie przeprowadzić inwentaryzację w bazach z dużą ilością towarówktóra dostępna jest na Indywidualnych Stronach Klienta lub z poziomu programu zakładka Pomoc/ Podręczniki/ Instrukcje.

  Dodatkowo w sklepie Google Play dostępna jest do pobrania bezpłatna aplikacja Comarch ERP Inwentaryzacja. Dzięki niej telefon z wbudowanym aparatem może pełnić funkcję przenośnego skanera kodów kreskowych oraz kolektora danych. W efekcie pracy z aplikacją powstają pliki z danymi inwentaryzacyjnymi, które można szybko i wygodnie wgrać na dysk w chmurze (np. iBard24), przesłać na wskazany e-mail lub skopiować na komputer, a następnie zaimportować w programie Comarch ERP Optima na Arkusz Inwentaryzacyjny (AI) lub Arkusz Pomocniczy (AIP).
  Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją oraz pobierania aplikacji!

  W FAQ znajdziesz również inne pytania z zakresu tematyki Inwentaryzacji:

[pyt. 404] [OPT] Dlaczego może wystąpić różnica między wartością na arkuszu inwentaryzacyjnym, a wartością rzeczywistą towaru na magazynie?
 • Wartość na arkuszu inwentaryzacyjnym (razem netto) wyliczana jest na podstawie ostatnich cen
  zakupu, zapisanych na karcie towaru.
  Wartość rzeczywistą towaru na magazynie można uzyskać poprzez wydruk Spis z natury/Wzór standard, dostępny z poziomu menu Handel/Zasoby. Wartość na spisie z natury (wartość zakupu PLN) wyliczana jest wg cen rzeczywistych dostaw towarów, które aktualnie znajdują się na magazynie.
  Na wydruku standardowym spisu z natury znajduje się kolumna Cena, w której znajduje się orientacyjna wartość ceny wyliczona na podstawie wartości rzeczywistej podzielonej przez ilość towaru w magazynie (cena*ilość nie zawsze jest równa wartości, co wynika z zaokrągleń).

  Przykład:
  Przyjmujemy za pomocą dokumentów PZ towar A na magazyn:
  PZ/1/2008 – 2 szt. po 10 zł
  PZ/2/2008 – 2 szt. po 20 zł
  Na magazynie mamy 4 szt. towaru.
  Wartość towaru na arkuszu inwentaryzacyjnym 4 * 20 zł =80 zł
  Wartość towaru na spisie z natury 2*10 zł +2*20 zł=60 zł (średnia cena, pokazana na wydruku: 60 zł /4 = 15 zł)
[pyt. 400] [OPT] W nowym roku została założona nowa baza firmowa. Jak przenieść stany magazynowe ze starej bazy?
 • Aby przenieść stany magazynowe ze starej bazy należy wykonać import zasobów z menu Narzędzia/ Importy/ Z innej bazy danych.  Po wskazaniu odpowiedniej bazy firmowej wykonujemy import Cennika oraz Zasobów – w nowej bazie firmowej zostaje wtedy utworzonych tyle dokumentów Bilans Otwarcia (BO), ile magazynów było w bazie, z której importujemy. Dokumenty BO, na które przenoszone są stany magazynowe ze starej bazy firmowej, widoczne są na liście w menu Handel/ Inne(Magazyn)/ Bilans otwarcia. Pobierana jest wartość z kolumny Ilość na liście zasobów. BO tworzy się do bufora, aby stany magazynowe były dostępne należy zapisać go na trwałe (odznaczyć parametr bufor, w prawym górnym rogu i zapisać zmiany).

  UWAGA!

  – Import zasobów może trwać bardzo długo!

  – Import nie przenosi rezerwacji i zamówień!

  - Import dotyczy wszystkich magazynów, również nieaktywnych, jeśli na magazynie nieaktywnym stan towaru jest dodatni

  - Jeśli w bazie źródłowej znajdują się magazyny, których nie ma w bazie docelowej, zostaną one utworzone

[pyt. 397] [OPT] Jak wykonać inwentaryzację z wykorzystaniem arkuszy pomocniczych (AIP)?
 • Podczas przeprowadzania inwentaryzacji, można posłużyć się arkuszami pomocniczymi, tworzonymi na przykład przez poszczególnych operatorów, przeprowadzających inwentaryzację w magazynie.

  Aby utworzyć AIP, należy najpierw stworzyć w arkuszu inwentaryzacyjnym (AI) listę towarów. Na AI powinny znaleźć się wszystkie towary, jakie uczestniczą w spisie. Arkusz AI należy zatwierdzić na stałe, poprzez odznaczenie bufora.

  Kolejny krok to utworzenie arkuszy pomocniczych AIP. Z poziomu listy dokumentów AI, po wciśnięciu przycisku AIP, widocznego w dolnej części okna, otwierana jest lista arkuszy pomocniczych. Po dodaniu nowego AIP, operator na podstawie spisu towarów, który wykonał, uzupełnia listę towarów wraz z ilościami. Po uzupełnieniu swojego arkusza – operator zatwierdza go.

  Uwaga: Na AIP listę towarów można wpisywać tylko te towary, które wcześniej zostały wpisane na arkusz główny AI.

  Uwaga: Na AIP ilość towaru może być wprowadzana w dowolnej jednostce: podstawowej lub pomocniczej. Jeden towar może występować na AIP wiele razy, w różnych jednostkach.

  Jeśli wszyscy operatorzy wprowadzą swoje arkusze AIP – można przeliczyć stan towaru w magazynie. Na arkuszu głównym AI pojawił się przycisk 397.bmp, który umożliwia przeliczenie ilości na AI. Ilość jest wyliczana na podstawie ilości wprowadzonych na poszczególne AIP. Ilość na AI jest wyrażona zawsze w jednostce podstawowej. W przypadku, gdy na AIP ilość była podana w jednostce pomocniczej – jest ona przeliczana zgodnie z przelicznikiem podanym na karcie towaru.

  Kilka zasad dotyczących AIP:

  1. Po utworzeniu AIP blokowana jest możliwość „ręcznego" wpisania ilości na arkuszu głównym AI.
  2. Kolejne AIP można dodawać aż do momentu zamknięcia inwentaryzacji (wygenerowania PWAI/RWAI). Dodawanie nowych AIP jest możliwe nawet wtedy, jeśli Użytkownik przeliczył już ilości na AI.
  3. W momencie zamykania inwentaryzacji, ilości na arkuszu głównym są zawsze jeszcze raz przeliczane w oparciu o AIP.

  Polecamy obejrzenie filmu instruktażowego, pokazującego jak przeprowadzić inwentaryzację z wykorzystaniem arkuszy pomocniczych. Film znajduje się na Indywidualnych Stronach Klientów http://www.erp.comarch.pl/klienci w obszarze Comarch ERP Optima/ Dokumentacja/Filmy instruktażowe w gałęzi Handel/ Inwentaryzacja lub bezpośrednio na stronie http://www.erp.comarch.pl/filmy.

[pyt. 396] [OPT] Inwentaryzacja – Arkusz AI jest zapisany do bufora, widoczne są stany bieżące. Co należy zrobić, aby uzupełnić kolumnę ilość wg spisu?
 • W przypadku arkusza AI zapisanie do bufora umożliwia tylko dodawanie lub usuwanie wybranych towarów z arkusza. Aby można było uzupełnić stany bieżące należy arkusz AI wyciągnąć z bufora (np. otworzyć, odznaczyć parametr bufor i zapisać na trwałe). W momencie zapisu na trwałe towary znajdujące się na arkuszu AI zostają „zablokowane” – nie można wykonywać transakcji związanych z tymi towarami (znikają z listy zasobów np. przy wystawianiu FA). Aby towary zostały odblokowane należy wykonać inwentaryzację (np. zaznaczyć dany arkusz AI na liście i kliknąć ikonę 396_1.jpg w lewym dolnym rogu listy lub kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybrany arkusz i wybrać pozycję Inwentaryzacja). 

Przesyłki kurierskie - Sendit

[pyt. 2179] Czym jest Sendit?
 • Sendit to platforma wysyłkowa, dzięki której użytkownik może szybko i wygodnie zamówić usługi kurierskie w atrakcyjnych cenach. Zamawiając kuriera za pośrednictwem serwisu Sendit klient ma możliwość śledzenia statusu nadanych przesyłek oraz podglądu historii zleceń.


  Aby korzystać z usług Sendit nie trzeba podpisywać żadnej umowy, ani też deklarować miesięcznej liczby paczek. Sendit oferuje niskie ceny na usługi kurierskie, gdyż dostaje rabat za dużą liczbę przesyłek, którą zapewnia firmie kurierskiej.

  Integracja Comarch ERP Optima z platformą Sendit obejmuje współpracę z firmą kurierską DPD i daje klientom, możliwość tworzenia Zleceń nadania przesyłki bezpośrednio w programie bez konieczności przechodzenia do serwisu internetowego Sendit.pl. Dane zgromadzone w programie, dotyczące nadawcy, odbiorcy oraz przesyłanych paczek są przenoszone automatycznie na platformę Sendit, dlatego czas zamówienia kuriera jest skrócony, a cały proces uproszczony.

   

[pyt. 2178] [OPT] Komunikat ID 30795 Jak założyć konto w Sendit?
 • Funkcjonalność nadawania przesyłek kurierskich z programu jest dostępna tylko dla użytkowników posiadających aktualną gwarancję. W związku z tym założenie konta Sendit w Optimie jest możliwe pod warunkiem, że NIP wpisany w pieczątce firmy (Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Pieczątka firmy) jest zgodny z numerem NIP klienta zapisanym na Certyfikacie Rejestracji Oprogramowania wystawionym przez Comarch.


  Aby założyć konto w Sendit należy wybrać w konfiguracji gałąź Firma/ Ogólne/ Współpraca z Sendit. W efekcie zostanie wyświetlony formularz pozwalający skonfigurować współpracę z serwisem  Sendit.
  Nazwa firmy, NIP oraz dane adresowe są pobierane do konfiguracji konta Sendit z pieczątki firmy. Jeżeli istnieje potrzeba ich modyfikacji należy to zrobić w gałęzi Firma/ Dane firmy/ Pieczątka firmy. Zmodyfikowane w tym obszarze dane zostaną zaktualizowane także w Sendit.


  Po uzupełnieniu pozostałych informacji (imię, nazwisko, telefon kontaktowy oraz adres e-mail) można zarejestrować konto w Sendit za pomocą przycisku Załóż konto. Adres e-mail z okna konfiguracji staje się loginem do serwisu Sendit. Aby dokończyć proces rejestracji konta wystarczy, że użytkownik wprowadzi hasło (6-30 znaków alfanumerycznych) oraz zaakceptuje regulamin (dostępny pod przyciskiem Regulamin) i wyrazi zgodę na przetwarzanie danych, a następnie wciśnie przycisk Załóż konto.


  Na jeden NIP można założyć tylko jedno konto. Jeśli NIP został już wykorzystany przez jeden z oddziałów, to z usług Sendit można skorzystać tylko rejestrując nowe konto na stronie www.sendit.pl. W takim przypadku będzie obowiązywała oferta cenowa znajduje się na stronie: http://sendit.pl/oferta
  Unikalny musi być również adres e-mail, który stanowi login w serwisie Sendit.

[pyt. 2177] Posiadam konto w Sendit. Jak z niego skorzystać w innej bazie firmowej?
 • Jeżeli użytkownik zakładał już z poziomu programu konto Sendit, ale obecnie z jakiejś przyczyny nie jest ono dostępne w konfiguracji (np. zostało odłączone przez użytkownika, założono nową bazę), to jego podłączenie jest możliwe za pomocą przycisku Odzyskaj poprzednią konfigurację. Należy wówczas podać hasło odpowiednie dla tego konta oraz ponownie zaakceptować regulamin i zgodę na przetwarzanie danych.
[pyt. 2176] Jak nadać paczkę?
 • Paczkę można nadać na dwa sposoby:
  1. Tworząc Zlecenie nadania przesyłki z poziomu Listy przesyłek kurierskich dostępnej w menu głównym programu na zakładce Ogólne, po wciśnięciu przycisku FAQ pyt 2176 z1 przesyłka.png  - Nadanie przesyłki.
  2. Z poziomu listy Faktur sprzedaży/ Paragonów/ Wydań zewnętrznych, poprzez zaznaczenie konkretnego dokumentu i wybranie w menu głównym funkcji Nadanie przesyłki.


  Dane adresowe nadawcy pobierane są na Zlecenie z konfiguracji konta Sendit. Użytkownik ma możliwość wskazania innego adresu nadawczego, wybierając go z listy zdefiniowanych uprzednio adresów firmowych lub wprowadzając odpowiednie dane bezpośrednio na zleceniu.
  Każde zlecenie powinno mieć przypisaną osobę zlecającą nadanie przesyłki. Domyślnie będzie to aktualnie zalogowany operator. Możliwe jest jednak wskazanie innego operatora lub pracownika. Telefon oraz adres e mail do kontaktu pobierany jest z formularza operatora/pracownika lub może zostać uzupełniony ręcznie.


  Odbiorcę przesyłki można wybrać z listy podmiotów. Dane adresowe będą wówczas pobierane z karty wybranego kontrahenta. Jeżeli zlecenie jest generowane na podstawie dokumentu handlowego lub magazynowego (FA/PA/WZ) wówczas odbiorca zostanie przeniesiony z powiązanego dokumentu.
  Dodatkowo na zleceniu należy wskazać osobę, z którą kurier będzie mógł się skontaktować celem doręczenia przesyłki. Dane osoby kontaktowej można wpisać ręcznie lub wybrać z listy jednego z przedstawicieli podmiotu.

  Po uzupełnieniu danych nadawcy i odbiorcy należy wprowadzić paczki, jakie będą przesyłane w ramach danego zlecenia. Dla każdej z paczek należy określić wagę, wymiary, sposób pakowania oraz (opcjonalnie) kwotę ubezpieczenia przesyłki. Wycena kosztów przesyłki na podstawie wprowadzonych informacji jest dostępna pod przyciskiem wycen_zlecenie.jpg Wyceń zlecenie.
  Aby zlecić nadanie paczki (przesłać zlecenie do Sendit.pl) należy wcisnąć przycisk zamow_kuriera.jpg  Zamów kuriera.

[pyt. 2175] Czy w ramach jednego konta Sendit można nadawać przesyłki z różnych adresów?
 • W menu Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/ Współpraca z Sendit na zakładce Lista adresów istnieje możliwość zdefiniowania adresów firmowych, kontaktowych oraz adresów nadawczych, z których może być realizowana przesyłka. Podczas definiowania konta Sendit do listy adresów automatycznie dodawany jest adres z pieczątki firmy. Pozycji tej nie można usuwać ani edytować. Możliwe jest natomiast dodanie kolejnych adresów nadawczych. Użytkownik może ustawić, który z adresów jest domyślnym lub korespondencyjnym. 


  Adres z oznaczeniem Domyślny jest automatycznie przenoszony na nowo tworzone Zlecenia Nadania Przesyłki. Adres korespondencyjny służy do kontaktu z serwisem Sendit.
  Zdefiniowane w konfiguracji adresy będzie można wybrać w polu Adres nadawczy na Zleceniu nadania przesyłki.

  adres_nadawczy.jpg

[pyt. 2174] Co oznaczają numery występujące na formularzu Zlecenia nadania przesyłki, na zakładce Sendit?
 • •  Numer zlecenia Sendit – numer zamówienia usługi przewozowej nadawany przez serwis Sendit.pl, służący do identyfikacji zamówienia w przypadku kontaktu z Biurem Obsługi Klienta Sendit.
  •  Numer zlecenia odbioru – numer przydzielony przez przewoźnika (firmę kurierską), służący do identyfikacji nadawanych przesyłek podczas ich odbioru przez kuriera.
  •  Numer protokołu – numer dokumentu Protokołu Odbioru, który musi zostać wydrukowany przed przyjazdem kuriera.
  •  Numer listu (Numer paczki) – numer nadawany przez kuriera, dzięki któremu można śledzić status przesyłek.
[pyt. 2173] Jakie usługi dostępne są w ramach oferty Sendit w Comarch?
 • Korzystając z funkcjonalności Sendit w Comarch ERP Optima, można wybrać następujące produkty:


  1. Przesyłka standardowa do 10kg oraz do 30kg realizowana przez firmę kurierską DPD.
  Maksymalna dopuszczalna długość paczki standardowej wynosi 175 cm, a suma wymiarów (wysokość + długość + szerokość) 300 cm.
  Dla każdej przesyłki obliczana jest waga wymiarowa (długość x szerokość x wysokość/6000). Kategoria wagowa ustalana jest według wyższej wagi (rzeczywistej lub wymiarowej). Jeżeli waga wymiarowa liczona ze wzoru nie przekracza 41,6 kg, to obowiązuje rzeczywista waga paczki.

  2. Ubezpieczenie
  Każda paczka w przesyłce oznaczona listem przewozowym jest ubezpieczona do 5000 PLN. Ubezpieczenie powyżej tej kwoty jest dodatkowo płatne. Użytkownik ma możliwość określenia wysokości ubezpieczenia paczki wprowadzając odpowiednią wartość w kolumnie Kwota ubezpieczenia na Zleceniu nadania przesyłki.

  3. Pobranie
  Możliwość zlecenia pobrania od odbiorcy ustalonej przez nadawcę kwoty.
  Jeżeli w konfiguracji konta Sendit (Firma/ Ogólne/ Współpraca z Sendit) wprowadzono numer rachunku bankowego, to wówczas na Zleceniu przesyłki istnieje możliwość zaznaczenia opcji Pobranie oraz określenia kwoty, jaka ma zostać pobrana przez kuriera podczas dostarczenia przesyłki do odbiorcy. 


   pobranie.jpg

  Maksymalna kwota pobrania w DPD wynosi 11 000 zł.
  Przy kwocie pobrania powyżej 5000 zł przesyłka podlega obowiązkowemu dodatkowemu ubezpieczeniu w wysokości 0,15% kwoty pobrania.
  Kwotę pobrania Sendit przelewa do 10 dni roboczych od momentu doręczenia przesyłki do odbiorcy. Pobranie przelewane jest na rachunek bankowy określony w konfiguracji konta Sendit.
  Jeżeli istnieje potrzeba wysłania przesyłki międzynarodowej, skorzystania z doręczenia terminowego lub nadania paczki do Paczkomatu InPost lub firmą kurierską UPS polecamy sprawdzenie oferty na stronie Sendit.pl.

[pyt. 2172] Czy można anulować przesyłkę?
 • Zleconą przesyłkę można anulować do momentu, gdy ma ona w programie status Oczekiwanie na kuriera.
  Po wciśnięciu na dokumencie przycisku anulowanie.jpg  – Anuluj zlecenie, do Sendit wysyłane jest żądanie anulowania zlecenia, a przesyłka otrzymuje status Zlecenie oczekuje na anulowanie. Po potwierdzeniu anulowania zlecenia po stronie Sendit zlecenie na Liście przesyłek kurierskich będzie się wyświetlało w kolorze czerwonym – natomiast przesyłka otrzyma status– Anulowane przez Użytkownika.
  Jeśli status przesyłki nie pozwala już na samodzielne anulowanie zlecenia należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Sendit.pl.
  Adres e-mail: optima@sendit.pl, numer telefonu: 71 714 70 00.
[pyt. 2171] Jakie są terminy odbioru i doręczeń przesyłek?
 • Większość zamówień składanych do godziny 14:00, realizowanych jest jeszcze tego samego dnia roboczego z gwarancją podjęcia pierwszej próby doręczenia w następny dzień roboczy od dnia nadania.
  Termin przyjazdu kuriera zależy od możliwości logistycznych przewoźnika na terenie odbioru przesyłki. Jest on wyświetlany na dokumencie Zlecenia nadania przesyłki na zakładce Sendit w obszarze Planowany przyjazd kuriera.
[pyt. 2170] Jak zapłacić za usługę Sendit?
 • Klienci Comarch rozliczają się z Sendit raz w miesiącu na podstawie faktury VAT.
  Faktura VAT za nadane (w minionym miesiącu) paczki będzie przesyłana z początkiem kolejnego miesiąca kalendarzowego na adres wskazany jako korespondencyjny w konfiguracji Optimy (Firma/ Ogólne/ Współpraca z Sendit).
  Lista faktur wystawionych przez Sendit prezentowana będzie w programie po wciśnięciu przycisku  FAQ pyt. 2170 rozliczenia.png Rozliczenia, dostępnego z poziomu Listy Przesyłek Kurierskich. Na liście znajduje się informacja o numerze faktury, dacie wystawienia i terminie płatności, stanie rozliczenia oraz kwotach netto, VAT, brutto.
[pyt. 2169] Gdzie można znaleźć list przewozowy i protokół przekazania przesyłki?
 • List przewozowy i Protokół odbioru przesyłki dostępny jest z poziomu Zlecenie nadania przesyłki, na zakładce Sendit.
  Należy wydrukować 1 egzemplarz Listu przewozowego (drukowany jest dla każdej z paczek nadawanych w ramach zlecenia) oraz 2 egzemplarze Protokołu odbioru. Nie ma możliwości seryjnego wydruku listów przewozowych i protokołów przekazania dla wielu zleceń jednocześnie.
[pyt. 2168] Gdzie można znaleźć listę zleconych przesyłek?
 • Listę zleconych przesyłek kurierskich można wyświetlić wybierając przycisk  FAQ pyt 2176 z1 przesyłka.png Nadanie przesyłki, dostępny w menu głównym programu na zakładce Ogólne.
  Na liście prezentowane są wszystkie zlecenia przesyłek wraz z informacjami o ich odbiorcy, statusie dokumentu zlecenia oraz statusie przesyłki. Dokumenty można filtrować zgodnie z potrzebą np. wyświetlając przesyłki dla konkretnego kontrahenta; tylko te zlecenia, które nie zostały jeszcze wysłane do Sendit lub zlecenia o określonym statusie przesyłki.
[pyt. 2167] Jak sprawdzić, co dzieje się z przesyłką?
 • Na dokumencie Zlecenia nadania przesyłki znajduje się lista paczek wraz z przypisanym do nich numerem listu przewozowego oraz adresem URL. Po kliknięciu w link w kolumnie URL użytkownik zostanie przeniesiony na stronę internetową, na której może śledzić przesyłkę.
  Informacje na temat statusu przesyłki można także sprawdzić na stronie http://sendit.pl/track-trace-optima po podaniu numeru listu przewozowego odpowiedniej paczki.
[pyt. 2166] Jak przesunąć termin odbioru?
 • Przesunięcie terminu odbioru paczki od nadawcy możliwe jest po bezpośrednim kontakcie z firmą kurierską. Podczas kontaktu z konsultantem należy koniecznie podać Numer zlecenia odbioru paczki – dostępny na Zleceniu nadania przesyłki na zakładce Sendit.
  Numer kontaktowy do firmy kurierskiej: DPD 22 577 55 10.
  Przesunięcie terminu odbioru paczki możliwe jest również poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta Sendit.
   Adres e-mail: biuro@sendit.pl, numer telefonu: 71 714 70 00.
[pyt. 2165] Błąd przyjęcia zlecenia przez operatora
 • Za pomocą przycisku blad_przyjęcia.jpgPobierz szczegóły zlecenia – można aktualizować informacje widoczne na drugiej zakładce Zlecenia nadania przesyłki m.in. status zlecenia pobrany z serwisu Sendit.
  Jeżeli status przesyłki po aktualizacji na zleceniu zwraca wartość „Błąd”, to prawdopodobnie jest to związane z błędem komunikacji z Przewoźnikiem. W takim przypadku należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Sendit na adres e-mail: optima@sendit.pl lub pod numerem telefonu: 71 714 70 00.
[pyt. 2163] Co zrobić, jeżeli kurier nie przyjechał?
 • W sytuacji, gdy odbiór nie zostanie zrealizowany w deklarowanym przez firmę kurierską terminie należy zaplanować nowy termin odbioru. Zaplanowanie nowego terminu odbioru wraz z ustaleniem konkretnego przedziału godzinowego możliwe jest dzięki bezpośredniemu kontaktowi z firmą kurierską. Podczas kontaktu z konsultantem należy podać Numer zlecenia odbioru paczki – dostępny na Zleceniu nadania przesyłki na zakładce Sendit.
  Numer kontaktowy do firmy kurierskiej: DPD 22 577 55 10.
  Zaplanowanie nowego terminu odbioru na najbliższy możliwy termin możliwe jest również poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta Sendit.
  Adres e-mail: biuro@sendit.pl, numer telefonu: 71 714 70 00.
[pyt. 2162] Jak zapakować przedmiot, aby bezpiecznie dotarł do odbiorcy?
 • Zalecenia dotyczące pakowania przesyłek standardowych można znaleźć pod adresem: https://www.sendit.pl/centrum-informacji/pakowanie 
[pyt. 2161] Gdzie można znaleźć informacje, czy przygotowana paczka nie zawiera elementów niestandardowych?
 • Paczka niestandardowa lub niesortowalna to taka, która wymaga szczególnej obsługi podczas procesu transportu.
  Z tego powodu generuje wyższe koszty i wymaga dodatkowych opłat.
  Informacje dotyczące paczek niestandardowych w DPD są dostępne pod adresem: https://www.sendit.pl/centrum-informacji/elementy-niestandardowe


  Poprzez Comarch ERP Optima nie ma możliwości nadania paczek niestandardowych.

[pyt. 2159] Reklamacje Sendit
[pyt. 2158] Kontakt do Sendit
 • Adres do korespondencji:
  Serwis Sendit.pl
  Grupa Allegro Sp. z o.o.
  ul. Grunwaldzka 182
  60-166 Poznań


  Kontakt z biurem obsługi:
  tel: 71 714 70 00
  (pon.-pt. w godz. 8:00-16:00)
  Adres e-mail: optima@sendit.pl

Sposoby wystawiania dokumentów

[pyt. 2376] W jaki sposób wystawić dokument z cenami z czterema miejscami po przecinku?
 • W celu wystawienia dokumentu z czterema miejscami należy w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry w sekcji Ceny zaznaczyć parametr Ceny z czterema miejscami po przecinku. Następnie na otwartej karcie towaru (Ogólne/ Cennik lub Handel/ Zasoby), na zakładce [Ogólne] zaznaczyć parametr Ceny z czterema miejscami po przecinku.

[pyt. 2266] [OPT] Jak wystawić Fakturę Sprzedaży do kilku paragonów?
 • Możliwe jest przekształcenie do jednej faktury kilku paragonów wystawionych na tego samego kontrahenta, a także fakturowanie wskazanych pozycji z Paragonu. Opcja wybierania pozycji do fakturowania dostępna jest zarówno przy tworzeniu faktury do pojedynczego Paragonu jak i do wielu zaznaczonych.

  Wszystkie powiązania Faktury sprzedaży z paragonami są zapisywane i widoczne na zakładce Dokumenty.

  Przy generowaniu Faktury Sprzedaży z wielu paragonów możliwe jest:
  - utworzenie faktury zbiorczej dla zaznaczonych na liście paragonów;
  - utworzenie faktury częściowej dla zaznaczonych pozycji z wybranych paragonów.
  Powyższe opcje dostępne są na Liście paragonów pod przyciskiem: paragony_faktura.png

  Paragony przekształcane do jednej Faktury Sprzedaży muszą spełniać poniższe warunki:
  - zaznaczone paragony nie mogą być powiązane z fakturą;
  - zaznaczone paragony nie mogą posiadać korekt;
  - zaznaczone paragony muszą być wystawione dla tego samego nabywcy;
  - zaznaczone paragony muszą mieć ten sam status księgowania (przeniesione lub nieprzeniesione);
  - zaznaczone paragony muszą mieć ten sam status fiskalny (zafiskalizowane lub niezafiskalizowane);
  - zaznaczone paragony muszą być jednolite odnośnie dokumentów magazynowych (wszystkie paragony mają wygenerowane dokumenty magazynowe lub żaden nie posiada dokumentu magazynowego);
  - zaznaczone paragony muszą mieć datę sprzedaży obejmującą ten sam miesiąc i rok;
  - na zaznaczonych paragonach, wystawionych na wyroby węglowe, sprawdzane jest zaznaczenie parametru: Zwolnienie z akcyzy, jeżeli któryś z zaznaczonych paragonów ma różne ustawienie tego parametru, nie jest możliwe przekształcenie do jednej faktury;
  - na zaznaczonych paragonach, wystawionych na wyroby węglowe, sprawdzane jest zaznaczenie parametru: Finalny nabywca węglowy.
[pyt. 2265] [OPT] W jaki sposób poprawnie wystawić fakturę sprzedaży z odwrotnym obciążeniem?
 • 1. Aby możliwe było wystawianie dokumentów z towarami objętymi odwrotnym obciążeniem należy w konfiguracji Firma/ Handel/ Parametry (obszar Inne) zaznaczyć parametr Odwrotne obciążenie wg karty towaru.
  2. Na karcie towaru pojawi się wówczas możliwość ustawienia, czy towar podlega odwrotnemu obciążeniu, poprzez wybranie z listy opcji:
  - Nie,
  - Tak (dla towarów objętych standardową procedurą odwrotnego obciążenia),
  - Powyżej limitu (dla towarów, które będą podlegać procedurze odwrotnego obciążenia po przekroczeniu limitu określonego ustawą).
  3. Stawki VAT sprzedaży i zakupu powinny być ustawione jak dla transakcji nie objętej mechanizmem odwrotnego obciążenia.
  4. Na karcie kontrahenta, na zakładce Handlowe należy wybrać status Podatnikiem jest nabywca oraz zaznaczyć parametr Podatnik VAT czynny.
  5. Na Fakturze Sprzedaży dla kontrahenta o statusie Podatnikiem jest nabywca z zaznaczonym parametrem Podatnik VAT czynny towary, które na swojej karcie mają ustawione odwrotne obciążenie na Tak, otrzymają automatycznie stawkę NP.
  6. Towary, które zostaną objęte odwrotnym obciążeniem powyżej limitu, trafią na dokument ze stawką, jaka została ustawiona na ich karcie. Dopiero, kiedy sprzedaż na dokumencie dla tych towarów przekroczy kwotę 20 000 PLN, ich stawka zostanie automatycznie zmieniona na NP.
  7. Jeżeli w ramach jednolitej gospodarczo transakcji wystawianych jest więcej faktur, Użytkownik może sprawdzić ich sumę klikając na przycisk pioruna, który znajduje się w obszarze Odwrotne obciążenie – limit na Fakturze Sprzedaży.
  8. Jeżeli wartość towarów objętych limitem na aktualnie wystawianym dokumencie nie przekroczyła kwoty 20 000 PLN, a towary w ramach jednolitej gospodarczo transakcji powinny zostać objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia, wówczas należy ręcznie zaznaczyć parametr NP na formularzu Faktury.
  9. Na wydruku faktury pojawi się informacja o procedurze odwrotnego obciążenia.
[pyt. 1725] [OPT] Nie mogę anulować dokumentu MM – co należy zrobić?
 • W programie  nie ma opcji anulowania dokumentów MM dotyczących magazynów lokalnych - MM LL. Aby odwrócić działanie dokumentu MM LL, należy wystawić drugi dokument MM, przenoszący towary w „odwrotnym kierunku”, niż było to na pierwszym dokumencie MM. Działanie takie nie jest jednak równoznaczne z anulowaniem pierwszego dokumentu MM (powstaje nowa dostawa). Utworzony zwrot do MM przesuwa towar na magazyn z taką datą, z jaką został on wystawiony. Nie może ona być jednak wcześniejsza niż data pierwszego dokumentu MM.

  Jeśli taka sytuacja nie jest zadowalająca i konieczne jest całkowite anulowanie działania dokumentu MM to należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem Comarch w celu usunięcia takiego dokumentu bezpośrednio w bazie danych.

  W programie możliwe jest anulowanie dokumentów MM dotyczących magazynów odległych, które jeszcze nie zostały wyeksportowane do magazynu odległego (opcja jest dostępna na liście Przesunięć Międzymagazynowych pod prawym przyciskiem myszy). Jeśli dokument MM został wyeksportowany, aby móc go anulować, w menu System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy, na karcie Operatora, na zakładce Parametry należy zaznaczyć w sekcji Praca rozproszona – Zmiana dokumentów wyeksportowanych.

[pyt. 220] [OPT] Jak wystawić duplikat Faktury Sprzedaży ?
 • Należy otworzyć fakturę na liście Faktur Sprzedaży, a następnie wybrać wydruk Duplikat:
  220.JPG

[pyt. 142] [OPT] Jak wystawić Fakturę Zaliczkową?
 • Ogólnie zasady obiegu dokumentów dla Faktur Zaliczkowych można przedstawić w następujący sposób:

  Klient składa zamówienie lub podpisuje umowę na towary i usługi.
  Odpowiednikiem składanego zamówienia/ umowy w Comarch ERP Optima jest Faktura Pro Forma. Dokument ten wystawiamy z poziomu menu Handel/Faktury Pro Forma.

  Klient wpłaca zaliczkę.

  Na podstawie wpłacanych zaliczek, które dotyczą zamówionych towarów lub usług, zleceniobiorca wystawia fakturę zaliczkową (nie później niż 7 dni od daty wpłynięcia zaliczki).
  Zaliczek związanych z danym zamówieniem może być więcej. Do każdej z nich musi być wystawiona oddzielna Faktura Zaliczkowa.

  Warunkiem utworzenia Faktury Zaliczkowej w programie Comarch ERP Optima jest wcześniejsze wystawienie odpowiedniej Faktury Pro Forma. Faktury Zaliczkowe są zawsze wystawiane w powiązaniu z konkretną Fakturą Pro Forma
  Żeby wystawić Fakturę Zaliczkową należy ustawić kursor na liście na Fakturze Pro Forma, do której wystawiamy zaliczkę. Następnie rozwinąć strzałkę obok przycisku „FS” i wybrać opcję „Faktura Zaliczkowa”

   142.JPG

   Do jednej faktury Pro Forma można wystawić kilka Faktur Zaliczkowych – program kontroluje, by kwota wpłacanych zaliczek nie przekroczyła wartości Faktury Pro Forma.


  W przypadku zwrotu zaliczki można wystawić fakturę korygującą (korekta wartości) do Faktury Zaliczkowej. W tym celu należy odnaleźć Fakturę Zaliczkową na liście Faktur Sprzedaży i skorygować wartość.


  Generujemy Fakturę Sprzedaży
  Po dostarczeniu towarów lub po wykonaniu usług, na podstawie jednego lub większej ilości zamówień (umów) może być wygenerowana Faktura Sprzedaży.
  Faktura Finalna jest tworzona poprzez przekształcenie Faktury Pro Forma do Faktury Sprzedaży. Na utworzonej Fakturze Sprzedaży wykazywane są wszystkie pozycje z Faktury Pro Forma, jednak wartość końcowa faktury (w tabeli VAT) jest pomniejszana o kwotę wpłaconych zaliczek. Wartości netto, brutto i VAT na Fakturze Finalnej są pomniejszane o sumę wartości netto, brutto i VAT-u z wystawionych do tej pory Faktur Zaliczkowych.

  Na zakładce Płatności na Fakturze Sprzedaży widoczna jest lista Faktur Zaliczkowych. Użytkownik może zdecydować, którą zaliczkę chce rozliczyć na Fakturze Sprzedaży (pole Użyj: Tak/Nie) i w jakiej wysokości.

  Do jednej Faktury Pro Forma można wystawić wiele Faktur Sprzedaży. Na kolejne Faktury Sprzedaży zostaną przeniesione pozycje, które nie zostały jeszcze zafakturowane.

  Na Fakturach Sprzedaży można modyfikować pozycje przeniesione z Faktury Pro Forma (usuwać, dodawać, zmieniać ceny).

  Polecamy obejrzenie filmu instruktażowego, pokazującego jak zaewidencjonować zaliczki od kontrahenta. Film znajduje się na Indywidualnych Stronach Klientów http://www.erp.comarch.pl/klienci  w obszarze Comarch ERP Optima/ Dokumentacja/Filmy instruktażowe w gałęzi Handel / Faktury zaliczkowe lub bezpośrednio na stronie http://www.erp.comarch.pl/filmy.

[pyt. 141] [OPT] Czy można zrobić konwersję kilku dokumentów PZ lub WZ z różnych magazynów do jednego dokumentu handlowego?
 • Istnieje możliwość przekształcania dokumentów magazynowych WZ i PZ wystawionych w różnych magazynach (lokalnych) do jednego dokumentu handlowego (Faktury Sprzedaży/ Faktury Zakupu). Umożliwia to obsłużenie przykładowego scenariusza, gdy kontrahent wydaje kontrahentowi towar z różnych magazynów, a wystawia tylko jedną Fakturę Sprzedaży.
  Podczas tworzenia dokumentu handlowego (FA, FZ) nie jest blokowana możliwość przekształcania WZ i PZ z różnych magazynów do jednego dokumentu.
  W takim przypadku na dokumencie handlowym wpisywany jest magazyn z WZ lub PZ zaznaczonego na liście do przekształcenia w pierwszej kolejności.
  Na FS i FZ nie są agregowane pozycje pobierane z różnych magazynów, nawet jeśli mają taką samą cenę, kategorię itp. (agregacja pozycji pochodzących z tego samego magazynu działa jak dotychczas).
  W module Handel, w przypadku konwersji dokumentów WZ/ PZ z różnych magazynów – na dokumencie handlowym FA/FZ blokowana jest możliwość dodawania nowych pozycji. 
  W module Handel Plus w przypadku konwersji dokumentów WZ/ PZ z różnych magazynów, na dokumencie handlowym FA/FZ można dodać nowe pozycje, w oknie formularza elementu (po wciśnięciu przycisku lupki na pozycji dokumentu) należy wybrać magazyn dla pozycji (domyślnie ustawiany jest magazyn z nagłówka dokumentu). Podczas zatwierdzania FA/FZ utworzone zostaną WZ/PZ dla dodanych pozycji w podziale na poszczególne magazyny. 
  Jeśli na dokumencie FA/ FZ znajdują się pozycje pochodzące z różnych magazynów – informacja o magazynie jest widoczna na formularzu elementu (po wciśnięciu przycisku lupki na pozycji dokumentu) oraz w kolumnie Magazyn na liście pozycji dokumentu. 
  W przypadku korygowania dokumentów FA/ FZ – skojarzone korekty WZ/ PZ są tworzone dla magazynu, z którego pochodzi pozycja na dokumencie.

[pyt. 140] [OPT] Jak wystawić korektę do dokumentu nieistniejącego w systemie?
 • Aby umożliwić zarejestrowanie korekty do nieistniejącego w systemie dokumentu wprowadzono tzw. dokumenty pierwotne. Dokument pierwotny odpowiada takiej nie zarejestrowanej fakturze. Możliwość wystawienia dokumentów pierwotnych dotyczy Faktur Zakupu, Faktur Sprzedaży oraz Paragonów.

  Wystawianie korekty do dokumentu nieistniejącego w programie Comarch ERP Optima na przykładzie Faktury Sprzedaży.
  Z poziomu listy faktur dodajemy „dokument pierwotny”. Należy rozwinąć menu obok przycisku zielonego plusa i wybrać dokument pierwotny.
  140_1.jpg
  Podniesie się formularz dokumentu pierwotnego. Na zakładce Ogólne uzupełniamy Nr pierwotny (opcja jest dostępna w menu rozwijanym po wciśnięciu strzałki obok przycisku Dokument). Nr pierwotny to numer dokumentu, do którego chcemy wystawić korektę. Numer ten musi być uzupełniony w przeciwnym wypadku na wydruku korekty nie będzie odwołania do dokumentu, który korygujemy.
  140_2.jpg
  Zasady wystawiania dokumentów pierwotnych zostały szeroko opisane w podręczniku Comarch ERP Optima Handel.

  Kiedy dokument pierwotny został już zatwierdzony na stałe (jest w kolorze czarnym na liście) można do niego wystawić korektę, która może dotyczyć ilości, wartości lub stawki VAT. Sposób wystawiania korekt do dokumentów pierwotnych jest identyczny jak w przypadku korekt do zwykłych dokumentów sprzedaży/ zakupu.
  Należy jednak pamiętać, że korekty do dokumentów pierwotnych nie powodują ruchu towaru ani zmiany jego wartości w magazynie. Służą one jedynie do poprawnej rejestracji dokumentów tak, by mogły zostać np. zaksięgowane lub też spowodowały odpowiedni zapis w module Kasa/Bank. Dlatego, aby prawidłowo ustalić stan i wartość towaru w magazynie należy następnie wystawić jeszcze dokumenty:
  1. jeśli korekta powinna wprowadzić towar do magazynu (np. korekta do Faktury Sprzedaży) – należy wystawić dokument Przyjęcia Wewnętrznego (menu Handel/Inne(Magazyn)) i wpisać tam cenę, w jakiej towar został zdjęty z magazynu podczas wystawiania faktury pierwotnej.
  2. Jeśli korekta ma dotyczyć ilości na dokumencie zakupu (FZ, PZ) należy  – wystawić dokument Rozchodu Wewnętrznego zdejmujący towar z magazynu lub wystawić korektę ilościową do dokumentu, którym towar został wprowadzony na magazyn w chwili rozpoczęcia pracy z programem (BOM lub PZ). Przy tej metodzie program automatycznie skoryguje koszt własny zakupu towaru na wcześniejszych dokumentach wydania towaru z magazynu (jeśli takie miało miejsce).
  3. W przypadku korekt wartościowych do nieistniejących dokumentów FZ należy skorygować wartość towaru w magazynie. Korekta wartościowa towaru w magazynie jest możliwa tylko wtedy, gdy towar został wprowadzony do magazynu przy pomocy dokumentu BOM. Należy wtedy wystawić korektę wartościową do BOM. Jeśli towar został wprowadzony innym dokumentem (np. PZ) nie jest możliwe wykonanie korekty wartości towaru w magazynie.

  Istnieje możliwość automatycznego utworzenia dokumentu RW/ PW do korekty dokumentu pierwotnego. Po zatwierdzeniu dokumentu korygującego (korekta ilości) w menu kontekstowym dostępna jest funkcja Przekształcenie do RW/PW. Funkcja tworzy dokument wewnętrzny RW/PW, ustalając na nim ilości zgodne z korektą:
  • W przypadku dokumentów korygujących, które powinny wprowadzić towar do magazynu, tworzony jest dokument PW. Dokument PW jest zapisywany do bufora i Użytkownik ma możliwość skorygowania wartości towaru, w jakiej ma być wprowadzony do magazynu.
  • W przypadku dokumentów korygujących wyprowadzających towar z magazynu tworzony jest dokument RW. Jest on od razu zapisywany na trwałe, zdejmując towar zgodnie z metodą rozliczania magazynu określoną dla danej bazy.
  1. Dokument PW/ RW można utworzyć tylko dla korekty ilościowej do dokumentu pierwotnego.
  2. Korekta musi być zapisana na trwałe (nie można tworzyć RW/PW dla korekt w buforze i anulowanych).
  3. Dokument RW/ PW można utworzyć do korekty tylko raz.
  4. W przypadku anulowania korekty – anulowany jest również skojarzony z nią dokument RW/ PW.
  5. Jeśli na korekcie występują usługi są one pomijane podczas tworzenia RW/ PW.
[pyt. 139] [OPT] Jakie są rodzaje faktur VAT w programie Comarch ERP Optima (algorytmy netto/brutto)?
 • Na podstawie Ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym z dnia 8 stycznia 1993 roku oraz rozporządzenia MF z 22 grudnia 1999 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów w/w ustawy, dopuszczone jest wystawianie dwóch rodzajów faktur VAT: 

   
  Faktury VAT - algorytm "od netto" Podstawą do obliczeń jest cena jednostkowa netto towaru. Podatek VAT obliczany jest od sumy wartości netto towarów w poszczególnych stawkach. Wszystkie obliczenia odbywają się więc w tabeli podsumowującej fakturę wg kolejnych stawek podatku. Całkowita wartość brutto faktury liczona jest jako suma wartości brutto uzyskanych w poszczególnych stawkach. Na fakturze umieszczana jest cena jednostkowa towaru netto (bez podatku VAT), wartość netto każdej sprzedawanej pozycji oraz stawka podatku VAT. Nie jest wymagane umieszczenie kwoty podatku VAT oraz wartości brutto wyliczonych na pozycji faktury. Taki sposób liczenia (oraz pominięcie na wydruku faktury kwot podatku wyliczonych na pozycjach) pozwala na uniknięcie niezgodności wynikających z zaokrągleń naliczonych kwot. 


  Faktury VAT - algorytm „od brutto”
  Jeśli sprzedawca stosuje jako ceny sprzedaży ceny brutto, może wystawiać faktury, na których podstawą wszelkich obliczeń jest cena jednostkowa brutto towaru.
  Na takich fakturach podatek VAT liczony jest od sumy wartości brutto w poszczególnych stawkach, wg wzoru: KP = (WB x SP)/(100 + SP),
  gdzie: KP - kwota podatku, WB - wartość brutto w danej stawce, a SP to stawka podatku.
  I tutaj więc obliczenia podatku odbywają się w tabeli zawierającej podsumowanie faktury wg poszczególnych stawek.
  Wystawianie faktur „liczonych od brutto” pozwala uniknąć sytuacji, w których klient końcowy kupując ten sam towar „w detalu” (w cenach detalicznych) i na podstawie faktury liczonej algorytmem „od netto” zapłaciłby różne kwoty.
  Przykład: 
  Przykładem może być towar, którego jedna sztuka kosztuje brutto 1,25 zł. Za 100 sztuk powinniśmy zapłacić 125 zł. Natomiast faktura liczona „od netto” wykaże 125,46 zł. Różnica 0,46 zł wynika ze stosowania różnych algorytmów obliczania podatku VAT i wykonywanych podczas obliczeń zaokrągleń.

  Jak ustalić domyślny algorytm liczenia podatku na fakturze?

  Domyślny algorytm definiuje się na karcie kontrahenta, na zakładce Handlowe pod opcją Dokument liczony od, dokonując wyboru pomiędzy netto i brutto. Jeśli natomiast na karcie kontrahenta (zakładka Handlowe) określimy dwa warunki:

  1. cenę domyślną typu brutto (np. detaliczną)

  2. status kontrahenta osoba fizyczna 

  wówczas algorytm ustawi się od brutto. Po jego ustawieniu, ręczna zmiana na karcie kontrahenta jego rodzaju (podmiot gospodarczy/ osoba fizyczna) lub typu ceny nie wpłynie na zmianę algorytmu.

  O możliwości zmiany algorytmu na dokumentach handlowo-magazynowych decyduje fakt, czy dokument, na którym zmieniany jest kontrahent, posiada pozycje czy nie: 

  • Jeżeli na dokumencie nie jest dodany żaden towar/usługa, wówczas podczas zmiany kontrahenta zmieniany jest również algorytm dokumentu na algorytm przypisany na karcie kontrahenta. 

  • Jeżeli w System/Konfiguracja/Firma/Handel/Parametry jest zaznaczony parametr: Pozwalaj na zmianę netto/brutto, to gdy na wystawianym dokumencie są już pozycje, zmiana kontrahenta nie powoduje zmiany algorytmu. Użytkownik musi zmienić ręcznie algorytm na takim dokumencie.


[pyt. 138] [OPT] Jak wystawić korektę "na plus"?
 • Konieczne jest zaznaczenie parametru Korekty ilościowe na plus w menu System/Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry. Po zaznaczeniu parametru, na dokumencie korygującym będzie możliwość skorygowania ilości “na plus”.

  Korekty dostępne na liście dokumentów są pod prawym przyciskiem myszy oraz pod przyciskiem:

  138_1.jpg

[pyt. 137] [OPT] Czy można powiązać Fakturę Sprzedaży (FA) z dokumentem Wydania Zewnętrznego (WZ) wystawionym ręcznie?
 • Nie ma możliwości powiązania Faktury Sprzedaży z wystawionym ręcznie dokumentem WZ. W tej sytuacji można wykonać jedną z następujących operacji:

  1. Anulować Fakturę Sprzedaży (opcja została dokładniej opisana w pytaniu [pyt. 83] [OPT] Kiedy można anulować dokument ?), przekształcić wystawiony ręcznie dokument WZ do FA. W tym celu należy podświetlić dokument WZ na liście i nacisnąć przycisk FS (lub z menu pod prawym klawiszem myszy wybrać Przekształcenie do FA). Jak wyświetli się formularz FA można zmienić datę dokumentu i wpisać numer faktury anulowanej np. 100 (zobacz pytanie [pyt. 84] [OPT] Czy można wykorzystać numer dokumentu anulowanego ? ). Wszystkie dane faktury powinny być zgodne z dokumentem, który otrzymał klient.

  2. Anulować dokument WZ (pod prawym klawiszem myszy), przekształcić wystawioną FA nr 100 do dokumentu WZ. W tym celu na liście Faktur Sprzedaży należy podświetlić dokument, a następnie nacisnąć przycisk WZ (lub z menu pod prawym klawiszem myszy wybrać Przekształcenie do WZ). Wygenerowany dokument WZ jest zapisywany na stałe i utworzony z datą systemową (datę tą można ustawić w menu Narzędzia/ Data bieżąca przed przekształceniem do WZ).

  W menu Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry znajduje się parametr: Przenoś daty sprzedaży/zakupu na dokumenty powiązane  po jego zaznaczeniu podczas generowania WZ do Faktury Sprzedaży data wydania na WZ będzie zgodna z datą sprzedaży na FA. Analogicznie w przypadku generowania FA do WZ daty sprzedaży i wydania będą zgodne.
[pyt. 136] [OPT] Jak rozliczyć wpłaconą zaliczkę dostawcy z fakturą zaliczkową zakupu?
 • Schemat tworzenia Faktury Zaliczkowej Zakupu (Faktura Zakupu na 1000 zł, Faktura Zaliczkowa na 100 zł).

  1. Ręcznie w Rejestrze VAT zakupu dodajemy Fakturę Zaliczkową na 100 zł (menu Rejestry VAT/ Rejestry VAT/ Rejestr zak./ ikona plusa).

  Jeśli FZ wystawiona zostanie z formą płatności gotówka i w konfiguracji (menu System/ Konfiguracja/ Kasa/Bank/ Parametry) zaznaczony został parametr Automatyczna generacja kasy dla rejestrów VAT, wówczas FZ zostanie od razu rozliczona. Jeśli FZ wystawiona zostanie na przelew należy ją ręcznie rozliczyć (Rozliczanie dokumentów pyt. 375).

  2. Po otrzymaniu faktury i towaru na kwotę 1000 zł, do Rejestru VAT (menu Rejestry VAT/ Rejestry VAT/ Rejestr zak./ ikona plusa) wprowadzamy Fakturę Zakupu na różnicę 900 zł. Towar przyjmujemy na magazyn dokumentem PZ na pełną wartość 1000 zł (menu Handel/ Przyjęcia zewnętrzne, ikona plusa).

  3. Jeśli istnieje potrzeba wystawienia dodatkowo FZ w module Handel, wówczas należy:

  a) PZ przekształcić do FZ, a w Preliminarzu płatności (menu Kasa/ Bank/ Preliminarz płatności) na zdarzeniu do FZ zaznaczyć status Nie podlega (w ten sposób płatność za FZ nie zostanie zdublowana).

  Uwaga! Aby omyłkowo nie przenieść FZ do Rejestru VAT (potrzebny wpis już się tam znajduje) można wystawić dokument z innym schematem numeracji.
  lub
  b) Na liście FZ (menu Handel/ Faktury zakupu) wystawić fakturę pierwotną, opcja dostępna po wybraniu strzałki obok plusa pod listą OPT_136. Do takiej faktury nie tworzy się zdarzenie w Preliminarzu płatności.

Transakcje wewnątrzunijne i pozaunijne

[pyt. 1722] [OPT] Co oznaczają kody transakcji przy transakcjach wewnątrzunijnych?
 • Przy sporządzaniu deklaracji Intrastat (statystki handlu towarami pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej), dla każdego dokumentu wywozowego/przywozowego musi być przypisany określony kod transakcji. Jest on liczbowym określeniem rodzaju przeprowadzanej transakcji.
  Lista kodów transakcyjnych dla konkretnych rodzajów transakcji opublikowana jest na stronie Głównego Urzędu Statystycznego: http://stat.gov.pl/sprawozdawczosc/intrastat/kody-rodzajow-transakcji/

  Kod taki można w programie Comarch ERP Optima przypisać na karcie konkretnego kontrahenta – zakładka Handlowe (będzie automatycznie przenoszony na dokument) lub wpisywać go każdorazowo przy wystawianiu dokumentu – np. na dokumencie FA, na zakładce Dokumenty w sekcji Intrastat.

  Wpisanie tego kodu przy wystawianiu dokumentów jest niezmiernie ważne, ponieważ jest to jedno z podstawowych wymagań przy tworzeniu deklaracji Intrastat.
[pyt. 135] [OPT] Jakie warunki należy spełnić, aby poprawnie wygenerować deklarację Intrastat?
 • Intrastat tworzy się dla transakcji z kontrahentami wewnątrzunijnymi.
  Konieczne jest zaznaczenie parametru Intrastat w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane Firmy/ Intrastat oraz wypełnienie odpowiednio pól związanych z deklaracją Intrastat (kod identyfikacyjny organu celnego, wypełniający, typ kursu waluty).

  Aby móc wyliczyć deklarację Intrastat trzeba uzupełnić listę kodów CN (menu Ogólne/ Inne/ Kody CN). Następnie przypisujemy kody CN do towarów uczestniczących w obrocie wewnątrzunijnym: na formularzu towaru, zakładka Dodatkowe.

  W przypadku deklaracji Intrastat dla każdego dokumentu musi być przypisany kod transakcji. Kod taki można przypisać domyślnie dla kontrahenta na jego karcie – wtedy będzie on przenoszony na wszystkie dokumenty wystawiane dla tego kontrahenta.
  1. Otwieramy menu Ogólne/ Kontrahenci,
  2. Wybieramy kontrahenta wewnątrzunijnego,
  3. Na zakładce Handlowe widoczne jest pole Domyślny kod transakcji. Z rozwijanej listy wybieramy odpowiedni kod.
  4. Zatwierdzamy kartę kontrahenta.

  Kod transakcji można wpisać na karcie kontrahenta, na zakładce Handlowe jako Domyślny kod transakcji, ewentualnie można go edytować już na zakładce Dokumenty w czasie edycji dokumentu. Na formularzu dokumentu (np. Faktury Sprzedaży, Zakupu) dla kontrahentów o statusie wewnątrzunijny pojawia się w zakładce Dokumenty sekcja Intrastat zawierająca pola:

  • kod transakcji (obowiązkowe, pobierane domyślne jeśli ustaliliśmy dla kontrahenta),
  • kod kraju wysyłki (dla deklaracji wywozowej, pobierane z NIP kontrahenta)/ kod kraju przywozu (dla deklaracji przywozowej),
  • data wywozu (dla deklaracji wywozowej - pobierana z daty sprzedaży na FA/ z daty wydania na WZ)/ data przywozu (dla deklaracji przywozowej - pobierana z daty zakupu na FZ/ daty przyjęcia na PZ).

  Deklaracja Intrastat odrębnie wyliczana jest dla transakcji przywozu towaru, a odrębnie dla transakcji wywozowych. W deklaracji uwzględniane są tylko transakcje, które:
  • są wystawione dla kontrahenta wewnątrzunijnego,
  • mają uzupełnione informacje o kodzie transakcji, kodzie kraju,
  • uwzględniane są tylko pozycje o statusie towar (pozycje o statusie usługa są pomijane podczas wyliczania deklaracji),
  • uwzględniane są towary, które na karcie cennikowej mają uzupełnione informacje o kodzie CN. Jeśli jakikolwiek towar, występujący na dokumencie, nie ma przypisanego kodu CN – cały dokument nie jest uwzględniany w deklaracji.

  Przykład:
  1. Otwieramy listę w menu Handel/ Inne (Handel)/ Deklaracje Intrastat na zakładce Wywóz (lub Przywóz).
  2. Dodajemy nową deklarację:
  • deklaracja za miesiąc: (uzupełnić),
  • pozostałe dane (kod organu celnego, osoba wypełniająca) wypełniane są na podstawie danych z konfiguracji,
  • przyciskiem FAQ pyt. 135 ikona pioruna.png wyliczamy deklarację,
  • wybieramy typ odpowiedni dokumentów (na podstawie, których będzie wyliczana deklaracja),
  • zatwierdzamy okienko Generuj Intrastat.
  3. Program wylicza automatycznie pozycje na deklaracji.
[pyt. 134] [OPT] Jak wprowadzić dokument SAD związany z zakupem towarów od kontrahentów pozaunijnych?
 • Fakt otrzymania dokumentu SAD powinien pozwolić użytkownikowi na:
  1. Zmianę ceny zakupu towarów (wartości na magazynie) – w zależności od sposobu rozliczania magazynu, zmiana może dotyczyć zmiany kursu waluty, doliczenia cła, doliczenia transportu itp.
  2. Zarejestrowanie powstania zobowiązania wobec urzędu na kwoty wynikające z cła, VAT-u, opłaty manipulacyjnej, transportu.
  3. Zarejestrowanie dokumentu do potrzeb rozliczenia VAT.

  W systemie jest to realizowane poprzez wprowadzenie specjalnego dokumentu korekty (FZKG). Funkcja ta pozwoli Użytkownikowi na poprawne zarejestrowanie na tym dokumencie odpowiednio:
  1. na pozycjach faktury – faktu zmiany wartości towaru
  2. w Preliminarzu Płatności – faktu powstania zobowiązania wobec urzędu
  3. na edytowalnej tabeli VAT – przyjęcie dokumentu podlegającego rozliczeniu na deklaracji VAT-7

  Przykład wprowadzania faktury od dostawcy zagranicznego:
  1. Otrzymujemy fakturę od dostawcy z zagranicy na zakup 10 szt. towaru w cenie 100 EURO.
  - kurs na dany dzień wynosi 1 EURO = 4,00 PLN.
  - stawka VAT obowiązująca na fakturze zakupu to 0%
  - forma płatności to przelew

  2. Po zatwierdzeniu faktury (z dokumentem PZ):
  - na magazyn zostaje wprowadzone 10 szt. towaru o wartości 4000 PLN
  - w Preliminarzu Płatności powstaje płatność dla dostawcy na kwotę 1000 EURO

  3. Wprowadzamy fakturę od spedytora za transport na 500 PLN (VAT 0%).


  4. Po pewnym czasie otrzymujemy dokument SAD: kurs na dokumencie SAD wynosi 4,00 PLN, wartość cła to 5% wartości towaru oraz wartości transportu.

     - tworzymy dokument Korekty Granicznej do Faktury Zakupu

  korekty FZ.jpg

  Opłata celna

  5% x (4000+500) – opłata celna liczona od wartości towarów i kosztów transportu

  225 PLN

  Podatek VAT

  23% x (4000+225+500)

  1086,75 PLN

  Wartość dokumentu (należność wobec urzędu)

   

  1311,75 PLN

  5. Na dokumencie korekty granicznej wprowadzamy dwie kwoty:
   
  • transport

  w oknie Kwoty celne dla pozycji Koszt transportu uzupełniamy wartość 500 PLN, parametr Naliczaj VAT jest ustawiony na Tak, natomiast Wpływ na płatność ustawiony na Nie.

  • cło

  w oknie Kwoty celne dla pozycji Wartość Cła uzupełniamy wartość 225 PLN, parametr Naliczaj VAT jest ustawiony na Tak

  FAQ pyt. 134 z2 kowty celne.png 

  6. Na zakładce Płatności zaznaczamy Naliczaj VAT od towarów, wyliczona przez program kwota VAT wynosi 0,23 X (4000 + 225 + 500) = 1086,75 PLN

  FAQ pyt. 134 z3 zakładka płatności.png


  7. Po zatwierdzeniu korekty granicznej:
  - wartość zasobu zwiększana jest o wartość cła i transportu i wynosi teraz 4000+225+500 = 4725 PLN
  - w Preliminarzu płatności powstaje zdarzenie planujące zapłatę do urzędu na kwotę 1311,75 PLN 

  Polecamy obejrzenie filmu instruktażowego, pokazującego jak zaewidencjonować koszty dodatkowe przy zakupie towaru, w tym SAD. Film znajduje się na Indywidualnych Stronach Klientów  http://www.erp.comarch.pl/klienci w obszarze Comarch ERP Optima/ Dokumentacja/Filmy instruktażowe w gałęzi Handel/ Ewidencja kosztów dodatkowych przy zakupie towaru, SAD lub bezpośrednio na stronie http://www.erp.comarch.pl/filmy.

[pyt. 133] [OPT] Jak zarejestrować koszty dodatkowe np. związane z transportem tak, aby zwiększyły wartość towarów wprowadzonych na fakturę zakupu?
 • Aby zewidencjonować dodatkowe kwoty związane z zakupem towaru, takie jak: cło, podatek akcyzowy, podatek VAT czy koszt transportu, do Faktury Zakupu należy wystawić Korektę Graniczną (opcja jest dostępna na liście Faktur Zakupu w menu rozwijanym ikony korekty oraz pod prawym przyciskiem myszy – "korekta graniczna/cło").

  korekty FZ.jpg

  Na podniesionym formularzu korekty pojawią się wszystkie towary z dokumentu FZ, z możliwością wpisania wartości kosztów dodatkowych.

  Dostępne są 2 opcje:
  1) Dystrybucja kwoty na pozycje  FAQ pyt. 133 z2 ikona pioruna.png


  Jeśli wartość korekty wyliczana jest proporcjonalnie dla wszystkich pozycji jedną kwotą tzn. rozdzielenie podanej kwoty proporcjonalnie (w stosunku do wartości pozycji) na wszystkie pozycje z dokumentu. Jeśli chcemy naliczyć kwoty dodatkowe dla wybranych pozycji, należy je uprzednio zaznaczyć na liście.
  Należy pamiętać, że wartość korekty dotyczy całej pozycji, a nie pojedynczej jednostki towaru.

  2) Dystrybucja kwot celnych na pozycje  FAQ pyt. 133 z3 ikona cło.png


  Jeśli zachodzi potrzeba wprowadzenia dodatkowych kosztów związanych z zakupem towaru w sposób bardziej szczegółowy – w rozbiciu na rodzaj kosztów, gdzie dla wszystkich pozycji FZKG, bądź pozycji zaznaczonych, można oddzielnie wprowadzić koszt transportu, kwotę cła czy podatku akcyzowego.
  Rodzaje kosztów zostały określone w Konfiguracji: Firma/ Handel/ Kwoty celne.
  Lista domyślnie zawiera trzy pozycje: Wartość cła, Wartość akcyzy, Koszt transportu. Użytkownik może dodawać nowe pozycje w zależności od potrzeb i specyfiki pracy oraz usuwać/zmieniać domyślne pozycje.
  Dla poszczególnych pozycji listy określamy:
  - czy dotyczy zakupu wewnątrzunijnego/krajowego (kolumna UE/ kraj), pozaunijnego (kolumna Pozaunijny)
  - czy od wartości tej pozycji ma być naliczony podatek VAT
  - oraz czy ma wpływać na płatność dokumentu
  Zgodnie z ustawieniem pozycje listy są przenoszone na dokument Korekty Granicznej, gdzie Użytkownik podaje ich kwotową wartość.

  FAQ pyt. 133 z4 kwoty celne.png

  Przykład:
  Towar zakupiony z Unii Europejskiej od firmy X, dostarczony przez firmę Y.
  W systemie zostały zaewidencjonowane dwie Faktury Zakupu:
  - FZ/1/2012 na zakupiony towar dla kontrahenta X,
  - FZ/2/2012 na usługę transportową w wysokości 100 zł dla kontrahenta Y.

  Aby doliczyć koszt transportu dla towaru z FZ/1/2012 należy wystawić Korektę Graniczną. Na FZKG w oknie Kwoty celne dla pozycji Koszt transportu należy wpisać wartość 100 zł i ustawić Wpływ na płatność na Nie (FZ/2/2012 wygenerowała płatność). Po zatwierdzeniu FZKG wartość towaru na magazynie zostanie zwiększona o 100 zł.

  Polecamy obejrzenie filmu instruktażowego, pokazującego jak zaewidencjonować koszty dodatkowe przy zakupie towaru, tym SAD. Film znajduje się na Indywidualnych Stronach Klientów http://www.erp.comarch.pl/klienci w obszarze Comarch ERP Optima/ Dokumentacja/Filmy instruktażowe w gałęzi Handel/ Ewidencja kosztów dodatkowych przy zakupie towaru, SAD lub bezpośrednio na stronie http://www.erp.comarch.pl/filmy.

[pyt. 132] [OPT] Jak wystawić dokument w walucie obcej np. EURO ze stawką podatku VAT (inną niż 0% i np) np. ze stawką 23%?
 • Aby możliwe było wystawienie dokumentu w walucie obcej np. w Euro, na którym ma również naliczać się podatek VAT z konkretną stawką, należy upewnić się, że w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry zaznaczone są odpowiednio parametry (rys.)

  FAQ pyt. 132 waluty.png

  Takie ustawienia umożliwiają oprócz zmiany waluty dokumentu, również naliczenie podatku VAT. Na dokumentach walutowych domyślnie proponowana jest stawka VAT 0% lub n/p. Po zaznaczeniu parametru VAT na fakturach w walucie, dla kontrahentów o statusie krajowy proponowana będzie stawka VAT z kartotek towarowych. Dodatkowo Użytkownik będzie miał możliwość jej zmiany na inną albo na poszczególnych towarach, albo globalnie na wszystkich pozycjach dokumentu (poprzez parametr Naliczaj VAT na zakładce Płatności).
  Dodatkowo parametr Płatność VAT w PLN na fakturach krajowych w walucie powoduje, że dla kontrahentów o statusie krajowy, płatność dokumentu dzielona jest na dwie części – kwotę netto w walucie i kwotę VAT w PLN liczoną po kursie z dokumentu. Obie płatności wynikające z dokumentu przenoszone są do Preliminarza płatności i oddzielnie rozliczane.

[pyt. 131] [OPT] Jak wystawić dokument w walucie obcej np. EURO?
 • Aby wystawiać dokumenty w walutach obcych należy:
  1. Sprawdzić, czy na dokumencie na zakładce [Płatności] dostępna jest wybrana waluta obca. Lista walut jest domyślnie uzupełniona o waluty: AUD (Dolar australijski), CAD (Dolar kanadyjski), CHF (Frank szwajcarski), DKK (Korona duńska), EUR (Euro), GBP (Funt brytyjski), JPY (Jen japoński), NOK (Korona norweska), SEK (Korona szwedzka) i USD (Dolar amerykański). W przypadku braku waluty obcej na liście, konieczne jest jej dodanie w menu  System/ Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ Waluty.
  2. Zdecydować, z jakich typów kursów będą Państwo korzystać (NBP, wybranego banku itp.), w przypadku brakujących wpisać je na listę w  System/ Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ Typy kursów walut oraz jeden z nich oznaczyć jako Domyślny. Ten właśnie kurs będzie domyślnie pobierany na dokumenty. 
  3. Ustalić notowania waluty dla poszczególnych typów kursów (System/ Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ Waluty: pod przyciskiem Notowanie kursów dnia FAQ pyt. 131 z1 notowanie kursu dnia.png). Polecamy obejrzenie filmu instruktażowego, pokazującego Import notowań kursów walut. Film znajduje się na Indywidualnych Stronach Klientów  http://www.erp.comarch.pl/klienci w obszarze Comarch ERP Optima/ Dokumentacja/Filmy instruktażowe w gałęzi Szybki start z programem/ Wspólne lub bezpośrednio na stronie http://www.erp.comarch.pl/filmy.
  Wskazówka: Dla średniego kursu NBP, kursu kupna NBP oraz kursu sprzedaży NBP notowania kursów walut są pobierane automatycznie.

       4. Zaznaczyć w System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry opcję Zezwalaj na zmianę waluty         dokumentu.  FAQ pyt. 131 waluty.png. Parametr jest domyślnie zaznaczony dla nowo utworzonych baz firmowych.

  Przy tak skonfigurowanym programie, wystawiając Fakturę Sprzedaży, można na zakładce Płatności wybrać walutę, w jakiej ma być wystawiony dokument. Jeśli wybrana zostanie waluta inna niż PLN - program pozwoli wybrać typ kursu (pkt. 2). Można również wybrać kurs ręczny i notowanie wpisać bezpośrednio na dokumencie.
  Zasada wyliczania cen sprzedaży na dokumentach w walucie jest następująca:

  • jeśli cena na karcie cennikowej jest ustawiona w PLN - to program przeliczy ceny z PLN na walutę wg kursu z dokumentu,
  • jeśli cena na karcie cennikowej jest ustawiona w walucie - to program na dokument wstawi cenę z karty cennikowej, a wartość w PLN przeliczy wg kursu bieżącego.

  Przed wystawieniem dokumentu walutowego, na karcie kontrahenta należy zaznaczyć, dla kontrahentów z UE, status wewnątrzunijny oraz podać właściwy prefiks przy numerze NIP, natomiast dla kontrahentów spoza UE - status pozaunijny. Na tworzonym dokumencie, po wybraniu odpowiedniego kontrahenta (ze statusem wewnątrzunijny lub pozaunijny), domyślnie podpowiadają się stawki 0% dla towarów i 0% dla usług. Jeżeli do wybranej usługi została przypisana kategoria o rodzaju Towary lub jeżeli dla usługi nie wskazano kategorii, ale w nagłówku dokumentu wybrana jest kategoria o rodzaju Towary (w przeciwnym wypadku dla usług podpowiada się stawka VAT NP).

  Jeśli chcemy naliczyć podatek VAT inny niż 0% lub n/p, instrukcja znajduje się w odpowiedzi na pytanie [132] [OPT] Jak wystawić dokument w walucie obcej np. EURO ze stawką podatku VAT (inną niż 0% i np) np. ze stawką 23%?

  Wydruk faktury w walucie obcej.
  W przypadku kontrahenta wewnątrzunijnego należy wybierać wydruk Faktura VAT – VAT UE, w przypadku kontrahenta pozaunijnego należy wybierać wydruk Faktura eksportowa w walucie.

Urządzenia zewnetrzne

[pyt. 2372] Z jakimi terminalami płatniczymi współpracuje program Comarch ERP Optima?
 • Comarch ERP Optima zapewnia współpracę z następującymi terminalami:

  - VeriFone VX 520 dystrybuowanym przez eSerwis

  - VeriFone VX520 dystrybuowanym przez Polcard

  - Ingenico ICT220 ETH

  Za pomocą terminali płatniczych obsługiwane są dwie operacje kartą płatniczą: obciążenie karty płatniczej oraz zwrot środków płatniczych na kartę.
[pyt. 130] [OPT] Po aktualizacji programu Comarch ERP Optima do najnowszej wersji przestała działać drukarka fiskalna, co może być tego powodem ?
 • Od wersji 12.x ustawienia portów COM w systemie operacyjnym wprost wpływają na działanie drukarek fiskalnych w programie. W związku z tą zmianą należy poprawnie ustawić port COM, zgodnie z instrukcją użytkownika drukarki.

  Parametry ustawień portu COM dla drukarek fiskalnych:

  Posnet (Novitus, Innova, Emar, Torell):
  - szybkość: 9600
  - parzystość: brak (none)
  - liczba bitów: 8
  - bit stopu: 1
  - sterowanie przepływem: brak

  Elzab:
  - szybkość: 9600 / 19200
  - parzystość: parzysta (even)
  - liczba bitów: 8
  - bit stopu: 1
  - sterowanie przepływem: brak, xon/xoff

  W przypadku drukarek Elzab starszego typu należy sterowanie przepływem ustawić na sprzętowe.

  Drukarka Posnet Temo podłączona bezpośrednio przez USB do poprawnej komunikacji musi mieć ustawione sterowanie przepływem RTS. Przy pracy przez port COM parametr ten może być dowolny – ustawienia systemowe.

  W nowych drukarkach Posnet Thermal i Novitus Delio w konfiguracji drukarki można ustawić sterowanie przepływem, w Comarch ERP Optima musi być wybrana taka sama opcja (drukarki te mają domyślne ustawienie „brak”).

  Dodatkowe informacje dotyczące drukarek fiskalnych dostępne są w biuletynie „OPT048 – Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi w Comarch Optima” – biuletyn dostępny na Indywidualnych Stronach Klientów, pod adresem http://www.erp.comarch.pl/klienci (obszar Comarch ERP Optima/ Dokumentacja/ Biuletyny) oraz z poziomu programu Comarch ERP Optima (Pomoc/ Biuletyny w sekcji Handel).

[pyt. 129] [OPT] Z jakimi kolektorami współpracuje program Comarch ERP Optima ?
 • Obecnie program współpracuje z następującymi typami kolektorów:
  1. Dolphin
  2. BHT
  3. Cipherlab (oprogramowanie producenta, a nie importera, np. seria 8000, 8001, 8300)
  4. Opticon (z firmy OptiData np. Opticon PHL-2700)

  W modelu usługowym program Comarch ERP Optima nie współpracuje z kolektorami.

  Konfiguracja pracy z kolektorami opisana jest dokładnie w podręczniku Comarch ERP Optima - Handel, rozdział "Współpraca z kolektorami danych" (w wersji elektronicznej podręczniki dostępne są po zalogowaniu na Indywidualne Strony Klientów, pod adresem http://www.erp.comarch.pl/klienci) - obszar Comarch ERP Optima/ Dokumentacja/ Podręczniki/Instrukcje).

  Dodatkowe informacje dotyczące kolektorów (m. in. przykładowa konfiguracja) dostępne są w biuletynie „OPT048 – Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi w Comarch Optima” – biuletyn dostępny na Indywidualnych Stronach Klientów, pod adresem http://www.erp.comarch.pl/klienci (obszar Comarch ERP Optima/ Dokumentacja/ Biuletyny)  oraz z poziomu programu Comarch ERP Optima (Pomoc/ Biuletyny w sekcji Handel).

[pyt. 128] [OPT] Z jakimi czytnikami kodów kreskowych współpracuje program Comarch ERP Optima ?
 • Comarch ERP Optima współpracuje z każdym czytnikiem kodów kreskowych, który emuluje klawiaturę (ma możliwość wpięcia go do portu klawiatury). Karty cennikowe muszą mieć wypełnione pole EAN. Jeśli pozycja nie posiada własnego kodu (pole EAN jest puste) – wciśnięcie przycisku nadaje kod EAN zgodnie z ustawionym zakresem w menu System/ Konfiguracj/ Firma/ Handel/ Autonumeracja i kody EANGenerowanie kodów EAN. Wpisany tu kod kreskowy jednoznacznie identyfikuje pozycję, tzn. w jednej bazie nie mogą istnieć dwa towary o takim samym kodzie paskowym. Kod kreskowy może być wykorzystany podczas wpisywania towarów na fakturę.

  Dodatkowe informacje dotyczące czytników kodów kreskowych dostępne są w biuletynie „OPT048 – Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi w Comarch ERP Optima” – biuletyn dostępny na Indywidualnych Stronach Klientów, pod adresem http://www.erp.comarch.pl/klienci w obszarze Comarch ERP Optima/ Dokumentacja/ Biuletyny)  oraz z poziomu programu Comarch ERP Optima (Pomoc/ Biuletyny w sekcji Handel).

[pyt. 127] [OPT] Z jakimi kasami fiskalnymi współpracuje program Comarch ERP Optima?
 • System Comarch ERP Optima współpracuje z kasami fiskalnymi:
  • NOVITUS (zgodne z protokołem Tango: Bravo, Nano, PS-3000, PS-4000E, Soleo) 
  • ELZAB (klasy II generacji: Alfa, Delta, Jota, Teta, Eco, Mini)
  • SHARP (ER-457P, ER-237P, ER-277P, ER-A285P)

  Dodatkowe informacje oraz konfiguracja pracy z kasami fiskalnymi umieszczone zostały w instrukcji "Kasy Fiskalne" dostępnej w wersji elektronicznej po zalogowaniu na Indywidualne Strony Klientów, pod adresem http://www.erp.comarch.pl/klienci w obszarze Comarch ERP Optima/Dokumentacja/Podręczniki/Instrukcje lub z poziomu programu Comarch ERP Optima (Pomoc/ Podręczniki w sekcji Instrukcje), a także w biuletynie „OPT048 – Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi w Comarch ERP Optima” – biuletyn dostępny na Indywidualnych Stronach Klientów, pod adresem http://www.erp.comarch.pl/klienci - obszar Comarch ERP Optima/ Dokumentacja/ Biuletyny oraz z poziomu programu Comarch ERP Optima (Pomoc/ Biuletyny w sekcji Handel).
[pyt. 126] [OPT] Z jakimi drukarkami fiskalnymi współpracuje program Comarch ERP Optima?
 •  

   Poniżej przedstawiono modele drukarek fiskalnych współpracujących z systemem Comarch ERP Optima.

  Comarch ERP Optima współpracuje z następującymi drukarkami fiskalnymi:
  - POSNET (oparte o protokół DF-3001, Thermal, Posnet, Temo, Thermal HS, FV, HD, EJ)
  - ELZAB (FP-600. Omega, Mera)
  - INNOVA (Profit, Market, DF-1)
  - NOVITUS (Vivo, Vento, Quarto, Delio Prime (E), Deon (E))
  - TORELL (Duo Pro, Andros)
  - EMAR (Printo)

  Drukarki w wersjach aptecznych nie są obsługiwane.

  Dodatkowe informacje dotyczące konfiguracji pracy z drukarkami fiskalnymi dostępne są w biuletynie „OPT048 – Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi w Comarch ERP Optima” – biuletyn dostępny na Indywidualnych Stronach Klientów, pod adresem http://www.erp.comarch.pl/klienci w obszarze Comarch ERP Optima/ Dokumentacja/ Biuletyny oraz z poziomu programu Comarch ERP Optima (Pomoc/ Biuletyny w sekcji Handel).

Wydruki

[pyt. 2307] Jak na wydruku zamieścić dane głównej jednostki samorządowej?
 • Dane jednostki samorządowej wpisuje się w System/ Konfiguracja/ Firma/Pieczątka firmy – jednostka samorządowa. Po zaznaczeniu na niej parametru Jednostka podlega pod, możliwe jest uzupełnienie danych jednostki nadrzędnej – ręcznie lub poprzez zaczytanie z bazy REGON. Aby na wydrukach generowanych z programu pojawiały się dane głównej jednostki samorządowej, należy w Konfiguracji wydruków dla tego wydruku zaznaczyć parametr Dane jednostki samorządowej na wydruku znajdujący się na zakładce Ogólne. Jeżeli parametr: Dane jednostki samorządowej na wydruku nie jest zaznaczony, wówczas zawsze na wydruk pobierane są dane z System/ Konfiguracja/ Firma/ Pieczątka firmy.

[pyt. 2268] [OPT] Jak na wydruku zmienić tytuł faktury?
 • Tytuł wydruku faktury można określić w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry wydruku faktury:
  parametry wydruku.png
   
  Podany tytuł będzie drukowany odpowiednio dla faktur krajowych/ unijnych/ eksportowych.
[pyt. 1911] [OPT] Jak wydrukować podkładkę inwentaryzacyjną?
 • Aby wydrukować podkładkę inwentaryzacyjną należy przejść do listy arkuszy inwentaryzacyjnych Handel/ Inne (magazyn)/ Inwentaryzacja. Należy dodać arkusz inwentaryzacyjny i uzupełnić go o pozycje towarowe. Następnie należy wybrać Wydruk danych/ Listy inwentaryzacyjne/ Podkładka inwentaryzacyjna.

  Dodatkowe informacje dotyczące inwentaryzacji dostępne są w biuletynie „Jak efektywnie przeprowadzić inwentaryzację w bazach z dużą ilością towarów” – biuletyn dostępny z poziomu programu Comarch ERP Optima (Pomoc/ Podręczniki w sekcji Instrukcje), oraz w filmie instruktażowym „Inwentaryzacja” dostępnym z poziomu programu Comarch ERP Optima (Pomoc/ Filmy instruktażowe w części Handel).
[pyt. 1873] [OPT] Jak wykonać wydruk tekstowy do drukarki pracującej na porcie USB?
 • Bezpośrednie drukowanie na drukarkę połączoną przez port USB nie jest obsługiwane, nie można podać np. nazwy portu USB.
  Można natomiast drukować poprzez udział sieciowy skojarzony z tą drukarką (ścieżkę dostępu do drukarki sieciowej ).
  Procedura wygląda w następujący sposób:

  1. We właściwościach drukarki załączamy udostępnienie sieciowe drukarki. 
  2. W konfiguracji Optimy w obszarze konfiguracji dla drukarki tekstowej wprowadzamy nazwę udziału sieciowego,
  podłączenie takiej drukarki jest identyczne jak podłączenie drukarki sieciowej. ( FAQ: [pyt. 1872] [OPT] Jak skierować wydruk tekstowy na drukarkę sieciową? )

[pyt. 1872] [OPT] Jak skierować wydruk tekstowy na drukarkę sieciową?
 • Czynności jakie powinniśmy wykonać:

  Na komputerze do którego podłączona jest drukarka:
  1. Udostępniamy drukarkę sieciowo.
  2. Odczytujemy nazwę udziału sieciowego pod którym będzie dostępna drukarka
  z formularza właściwości drukarki , zakładka Udostępnienie pole Nazwa udziału

  WlasciwosciDrukarki.PNG

  3. ustalamy pełną ścieżkę dostępu do udostępnionej drukarki, jest to:
  file://nazwa_komutera_udostepnjajacego_drukarke/Nazwa_Udziału
  Np.:
  file://falcon/Oki ML

  4. Na stanowisku które ma wykonywać wydruk do drukarki sieciowej w Optimie w konfiguracji programu w gałęzi
  Stanowisko/ Ogólne/ Wydruki

  wprowadzamy ścieżkę dostępu do udostępnionej drukarki sieciowej - którą ustaliliśmy w punkcie nr 3
  Np. :

  KonfiguracjaWydruki.PNG

[pyt. 772] [OPT] Jak w wydruku „seryjnym” wywoływanym z formularza Faktury Sprzedaży (Wydruki seryjne/ FA && WZ && KP) drukować inne wydruki, niż te które są wywoływane standardowo?
 • Na formularzu Faktury Sprzedaży nacisnąć kombinację klawiszy [CTRL]+[F2] w celu przejścia do Konfiguracji wydruków.
  Należy przenieść standardowy wydruk FA && WZ && KP do wydruków użytkownika (przytrzymując klawisz [CTRL] myszką przenieść wydruk do wydruków użytkownika).
  W definicji przeniesionego wydruku w sekcji XML w obrębie tagu ... znajdują się definicje trzech funkcji (napisane w języku VBScript):
  • Function WykonajWydrukFS,
  • Function WykonajWydrukKP,
  • Function WykonajWydrukWZ,
  które wywołują odpowiednio wydruki FA, KP i WZ.


  Żeby zmienić wydruk wywoływany przez poszczególne z funkcje należy wewnątrz definicji tej funkcji podać nową wartość pól:
  • Format.ZrodloID,
  • Format.ID,
  określają one, który wydruk będzie drukowany.


  Wartości powyższych pól można odczytać z formularza wydruku, który ma być drukowany z zakładki Ogólne: 
   
  772_1.png

  Wartość pola:
  • ID źródła podstawiamy do Format.ZrodloID,
  • ID wydruku podstawiamy do Format.ID.


  Jeśli chcemy np. drukować zamiast standardowego wydruku KP, wydruk KP użytkownika dla którego dane z pierwszej zakładki formularza wydruku wyglądają tak jak na zrzucie ekranowym powyżej, wówczas należy wewnątrz definicji funkcji WykonajWydrukKP
  ustawić wartości pól:
  • Format.ZrodloID,
  • Format.ID,
  na odpowiednio 0, 1122, czyli:
  • Format.ZrodloID = 0
  • Format.ID = 1122.

  Więcej informacji dotyczących modyfikacji wydruków można znaleźć w filmach instruktażowych „GenRap” dostępnych z poziomu programu Comarch ERP Optima (Pomoc/ Filmy instruktażowe w części Handel) oraz w Instrukcjach „GenRap” dostępnych z poziomu programu Comarch ERP Optima (Pomoc/ Podręczniki w sekcji Instrukcje).

[pyt. 125] [OPT] Jak wyeksportować/ zaimportować definicję wydruku?
 • Eksport definicji wydruku (na przykładzie wydruku dla Faktury Sprzedaży)

  W Comarch ERP Optima otwieramy formularz faktury i z menu dostępnego po kliknięciu na przycisk Wydruku danych lub Podglądu wydruku wybieramy opcję Konfiguracja Wydruków (lub z poziomu otwartego formularza faktury używamy kombinacji klawiszy [CTRL]+[F2]). Wskazujemy zestaw i wydruk, którego definicję chcemy eksportować i klikamy na ikonę lupy. Przechodzimy na zakładkę Definicja i za pomocą przycisku Eksportuj definicję do pliku 125_1.jpg 


  Import definicji wydruku (na przykładzie wydruku dla Faktury Sprzedaży)

  W Comarch ERP Optima otwieramy formularz faktury i z menu dostępnego po kliknięciu na przycisku Wydruku danych lub Podglądu wydruku wybieramy opcję Konfiguracja Wydruków (lub z poziomu otwartego formularza faktury używamy kombinacji klawiszy [CTRL]+[F2]).

  Z poziomu Konfiguracji wydruków ikoną zielonego plusa dodajemy Zestaw wydruków, a następnie po ustawieniu się na dodanym zestawie i ponownym kliknięciu na ikonę zielonego plusa dodajemy nowy wydruk.

  Po uzupełnieniu nazwy wydruku oraz wybraniu właściwego formatu przechodzimy na zakładkę Definicja, gdzie importujemy wydruk za pomocą przycisku Importuj definicję z pliku 125_2.jpg, zmiany zapisujemy ikoną dyskietki. Zaimportowany wydruk będzie widoczny na liście wydruków.

  Więcej informacji dotyczących modyfikacji wydruków można znaleźć w filmach instruktażowych „GenRap” dostępnych z poziomu programu Comarch ERP Optima (Pomoc/ Filmy instruktażowe w części Handel) oraz w Instrukcjach „GenRap” dostępnych z poziomu programu Comarch ERP Optima (Pomoc/ Podręczniki w sekcji Instrukcje).

[pyt. 124] [OPT] Jak podłączyć wydruk stworzony w Generatorze Raportów (GenRap)?
 • Definicja wydruku stworzonego w Generatorze Raportów znajduje się w pliku z rozszerzeniem .grs

  Na otwartym formularzu dokumentu np. Faktury Sprzedaży należy z menu Wydruk danych lub Podgląd wydruku obok ikony drukarki wybrać Konfigurację wydruków (lub wcisnąć na formularzu faktury [CTRL]+[F2]).

  Z poziomu Konfiguracji wydruków ikoną zielonego plusa dodajemy Zestaw wydruków, a następnie po ustawieniu się na dodanym zestawie i ponownym kliknięciu na ikonę zielonego plusa dodajemy nowy wydruk.

  124_1.png
   
  Pojawi się okno Dodaj wydruk, w którym należy podać nazwę wydruku, zaznaczyć typ wydruku GenRap, przejść na zakładkę Definicja i wybrać przycisk Importuj definicję z pliku 124_2.jpg.

  Więcej informacji dotyczących modyfikacji wydruków można znaleźć w filmach instruktażowych „GenRap” dostępnych z poziomu programu Comarch ERP Optima (Pomoc/ Filmy instruktażowe w części Handel) oraz w Instrukcjach „GenRap” dostępnych z poziomu programu Comarch ERP Optima (Pomoc/ Podręczniki w sekcji Instrukcje).

[pyt. 123] [OPT] Z jakiego poziomu można uzyskać wydruk należności i zobowiązań?
 • Wydruk listy należności i zobowiązań można wykonać:
  • z poziomu menu Ogólne/Kontrahenci menu obok ikony Wydruk danych/ Podgląd wydruku, wydruk: Dokumenty nierozliczone (GenRap),
  • kontrahentów posiadających nierozliczone płatności filtrujemy zaznaczając parametr Kontrahenci z nierozliczonymi płatnościami, dostępny po rozwinięciu filtra znajdującego się pod listą kontrahentów,
  • z poziomu menu Kasa i Bank/ Preliminarz płatności na zakładce Preliminarz, menu obok ikony Wydruk danych/ Podgląd wydruku, wydruk: Rozliczenia/ Dla podmiotów,
  • w Preliminarzu Płatności zawęzić listę dokumentów do takich, którym minął termin płatności (czyli jest mniejszy niż data bieżąca). Należy otworzyć Konstruktor Filtra i na zakładce Zaawansowane w polu Filtr SQL wpisać Bzd_Termin<{Today()} Po odfiltrowaniu można wykonać wydruk Rozliczenia/ Dla podmiotów,
  • w Preliminarzu Płatności zawęzić listę dokumentów tylko do przychodów lub rozchodów. Należy otworzyć konstruktor filtra i na zakładce zaawansowane w polu Filtr SQL wpisać BZd_Kierunek=-1 dla rozchodów lub BZd_Kierunek=1 dla przychodów. Po odfiltrowaniu można wykonać wydruk Rozliczenia/ Dla podmiotów,
  • z poziomu menu Kasa i Bank/ Dokumenty nierozliczone/ menu obok ikony Wydruk danych/ Podgląd wydruku, wydruk: Lista dokumentów nierozliczonych.
[pyt. 122] [OPT] Jak ustawić ilość kopii wydruku?
 • Na otwartym formularzu faktury wywołujemy Konfigurację wydruków kombinacją klawiszy [CTRL]+[F2]. W konfiguracji wydruków na zakładce Ogólne w gałęzi Procedury/ Formularz faktury sprzedaży należy wybrać lupką odpowiedni wydruk np. Wzór standard i określić ilość kopii wydruku. 

  122_1n.jpg


  Przykładowo:
  ilość kopii = 1 (drukowany będzie tylko oryginał)
  ilość kopii = 2 (drukowany będzie oryginał + 1 kopia)
  ilość kopii = 3 (drukowany będzie oryginał + 2 kopie)

  Uwaga! 

  W przypadku wydruków seryjnych należy zmienić zarówno ilość kopii na definicji wydruku seryjnego jak i na definicji wydruku, który jest w niej wykorzystany.

  Przykład: Wydruk seryjny Faktura VAT – wzór standard, będzie drukował każdą zaznaczoną fakturę z listy faktur w ilości 1 (sam oryginał), jedynie w przypadku gdy:

  • wydruk Wydruki Seryjne/ Faktura VAT – wzór standard, dostępny z listy faktur, ma ustawioną ilość kopii wydruku: 1 oraz
  • wydruk Faktura VAT/ wzór standard, dostępny z formularza faktury, ma ustawioną ilość kopii wydruku: 1.


[pyt. 121] [OPT] Jak wyliczany jest raport RKZ (Rozliczenie kosztów zakupu)?
 • Raport RKZ może być wywołany zarówno z poziomu menu wydruków dla Faktur Sprzedaży/Paragonów, jak też dla listy Wydań Zewnętrznych.

  121_1.jpg
   
  Raport zawiera informacje o kosztach zakupu i marży dla dokumentów.
  Raport RKZ z poziomu listy Faktur Sprzedaży powinien być robiony wtedy, gdy wszystkie faktury posiadają powiązane dokumenty WZ lub nie są stosowane dokumenty WZ i w menu System/Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Inicjacja dokumentów dla faktur zaznaczona jest opcja Pobranie (opcja spowoduje, że Faktura Sprzedaży będzie wydawała towar z magazynu).
  Standardowo Faktura Sprzedaży rezerwuje towar, który jest wydawany dopiero po utworzeniu dokumentu WZ. Dlatego przed przekształceniem do WZ, na dokumencie FA nie ma informacji o rzeczywistym koszcie zakupu towaru wydawanego, koszt ten nalicza się dopiero po utworzeniu WZ, kiedy towar rzeczywiście zostanie wydany z magazynu.
  Powody niezgodności RKZ generowanego z listy dokumentów FA/ PA, i RKZ z listy dokumentów WZ:
  • Na fakturze mogą być pozycje towarowe oraz usługi natomiast usługa nie musi być przenoszona na dok WZ - zależy to od parametru w konfiguracji (System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry/ Konwersja FA/PA do WZ – przenoś usługi na WZ).
  • Dokument FA może być wystawiony w jednym miesiącu natomiast powiązanie z dokumentem WZ może być dopiero w następnym miesiącu np. faktura z 29.07 , a WZ z 02.08.
  • Dokumenty WZKK, które mogą zwiększać albo zmniejszać wartość magazynu nie będą uwzględniane na RKZ z poziomu listy dokumentów FA/ PA.


  Dokument WZKK jest to korekta kosztu własnego, tworzony jest w momencie kiedy korygujemy dostawę, która została rozchodowana. Wtedy program przepina dostawy wydawane na dokumentach rozchodowych lub koryguje naliczony wcześniej koszt i generuje dokument WZKK (korekty kosztu własnego). Dokument widoczny jest na liście dokumentów WZ.

  W chwili utworzenia Faktury Zaliczkowej nie jest zdejmowany towar z magazynu. Dlatego cała wartość zaliczki na RKZ jest traktowana jako marża - firma nie poniosła jeszcze kosztów związanych z wydaniem tego towaru. Również technicznie - dopóki nie zostanie zdjęty towar z magazynu nie jesteśmy w stanie określić jego rzeczywistego kosztu. W szczególnym przypadku, tego towaru może w ogóle nie być jeszcze w magazynie. Dopiero po utworzeniu Faktury Sprzedaży i dokumentu WZ program zna rzeczywisty koszt towaru. Wtedy też, od wartości Faktury Sprzedaży (która jest pomniejszona o wpłacone wcześniej zaliczki) odejmowany jest koszt towaru i wyliczana jest marża. Przy czym wartość netto faktury nie obejmuje już całego towaru, natomiast wyliczony koszt - obejmuje wszystkie pozycje. Dlatego często zdarza się, że na Fakturze Sprzedaży po uwzględnieniu zaliczek marża jest ujemna. Oznacza to, że wpłacona wcześniej zaliczka przekraczała wartość marży uzyskanej na całej transakcji (czyli na fakturze zaliczkowej marża naliczona była za wysoka) i na Fakturze Sprzedaży trzeba ją skorygować.

  Faktura Zaliczkowa jest uwzględniana na RKZ z poziomu listy Faktur Sprzedaży. Jeśli ten rodzaj dokumentów ma być pominięty, wówczas można na liście faktur założyć filtr SQL w postaci: TrN_Rodzaj< >302200, następnie wykonać raport.

  Na RKZ z listy FA zawsze pojawią się faktury przekształcone z PA (niezależnie od wyboru FA z WZ czy bez - nie ma opcji bez PA), natomiast na analizie sprzedaży nigdy się nie pojawią (Tre_Aktywny=0). Dlatego należy zaznaczyć na RKZ z FA - FA z WZ i bez) oraz na RKZ z listy PA -PA i bez FA, a na analizie sprzedaży należy zaznaczyć wszystkie opcje (łącznie z PA z FA) - inaczej transakcje, do których wystawiono najpierw PA, a potem FA zostaną pominięte.

  Faktury Zaliczkowe w analizie sprzedaży nie będą uwzględniane.

Zmiana danych, usuwanie danych

[pyt. 2357] Jak ustawić autonumerację kodu towaru jako kod EAN?
 • Jeżeli w konfiguracji dla autonumeracji (System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Autonumeracja i kody EAN) zaznaczono Autonumeracja kodów towarów oraz wybrano kod EAN i zaznaczono parametr Generuj kod EAN automatycznie przy dodawaniu nowej karty, po podniesieniu nowej karty w polu EAN pojawi się automatycznie kod EAN, a w polu z kodem towaru będzie napis <AUTO>. Kod towaru w postaci kodu EAN zostanie nadany dopiero w momencie zapisu karty.

  Jeśli parametr Generuj kod EAN automatycznie przy dodawaniu nowej karty jest wyłączony, to użytkownik nie będzie mógł zapisać karty towaru bez wygenerowania/wpisania kodu EAN lub ręcznego uzupełnienia kodu towaru w sytuacji, jeśli w polu z kodem będzie <AUTO>.

[pyt. 88] [OPT] Jak usunąć kontrahenta ?
 • Jeżeli dany kontrahent został w programie Comarch ERP Optima wykorzystany na jakimś dokumencie, wówczas nie można go usunąć z bazy danych, można natomiast na karcie kontrahenta na zakładce Handlowe zaznaczyć parametr Nieaktywny.

  Po zaznaczeniu tego parametru, kontrahent nie będzie widoczny na liście z poziomu Ogólne/ Kontrahenci chyba, że zaznaczymy parametr Nieaktywni (znajduje się pod listą), wówczas wyświetli się na liście w kolorze czerwonym.

  Na dokumencie będzie istniała możliwość wyboru takiego kontrahenta - żeby zablokować możliwość wystawiania dokumentów rozchodowych na kontrahenta nieaktywnego można zaznaczyć na jego karcie (na zakładce Handlowe) parametr Blokada wystawiania dok. rozchodowych.

[pyt. 87] [OPT] Jak zmienić dane na dokumentach wyeksportowanych (ze znacznikiem E) ?
 • Na dokumencie wyeksportowanym (ze znacznikiem E) istnieje możliwość zmiany opisu i osoby odbierającej na dokumencie oraz zmiany atrybutu. Zmiany są możliwe po zaznaczeniu parametrów: 

  - Zmiana opisu i osoby odbierającej na dok. dostępny w System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy na formularzu operatora, na drugiej zakładce Parametry.
  - Zmiana atrybutów na zatwierdzonym dok. dostępny w System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy, na formularzu operatora, na pierwszej zakładce Ogólne.

  Dodatkowo, dokument wyeksportowany, Operator może anulować pod warunkiem, że w konfiguracji zaznaczony jest parametr: 

  - Zmiana dokumentów wyeksportowanych dostępny w System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy na formularzu operatora, na drugiej zakładce Parametry.

[pyt. 86] [OPT] Jak zmienić dane na zatwierdzonym dokumencie ?
 • Dokument w buforze (kolor zielony) można dowolnie modyfikować. Jeżeli dokument zostanie zatwierdzony na stałe (będzie on na liście dokumentów w kolorze czarnym) oznacza to, że jest ograniczona możliwość modyfikowania dokumentu. Możliwa jest tylko:

  1. Zmiana danych kontrahenta na zatwierdzonym dokumencie (na karcie operatora należy zaznaczyć parametr Aktualizacja kontrahenta na dokumencie, wówczas funkcja będzie dostępna na liście dokumentów pod prawym przyciskiem myszy). Szerszy opis znajduje się w pytaniu 85.[OPT] Jak poprawić dane kontrahenta na zatwierdzonym dokumencie?
  2. Zmiana opisu i osoby odbierającej na dokumencie i na pozycji dokumentu (na karcie operatora należy zaznaczyć parametr Zmiana opisu i osoby odbierającej na dokumencie).

  3. Zmiana kategorii na zatwierdzonym dokumencie (na karcie operatora należy zaznaczyć parametr Zmiana kategorii na niezaksięgowanym dokumencie).

  4. Zmiana atrybutów na zatwierdzonym dokumencie. Na karcie operatora należy zaznaczyć parametr Zmiana atrybutów na zatwierdzonym dok. Operator będzie miał możliwość zmiany atrybutu na dokumentach niezaksięgowanych pomimo, że zostały zapisane na stałe.

  Karty operatorów znajdują się w menu System/Konfiguracja/Program/Użytkowe/Operatorzy. Dwukrotne kliknięcie na konkretnym operatorze podniesie jego kartę.

  Jeżeli muszą być zmienione inne dane niż wymienione powyżej, pozostaje wystawienie korekty danych lub anulowanie dokumentu i wystawienie go jeszcze raz (można wykorzystać numer dokumentu anulowanego: należy wprowadzić go ręcznie w polu AUTO). Funkcja anulowania jest dostępna na liście dokumentów pod prawym klawiszem myszy. Jej działanie zostało opisane w pytaniu 83[OPT] Kiedy można anulować dokument?. Dokument anulowany zostaje na liście w kolorze czerwonym.

  Korektę można wykonać z poziomu listy dokumentów, rozwijając menu dostępne obok przycisku korekty.

  Dostępne korekty dla:

  a) faktur sprzedaży to:

  - korekta ilości

  - korekta wartości (ceny)

  - korekta kursu waluty

  - korekta stawki VAT

  - korekta zbiorcza/rabat

  - korekta danych

  Korektę można wykonać z poziomu listy dokumentów, rozwijając menu dostępne obok przycisku korekty.

  korekty FA.jpg

  b) faktur zakupu to:

  - korekta ilości

  - korekta wartości (ceny)

  - korekta kursu waluty

  - korekta stawki VAT

  - nota korygująca

  - korekta graniczna/cło

  Korektę można wykonać z poziomu listy dokumentów, rozwijając menu dostępne obok przycisku korekty.

  korekty FZ.jpg

[pyt. 85] [OPT] Jak poprawić dane kontrahenta na zatwierdzonym dokumencie ?
 • Niekiedy zdarza się, że dane kontrahenta na zatwierdzonym dokumencie odbiegają od stanu rzeczywistego, lub zostały omylnie wprowadzone do programu Comarch ERP Optima.

  W takim przypadku możliwe jest skorzystanie z funkcji "Aktualizacja danych kontrahenta", która powoduje zaktualizowanie danych kontrahenta na zatwierdzonym dokumencie po wcześniejszym ich poprawieniu na jego karcie.

  FAQ pyt. 85 z1 aktualizacja danych kontrahenta.png.png

  Należy na tym miejscu podkreślić, że Aktualizacja danych kontrahenta może być przeprowadzona dla kilku dokumentów równocześnie, pod warunkiem, że dokumenty te zostały wystawione na jednego kontrahenta.

  Aby funkcja była dostępna należy w menu System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy na karcie konkretnego operatora -> zakładka Parametry zaznaczyć parametr: Aktualizacja kontrahenta na dokumencie.

  FAQ pyt. 85 z2 aktualizacja danych kontrahenta.png

   

[pyt. 84] [OPT] Czy można wykorzystać numer dokumentu anulowanego ?
 • Tak, dokument anulowany zwalnia numer, ale nie zostanie on automatycznie uzupełniony, dlatego wystawiając kolejny dokument należy w polu AUTO FAQ pyt. 84 numer anulowanego dokumentu.png, na formularzu dokumentu (zakładka Ogólne) wpisać ręcznie numer dokumentu anulowanego.

[pyt. 83] [OPT] Kiedy można anulować dokument ?
 • • Jeżeli dokument zapisany jest na stałe (na liście w kolorze czarnym) można go anulować i wystawić nowy z tym samym numerem. Dokument, który ma być anulowany należy podświetlić na liście i pod prawym klawiszem myszy wybrać opcję “Anulowanie faktury“,

  FAQ pyt. 83 z2 anulowanie faktury.png

  Często przy próbie anulowania dokumentów możemy spotkać się z komunikatem:


  "Nie można anulować dokumentu. Dokument posiada rozliczone płatności."


  Oznacza on, że dokument został już rozliczony. Dokumenty wystawione na gotówkę rozliczane są automatycznie w momencie zapisu dokumentu.

  Rozliczenie można usunąć ręcznie np. z poziomu menu Kasa/Bank / Preliminarz płatności. Na liście dokumentów należy otworzyć dokument, który chcemy anulować. Następnie z na zakładce Rozliczenia w tabelce zaznaczamy dokument i klikamy Usuń.

  Zapis kasowy/ bankowy należy usunąć ręcznie z poziomu Kasa/Bank/ Zapisy kasowe/bankowe.

  Jeżeli w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Kasa i Bank/ Parametry zaznaczony zostanie parametr: Kasowanie rozliczeń przy kasowaniu i anulowaniu dokumentów, to podczas anulowania dokument zapis kasowy/ bankowy zostanie automatycznie usunięty.

  Zasady automatycznego usuwania zapisów kasowych:

  - Zapis kasowy zostanie usunięty, jeśli powstał automatycznie w chwili zatwierdzenia faktury.

  - Jeśli faktura była rozliczana "ręcznie" - rozpięte zostanie jedynie powiązanie pomiędzy fakturą a odpowiednim zapisem. Zapis pozostanie w raporcie ze statusem Nierozliczony.

  - Program nie usunie zapisu, jeśli znajduje się on w raporcie zamkniętym (usunięte zostanie jedynie powiązanie z fakturą).

  Dokumenty anulowane zostają na liście w kolorze czerwonym (nie mają wpływu na płatności, ani na stany magazynowe, pozostają tylko informacyjnie, jako ślad wykonanej operacji w programie). Nie zalecamy ich usuwania, ale jeśli to będzie konieczne, usunąć je może Autoryzowany Partner Comarch narzędziami serwisowymi.

  Jeśli dokument został zaksięgowany, przed jego anulowaniem należy cofnąć księgowanie.

[pyt. 82] [OPT] Kiedy można usunąć dokument ?
 •        Jeżeli dokument znajduje się w buforze (na liście w kolorze zielonym) można użyć opcji Usuń po zaznaczeniu dokumentu (przycisk kosza 82_1.jpg). Jeśli natomiast dokument nie jest już w buforze, można go tylko anulować (szczegóły na temat anulowania znajdują się w pytaniu 83: Kiedy można anulować dokument?)

   

Zmiana VAT

[pyt. 1405] [OPT] Jak rozliczać zaliczki na przełomie roku, jeśli część towaru fakturowana jest w innej stawce VAT ?
 • Jeśli zaliczka nie obejmowała wartości całej pozycji wówczas na Fakturze Finalnej należy rozbić pozycję towarowa na dwie części:
  - jedna pozycja na wartość odpowiadająca wartości zaliczki w stawce 22%,
  - druga pozycja na wartość odpowiadającą pozostałej kwocie do zapłaty w kwocie 23%.

  Przykłady przedstawiają sytuacje jakie miały miejsce w momencie zmiany stawki VAT z 22% na 23%.

  Przykład 1 – koszt podwyższenia VAT-u płaci Klient (wartość brutto na Fakturze Finalnej jest wyższa niż na Fakturze Pro Forma)


  W grudniu 2010 r. Klient złożył zamówienie na kwotę 100 zł + 22 % VAT – w systemie została wystawiona FPF na 1 szt towaru (netto 100 zł, brutto 122),
  również w grudniu wpłacono zaliczkę na kwotę 61 zł (w tym 50 zł netto + 11 zł VAT),
  na Fakturze Finalnej do zapłaty powinna pozostać wartość 61,50 zł (50 zł netto + 23% VAT).
  100 zł netto z FPF – 50 zł netto z zaliczki = 50 zł * 23% VAT = 61,50 zł
  Aby to uzyskać proponujemy rozbić pozycję na dwie: w pierwszej pozycji 0,5 szt ze stara stawką 22% (wartość pozycji to wartość wpłaconej zaliczki 61 brutto) i w drugiej pozycji 0,5 sztuki z nową stawką 23% (wartość pozycji to 61,50).
  100 zł – 1 szt
  50 zł – x szt
  x= (50*1)/ 100
  x=0,5


  Przykład 1 a – koszt podwyższenia VAT-u płaci Klient


  W grudniu 2010 r. Klient złożył zamówienie (liczone algorytmem od netto) na kwotę 1000,00 zł + 22 % VAT – w systemie została wystawiona FPF na 1 szt towaru (brutto 1220 zł),
  również w grudniu wpłacono zaliczkę na kwotę 500 zł  brutto (w tym 409,84 zł netto),
  na Fakturze Finalnej do zapłaty powinna pozostać wartość 725,90 brutto (1000,00 – 409,84 = 590,16 netto + 23% VAT).


  Aby to uzyskać możemy starać się rozbić pozycje proporcjonalnie:
  1000 – 1 szt
  409,84 = x szt

  X= 409,84/ 1000 = 0,4098

  Z proporcji otrzymujemy:

  0,4098 szt w stawce 22%
  0,5902 szt w stawce 23%

  Tylko 0,4098 x 1000 da nam 409,80 (brakuje 4 grosze do wartości netto zaliczki) dlatego należy jeszcze dopasować ceny:

  0,4098 x 1 000,10 = 409,84 na 22%
  0,5902 x 999,94 = 590,16 na 23%
  Możemy prościej rozbić pozycje na pół:
  0,5 x 819,68 (dwukrotność zaliczki, bo pół sztuki) na 22%
  0,5 x 1180,32 na 23%
  W tym przypadku ceny jednostkowe nie są już zupełnie zachowane.


  Przykład 2 – koszt podwyższenia VAT-u płaci Sprzedawca (wartość brutto na Fakturze Finalnej jest taka sama jak na Fakturze Pro Forma)


  W grudniu 2010 r. Klient złożył zamówienie na kwotę 180,33 zł + 22 % VAT – w systemie została wystawiona FPF na 1 szt towaru (netto 180,33 zł, brutto 220),
  również w grudniu wpłacono zaliczkę na kwotę 20 zł brutto (w tym 16,39 zł netto +  3,61 zł VAT),
  na Fakturze Finalnej do zapłaty pozostanie wartość 200 zł brutto.
  Proponujemy rozbić pozycję na dwie: w pierwszej pozycji 0,0909 szt ze stara stawką 22% (wartość pozycji to wartość wpłaconej zaliczki brutto 20 zł) i
  w drugiej pozycji 0,9091 sztuki z nową stawką 23% (wartość pozycji to 200 zł).


  FA Finalna
  220 zł – 1 szt
  20 zł – x
  X = (20*1)/220 = 0,0909


  Na Fakturze dajemy pozycje :
  1) 0,0909 po cenie 220 zł w stawce 22%
  2) (1 szt -0,0909)= 0,9091 po 220 zł  w stawce 23%

[pyt. 1404] [OPT] W jaki sposób w Comarch ERP Optima można zmienić stawki VAT na kartach w cenniku ?
 • Użytkownik może zmienić oddzielnie stawkę dla zakupu, dla sprzedaży (ważne w przypadku, gdy stawki te dla tego samego towaru są różne) lub jednocześnie obie stawki. Na liście cennikowej (Ogólne/ Cennik) należy zaznaczyć towary 1404_1.png, następnie wybrać pod listą w operacjach seryjnych dostępnych pod przyciskiem 1404_2.png opcję Zmiana stawki VAT. Tam należy ustawić, którą stawkę chcemy zmienić a następnie wykonać operację przyciskiem 1404_3.png.
[pyt. 1403] [OPT] Gdzie znajdują się ogólne informacje o zmianach w VAT ?
 • Dostępne są na stronie http://www.comarch.pl/erp/zmiany-prawa/vat/

Kadry i Płace

e-Pracownik

[pyt. 2224] Kto może zamówić Comarch ERP e-Pracownik w chmurze Comarch ?
 • Usługa może być zamówiona przez Użytkownika posiadającego aktualną wersje Comarch ERP Optima i Comarch ERP e-Pracownik. Dla Użytkowników nie posiadających aplikacji Comarch ERP e-Pracownik umożliwiono zamówienie 30-dniowej wersji demo

[pyt. 2223] Czy dostępna jest wersja demo aplikacji Comarch ERP e-Pracownik w chmurze Comarch ?
 • Tak, Użytkownicy posiadający aktualną wersję Comarch ERP Optima i moduł płacowo-kadrowy mogą zamówić 30-dniową wersję testową.

   

[pyt. 2222] Jak zamówić Comarch ERP e-Pracownik w chmurze Comarch ?
 • W celu zamówienia Comarch ERP e-Pracownik w chmurze Comarch należy wejść do konfiguracji Comarch ERP Optima (System/ Konfiguracja/ Firma/ Płace/ e-Pracownik) i na zakładce '1. Ogólne' nacisnąć przycisk 'Uruchom aplikację w chmurze'. Po naciśnięciu przycisku zamawiania pojawi się druga zakładka o nazwie '2. Model usługowy' z formularzem, na który nastąpi automatyczne przejście. O uruchomieniu usługi zostaniecie Państwo powiadomieni mailem, który zostanie wysłany na podany w trakcie zamawiania usługi adres mailowy.

[pyt. 2221] Jaka jest różnica pomiędzy Comarch ERP e-Pracownik zainstalowanym lokalnie a Comarch ERP e-Pracownik w chmurze Comarch ?
 • W przypadku korzystania z Comarch ERP e-Pracownik w wersji stacjonarnej baza Comarch ERP Optima oraz aplikacja Comarch ERP e-Pracownika znajdują się na lokalnym komputerze Użytkownika. Dane dostępne są w obu aplikacjach w czasie rzeczywistym.

  W modelu usługowym baza danych Comarch ERP Optima nadal znajduje się na lokalnym komputerze Użytkownika, aplikacja Comarch ERP e-Pracownik instalowana jest na serwerze w Centrum Danych Comarch. Dane dostępne są po wykonaniu synchronizacji. Taki model pracy pozwala na obniżenie kosztów związanych z posiadaniem licencji obcych.

[pyt. 2220] Czym różni się synchronizacja pełna od różnicowej ?
 • Bezpośrednio po uruchomieniu usługi Comarch ERP e-Pracownik w chmurze Comarch zostanie wykonana pełna synchronizacja. Wszystkie dane, które mają być wyświetlane w Comarch ERP e-Pracownik,  zostaną wyeksportowane do chmury Comarch. Po poprawnie przeprowadzonej pełnej synchronizacji program automatycznie ustawi synchronizacje różnicowe. Synchronizacja różnicowa przesyła dane, które zostały zmodyfikowane (dodane/zmienione/usunięte) od ostatniej poprawnej synchronizacji (zalecany model pracy).Użytkownik może ustalić kolejną pełną synchronizację – w tym przypadku dane przesłane wcześniej do chmury Comarch zostaną usunięte i nadpisane danymi przesłanymi z Comarch ERP Optima.

[pyt. 2219] Które dane są synchronizowane ?
 • Synchronizacji podlegają 2 rodzaje danych: kadrowo-płacowe i binarne. Dla każdego rodzaju danych można ustalić odrębny harmonogram synchronizacji.Dane kadrowo-płacowe obejmują zapisy historyczne pracownika, nieobecności, limity nieobecności, umowy cywilnoprawne, kwalifikacje, czas pracy, zestawienia czasu pracy, plan pracy, delegacje. Dane binarne to zdjęcia i wydruki udostępniane w Comarch ERP e-Pracownik.

[pyt. 2218] Kiedy zostanie wysłany mail informujący o zaplanowaniu nieobecności w aplikacji Comarch ERP e-Pracownik w chmurze ?
 • Powiadomienie mailowe zostanie wysłane po poprawnej synchronizacji różnicowej danych kadrowo-płacowych.

Kadry

[pyt. 2379] W jaki sposób utworzyć kalendarz dla pracownika niepełnosprawnego?
 • Czas pracy osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. W celu zdefiniowania nowego kalendarza dla takiego pracownika należy postępować zgodnie z instrukcją zawartą w [pyt. 414] [OPT] W jaki sposób zdefiniować kalendarz na cały rok?.

  Dla osób niepełnosprawnych definiujemy nową Serię kalendarza, w której w dniach pracy wprowadzamy po 7 godzin pracy, np. Od godziny 08:00, Do godziny: 15:00.

  Następnie w formularzu danych kadrowych pracownika niepełnosprawnego na zakładce Etat należy w polu Kalendarz ustawić nowy 7-godzinny kalendarz. Dodatkowo, w celu poprawnego wyliczenia limitu urlopu wypoczynkowego, w polu Norma do urlopu dla pełnego wymiaru etatu należy wpisać 7:00.

[pyt. 2378] Jak utworzyć harmonogram pracy dla pracownika zatrudnionego na niepełny etat, pracującego tylko 3 dni w tygodniu?
 • Jeżeli pracownik ma powtarzalny czas pracy, np. pracuje tylko od poniedziałku do środy, a pozostałe dni ma wolne, wówczas najlepiej stworzyć dla niego oddzielny kalendarz. Czas pracy na kalendarz zostanie wprowadzony za pomocą odpowiednio skonfigurowanej serii kalendarza. 

   

  Przykład:

  Pracownik pracuje na 1 etatu, w poniedziałek i wtorek po 8 h, w środę 4 h.

   I.     Tworzymy serię kalendarza, w której określamy dni i godziny w jakich odbywa się praca.

  Z poziomu System / Konfiguracja /Firma / Płace / Serie kalendarzy dodajemy nową serię. Na zakładce Ogólne wprowadzamy nazwę oraz symbol serii.

  Przechodzimy na zakładkę Pozycje i  dodajemy poszczególne dni:

  • Pierwszy dzień serii – wypełniamy: Typ dnia: Pracy, Od godziny 08:00, Do godziny: 16:00, Strefa: Czas pracy podstawowy,
  • Drugi dzień pracy: Typ dnia: Pracy, Od godziny 08:00, Do godziny: 16:00, Strefa: Czas pracy podstawowy,
  • Trzeci dzień pracy: Typ dnia: Pracy, Od godziny 08:00, Do godziny: 12:00, Strefa: Czas pracy podstawowy,
  • Czwarty dzień pracy aż do szóstego: typu Wolny - z zerowym czasem pracy i bez wskazania strefy,
  • Siódmy dzień typu Święto - z zerowym czasem pracy i bez wskazania strefy 

   II.           Definiujemy nowy kalendarz.

   Z poziomu System / Konfiguracja / Firma / Płace/ Kalendarze dodajemy nowy kalendarz.

  • Na zakładce Ogólne: wprowadzamy nazwę i symbol oraz odznaczamy parametr 'Uwzględniaj wymiar etatu' (pole powinno być puste).
  • Przechodzimy na zakładkę Kalendarz  i wybieramy kalendarz jedynka.png Wstawianie serii. W formularzu wstawiania serii na zakładce Ustawienia podajemy okres, na który będzie naniesiona nasza seria – od dnia do dnia (zakres dat należy podać w ten sposób, aby rozpoczynał się od poniedziałku, jako początku tygodnia pracy).
  • W części Pozostaw bez zmian – odznaczamy wszystkie parametry.
  •  Przechodzimy na zakładkę Seria i wybieramy z listy naszą zdefiniowaną serię. Pojawiają się zdefiniowane dni serii.
  • Uruchamiamy nanoszenie serii dni na kalendarz używając przycisku piorun.png . Po naniesieniu serii w kalendarzu obok daty pojawia się godzina rozpoczęcia pracy, a w nawiasie liczba godzin do przepracowania (norma).
  • Następnie nanosimy święta – naciskamy przycisk święto.png i określamy okres (wybrany rok), na jaki wprowadzamy standardowe święta. Zapisujemy kalendarz.

   III.         Przypisujemy pracownikowi kalendarz.

  Kalendarz przypisujemy na formularzu danych kadrowych pracownika, zakładka Etat, w polu Kalendarz. Jeżeli pracownik był wcześniej rozliczany wg innego kalendarza i chcemy zachować historyczność danych, wówczas zmianę należy wprowadzić poprzez Aktualizację zapisu. 

[pyt. 2314] Jak zawrzeć z pracownikiem umowę ryczałtową poniżej kwoty 200zł?
 • Od 1 stycznia 2009 można zawierać umowy zlecenia opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 18%, przy których nie występują koszty uzyskania przychodu. W programie Comarch ERP Optima w celu dodania umowy ryczałtowej poniżej 200 zł, na formularzu umowy należy wybrać nowy standardowy rodzaj umowy - PIT-8AR Umowy nie przekraczające.

  W celu dodania umowy ryczałtowej poniżej 200 złotych w programie Comarch ERP Optima na formularzu umowy należy wybrać standardowy rodzaj umowy - 'PIT-8AR Umowy nie przekraczające'. Umowa ta opodatkowana jest zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 18% i nie występują w niej koszty uzyskania przychodu.
[pyt. 2310] W jaki sposób odnotować pracownikowi oddelegowanie do pracy za granicą?
 • W celu odnotowania pracownikowi oddelegowania na dany okres należy zaznaczyć na formularzu danych kadrowych pracownika na zakładce ‘3 Etat’ parametr ‘Oddelegowany do pracy za granicą’. Jeżeli pracownik został oddelegowany w trakcie miesiąca należy wykonać taką operację za pomocą aktualizacji zapisu 25_1.jpg z dniem oddelegowania. Również powrót z oddelegowania odnotowujemy za pomocą kolejnej aktualizacji zapisu. Należy pamiętać, że wynagrodzenie za czas oddelegowania musi być naliczone na oddzielnej liście płac etatowej przeznaczonej dla pracowników oddelegowanych.

  oddeleg LP.png

  Więcej informacji znajduje się w podręczniku ‘Płace i Kadry’.

[pyt. 2301] W jak sposób można zaimportować e-zwolnienia pobrane z PUE?
 • Import zwolnień lekarskich jest dostępny z poziomu Narzędzia/Importy/Danych kadrowych/Z pliku *.csv z e-zwolnieniami. Plik ze zwolnieniem powinien mieć odpowiedni format danych. Po zalogowaniu do PUE w panelu Płatnika należy zaznaczyć wybrane zwolnienie pracownika i wybrać opcję 'Eksportuj'.

[pyt. 2293] [OPT] Jak odnotować osobie zatrudnionej na umowie cywilnoprawnej prawo do emerytury lub renty w kodzie tytułu ubezpieczenia?
 • Aby kod tytułu ubezpieczenia umowy cywilnoprawnej został uzupełniony o kod emerytury lub renty należy otworzyć formularz danych kadrowych pracownika i na zakładce 5 Ubezpieczenie cd uzupełnić pole Ustal. prawo do emeryt. lub renty
  1 - osoba, która ma ustalone prawo do emerytury 
  2 - osoba, która ma ustalone prawo do renty
[pyt. 2292] [OPT] Jak w programie Comarch ERP Optima wprowadzić należny pracownikowi odbiór czasu wolnego za nadgodziny?
 • W module Płace i Kadry Plus istnieje możliwość odebrania nadgodzin w bieżącym i kolejnych miesiącach rozliczeniowych. 

  Przykład: Odbiór nadgodzin w bieżącym miesiącu: 
  Pracownik jest zatrudniony w pełnym wymiarze etatu i jest rozliczany według kalendarza Standard godziny pracy 7:00-15:00. W dniu 02.01.2017r. przepracował 11 godzin, czyli za ten dzień należą się pracownikowi 3 nadgodziny. Ustalono, że 05.01.2017r. pracownik odbierze wypracowane wcześniej nadgodziny i skończy pracę wcześniej. Aby poprawnie odnotować odbiór nadgodzin w programie należy wejść w (Nie)obecności pracownika i otworzyć formularz dnia 02.01.2017r. Następnie należy wprowadzić nowe wejście ikoną plus.jpg i wprowadzić czas pracy ponad normę (15:00-18:00), strefę Czas przerwy oraz w polu ‘nadgodziny’ wybrać O.BM. Formularz dnia 02.01.2017 powinien wyglądać następująco:

  dzień pracy OBM.jpg

  W kolejnym kroku należy ustawić odpowiednio formularz dnia pracy, w którym pracownik będzie odbierać czas wolny za nadgodziny. Dzień należy podzielić na dwa wejścia. Pierwsze wejście tego dnia jest faktycznie przepracowanym czasem pracy w tym dniu. Zostało ono skrócone o liczbę godzin, które pracownik odbiera. Drugie wejście należy ustawić od godziny 12:00 do godziny 15:00 (jest to czas pracy, który pracownik odbiera) strefa Czas pracy podstawowy, nadgodziny W.PŁ. Formularz dnia 05.01.2017r. powinien wyglądać tak jak poniżej:

  dzień pracy WPŁ.jpg

  Więcej dokładniejszych informacji, przykładów oraz opisów zostało umieszczonych w biuletynie: Rozliczanie czasu pracy w modułach płacowych
[pyt. 2291] [OPT] Czy w programie można wprowadzić nieobecność inną niż standardowo dostępne?
 • Program Comarch ERP Optima umożliwia definiowanie własnych, niestandardowych nieobecności w System/ Konfiguracja/Firma/Płace/Typy nieobecności. 

  Przykład: Wprowadzenie do programu nieobecności z powodu oddania krwi. 
  • Na formularzu nieobecności wpisujemy nazwę i skrót oraz uzupełniamy pozostałe pola: 
  • Typ: urlop Pozycja na deklaracji ZUS: Nie dotyczy
  •  Rozliczać w dniach: Pracy 
  • Nieobecności rozliczać jak: Wybrany składnik 
  • Rozliczenie nieobecności: Wynagrodzenie za czas url.okoliczn. (wybieramy z listy) 
  • Opis na wydruku Karty Pracy: np. nieobecności inne Nieobecność pomniejsza: Wynagrodzenie za czas pracy i Czas pracy Po dodaniu takiej nieobecności pracownikowi w wypłacie naliczy się element 'wynagrodzenie za czas url. okoliczn.'. 
  Można oczywiście rozliczyć tą nieobecność innym elementem wypłaty. Należy wejść w System/Konfiguracja/Firma/Płace/Typy wypłat i wprowadzić własny składnik wynagrodzenia, który posłuży rozliczeniu nieobecności. Po zapisaniu nowego typu wypłaty ponownie wchodzimy do System/Konfiguracja/Firma/Płace/Typy nieobecności w polu 'rozliczenie nieobecności’ zamiast 'Wynagrodzenia za czas url.okoliczn.' wskazujemy dodany typ wypłaty. Po odnotowaniu na kalendarzu pracownika własnej zdefiniowanej nieobecności, w wypłacie nastąpi jej rozliczenie za pomocą wskazanego w jej definicji typu wypłaty.
[pyt. 2290] [OPT] Jak wykazać nazwę skróconą lub/i REGON na deklaracji DRA właściciela ?
 • Aby wykazać nazwę skróconą lub REGON na deklaracji DRA dla właściciela(osoby prowadzącej działalność gospodarczą) należy wejść w System /Konfiguracja/ Firma / Płace / Zobowiązania wobec ZUS/PFRON i zaznaczyć parametr Regon firmy na DRA właściciela lub/i parametr Nazwa skr. firmy na DRA właściciela. 

  UWAGA: Przed zaznaczeniem parametru należy ustawić poprawny miesiąc i rok w nagłówku okna. 
  Jeżeli chcemy począwszy od deklaracji za luty 2017r. wykazywać nazwę skróconą na deklaracji właściciela,to przed zaznaczeniem odpowiedniego parametru należy ustawić w nagłówku okna luty 2017 roku.
[pyt. 2287] [OPT] Jak w programie odnotować pracę na część etatu w trakcie trwania urlopu rodzicielskiego?
 • W programie Comarch ERP Optima jest możliwość odnotowania pracownikowi pracy na część etatu w trakcie urlopu rodzicielskiego. Aby odnotować rozpoczęcie pracy na część etatu w trakcie trwania ww. urlopu należy wykonać aktualizację danych kadrowych pracownika z dniem, od którego pracownik zaczyna pracę na część etatu. Na formularzu pracownika za pomocą przycisku wozek.png  należy wprowadzić informacje dotyczące pracy podczas urlopu rodzicielskiego. Należy zaznaczyć parametr Praca na część etatu w trakcie urlopu rodzicielskiego i uzupełnić wymiar etatu oraz stawkę. Można również wskazać kalendarz, na podstawie którego pracownik będzie rozliczany.

  rodzicielski wózek zmiana kwoty przy najniższym.jpg

  Jeśli pracownik miał wprowadzoną standardową nieobecność Urlop rodzicielski przed zrobieniem aktualizacji, podczas zapisu formularza pracownika z zaznaczoną pracą w trakcie urlopu rodzicielskiego nastąpi automatyczne podzielenie wprowadzonej nieobecności zgodnie z datą zapisu historycznego. W wyodrębnionym okresie nieobecności automatycznie będzie zaznaczony parametr Praca na część etatu w trakcie urlopu rodzicielskiego

  Więcej informacji na temat łączenia pracy z urlopem rodzicielskim można odnaleźć w podręczniku 
[pyt. 2191] [OPT] W jaki sposób odnotować pracownikowi dzień wolny za święto przypadające w sobotę ?
 • Dzień wolny można odnotować na dwa sposoby: globalnie dla całej firmy lub każdemu pracownikowi indywidualnie.

  W pierwszym przypadku należy wejść w System / Konfiguracja / Firma / Płace / Kalendarze i za pomocą przycisku Zmień 119_2010a.jpg otworzyć odpowiedni kalendarz. Na zakładce Kalendarz ustawiamy się na dniu, który chcemy ustawić jako wolny i edytujemy go za pomocą przycisku Zmień 119_2010a.jpg. Na formularzu dnia w polu Typ dnia ustawiamy Wolny. Jest to dobry sposób, jeżeli wszyscy pracownicy w firmie mają oddany ten sam dzień.

  Można również oddać dzień wolny każdemu pracownikowi indywidualnie. Naniesienie zmian jest analogiczne jak w pierwszym przypadku, ale dokonywane jest z poziomu Planu pracy pracownika. Plan pracy jest dostępny z listy pracowników w kadrach lub z poziomu formularza danych kadrowych pracownika, jako jedna z opcji dostępna za pomocą  przycisku Kalendarz a_kalendarz 1.JPG. Ten sposób jest przydatny, jeżeli pracownicy mają różne dni wolne w zamian za święto przypadające w sobotę.

[pyt. 2099] [OPT] W jaki sposób osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności odnotować dodatkowe dni urlopu wypoczynkowego?
 • W celu odnotowania osobie niepełnosprawnej dodatkowych dni urlopu wypoczynkowego należy otworzyć formularz danych kadrowych pracownika, a następnie na zakładce Etat uzupełnić pole Liczba dni dodatkowego limitu urlopowego. Należy pamiętać również aby przy naliczaniu limitu urlopu wypoczynkowego dla pracownika zaznaczyć pole Przysługuje dodatkowy limit.
  Uwaga: Pole Liczba dni dodatkowego limitu urlopowego powinno być uzupełnione w zapisie historycznym aktualnym na dzień 1 stycznia w roku, w którym pracownik  nabył prawo do dodatkowego limitu urlopowego. 


[pyt. 1979] [OPT] W jaki sposób podzielić wypłatę pracownika na płatną częściowo gotówką częściowo przelewem?
 • W sytuacji kiedy wynagrodzenie pracownika co miesiąc będzie wypłacane częściowo gotówką, a częściowo przelewem (np. 50% z  kasy i reszta czyli 50% plus ewentualne nadwyżki przelewem na konto) :

  • edytujemy formularz danych kadrowych pracownika,
  • wybieramy Schemat płatności,
  • edytujemy formę płatności – gotówka, zmieniamy przypadającą na tę płatność część z kwoty do wypłaty na np. 50 % + kwota – 0,00 zł, czyścimy zaznaczenie w pozycji ‘Nadwyżki nad zadeklarowane kwoty dodawane do tej płatności’,
  • dodajemy plusem kolejną formę płatności – przelew, sprawdzamy odbiorcę płatności, określamy bank oraz uzupełniamy numer rachunku bankowego pracownika. W pozycji 'Przypadająca na tę płatność część z kwoty do wypłaty' podajemy 100 % + kwota – 0,00 zł, i zaznaczamy parametr 'Nadwyżki nad zadeklarowane kwoty dodawane do tej płatności'. Spowoduje to, że w przypadku, gdy nie będzie możliwości podzielenia wypłaty netto na dwie równe części (kwestia zaokrągleń groszy), nadwyżki zostaną przekazane na to właśnie konto.

  Przykład: 

  Kwota 1.000,33zł nie może być podzielona na dwie równe części – w tym przypadku do kasy zostanie przekazane 500,16 zł natomiast na konto bankowe kwota 500,17 zł .

  • zapisujemy formularz płatności, listę płatności i formularz danych kadrowych pracownika.

  Jednorazową zmianę schematu płatności można dokonać z poziomu formularza wypłaty po wejściu w Schemat płatności i zaznaczeniu parametru ‘Ręczna korekta płatności w wypłacie’. Wypłata nie może być jednak zamknięta.

  UWAGA: W procencie drugiej płatności zostało zadeklarowane 100%  ponieważ oznacza to wielkość, która pozostaje po zrealizowaniu pierwszej płatności (gotówka 50%).
  Jeżeli zmieniamy schemat płatności na przykład z gotówki na przelew, a są już naliczone wypłaty, to należy wprowadzić taki zapis przez aktualizację danych kadrowych !

[pyt. 1978] [OPT] W jaki sposób zmienić formę płatności pracownika?
 • W momencie dodawania nowego pracownika domyślnie jest dla niego przypisywana forma płatności – gotówka.
  Jeżeli wynagrodzenie pracownika w całości ma być przelewane na rachunek bankowy należy:
  -  wejść w Schemat płatności dostępny z poziomu otwartego formularza danych kadrowych pracownika po kliknięciu w ikonęschemat płatności.jpg 

  -  edytować domyślną płatność – gotówka i wybrać z listy formę płatności – przelew,
  -  uzupełnić dodatkowe pola ‘Bank’ oraz ‘Numer rachunku’.


  UWAGA: Jeżeli zmieniamy schemat płatności na przykład z gotówki na przelew, a są już naliczone wypłaty, to należy wprowadzić taki zapis przez aktualizację danych kadrowych !

   

[pyt. 1976] [OPT] Jak ustalić listę osób uprawnionych do nagrody jubileuszowej ?
 • W programie Comarch ERP Optima jest dostępny wydruk ‘Pracownicy do nagrody jubileuszowej’. Są na nim wykazywani pracownicy, którzy w podanym okresie przekraczają określoną liczbę lat stażu liczonego zgodnie z zaznaczonymi przed wydrukiem parametrami.
  Wydruk jest dostępny z poziomu listy pracowników w Kadrach. Po zaznaczeniu pracowników należy wybrać z menu Wydruk danych ( lub Podgląd wydruku) / Wydruki kadrowe / Pracownicy do nagrody jubileuszowej.

[pyt. 1975] [OPT] Jak odnotować urlop macierzyński i rodzicielski wg nowych zasad obowiązujących od 17 czerwca 2013 roku?
 • Użytkownicy mają możliwość wybrania następujących typów nieobecności:

  - urlop macierzyński z dwoma przyczynami do wyboru: urlop macierzyński 100% i urlop macierzyński 80%.

  - urlop rodzicielski z trzema przyczynami do wyboru: urlop rodzicielski 100%, urlop rodzicielski 80% i urlop rodzicielski 60%,

  W celu odnotowania takiej nieobecności należy po wejściu w kalendarz (Nie)obecności pracownika dodać plusem nieobecność i  formularzu nieobecności wybrać typ nieobecności (urlop macierzyński lub rodzicielski), podać daty a następnie określić przyczynę (urlop macierzyński 100%, urlop macierzyński 80%, urlop rodzicielski 100%, urlop rodzicielski 80% lub urlop rodzicielski 60%).
  Po wprowadzeniu jednej z tych nieobecności w wypłacie naliczy się odpowiedni zasiłek w wysokości 100%, 80% lub 60%.

[pyt. 1974] [OPT] Jak wydrukować kartę zasiłkową dla pracownika?
 • Wydruk karty zasiłkowej jest dostępny z poziomu formularza danych kadrowych pracownika. Po wejściu w Kadry należy otworzyć formularz pracownika, a następnie wybrać z menu Wydruk danych / Wydruki płacowe – Karta zasiłkowa.

[pyt. 1836] [OPT] Jakie dane należy uzupełnić, aby naliczając limit urlopu wypoczynkowego program podstawił z konfiguracji 26 dni zamiast 20?
 • Przy naliczaniu limitu urlopu wypoczynkowego proponuje się należny limit w wysokości wyliczonej na podstawie ogólnego stażu pracy (w firmie i poza firmą) oraz nauki. Pobierane są informacje o stażu z następujących formularzy kadrowych: historia zatrudnienia, historia wykształcenia i historia etatu. Aby program naliczył limit w wysokości 26 dni należy uzupełnić historię wykształcenia i zatrudnienia, tak aby łączny limit stażu pracy i nauki wynosił co najmniej 10 lat. Jeśli staż wynikający z ukończonej szkoły ma być wliczany do stażu przy wyliczaniu limitu urlopu, na formularzu historii wykształcenia należy zaznaczyć parametr ‘Wliczać do stażu pracy’.

[pyt. 1833] [OPT] Jakie informacje należy wprowadzać do Planu pracy pracownika w programie Comarch ERP Optima?
 • Plan pracy powinien zawierać informacje na temat harmonogramu pracy danej osoby. Domyślnie dane w tym oknie pobierane są z Kalendarza, wg którego jest rozliczany pracownik. Jeśli firma korzysta z Kalendarza Standard, to Plan pracy będzie skonfigurowany następująco: od poniedziałku do piątku praca w godzinach 7:00-15:00, sobota – dzień wolny i niedziela – święto. Poszczególne dni będą miały oznaczenie czerwonymi krzyżykami, co oznacza, że operator nie modyfikował żadnego z tych dni ręcznie. Jeśli planowo danej osobie chcemy zmienić harmonogram, to w kolejne dni należy wejść przy użyciu przycisku lupy i zmienić godziny pracy lub typ dnia. Po jakiejkolwiek modyfikacji użytkownika dzień zostanie oznaczony na kolor zielony / turkusowy. Z Planu pracy dane są zaczytywane do okna, gdzie wpisywany jest Czas pracy / Nieobecności.

  Przy pracowniku zatrudnionym na część etatu często występuje w praktyce sytuacja, że przez np. 3 dni w tygodniu praca jest zaplanowana po 8 godzin, a przez pozostałe 2 dni są dniami wolnymi. Wówczas w Planie pracy powinno być to odnotowane. Przykładowo: poniedziałek – środa praca od 8:00 do 16:00, czwartek – sobota: dzień wolny, niedziela – święto. Gdy plan nie zostanie odpowiednio zmodyfikowany, za dni wolne policzone zostanie wynagrodzenie poniżej normy, a za dni pracy po 8 godzin dopłaty do nadgodzin i wynagrodzenie powyżej normy. Wynika to z faktu, że każdy dzień standardowego kalendarza przeliczany jest proporcjonalnie wg wymiaru etatu.

  Ważne! Na Planie pracy nie odnotowujemy nieobecności ani nadgodzin. Są to sytuacje, które są odchyleniami od zaplanowanego czasu pracy. Wprowadzamy je w oknie Czas pracy / Nieobecności.

[pyt. 1832] [OPT] Jakie informacje należy wprowadzać w Kalendarzu pracownika?
 • Okno Czas pracy jest dostępne z poziomu formularza danych kadrowych pracownika po kliknięciu w ikonę ‘Czas pracy/plan pracy pracownika’ oraz z listy pracowników po wciśnięciu ikony ‘Kalendarz’ lub po wybraniu ‘(Nie)obecności’ z menu dostępnych opcji przy tej ikonie. Po zaznaczeniu pracownika na liście w Kadrach można także wybrać ‘(Nie)obecności’ z menu pod prawym przyciskiem myszy. Okno Czas pracy domyślnie zawiera informacje przeniesione z Planu pracy danej osoby. Z poziomu tego okna należy dodawać wszelkie odchylenia od zaplanowanego czasu pracy:

  • wszelkiego rodzaju nieobecności na cały dzień – wprowadzanie ikoną zielonego plusa,
  • sytuacje, gdy pracownik wyszedł wcześniej z pracy np. po 7 godzinach, gdy obowiązywał go 8-godzinny dzień pracy – wówczas należy edytować dany dzień ikoną lupy i odpowiednio skrócić godziny pracy,
  • nadgodziny – należy edytować dany dzień ikoną lupy, potem odpowiednio wydłużyć godziny pracy. Jeśli pracownik przyszedł do pracy w dzień wolny lub w święto, należy wprowadzić godziny i zmienić strefę na „Czas pracy podstawowy”.
[pyt. 1831] [OPT] Dlaczego po wstawieniu nowej serii do kalendarza nie widzę zmian w oknie Czas pracy u pracownika?
 • Dane widoczne w oknie Czas pracy w pierwszej kolejności są pobierane z Planu pracy. Tylko w przypadku, gdy nie był on zmodyfikowany przez użytkownika, pobierane są bezpośrednio z kalendarza. Należy wejść w Plan pracy i zweryfikować, czy były dokonywane jakieś zmiany. Dni, które były modyfikowane będą w kolorze zielonym / turkusowym. Jeśli wprowadzone zmiany nie są już aktualne, wówczas należy użyć ikony kosza. Po skasowaniu ustawień, dni zostaną oznaczone czerwonymi krzyżykami i widoczne staną się ustawienia naniesione podczas wypełniania kalendarza nową serią.

[pyt. 1830] [OPT] Jak zawrzeć ze zleceniobiorcą umowę zlecenie wypłacaną przez kilka miesięcy?
 • W programie istnieje możliwość zawarcia z pracownikiem umowy zlecenia wypłacanej przez kilka miesięcy. Podczas dodawania nowej umowy cywilnoprawnej na formularzu umowy należy wprowadzić dokument, daty, rodzaj umowy i jej wartość. Przykładowo jeśli pracownik ma zawartą umowę na 3 miesiące i ma otrzymywać co miesiąc 1000 zł to w polu 'Wartość' należy wprowadzić kwotę całej umowy 3000 oraz dodatkowo uzupełnić pole 'Kwota następnej wypłaty (brutto)' podając wartość 1000 zł. W kolejnych miesiącach na listach płac będzie naliczało się wynagrodzenie w wysokości 1000zł brutto.

[pyt. 1829] [OPT] Jak w programie Comarch ERP Optima zweryfikować m.in. zwolnienie z opłacania składek FP/FGŚP?
 • W programie można skorzystać m.in. z następujących, standardowych filtrów:

  • #(G) FP/FGŚP - nowo zatrudnieni powyżej 50 lat,
  • #(G) FP/FGŚP - osoby powracające z urlopów macierzyńskich i wychowawczych ,
  • #(G) FP/FGŚP - kobiety powyżej 55 i mężczyźni powyżej 60 lat,
  • #(G) 14 dni wynagrodzenia chorobowego - pracownicy powyżej 50 lat.

  Działanie filtrów jest następujące:

  • #(G) FP/FGŚP - nowozatrudnieni powyżej 50 lat

  Filtr wyświetla pracowników, którzy w zapisie aktualnym na wskazany dzień:

  • są zatrudnieni (kontrola daty zatrudnienia na zakładce Etat) w miesiącu zgodnym z datą na jaką wywołujemy filtr,
  • oraz nie mają zaznaczonych parametrów: Nie naliczać składek FP/FGŚP (Uwaga: warunek jest spełniony także jeżeli jeden z parametrów jest niezaznaczony), a jeżeli jest zaznaczony to dodatkowo sprawdzany jest okres obowiązywania zwolnienia z opłacania składek na FP/FGŚP
  • oraz najpóźniej w dniu zgodnym z datą zatrudnienia osiągnęli wiek 50 lat (sprawdzana jest data urodzenia pracownika).

  Filtr pozwala na wyszukanie osób, którym potencjalnie można ustawić zwolnienie z opłacania składek FP/FGŚP. Po zawężeniu listy pracowników za pomocą filtru, wystarczy wybrać pracowników, którzy przed zatrudnieniem byli zarejestrowani jako bezrobotni przez co najmniej 30 dni. Następnie po zaznaczeniu tych pracowników za pomocą seryjnej zmiany pola (bądź przez edycję formularza pracownika)należy i za pomocą aktualizacji zapisu (data aktualizacji: pierwszy dzień miesiąca następującego po dacie zatrudnienia) zaznaczyć parametry Nie naliczać składek FP oraz/lub Nie naliczać składek FGŚP wpisując dla nich zakresy dat obejmujące 12 miesięcy od pierwszego dnia miesiąca następującego po dacie zatrudnienia.

  • #(G) FP/FGŚP - osoby powracające z urlopów macierzyńskich i wychowawczych

  Filtr wyświetla pracowników, którzy w zapisie aktualnym na wskazany dzień:

  • nie mają zaznaczonych parametrów: Nie naliczać składek FP/FGŚP (Uwaga: warunek jest spełniony także jeżeli jeden z parametrów jest niezaznaczony), a jeżeli jest zaznaczony to dodatkowo sprawdzany jest okres obowiązywania zwolnienia z opłacania składek na FP/FGŚP 
  • oraz w miesiącu z daty filtra kończy się nieobecność urlop macierzyński lub wychowawczy oraz bezpośrednio po tej nieobecności nie rozpoczyna się kolejna nieobecność typu urlop macierzyński lub urlop wychowawczy.

  Filtr pozwala na wyszukanie osób, którym potencjalnie można ustawić zwolnienie z opłacania składek FP/ FGŚP. Po zawężeniu listy pracowników za pomocą filtru dla wybranych pracowników należy zaznaczyć tych pracowników i za pomocą seryjnej zmiany pola (bądź przez edycję formularza pracownika) zaznaczyć parametry Nie naliczać składek FP oraz/lub Nie naliczać składek FGŚP wpisując dla nich zakresy dat obejmujące 36 miesięcy od pierwszego dnia miesiąca następującego po dacie powrotu z urlopu macierzyńskiego/wychowawczego. W przypadku osób, które miały przerwy pomiędzy urlopem macierzyńskim a wychowawczym, bądź wykorzystywały urlop wychowawczy w kilku częściach z przerwami – należy wprowadzić odpowiednio krótsze zakresy dat, uwzględniając okresy zwolnienia w miesiącach przerw pomiędzy tymi urlopami (np. urlop wychowawczy był udzielony nie bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, ale dopiero po 2 miesiącach – wówczas zwolnienie z FP/FGŚP dotyczy 2 miesięcy po urlopie macierzyńskim, a za pozostałe 34 miesiące po zakończeniu wychowawczego).

  • #(G) FP/FGŚP - kobiety powyżej 55 i mężczyźni powyżej 60 lat

  Filtr wyświetla pracowników, którzy w zapisie aktualnym na wskazany dzień:

  • nie mają zaznaczonych parametrów: Nie naliczać składek FP/FGŚP (Uwaga: warunek jest spełniony także jeżeli jeden z parametrów jest niezaznaczony), a jeżeli jest zaznaczony to dodatkowo sprawdzany jest okres obowiązywania zwolnienia z opłacania składek na FP/FGŚP
  • oraz najpóźniej w pierwszym dniu miesiąca z daty aktualności osiągają wiek (na podstawie daty urodzenia): 60 lat w przypadku mężczyzny oraz 55 lat w przypadku kobiety.

  Filtr pozwala na wyszukanie osób, którym można ustawić zwolnienie z opłacania składek FP/FGŚP. Po zawężeniu listy pracowników za pomocą filtru dla wybranych pracowników należy zaznaczyć tych pracowników i za pomocą seryjnej zmiany pola (bądź przez edycję formularza pracownika) zaznaczyć parametry Nie naliczać składek FP oraz/lub Nie naliczać składek FGŚP z zakresem dat: data Od ustawiona na pierwszy dzień miesiąca, w którym pracownik ma już przez cały miesiąc co najmniej 55/60 lat, data Do pozostawiona pusta, czyli zwolnienie będzie bezterminowe (nie przestanie obowiązywać).

  • #(G) 14 dni wynagrodzenia chorobowego - pracownicy powyżej 50 lat

  Filtr wyświetla pracowników, którzy w zapisie aktualnym na wskazany dzień:

  • nie mają zaznaczonego parametru Chorobowe finansowane przez pracodawcę do i/lub wartości 14 w ilości dni,
  • oraz do 31-go grudnia roku poprzedzający rok z daty filtra osiągnęli wiek co najmniej 50 lat.

  Filtr pozwala na wyszukanie osób, którym należy z początkiem roku ustawić finansowanie wynagrodzenia chorobowego do 14 dni. Po zawężeniu listy pracowników za pomocą filtru dla wybranych pracowników za pomocą aktualizacji zapisu (data aktualizacji: 1 stycznia danego roku) zaznaczyć parametr Chorobowe finansowane przez pracodawcę do: i wpisać 14 w pole dni. Aktualizację tych pól można wykonać również za pomocą operacji seryjnej zmiany pola dla zaznaczonych pracowników.

[pyt. 1828] [OPT] Które osoby powinny być uwzględniane na wydruku struktury zatrudnienia PFRON/ZPChr ?
 • Z poziomu Listy pracowników (Kadry) w menu wydruków jest dostępna gałąź Struktura zatrudnienia do której jest przypięty m.in. raport ‘Struktura zatrudnienia PFRON’.
  Jest to raport struktury zatrudnienia dla pracodawców zobowiązanych do wpłat na PFRON. Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty liczone jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie wzorów deklaracji składanych Zarządowi PFRON.
  Wydruki struktury zatrudnienia PFRON/ZPChr wyliczają stan zatrudnienia zgodnie z Ustawą o rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Poza datami zatrudnienia i zwolnienia ma więc dodatkowo znaczenie stopień niepełnosprawności pracownika, rodzaj zatrudnienia i odnotowane nieobecności.
  Do struktury zatrudnienia nie wliczamy osób  niepełnosprawnych przebywających na urlopie bezpłatnym (kody 111 oraz 112) oraz osób pełnosprawnych, zatrudnionych:

  • na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego (uczniów), 
  • przebywających na urlopie rodzicielskim,
  • przebywających na urlopach wychowawczych (kody 121,122),
  • nieświadczących pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej albo służby zastępczej (kod 350), 
  • nieświadczących pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego (kody 321, 322), 
  • przebywających na urlopach bezpłatnych (z kodem 112) - ma więc znaczenie, czy wpisano pracownikowi nieobecność z kodem 111 (urlop bezpłatny na wniosek pracownika) czy z kodem 112 (udzielony na innej podstawie), ponieważ tylko jeden z nich powoduje, że pracownik nie jest wliczany do stanu zatrudnienia w strukturze PFRON/ZPChr,
  • będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy.
[pyt. 1827] [OPT] Pracownik przechodzi na świadczenie rehabilitacyjne. Jaki typ nieobecności wybrać w programie Comarch ERP Optima?
 • Jeśli pracownik nabywa prawo do świadczenia rehabilitacyjnego, należy z listy typów nieobecności wybrać 'Urlop rehabilitacyjny'.

  W celu odnotowania świadczenia rehabilitacyjnego związanego z wypadkiem w pracy lub w drodze do/z pracy należy pracownikowi wprowadzić nieobecność 'Urlop rehabilitacyjny' i ustawić odpowiednią przyczynę.

  Wybranie jednego z powyższych rodzajów nieobecności spowoduje, że w wypłacie policzy się ‘Świadczenie rehabilitacyjne’ w wysokości 90% podstawy zasiłku za pierwsze trzy miesiące, a jeżeli nieobecność będzie trwała dłużej niż 3 miesiące to za kolejne policzy się 75% podstawy. W przypadku urlopu rehabilitacyjnego spowodowanego wypadkiem wysokość świadczenia rehabilitacyjnego wyniesie 100% podstawy. Zgodnie z przepisami podstawa świadczenia rehabilitacyjnego jest jednorazowo waloryzowana w oparciu o wskaźnik aktualny w miesiącu kiedy pracownik przechodzi na świadczenie (jeżeli jest wyższy niż 100), nie może być jednak niższa niż podstawa zasiłku chorobowego. Wskaźnik waloryzacji jest zapisany w programie z poziomu System / Konfiguracja/ Program / Płace / Wynagrodzenia – zmienia się co kwartał i można go pobrać (podobnie jak inne wskaźniki) wchodząc w Ogólne / Pobieranie wskaźników.

  Z poziomu formularza pracownika w gałęzi 'Wydruki kadrowe' dostępny jest wydruk 'Oświadczenie do celów świadczenia rehabilit. (Np-7)', który jest składany przez pracownika do ZUS w celu uzyskania świadczenia rehabilitacyjnego po wyczerpaniu okresu zasiłkowego.

[pyt. 1826] [OPT] Jak w programie zdefiniować potrącenie netto ?
 • W programie Comarch ERP Optima nie ma standardowego typu wypłaty – potrącenie netto np. potrącenia komornicze lub składki na ubezpieczenia PZU. Aby taki element zdefiniować należy wejść w System / Konfiguracja / Firma / Płace / Typy wypłat i dodać nowy składnik (ikoną plusa). Otworzy się konfiguracja typu wypłaty gdzie:

  1. Na zakładce Ogólne:
  • Podajemy nazwę (dowolna) np. Składka PZU oraz akronim (dowolny): Skł.PZU
  • Rodzaj - dodatek
  • Wybieramy Algorytm 1 – kwota (wartość tego potrącenia podamy w Kadrach na formularzu dodatku lub bezpośrednio w wypłacie)
  • Stała okresowa - Brak
  • Zaznaczamyże definiowana wypłata jest potrąceniem (parametr ‘Potrącenie’)
  • Automatyczne korygowanie wynagrodzenia za czas nieobecności jest wyłączone
  1. Zakładka Podatki/Nieobecności – po zaznaczeniu, że ten składnik jest potrąceniem wszystkie pozycje na tej zakładce ustawiają się jako ‘Nie dotyczy/Nie naliczać’ – czyli będzie to potrącenie od netta.
  • Okres wypłaty potrącenia: co 1 miesiąc
  1. Zakładka Szczegółowe:
  • Zaokrąglenie z dokładnością do 0.01 zł. - standardowo.
  • Potrącenie: wpłynie na kwotę do wypłaty - zaznaczone
  • Potrącenie: nie będzie przyrównywane do najniższego wynagrodzenia - puste
  • Potrącenie: nie będzie uwzględniane przy liczeniu dopłat za nadgodziny - puste
  1. Zapisujemy taki typ wypłaty.
  1. Potrącenie możemy następnie dodać pracownikowi na liście dodatków w Kadrach jeżeli ma być naliczane np. co miesiąc (wpisując na formularzu dodatku wartość bezwzględną – czyli bez minusa) lub jednorazowo po naliczeniu wynagrodzenia na zakładce ‘Elementy wypłaty’.
[pyt. 1825] [OPT] Jak zrobić deklarację rozliczeniową ZUS DRA dla właściciela?
  1. W Kadrach wyświetlamy Listę Właściciele.
  • Otwieramy nowy Formularz danych właściciela za pomocą przycisku plusa.
  1. Wypełniamy wymagalne pola na zakładce Ogólne: Akronim, Nazwisko, Imię oraz uzupełniamy pola dotyczące adresu. Na zakładce 3 Etat:
  • W polu Data zatrudnienia/zawarcia umowy/rozpoczęcia pracy – podajemy datę rozpoczęcia działalności
  • Wybieramy Rodzaj zatrudnienia: Właściciel
  • Zaznaczamy parametr ‘Dochód deklarowany’. W polu Stawka zaszeregowania pojawi się kwota stanowiąca podstawę naliczania składek ZUS dla osób prowadzących działalność, zapisywana w programie dla danego miesiąca z poziomu Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia.

  UWAGA!!! W przypadku właściciela odprowadzającego składki na ubezpieczenia społeczne od obniżonej (preferencyjnej) podstawy wymiaru (30% minimalnego wynagrodzenia) lub dowolnej zadeklarowanej przez niego kwoty – nie zaznaczamy parametru ‘Dochód deklarowany’ – wpisujemy kwotę podstawy ręcznie w polu ‘Stawka’.

  • Na zakładce Ubezpieczenie (etat) należy uzupełnić informacje o ubezpieczeniach właściciela:
  • Kod tytułu ubezpieczenia np. 0510
  • Po zatwierdzeniu kodu przechodzimy klawiszem <Tab> przez kolejne pola – program proponuje objęcie pracownika ubezpieczeniami i daty zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego zgodne z odnotowaną wcześniej datą zatrudnienia.
  • Zaznaczamy parametr ‘Indywidualna DRA’ ponieważ właściciel będzie wykazywany na odrębnej deklaracji (powstaną wówczas dwie deklaracje DRA – jedna dla pracowników a druga dla właściciela) Standardowo parametr ten nie jest zaznaczony - program proponuje umieszczanie właściciela wspólnie z pracownikami. Tworzona jest jedna deklaracja DRA wraz z odpowiednimi załącznikami.  

  Uwaga: Warunkiem niezbędnym do umieszczenia właściciela na deklaracji ZUS DRA / raportach RCA/RZA jest utworzenie listy płac dla właścicieli (lista płac o rodzaju ‘Właściciel’) i naliczenie właścicielowi ‘wypłaty’ do tej listy. Wypłata zostanie naliczona z kwotą do wypłaty 0,00 zł. Na formularzu wypłaty – zakładka Ubezpieczenie będzie wykazany kod ubezpieczenia, podstawy składek oraz naliczone składki.

  1. Wybieramy Listy płac z menu głównego modułu Płace i Kadry.
  2. Dodajemy nowy Formularz listy płac i wybieramy (pod przyciskiem Dokument) schemat numeracji o symbolu W (Właściciel). Uzupełniają się pozostałe pola:
  • Rodzaj: Właściciel
  • Data wypłaty np. ostatni dzień bieżącego miesiąca
  • Okres Od: pierwszy dzień bieżącego miesiąca, Do: ostatni dzień bieżącego miesiąca
  • Deklaracja za: bieżący miesiąc (dotyczy deklaracji PIT i ZUS)
  • Miesięcy wstecz: 0 (chcemy rozliczyć tylko bieżący okres)
  1. Zapisujemy formularz - widzimy zieloną listę, czyli jest otwarta.
  2. Z menu głównego modułu Płace i Kadry wybieramy Wypłaty pracowników.
  3. Poprzez przycisk Lista płac wybieramy listę o symbolu W za bieżący miesiąc. Ustawiamy kursor na nazwisku właściciela  i przyciskiem plusa  uruchamiany proces naliczenia wypłaty. Następnie wchodzimy z poziomu Płace i Kadry do Deklaracji ZUS rozliczeniowych i dodajemy deklarację.
  4. Na formularzu deklaracji w sekcji Rozliczenie właściciela wciskamy przycisk Właściciel i wybieramy z listy nazwisko właściciela (pozycję ta wypełniamy tylko w przypadku generowania DRA indywidualnie dla właściciela)
[pyt. 186] [OPT] Dlaczego na wydruku świadectwa pracy nie uzupełniają się wszystkie dane (np. informacje o wykorzystanym urlopie)?
 • Przede wszystkim pracownik musi mieć wprowadzoną datę zwolnienia – na formularzu danych kadrowych na zakładce Etat (taka informacja pojawia się przed wydrukiem świadectwa pracy, w oknie ‘Ustalenie wartości parametrów wydruku’).

  Informacje o wykorzystanym urlopie wypoczynkowym pojawią się na świadectwie pracy pod warunkiem, iż urlop został udzielony i wykorzystany w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy. Pracownik musi mieć przypisany limit nieobecności ‘Urlop wypoczynkowy’, urlop wykorzystany musi dotyczyć roku, w którym ustał stosunek pracy.

  Użytkownik może zmodyfikować ilość dni wykorzystanego urlopu (np. chcąc wprowadzić informację o wypłaconym ekwiwalencie za niewykorzystany urlop), jeśli przed wydrukiem, w oknie ‘Ustalenie wartości parametrów wydruku’, odznaczy parametr ‘Urlop zgodny z limitem’ i w polu ‘Liczba dni z ekwiw.’ wpisze łączną ilość dni wykorzystanego urlopu oraz urlopu niewykorzystanego, za który wypłacono ekwiwalent. 

  Informacja o liczbie godzin/dni, za który wypłacony został ekwiwalent, pojawi się na wydruku w polu 'Wykorzystał urlop wypoczynkowy w wymiarze', jeśli Użytkownik 
  uzupełni na formularzu limitu urlopu wypoczynkowego pole 'wypłacono ekwiwalent'.

  ‘Nieobecności typu ZUS wykazywać na podstawie wypłat’ – nieobecności typu ZUS wykazywane są zgodnie z elementami z zakładki ‘2 Elementy wypłaty” z okresów, w których wystąpiły te nieobecności.

  Aby pojawiła się informacja o urlopie opiekuńczym udzielonym na podstawie art. 188 Kodeksu Pracy, pracownik musi mieć przypisany limit nieobecności ‘Urlop opiekuńczy kp.188’.

  Liczba dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie zgodnie z art. 92 Kodeksu Pracy pojawi się na wydruku świadectwa pracy pod warunkiem, że zwolnienie lekarskie zostało rozliczone – na formularzu wypłaty na zakładce ‘Elementy wypłaty’ pojawił się składnik ‘Wynagrodzenie za czas choroby’.
  Dodatkowo umożliwiono dla kilku pozycji na wydruku świadectwa pracy opcjonalne drukowanie opisu ‘nie dotyczy’, jeżeli nie ma żadnych informacji do wykazania. Parametry są dostępne przed wydrukiem, domyślnie są zaznaczone.

  świadectwo pracy_parametry wydruku.jpg

[pyt. 112] [OPT] W jaki sposób wyliczany jest limit urlopu wypoczynkowego dla pracownika zatrudnionego na niepełny wymiar etatu?

 •  W programie Comarch ERP Optima limity urlopu wypoczynkowego wyliczane są i wyświetlane na oknie ‘Lista limitów nieobecności’ (z poziomu menu dostępnych opcji przy przycisku Kalendarz). Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy urlop wypoczynkowy jest udzielany i rozliczany w ujęciu godzinowym, a nie w odniesieniu do ilości dni. Urlop jest udzielany w wymiarze tylu godzin, ile w danym dniu pracownik powinien przepracować zgodnie z obowiązującym go harmonogramem. Art. 154.2 § 2 Kodeksu Pracy brzmi: “... 1 dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy’, co oznacza, że w sytuacji zatrudnienia pracownika na niepełny wymiar etatu lub zmiany wymiaru etatu, ilości dni przysługującego urlopu będą widoczne w wielkościach ułamkowych.

  Przykład:
  Pracownik uprawniony do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 20 dni jest zatrudniony od 01.02.2017 r. na 3/4 etatu. Wyliczenie urlopu należnego i proporcjonalnego na rok 2017 będzie następujące:

  20 * 3/4 etatu = 15 dni
  15dni /12 m-cy * 11 m-cy (od 01.02 do 31.12) = 14 dni
  14 dni * 8 h (1 dzień urlopu) = 112 godzin


  limit urlopu1.jpg

  Pracownik w dniu 27.02.2017 r. korzysta z 1 dnia urlopu. W tym dniu wg harmonogramu miał przepracować 6 godzin.
  112 godzin – 6 godzin = pozostaje 106 godzin, w przeliczeniu na dni - 13,25 dnia (106/ 8 h).

  limit urlopu2.jpg
[pyt. 111] [OPT] W jaki sposób odnotować w programie zmianę wymiaru etatu lub stawki zaszeregowania pracownika ?

 •  Aby w historii pracownika powstały odpowiednie zapisy, naciskamy z poziomu Listy pracowników w kadrach (Płace i Kadry / Kadry) przycisk "Aktualizacja zapisu" Kadry lub klawisze < Ctrl >+< Insert >. Pojawi się okienko "Data aktualizacji", w którym określamy datę, od której wprowadzamy zmiany na pracowniku (standardowo podpowiada się data zgodna z datą aktualności na Liście pracowników). Po zaakceptowaniu okna z wpisaną datą automatycznie otworzy się Formularz danych kadrowych pracownika, gdzie dokonujemy stosownych zmian.
  W przypadku zmiany wymiaru etatu lub stawki zaszeregowania przechodzimy na zakładkę Etat i wpisujemy w odpowiednich polach nowe wartości. Następnie zapisujemy formularz pracownika.
[pyt. 110] [OPT] W jaki sposób odnotować w programie przedłużenie (podpisanie kolejnej umowy) o pracę?

 • W celu przedłużenia umowy z pracownikiem należy z poziomu listy pracowników w kadrach (Płace i Kadry / Kadry) wcisnąć przycisk "Aktualizacja zapisu" 25_1.jpg lub klawisze < Ctrl >+< Insert >. Pojawi się okienko "Data aktualizacji", w którym określamy datę, od której wprowadzamy zmiany na pracowniku - datę podpisana kolejnej umowy (standardowo podpowiada się data zgodna z datą aktualności na Liście pracowników). Po zaakceptowaniu okna z wpisaną datą automatycznie otworzy się formularz pracownika, gdzie dokonujemy stosownych zmian.
  W przypadku zawierania kolejnej (przedłużania) umowy o pracę nie zmieniamy daty zatrudnienia. Datę zatrudnienia pozostawiamy z pierwszego zapisu pracownika, ponieważ pracownik został zatrudniony kilka miesięcy wcześniej i nie miał żadnej przerwy w tym zatrudnieniu.
  Datę zawarcia kolejnej umowy odnotowujemy w polu "Data zawarcia umowy" – data, z którą podpisano kolejną umowę o pracę. Ponadto zmieniamy datę zwolnienia – jeśli zawieramy umowę na czas nieokreślony pole to pozostaje puste. W przypadku umowy na czas określony bądź zwolnienia pracownika wpisujemy datę rozwiązania umowy. Jest to jednocześnie ostatni dzień, w którym pracownik ma obowiązek stawić się do pracy.
[pyt. 109] [OPT] W jaki sposób odnotować w programie ponowne zatrudnienie na etat osoby będącej już wcześniej pracownikiem naszej firmy?
 • Ponowne zatrudnienie osoby, która była już kiedyś pracownikiem naszej firmy, należy w programie odnotować za pomocą aktualizacji danych kadrowych. Odszukujemy nazwisko osoby na Liście pracowników – Wszyscy, następnie za pomocą przycisku ‘Aktualizacja zapisu’ odnotowujemy ponowne zatrudnienie, podając w oknie ‘Data aktualizacji’ datę zawarcia aktualnej umowy. Następnie po otwarciu formularza danych kadrowych wprowadzamy dane kadrowe i etatowe dotyczące nowej umowy o pracę, m.in. datę zatrudnienia / zwolnienia, informacje dotyczące stawki zaszeregowania i wymiaru etatu, dane dotyczące ubezpieczeń, itp.

  Wprowadzony zapis aktualizacyjny będzie widoczny na ‘Liście zapisów historycznych pracownika’ – po podświetleniu pracownika i wybraniu z menu przycisku zapisy historyczne.jpg

Komunikaty

[pyt. 2238] Ostrzeżenie ID 24159 "Typ wypłaty jest podpięty do grupy typów wypłat. W polu 'Rodzaj' należy wybrać 'dodatek' lub usunąć powiązanie z grupą."
 • Jedynie składniki o rodzaju ‘dodatek’ mogą znajdować się w grupie typów wypłat. W przypadku, gdy Użytkownikowi zależy na zmianie rodzaju na umowę lub pożyczkę, należy dany składnik odłączyć z grup typów wypłat. Do grupy można podpinać tylko takie typy wypłat, które są możliwe do dodania ręcznie na liście dodatków pracownika w Kadrach.
[pyt. 2237] Ostrzeżenie ID 24159 "Typ wypłaty jest podpięty do grupy typów wypłat. Należy usunąć powiązanie typu z grupą lub wybrać inny algorytm"
 • Składniki wypłat są ściśle powiązane z algorytmami wyliczeniowymi, jednak typy znajdujące się w grupie typów wypłat nie mogą korzystać z algorytmów 7,8,9 oraz 13. Należy wybrać inny algorytm lub usunąć powiązanie składnika z grupą typów wypłat. Do grupy można podpinać tylko takie typy wypłat, które są możliwe do dodania ręcznie na liście dodatków pracownika w Kadrach.
[pyt. 2235] Informacja ID 24171 "Typ wypłaty oznaczony jako ‘zajęcie wynagrodzenia’ należy dodatkowo podpiąć do grupy ograniczeń potrąceń, żeby był dostępny przy odnotowaniu zajęcia wynagrodzenia dla pracownika."
 • Informacja pojawia się jeżeli Użytkownik podczas konfiguracji typu wypłaty, zaznaczy parametr ‘Zajęcie wynagrodzenia’. Jeżeli dany składnik nie zostanie dodany do 'Grupy ograniczeń potrąceń' w konfiguracji, to nie będzie możliwe wykorzystanie go w funkcjonalności 'Zajęcia wynagrodzenia' (funkcjonalność dostępna w module Płace i Kadry Plus).
[pyt. 2234] Ostrzeżenie ID 24160 "Nie można dodać umowy cywilnoprawnej właścicielowi lub osobie współpracującej."
 • Ostrzeżenie występuje w podczas próby dodania właścicielowi lub osobie współpracującej umowy cywilnoprawnej. Wypłaty naliczane dla osób zarejestrowanych na liście ‘Właściciele’ służą wyłącznie wyliczeniu dla nich składek ZUS i zapisaniu informacji o przerwach w opłacaniu składek, na potrzeby wykazania ich na deklaracjach rozliczeniowych ZUS. Nie są do takich wypłat generowane płatności w Preliminarzu w Kasie/Banku. Dlatego nie można zawierać i wypłacać z właścicielem umów cywilnoprawnych. Aby wprowadzić właścicielowi lub osobie współpracującej umowę cywilnoprawną, należy dodać taką osobę na liście pracowników i z tego poziomu przypisać umowę. Następnie należy naliczyć wypłatę na standardowej liście płac dla umów.
[pyt. 2231] [OPT] Ostrzeżenie ID 24159 "Ostrzeżenie ID 24159 Błąd naliczenia wypłaty: błąd w przeliczaniu płatności"
 • Pracownik posiada Zajęcie wynagrodzenia (Funkcjonalność dostępna w Płace i Kadry Plus). Komornik przypisany do zajęcia wynagrodzenia ma wybrany schemat płatności: przelew, ale nie został wybrany bank w zajęciu wynagrodzenia. W takim przypadku należy zweryfikować z poziomu Płace i Kadry / Kadry lub Wypłaty pracowników / Dodatkowe elementy wynagrodzenia / Zajęcia wynagrodzenia czy wypełnione jest pole ‘Bank’. 

  Komunikat również występuje w przypadku gdy rejestr kasowy/bankowy odpowiedni dla formy płatności wybranej na formularzu pracownika w Schemacie płatności jest ustawiony jako ‘Nieaktywny’. W takiej sytuacji należy wejść z poziomu Kasa/Bank / Rejestry kasowe/bankowe, zaznaczyć opcję ‘Pokazuj też nieaktywne', edytować rejestr i odznaczyć check ‘Nieaktywny’ (w prawym górnym rogu okna).
[pyt. 1997] [OPT] Pytanie ID 24170 "Zmieniono wypłatę z rozliczeniem w walucie obcej dla pracownika oddelegowanego. Należy wykonać przeliczenie podstaw składek ZUS i podatków. Czy powrócić do edycji formularza wypłaty w celu wykonania przeliczenia?"
 • Pytanie pojawia się po dokonaniu ręcznej korekty elementu wypłaty i wciśnięciu dyskietki do zapisu wypłaty. W celu kontynuowania operacji należy dokonać przeliczenia podstaw i kwot składek i podatku. Służy do tego ikona o nazwie 'Przelicz podstawy składek i podatków za okres oddelegowania' znajdująca się w prawej części okna. Wybranie opcji 'Tak' powoduje powrót do formularza wypłaty w celu przelicznia, wybranie opcji 'Nie' - wyjście z formularza wypłaty bez zapisywania dokonanych zmian.

[pyt. 1995] [OPT] Informacja ID 24171 "Istnieje rozbieżność pomiędzy walutą listy płac a walutą etatu pracownika."
 • Informacja o występowaniu w obrębie rozliczanego okresu (podanego na formularzu listy płac) elementów wypłaty o różnych walutach (np. PLN oraz EUR). W przypadku, gdy przez część miesiąca pracownik jest oddelegowany do pracy za granicę, a pozostałą część pracuje w kraju. Naliczenie wypłaty dokonujemy wówczas na dwóch odrębnych listach płac - pierwszej, dedykowanej dla pracowników oddelegowanych (należy zaznaczyć parametr 'Lista tylko dla pracowników oddelegowanych do pracy za granicę') w określonej walucie oraz standardowej o rodzaju E - Etat. 

[pyt. 1994] [OPT] Informacja ID 24171 "Wykryto rozbieżność pomiędzy walutą listy płac a walutą niektórych zapisów historycznych etatu pracownika. Nie naliczono niezgodnych elementów."
 • Informacja o występowaniu w obrębie rozliczanego okresu (podanego na formularzu listy płac) elementów wypłaty o różnych walutach (np. PLN oraz EUR). W przypadku, gdy przez część miesiąca pracownik jest oddelegowany do pracy za granicę a pozostałą część pracuje w kraju, naliczenie wypłaty dokonujemy na dwóch odrębnych listach płac (dedykowanej dla pracowników oddelegowanych - w określonej walucie np. EUR oraz standardowej o rodzaju 'Etat'). Poszczególne elementy wypłaty zostaną wówczas rozliczone proporcjonalnie do okresu pracy w kraju/za granicą.

[pyt. 1993] [OPT] Ostrzeżenie ID 24159 "Nie można naliczyć wypłaty. Nie wykryto elementów, które można naliczyć. Istnieje rozbieżność pomiędzy walutą listy płac a walutą etatu pracownika."
 • Waluta wybrana na formularzu listy płac dla pracowników oddelegowanych jest różna od waluty rozliczenia pracownika, ustawionej na formularzu danych kadrowych pracownika na zakładce 'Etat'.
[pyt. 1992] [OPT] Ostrzeżenie ID 24160 "Proszę usunąć spłatę, zapisać wypłatę i dodać spłatę ponownie."
 • Komunikat pojawia się w przypadku próby dodania/zmiany spłaty korekty netto/zaliczki/pożyczki w kwocie przekraczającej wysokość spłaty generowanej automatycznie.
[pyt. 1991] [OPT] Informacja ID 24093 "Przed dodaniem elementu do wypłaty umowy należy ubezpieczyć pracownika w kadrach."
 • Komunikat przypomina o konieczności wpisania kodu tytułu ubezpieczenia na formularzu danych kadrowych zleceniobiorcy na zakładce '4. Ubezpieczenie(etat)' - taki sam jak na formularzu umowy cywilnoprawnej. Jest to wymagane w sytuacji kiedy zleceniobiorcy poza umową cywilnoprawną będą wypłacane/potrącane dodatkowe składniki wynagrodzenia lub rozliczana nieobecność np. zwolnienie chorobowe.

[pyt. 1990] [OPT] Informacja "Nie można naliczyć tego typu limitu - pracownik nie jest zatrudniony jako pracownik tymczasowy w roku 2017".
 • Komunikat występuje w przypadku próby dodania pracownikowi, bez ustawionego statusu pracownika tymczasowego (na formularzu danych kadrowych na zakładce 'Etat'), limitu urlopu wypoczynkowego dedykowanego dla pracowników tymczasowych.
[pyt. 1989] Informacja ID 24098 "Proszę zaznaczyć dane do eksportu.".
 • Komunikat informuje o konieczności zaznaczenia danych, które chcemy wyeksportować.
[pyt. 1988] [OPT] Informacja ID 24098 "Niezgodna ilość czasu pracy elementów i nagłówka zestawienia".
 • Komunikat informuje o niezgodności czasu pracy podanego na formularzu zestawienia czasu pracy pracownika na zakładce 'Ogólne' oraz na zakładce 'Pozycje' (suma czasu pracy z poszczególnych pozycji powinna być równa ilości czasu przepracowanego na zakładce 'Ogólne').
[pyt. 1987] [OPT] Informacja ID 24098 "Wybrano niewłaściwy opis odbioru nadgodzin, niezgodny z wybraną strefą.".
 • Komunikat informuje o niepoprawnie wybranej strefie i opisie nadgodzin przy próbie odnotowania na kalendarzu pracownika odbioru nadgodzin.

  Na formularzu wejścia w dniu w kalendarzu (Nie)obecności pracownika znajduje się pozycja 'Odbiór nadgodzin' z rozwijaną listą znaczników:

  • O.BM – nadgodziny do odbioru w bieżącym miesiącu (do strefy nie wliczanej do czasu pracy np. przerwy),
  • O.NM – nadgodziny do odbioru w kolejnym miesiącu (do strefy wliczanej do czasu pracy),
  • W.PŁ – wolne za nadgodziny – płatne (do strefy wliczanej do czasu pracy),
  • W.NP – wolne za nadgodziny - niepłatne (do strefy nie wliczanej do czasu pracy np. przerwy).

  Sposób wynagradzania i wliczania do czasu pracy będzie odczytywany ze strefy, którą opisuje dany znacznik. Należy więc pamiętać, że opisy ‘O.NM’ i ‘W.PŁ’ mogą być uwzględniane wyłącznie dla wejść odnotowanych jako strefy wliczane do czasu pracy (np. praca podstawowa), a dwa pozostałe opisy ‘O.BM’ i ‘W.NP’ jako strefy nie wliczane do czasu pracy (np. przerwa). Nieprawidłowe dopasowanie strefy i znacznika jest od razu sygnalizowane taką informacją.

  Szczegółowe informacje na temat odbioru nadgodzin są opisane w biuletynie OPT035 - Rozliczanie czasu pracy w modułach płacowych.

[pyt. 1986] [OPT] Informacja ID 24098 "Nie można zapisać wejścia z projektem, bez uzupełnionego wydziału".
 • Komunikat występuje przy próbie zapisania wejścia pracownika (w kalendarzu (Nie)obecności/Planie pracy) ze wskazanym projektem ale bez wybranego wydziału. Przy dodaniu projektu konieczne jest także uzupełnienie pola wydział.
[pyt. 1985] [OPT] Ostrzeżenie ID 24017 "Wystąpiła próba zapisania daty wyrejestrowania bez kodu".
 • Komunikat występuje przy próbie zapisania formularza danych kadrowych pracownika po uzupełnieniu dat wyrejestrowania z ubezpieczeń pracownika, bez wskazania kodu przyczyny wyrejestrowania.
[pyt. 1984] [OPT] Ostrzeżenie ID 24119 "Brak zaznaczonego pola "Nadwyżki nad zadeklarowane kwoty dodawane do tej płatności" w schemacie płatności pracownika".
 • Informacja o konieczności zaznaczenia na formularzu płatności parametru 'Nadwyżki nad zadeklarowane kwoty dodawane do tej płatności'.
[pyt. 1983] [OPT] Ostrzeżenie ID 24123 "Przekroczony czas pracy akordów. Należy aktualizować kalendarz pracownika"
 • Komunikat występuje w sytuacji, gdy wpisany czas pracy w akordzie przekracza czas pracy wynikający z planu pracy. Na kalendarzu pracownika zostanie odnotowany czas pracy w akordzie wynikający z planu pracy. Nadwyżkę nad planem pracy należy dodać poprzez modyfikację kalendarza pracownika.

[pyt. 1982] [OPT] Komunikat ID 29007 "Właściwość [[Rejestr] na płatności] jest wymagana i musi zostać wypełniona."
 • Pojawia się przy wyliczaniu deklaracji ZUS DRA w sytuacji kiedy dla formy płatności zadeklarowanej dla deklaracji (Konfiguracja / Firma / Dane firmy / Deklaracje) został ustawiony nieaktywny rejestr.

  Domyślne rejestry dla form płatności można ustawić z poziomu System / Konfiguracja / Firma / Kasa/Bank / Formy płatności. Natomiast Rejestry kasowe/bankowe można dodawać/zmieniać/ustawić jako nieaktywne po wejściu w Kasa/Bank / Rejestry kasowe/bankowe.

[pyt. 759] [OPT] Komunikat ID -2147418113 "Suma spłat zaliczki/pożyczki/korekty netto jest większa od wartości zaliczki/pożyczki/korekty netto pozostałej do spłacenia."
 • Należy usunąć z listy elementów wypłaty dodaną ręcznie spłatę zaliczki/pożyczki/korekty netto i zapisać wypłatę. Następnie trzeba ponownie podnieść wypłatę do edycji i dodać spłatę w prawidłowej wysokości, nie przekraczającej kwoty pozostającej do spłaty. Program kontroluje, by dodana ręcznie w wypłacie spłata zaliczki (odpowiednio: spłata pożyczki bądź korekty netto wypłaty) nie była większa iż kwota pozostająca do spłacenia z danej zaliczki/pożyczki/korekty netto.
[pyt. 758] [OPT] Ostrzeżenie ID 24159 "Nie można kopiować listy płac korygującej."
 • Lista płac korygująca jest powiązana z konkretną listą płac na której zostały anulowane wypłaty. Jej ustawienia są kopiowane z listy płac z anulowanymi wypłatami. Listę płac korygującą można więc utworzyć tylko przez dodanie (przycisk plusa, opcję 'Dodaj' z menu kontekstowego lub klawisz Insert), nie można jej kopiować.

[pyt. 757] [OPT] Komunikat ID 24121 "Płatności zostały ręcznie skorygowane. Czy przeliczyć ponownie wszystkie płatności zgodnie z domyślnymi ustawieniami dla pracownika?"
 • Pytanie wyświetlane po usunięciu zaznaczenia parametru „Ręczna korekta płatności w wypłacie” bądź uruchomieniu funkcji „Przywróć domyślne płatności” (pierwszy od lewej przycisk u dołu okna). Odpowiedź „Tak” spowoduje ponowne wyliczenie płatności zgodnie ze schematem zadeklarowanym w danych kadrowych pracownika – zostaną usunięte wszystkie ręczne zmiany w płatnościach w wypłacie. Odpowiedź „Nie” pozostawi listę płatności bez zmian.
[pyt. 756] [OPT] Komunikat ID 24171 "Suma skopiowanych płatności jest różna od kwoty netto wypłaty. W celu uzgodnienia wartości, do listy elementów wypłaty została dodana "Korekta netto wypłaty". Jej rozliczenie nastąpi w kolejnych wypłatach pracownika."
 • Komunikat wyświetlany w wypłacie korygującej, jeśli suma płatności skopiowanych z wypłaty anulowanej różni się od kwoty netto w wypłacie korygującej. Wypłatę korygującą można zapisać bez „Korekty netto wypłaty”, jeśli płatności zostaną ponownie przeliczone wg schematu. W tym celu na liście płatności należy usunąć zaznaczenie parametru „Ręczna korekta płatności w wypłacie” lub uruchomić funkcję „Przywróć domyślne płatności” (pierwszy od lewej przycisk u dołu okna)
[pyt. 755] [OPT] Komunikat ID 24170 "Skopiować listę płatności z anulowanej wypłaty?"
 • W wypłacie korygującej można skopiować listę płatności z wypłaty anulowanej, do której naliczono korektę, by kwoty przelewu (wypłaty gotówkowej) w Preliminarzu były zgodne z pierwotnym stanem. Jeśli suma skopiowanych płatności z anulowanej wypłaty różni się od kwoty netto wypłaty korygującej, to do listy elementów wypłaty zostanie automatycznie dodana "Korekta netto wypłaty". Jej rozliczenie nastąpi w kolejnych wypłatach pracownika.
[pyt. 754] [OPT] Komunikat ID 24124 "Czy skorygować czas pracy pracownika ?"
 • Pytanie pojawia się po odnotowaniu u pracownika informacji o wykonaniu akordu. Odpowiedź "Tak" spowoduje modyfikację w kalendarzu nie/obecności pracownika - zostanie naniesiona informacja o pracy w strefie "akord" (za którą jest liczone zerowe wynagrodzenie zasadnicze) na tyle pierwszych godzin przepracowanych w miesiącu, ile godzin wpisano łącznie we wszystkich akordach zdefiniowanych jako pomniejszające wynagrodzenie wg stawki zasadniczej. Odpowiedź "Nie" oznacza rezygnację z automatycznego naniesienia na kalendarz strefy "akord" - wynagrodzenie zasadnicze w stawce podstawowej nie będzie pomniejszone o czas pracy w akordzie.
[pyt. 753] [OPT] Komunikat ID 24154 "Pracownik posiada naliczone kwoty na liście bilansów otwarcia za ten sam okres deklaracji. Naliczenie tej wypłaty może spowodować błędne rozliczenie składek ZUS i podatków."
 • Informacja pojawia się w momencie naliczania wypłaty dla pracownika, dla którego istnieje chociaż jedna wypłata na liście płac typu Bilans otwarcia. Taka sytuacja może wystąpić przede wszystkich w bazach po migracji danych do programu Comarch ERP Optima.
[pyt. 740] [OPT] Komunikat ID 24168 "Czy anulować nieobecność? Operacji nie można odwrócić!"
 • Anulowanie nieobecności powoduje, że jest ona traktowana jakby była usunięta, ale jest możliwy jej podgląd z danymi z jakimi została zapisana przed anulowaniem. Nieobecność o statusie „Anulowana” nie jest uwzględniana przy żadnych obliczeniach, nie jest też wykazywana na deklaracjach i wydrukach. Jest wyświetlana na czerwono. Operację anulowania można zastosować, jeśli po rozliczeniu nieobecności w wypłacie, zaistnieje konieczność skorygowania rozliczeń związanych z tą nieobecnością - gdy np. czy wypłacono wynagrodzenie chorobowe zamiast zasiłku wypadkowego (spóźniona decyzja, że zwolnienie było spowodowane wypadkiem przy pracy), czy pracownik przebywający na dłuższym urlopie wypoczynkowym, zachorował w trakcie tego urlopu już po wypłaceniu mu wynagrodzenia za urlop. Anulowanie nieobecności - w przeciwieństwie do kasowania - jest operacją nieodwracalną. Aby anulować nieobecność, trzeba najpierw anulować wypłatę, w której tę nieobecność rozliczono. Po anulowaniu nieobecności, można dodać pracownikowi nieobecność korygującą, obejmującą cały okres nieobecności anulowanej, bądź jego część (można też dodać kilka krótszych nieobecności korygujących).
[pyt. 739] [OPT] Komunikat ID 24167 "Czy anulować wypłatę? Operacji nie można odwrócić!"
 • Anulowanie wypłaty powoduje, że jest ona traktowana jakby była usunięta, ale jest możliwy jej podgląd z wartościami, z jakimi została zapisana przed anulowaniem. Wypłata o statusie „Anulowana” nie jest uwzględniana przy żadnych obliczeniach, nie jest też wykazywana na deklaracjach i wydrukach. Wypłata anulowana jest na listach wyświetlana na czerwono z zerowymi kwotami. Operację anulowania można zastosować, jeśli po zamknięciu i zaksięgowaniu wypłaty i rozliczeniu związanych z nią płatności, zaistnieje konieczność skorygowania wypłaty - gdy np. naliczono składki ZUS od zawyżonej podstawy (bo pracownik mający dodatkowe źródło dochodu nie zgłosił w porę przekroczenia 30-krotności), czy wypłacono wynagrodzenie chorobowe zamiast zasiłku wypadkowego (spóźniona decyzja, że zwolnienie było spowodowane wypadkiem przy pracy). Anulowanie wypłaty - w przeciwieństwie do kasowania wypłaty - jest operacją nieodwracalną, nie można też ponownie naliczyć pracownikowi wypłaty na tej samej liście płac. Po anulowaniu wypłaty, można naliczyć jedynie wypłatę korygującą na liście płac typu „Korygująca” powiązanej z listą płac, na której wcześniej anulowano wypłatę.
[pyt. 738] [OPT] Komunikat ID 24159 "Błąd księgowania listy płac. Istnieją otwarte wypłaty na zamkniętych listach płac. Nie można zaksięgować zaznaczonych list płac."
 • Próba zaksięgowania listy płac, na której nie naliczono żadnej wypłaty. Aby naliczyć wypłaty należy wejść w Płace i Kadry / Wypłaty pracowników - po wybraniu listy płac zaznaczyć pracowników i wcisnąć ikonę 'Plusa'/INSERT lub wybrać z menu kontekstowego  pod prawym przyciskiem myszy opcję 'Policz wypłatę' . Następnie należy zamknąć listę płac (tzn. zaznaczyć i wcisnąć przycisk 'Zmiana statusu listy płac' lub pod prawym przyciskiem myszy 'Zamknij/otwórz seryjnie listy płac').

[pyt. 737] [OPT] Komunikat ID 24114 "Operacja będzie dotyczyła wszystkich pracowników, którzy nie mają określonego opisu analitycznego. Czy przypisać domyślny opis analityczny (zgodny z wydziałem) dla pracowników, dodatków, umów, akordów i pożyczek?"
 • Wybór funkcji "Dodanie domyślnego opisu analitycznego dla pracowników" na liście pracowników w kadrach dotyczy wszystkich pracowników w bazie nie mających wcześniej przypisanego opisu analitycznego w kadrach, niezależnie od tego, jaki filtr zastosowano na liście (nie ma znaczenia czy pracownik jest widoczny na liście w chwili uruchomienia tej operacji). Odpowiedź "Tak" spowoduje przypisanie domyślnego opisu zgodnego z wydziałem (100% na wydział, w którym jest zatrudniony dany pracownik) wszystkim pracownikom, którzy nie mają jeszcze zadeklarowanego opisu analitycznego. Domyślny opis analityczny (zgodny z wydziałem) zostanie przypisany również do wszystkich związanych z pracownikami dodatków, akordów i umów, jeśli nie miały wcześniej zadeklarowanego opisu analitycznego. Wykonanie tej operacji nie spowoduje natomiast zmian w opisie analitycznym przyporządkowanym wcześniej do pracowników, dodatków, akordów i umów. Odpowiedź "Nie" oznacza rezygnację z ustawienia seryjnie domyślnego opisu analitycznego. Seryjne dodanie domyślnego opisu analitycznego może być przydatne po dodaniu pracowników do bazy za pomocą importu (np. z arkusza kalkulacyjnego, czy pliku KEDU), gdyż podczas importu nie jest tworzony dla pracowników opis. Będzie pomocny także po przejściu z modułu Płace i Kadry Std (nie obsługującego opisu analitycznego) na moduł Płace i Kadry Plus (umożliwiającego wykorzystanie opisu analitycznego).
[pyt. 736] [OPT] Komunikat ID 24170 "Czy usunąć wypłaty dla zaznaczonych pracowników?"
 • Wybór operacji seryjnego usuwania wypłat w sytuacji gdy na liście są zaznaczeni pracownicy (co najmniej jeden zaznaczony). Odpowiedź "Tak" spowoduje, że zostaną usunięte wypłaty dla wszystkich zaznaczonych pracowników, niezależnie od tego na którym nazwisku ustawiono kursor. Odpowiedź "Nie" oznacza rezygnację z kasowania wypłat w trybie seryjnym dla zaznaczonych. Chcąc usunąć wypłatę w trybie indywidualnym - tylko dla tego pracownika, na którym jest ustawiony kursor - należy usunąć zaznaczenia (np. wybierając opcję "Odznacz wszystkie" w menu kontekstowego) i ponownie wybrać opcję "Kasowanie wypłat".
[pyt. 735] [OPT] Komunikat ID 24170 "Czy naliczyć wypłaty dla zaznaczonych pracowników?"
 • Wybór operacji seryjnego naliczania wypłat w sytuacji, gdy na liście są zaznaczeni pracownicy (co najmniej jeden zaznaczony). Odpowiedź "Tak" spowoduje, że zostaną naliczone wypłaty dla wszystkich zaznaczonych pracowników, którzy nie mają jeszcze wypłat na wybranej liście płac, niezależnie od tego, na którym nazwisku ustawiono kursor. Odpowiedź "Nie" oznacza rezygnację z naliczania wypłat w trybie seryjnym dla zaznaczonych. Chcąc naliczyć wypłatę w trybie indywidualnym - tylko dla tego pracownika, na którym jest ustawiony kursor - należy usunąć zaznaczenia (np. wybierając opcję "Odznacz wszystkie" w menu kontekstowego) i ponownie wybrać opcję "Policz wypłatę".
[pyt. 734] [OPT] Komunikat ID 24136 "Seryjne naliczanie dodatków dostępne tylko dla list płac kategorii "Inne"
 • Wybór opcji "Wypłać seryjnie dodatek" na liście płac o rodzaju różnym od "Inne". Seryjne wypłacenie zaznaczonym pracownikom wskazanego dodatku jest dostępne wyłącznie na listach płac rodzaju "Inne".
[pyt. 733] [OPT] Komunikat ID 24011 "Pracownik nie posiada wypłat w danym okresie. Naliczyć wypłatę?"
 • Próba podglądu/edycji wypłaty ikoną "Lupy" bądź po wybraniu z menu kontekstowego opcji "Edytuj wypłatę" dla pracownika, który nie ma jeszcze naliczonej wypłaty na wybranej liście płac. Odpowiedź "Tak" spowoduje, że zostanie naliczona wypłata dla pracownika, na którego nazwisku ustawiono kursor. Odpowiedź "Nie" pozostawi pracownika nadal bez wypłaty.
[pyt. 732] [OPT] Komunikat ID 24078 "Pracownik posiada już naliczoną wypłatę dla tej listy płac. Czy przeliczyć tę wypłatę?"
 • Próba dodania wypłaty dla pracownika, który ma już naliczoną wypłatę na wybranej liście płac. Komunikat jest wyświetlany przy dodawaniu wypłaty w trybie indywidualnym (bez zaznaczenia nazwisk na liście) przez kliknięcie w ikonę "Plus", wybranie opcji "Policz wypłatę" z menu rozwijanego przy ikonie "Plus", bądź wybranie z menu kontekstowego opcji "Nalicz wypłatę". Odpowiedź "Tak" spowoduje, że wcześniej naliczona wypłata zostanie usunięta i program naliczy wypłatę od nowa zgodnie z aktualnymi danymi. Odpowiedź "Nie" pozostawi naliczoną wcześniej wypłatę bez zmian.
[pyt. 731] [OPT] Komunikat ID 24156 "Przeliczenie deklaracji spowoduje przeliczenie i zapisanie wszystkich załączników, oraz zamknięcie okna. Operacji nie będzie można anulować. Czy kontynuować?"
 • Zaakceptowanie komunikatu spowoduje przeliczenie i zapisanie deklaracji PFRON(WN-D) do bazy - będzie widoczna na liście. Deklaracja jest zapisywana nawet wtedy, gdy nie ma żadnego załącznika imiennego, bo z konfiguracji wynika, że pracodawca nie ma prawa do refundacji, bądź nie ma pracowników niepełnosprawnych z wypłatami naliczonymi za wskazany miesiąc. Jeśli deklaracja została dodana przez pomyłkę, albo przeliczono ją przy niepełnych danych (np. nie było jeszcze wypłat dla części pracowników), to można taką deklarację usunąć z poziomu listy deklaracji PFRON.
[pyt. 730] [OPT] Komunikat ID 24098 "Nie można naliczyć deklaracji. Firma nie posiada w tym okresie ustawionego rodzaju refundacji."
 • Informacja wyświetlana po przeliczeniu deklaracji PFRON (WN-D), jeśli dla miesiąca, za który wyliczono deklarację, firma nie ma prawa do refundacji, czyli w Konfiguracji / Firma / Płace / Zobowiązania wobec ZUS/PFRON, w pozycji 'Refundacja składek ZUS / dofinansowanie z PFRON' jest ustawiony status 'Pracodawca, któremu nie przysługuje dofinansowanie'.
[pyt. 728] [OPT] Ostrzeżenie ID 24022 "Nie można skasować zamkniętej listy płac"
 • Ostrzeżenie pojawia się przy próbie usunięcia zamkniętej (zablokowanej przed zmianami) listy płac, która widnieje na liście w kolorze czarnym. Można usuwać tylko listy płac w buforze, wyświetlane na zielono, na których nie ma policzonej żadnej wypłaty. Aby usunąć listę płac, najpierw należy zmianic jej status, czyli cofnąć do bufora za pomocą operacji "Zmień status listy płac" - "Otwórz listę płac" i jeśli są naliczone na niej wypłaty, to je usunąć.

[pyt. 636] [OPT] Komunikat ID 24087 "Nie powiodła się synchronizacja z systemem Comarch ERP XL. Nie ma serwera bazy danych lub nie można się do niego podłączyć"
 • Błąd występuje w sytuacji, gdy nieokreślono poprawnie w konfiguracji programu parametrów współpracy z systemem  Comarch ERP XL. Nie ma serwera bazy danych lub nie można się do niego podłączyć.
[pyt. 635] [OPT] Komunikat ID 24086 "Nie powiodła się synchronizacja danych z systemem Comarch ERP XL. Nie podano nazwy serwera lub bazy danych"
 • Błąd występuje w sytuacji, gdy nieokreślono poprawnie w konfiguracji programu parametrów współpracy z systemem Comarch ERP XL. Nie podano nazwy serwera lub bazy danych.
[pyt. 634] [OPT] Komunikat ID 24043 "Nie można usunąć pracownika posiadającego naliczone deklaracje"
 • Komunikat pojawia się podczas próby usunięcia formularza danych kadrowych pracownika, który ma naliczone deklaracje zgłoszeniowe ZUS lub deklaracje PIT.
[pyt. 632] [OPT] Informacja ID 24026 "Naliczono wiele wypłat jednocześnie"
 • Pojawia się w sytuacji, gdy naliczono kilka wypłat jednocześnie, np. zostały naliczone dwie wypłaty z tytułu dwóch umów cywilnoprawnych lub dla zleceniobiorcy została naliczona umowa oraz zasiłek chorobowy/wypadkowy.
[pyt. 631] [OPT] Pytanie ID 24165 "Czy chcesz przeliczyć składkę wypadkową w naliczonych wypłatach wg aktualnego procentu? Czytaj szczegóły."
 • Zaakceptowanie tego komunikatu powoduje przeliczenie składki wypadkowej za wskazany miesiąc deklaracji wg % podanego w Konfiguracji / Firma / Płace / Składki ZUS. Korekta składki zostanie wykonana na wszystkich niezaksięgowanych listach płac (za wyjątkiem listy dla Właściciela). Listy mogą być zamknięte.
[pyt. 630] [OPT] Komunikat ID 24148 "Wybrano naliczanie/usuwanie wypłaty na zamkniętej liście płac. Kontynuować?"
 • Pojawia się przy seryjnym naliczaniu lub próbie usunięcia wypłat z zamkniętej listy płac. Aby naliczyć wypłaty należy zaakceptować komunikat, natomiast chcąc usunąć wypłaty - należy wcześniej zmienić ich status na 'otwarte'. Pomimo iż lista płac będzie zamknięta istnieje możliwość naliczenia nowych / usunięcia już istniejących wypłat.
[pyt. 629] [OPT] Komunikat ID 24069 "Nie można usunąć wypłaty zaliczki, pożyczki lub korekty netto dla której są naliczone spłaty"
 • Nie można skasować wypłaty, do której są naliczone powiązane wypłaty - zawierające spłaty zaliczki/pożyczki/korekty netto wypłaty. Aby usunąć taką wypłatę, w pierwszej kolejności należy usunąć wypłatę/wypłaty zawierające spłaty.
[pyt. 628] [OPT] Komunikat ID 24024 "Nie wybrano listy płac dla wypłaty pracownika lub lista pracowników jest pusta"
 • Nieokreślono listy płac, do której ma zostać naliczona wypłata. Należy wybrać odpowiednią listę płac.
[pyt. 627] [OPT] Ostrzeżenie ID 24023 "Nie można skasować listy płac z wypłatami"
 • Aby usunąć listę płac należy wcześniej usunąć naliczone na niej wypłaty.
[pyt. 626] [OPT] Ostrzeżenie ID 24159 "Nie można przeliczyć anulowanej wypłaty"
 • Błąd występuje przy próbie przeliczenia anulowanej wypłaty - anulowanej wypłaty nie można usunąć ani przeliczyć. Pracownikowi należy naliczyć wypłatę na liście płac korygującej.
[pyt. 624] [OPT] Ostrzeżenie ID 24144 "Nie można wykonać tej operacji na zaksięgowanej liście płac"
 • Błąd występuje przy próbie naliczenia wypłaty na liście już zaksięgowanej.
[pyt. 623] [OPT] Komunikat ID 24031 "Nie można usunąć zamkniętej wypłaty"
 • Błąd występuje w sytuacji, gdy chcemy usunąć zamkniętą wypłatę - należy zmienić status wypłaty na 'otwarta'.
[pyt. 622] [OPT] Ostrzeżenie ID 24159 "Błąd księgowania listy płac. Nie można zaksięgować listy płac posiadającej otwarte wypłaty"
 • Komunikat pojawia się przy próbie zaksięgowania listy płac, jeżeli lista płac jest w buforze lub jest zamknięta ale posiada otwarte wypłaty. Należy zamknąć wszystkie wypłaty - najszybszym sposobem jest seryjne zamknięcie wypłat lub zamknięcie listy płac, wybierając przycisk na dole okna:

  - 'Zmiana statusu listy płac' 

  - w oknie w wypłatami 'Seryjne zamykanie/otwieranie wypłaty'

  lub odpowiednią opcję pod prawym przyciskiem myszy.

[pyt. 621] [OPT] Komunikat ID 24148 "Wybrano naliczanie/usuwanie wypłaty na zamkniętej liście płac. Kontynuować?"
 • Pojawia się przy naliczaniu lub próbie usunięcia wypłaty do zamkniętej listy płac. Aby naliczyć wypłatę należy zaakceptować komunikat, natomiast chcąc usunąć wypłatę - należy wcześniej zmienić jej status na 'otwarta'. Pomimo iż lista płac będzie zamknięta istnieje możliwość naliczenia nowej / usunięcia już istniejącej wypłaty.
[pyt. 620] [OPT] Ostrzeżenie ID 24062 "Lista płac ... jest zamknięta. Nie można renumerować wypłat na zamkniętej liście płac"
 • W celu wykonania renumeracji listy płac należy ją najpierw otworzyć wybierając odpowiednią opcję pod prawym przyciskiem myszy lub na dole okna ikonę  'Zmiana statusu listy płac'. 
[pyt. 617] [OPT] Komunikat ID 24079 "Wybranemu pracownikowi nie można naliczyć deklaracji DRA"
 • Próba naliczenia indywidualnej deklaracji DRA dla właściciela, który nie ma w Kadrach, na formularzu danych kadrowych, zaznaczonego parametru 'Indywidualna DRA' (zakładka Ubezpieczenie (etat)).
[pyt. 614] [OPT] Ostrzeżenie "Nie można usunąć projektu: płace. Istnieje powiązanie z opisem analitycznym pracownika (kadry). Tabela: cdn.OpisKadry, kolumna: OPK_PrjId."
 • Błąd pojawia się podczas usuwania projektu, który jest powiązany z pracownikiem np. wykorzystany w opisie analitycznym.
[pyt. 613] [OPT] Ostrzeżenie "Nie można usunąć wydziału: FIRMA. Istnieje powiązanie z zapisem historycznym pracownika. Tabela: cdn.PracEtaty, kolumna: PRE_DzlId."
 • Błąd występujący podczas próby usunięcia wydziału głównego 'FIRMA', powiązanego z pracownikami (np. na formularzu danych kadrowych - Wydział, w opisie analitycznym) oraz wypłatami.
[pyt. 611] [OPT] Komunikat ID 24041 "Został zmieniony rok wyliczenia deklaracji. Przyjęty zostanie okres od 1 stycznia do 31 grudnia"
 • Pojawia się przy próbie zapisania deklaracji, gdy po wyliczeniu PIT-40 za dany rok na formularzu deklaracji zostanie zmieniony rok deklaracji.
[pyt. 607] [OPT] Komunikat ID 24080 "Aktualny operator nie posiada uprawnień do wykonania tej operacji na wybranym wydziale"
 • Komunikat związany z nałożeniem zakazu do danego wydziału dla określonego operatora w zakresie podglądania, usuwania lub dodawania danych kadrowych.
[pyt. 606] [OPT] Pytanie ID 24021 "Na liście są naliczone wypłaty – data wypłaty i miesiąc deklaracji dla nich nie będą zmienione. Czy zmienić datę dla nowych wypłat naliczanych do tej listy?"
 • Komunikat pojawia się przy próbie zapisania listy płac na której były wcześniej naliczone wynagrodzenia i została zmieniona data wypłaty (bez usunięcia wcześniejszych wypłat). Zatwierdzenie spowoduje zmianę daty tylko dla nowych wypłat naliczanych na tej liście.
[pyt. 604] [OPT] Komunikat ID 24129 "Dla formy płatności "przelew" wymagane jest uzupełnienie pola bank oraz numeru rachunku"
 • Informacja o konieczności uzupełnienia pola bank oraz numeru rachunku bankowego w momencie dodawania lub zmiany formy płatności 'przelew'.
[pyt. 603] [OPT] Komunikat ID 24025 "W tym dniu dane pracownika są już zaktualizowane"
 • Komunikat występujący podczas próby wykonania kolejnej aktualizacji danych w tym samym dniu -należy zmienić datę aktualizacji (jeśli podana jest niepoprawna) lub wprowadzić zmiany na zapisie aktualnym na daną datę.
[pyt. 601] [OPT] Komunikat ID 24171 "Wybrano umowę ryczałtową. Taką umowę można zawierać tylko z osobą nie będącą pracownikiem etatowym zleceniodawcy i tylko wtedy gdy należności nie przekraczają miesięcznie kwoty: 200 zł"
 • Informacja o wyborze umowy ryczałtowej - od 1 stycznia 2009 można zawierać umowy zlecenia opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 18%, przy których nie występują koszty uzyskania przychodu.
[pyt. 599] [OPT] Komunikat ID 24046 "Brak informacji o wyrejestrowaniu z ubezpieczeń"
 • Próba naliczenia deklaracji ZWUA dla pracownika, który nie ma odnotowanego wyrejestrowania z ubezpieczeń na formularzu danych kadrowych - zakładka Ubezpieczenie(etat).
[pyt. 598] [OPT] Komunikat ID 24098 "W roku, za który liczona jest deklaracja IWA, wystąpił co najmniej jeden miesiąc, w którym żaden ubezpieczony nie podlegał ubezpieczeniu wypadkowemu"
 • W roku kalendarzowym za który jest liczona deklaracja wystąpił miesiąc, w którym nie ma naliczonych wypłat dla osób zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego.
[pyt. 595] [OPT] Komuniakt ID -2147217900 "Istnieją zapisy powiązane z modyfikowanym rekordem (powiązane z tabelą WypSkladniki)"
 • Umowy cywilno - prawne rozliczone w wypłatach nie mogą być usunięte z listy umów. Aby usunąć zawartą umowę należy wcześniej wykasować powiązane z nią wypłaty.
[pyt. 594] [OPT] Komunikat ID -2147217900 "Deklaracja została zablokowana przed zmianami i usuwaniem (DeklNag)"
 • Błąd pojawia się podczas próby wykasowania zablokowanej deklaracji DRA/PIT/IFT. Aby usunąć deklarację należy ją najpierw odblokować ( opcja 'Odblokuj deklarację' jest dostępna pod prawym przyciskiem myszy na liście deklaracji). Po odblokowaniu deklaracji można ją usunąć lub przeliczyć.

[pyt. 593] [OPT] Komunikat ID 24164 "W dniu ….. jest już dodany zapis obecności/ nieobecności"
 • Próba dodania nieobecności, której zakres dat zachodzi na wprowadzony wcześniej zapis obecności/nieobecności. Najczęściej jest to próba dodania nieobecności na dzień w którym ręcznie zmodyfikowano godziny od-do jako przepracowane - taki dzień jest oznaczony w kolorze niebieskim. Jeśli mimo odnotowanej obecności chcemy nanieść nieobecność należy wykasować ikoną "kosza" modyfikację tego dnia.
[pyt. 592] [OPT] Komunikat ID 24160 "Nie można usunąć zapisu historycznego powiązanego z wypłatami"
 • Podczas naliczenia wypłaty są uwzględniane wszystkie zapisy historyczne pracownika aktualne za okres listy płac. Aby usunąć dany zapis należy wcześniej usunąć wypłaty, które są z nim powiązane.
[pyt. 591] [OPT]Komunikat ID 24139 "Nie wybrano typu"
 • Wykonując operacje seryjne na dodatkach należy wskazać typ wypłaty (nazwę dodatku).
[pyt. 590] [OPT] Informacja "Nieobecność można anulować tylko, gdy jest rozliczona w wypłacie o statusie 'anulowana'"
 • Aby anulować nieobecność rozliczoną w wypłacie należy wcześniej wykonać anulowanie tej wypłaty (opcja dostępna w oknie Wypłaty pracowników pod prawym przyciskiem myszy).
[pyt. 589] [OPT] Komunikat ID 24097 "Niepoprawnie wypełniono strefę lub czas pracy"
 • Podczas wprowadzania godzin pracy należy również określić strefę w jakiej wykonywana jest praca w tych godzinach np. praca podstawowa, przerwa, przestój.
[pyt. 588] [OPT] Komunikat ID 24090 "Wszystkie wypłaty w obrębie miesiąca muszą być liczone z takimi samymi ustawieniami ulgi oraz kosztów"
 • Jeśli istnieją wcześniej naliczone wypłaty, a ulga lub koszty w danych kadrowych uległy zmianie, należy przeliczyć te wypłaty ponownie.
[pyt. 587] [OPT] Komunikat ID 24067 "Nie zaznaczono pracowników"
 • W celu wykonania żądanej operacji należy wcześniej zaznaczyć pracowników. Operacje seryjne wymagają zaznaczenia pracowników na liście.
[pyt. 586] [OPT] Komunikat ID 24056 "Próba usunięcia rozliczonej nieobecności"
 • Jeżeli wprowadzona nieobecność została rozliczona w wypłacie, nie można jej usunąć z listy nieobecności. Aby wykasować nieobecność należy wcześniej usunąć wypłatę, w której nieobecność została rozliczona. Chcąc zmienić rodzaj / okres nieobecności można również skorzystać z funkcji korygowania wypłat - w pierwszej kolejności anulujemy wypłatę, następnie anulujemy nieobecność i wprowadzamy nieobecność korygującą.
[pyt. 585] [OPT] Komunikat ID 24032 "Nie można skasować wypłaconego elementu wynagrodzenia"
 • Dodatek/akord wypłacony pracownikowi przynajmniej na jednej liście płac, nie może zostać usunięty z listy stałych dodatków/akordów. Aby dodatek nie był naliczany w kolejnych wypłatach, na formularzu dodatku należy podać/zawęzić odpowiednio datę w polu 'Wypłacaj do'.
[pyt. 583] [OPT] Pytanie ID 30610 "Istnieje już aktywny schemat o symbolu [...]. Czy chcesz mimo to zapisać nowy schemat i oznaczyć istniejący już schemat [...] jako nieaktywny"?
 • Próba zapisania nowego dokumentu o symbolu (np. E) który już istnieje. Należy podać inny symbol dokumentu (np. E1) lub zaakceptować komunikat i nowy schemat zostanie ustawiony jako aktywny, natomiast dotychczasowy jako nieaktywny.
[pyt. 582] [OPT] Komunikat ID 24098 "Nie został wygenerowany żaden załącznik"
 • Komunikat pojawia się podczas obliczania deklaracji dla PFRON. Przyczyna: Brak osób niepełnosprawnych albo brak wypłaty za przygotowywany miesiąc deklaracji.
[pyt. 578] [OPT] Ostrzeżenie ID 24159 "Błąd naliczenia wypłaty"
 • Rejestr kasowy/bankowy odpowiedni dla formy płatności wybranej na formularzu pracownika w Schemacie płatności jest ustawiony jako ‘Nieaktywny’. W takiej sytuacji należy wejść z poziomu Kasa/Bank / Rejestry kasowe/bankowe, zaznaczyć opcję ‘Pokazuj też nieaktywne', edytować rejestr i odznaczyć check ‘Nieaktywny’ (w prawym górnym rogu okna). Taki błąd może się również pojawić jeżeli w Konfiguracji / Firma / Kasa/Bank / Formy płatności po edycji formy płatności (np. przelew,gotówka) został zaznaczony na dole okna check 'Forma płatności zablokowana' lub wybrano dla tej formy niewłaściwy rejestr.
[pyt. 577] [OPT] Komunikat ID 24038 "Została zmieniona data zawarcia umowy. Należy również skorygować daty ubezpieczenia"
 • Zmiana daty zawarcia umowy cywilnoprawnej wymaga korekty daty ubezpieczenia na formularzu umowy na zakładce 2.Ubezpieczenia. 
[pyt. 575] [OPT] Komunikat ID -2147220987 "Interpretacja kalendarza różna od 'Według zestawienia'"
 • Występuje podczas próby dodania zestawienia pracownikowi, który na formularzu danych kadrowych ma zaznaczony inny sposób rozliczania czasu pracy niż ‘Według zestawienia’ np. 'Według kalendarza'. Wówczas należy przejść na zakładkę Etat i w pozycji ‘Rozlicz. czasu pracy’ wybrać ‘Według zestawienia’.
[pyt. 574] [OPT] Komunikat ID 24132 "Należy przeliczyć limity urlopowe"
 • Przypomnienie o konieczności przeliczenia limitów urlopowych pojawiające się w następujących sytuacjach: - po wpisaniu daty zwolnienia,- po zmianie wymiaru etatu pracownika,- po odnotowaniu pracownikowi nieobecności mogącej mieć wpływ na wysokość należnego limitu urlopowego. Należy przeliczyć limit urlopowy po wpisaniu nieobecności, która w definicji ma zaznaczony parametr "Nieobecność pomniejsza staż pracy" (np. urlop bezpłatny na wniosek pracownika), gdyż odnotowanie takiej nieobecności może wpłynąć na przesunięcie daty przekroczenia 10 lat stażu pracy, od której pracownik nabywa prawo do urlopu w wyższym wymiarze - 26 dni . Limit urlopowy należy przeliczyć również po wpisaniu nieobecności, która w definicji ma zaznaczony parametr "Nieobecność pomniejsza limit urlopu wypoczynkowego" (np. urlop wychowawczy), ponieważ odnotowanie takiej nieobecności na co najmniej 30 dni w ciągu roku, powoduje utratę prawa do 1/12 należnego limitu za każdy miesiąc trwania takiej nieobecności.
[pyt. 573] [OPT] Ostrzeżenie ID -2147217873 "Taki zapis już istnieje. (Duplikacja w tabeli 'CDN.ListyPlac' według klucza 'LPLNumerPelny'. "
 • Komunikat pojawia się podczas próby zapisania drugiej listy płac o tym samym symbolu (np. E) za ten sam okres. Należy podać inne oznaczenie listy. Istnieje możliwość zdefiniowania nowego dokumentu z innym symbolem listy (np. E1) lub stworzenia w definicji dokumentu schematu numeracji z wykorzystaniem w jednym z członów serii/wydziału. Umożliwia to wybranie tego samego Dokumentu dla kolejnych list płac za ten sam okres - dla tych list unikatowe będzie oznaczenie serii. Serie dokumentów można dodawać z poziomu Konfiguracja / Firma / Definicje dokumentów / Płace / Serie dokumentów.

  Szczegółowy opis dostępny w obszarze FAQ w pyt. 1980 [OPT] Jak dodać kolejną listę płac tego samego rodzaju za ten sam okres?

[pyt. 572] [OPT] Komunikat ID 24000 "Po rozwiązaniu umowy o pracę należy wyrejestrować pracownika z ubezpieczeń"
 • Przypomnienie o konieczności wyrejestrowania zwalnianego pracownika z ubezpieczeń. Wyrejestrowanie wprowadzamy na formularzu danych kadrowych na zakładce Ubezpieczenie (etat)

Najczęściej zadawane noworoczne pytania

[pyt. 2322] Jak wystawić dla pracownika będącego emerytem/rencistą zaświadczenie o przychodach?
 • Wydruk Oświadczenie o przychodach emeryta/rencisty zawiera informacje o przychodach osiągniętych przez pracownika będącego emerytem/rencistą we wskazanym okresie. Aby na wydruku pojawiły się dane, pracownik musi mieć naliczone wypłaty z kodem tytułu ubezpieczenia wskazującym na to, że jest to pracownik mający prawo do renty bądź emerytury. Wydruk jest dostępny z poziomu formularza danych kadrowych pracownika. Po otwarciu formularza pracownika należy wybrać z menu Wydruk danych (lub Podgląd wydruku) / Wydruki płacowe / Oświadczenie o przychodach emeryta/rencisty.

[pyt. 2321] Co może być przyczyną ‘błędu krytycznego’ zgłaszanego podczas importu deklaracji ZUS IWA do programu Płatnik?
 • Najczęstszą przyczyną ‘błędu krytycznego’ jest brak uzupełnionego rodzaju działalności według PKD. W dokumencie ZUS IWA przesyłanym do najnowszej wersji programu Płatnik w przypadku braku tego numeru, podczas importowania deklaracji program Płatnik zgłasza komunikat ‘Wystąpił błąd krytyczny podczas wykonywania pracy kreatora. Wystąpił błąd podczas parsowania KEDU…’, a w dalszej treści komunikatu występuje ciąg ‘p1’, oznaczający nazwę brakującego pola na importowanej deklaracji.

  Brakujący numer PKD należy w programie Comarch ERP Optima uzupełnić z poziomu System / Konfiguracja / Firma / Płace / Zobowiązania wobec ZUS/PFRON a następnie ponownie przeliczyć i wyeksportować deklarację IWA. Szczegółowy zakres informacyjny dotyczący dokumentów ZUS oraz opisu poszczególnych nazw pól, które mogą pojawiać się w komunikacie błędu, znajduje się w dokumencie umieszczonym na stronie internetowej ZUS

[pyt. 2320] Jak sprawdzić w jaki sposób została ustalona liczba ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego wykazanych na deklaracji ZUS IWA?
 • W programie jest dostępny raport pomocniczy do deklaracji ZUS IWA zawierający informację o liczbie ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego z naliczonymi wypłatami w poszczególnych miesiącach wskazanego roku oraz o średniej miesięcznej liczbie ubezpieczonych. Wydruk jest dostępny z poziomu Listy pracowników w Kadrach po wybraniu z menu Wydruk danych (lub Podgląd wydruku) / Wydruki kadrowe / Raport pomocniczy – IWA.

[pyt. 2319] Jak w programie utworzyć deklarację ZUS IWA?
 • Deklarację ZUS IWA można utworzyć z poziomu Płace i Kadry / Deklaracje roczne IWA. Po naciśnięciu plusik.jpg otworzy się formularz Deklaracja ZUS IWA, na którym należy:

  wybrać plik KEDU, do którego ma być zapisana deklaracja,
  wpisać liczbę osób poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych i ciężkich (jeśli miały miejsce),
  - liczbę osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia,
  - datę wypełnienia deklaracji.

  Deklarację wyliczamy przyciskiem piorun.jpg . Po zapisaniu deklaracji na liście jest widoczny jej identyfikator. Dla kolejnej deklaracji za ten sam rok nadawany jest identyfikator wyższy o 1 od poprzedniego (kolejno: 02/2017, 03/2017 itd.). W przypadku składania korekty, można dopisać na formularzu IWA znak i numer decyzji pokontrolnej. Aby deklaracja została utworzona, w każdym miesiącu wskazanego roku musi być co najmniej jeden ubezpieczony zgłoszony do ubezpieczenia wypadkowego z naliczoną wypłatą.

[pyt. 2318] Czy można seryjnie wstawić święta w kalendarzach dla wskazanych firm?
 • Z poziomu modułu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe można seryjnie wstawić święta we wskazanych firmach. Po zaznaczeniu firm w Operacjach seryjnych w części Płace i Kadry należy wybrać opcję Wstawianie świąt. Użytkownik może zdecydować, czy święta mają być wstawione do wszystkich kalendarzy, czy tylko do kalendarza Standard.

[pyt. 2317] Gdzie w programie dostępna jest deklaracja roczna PIT-4R?
 • Deklaracja PIT-4R dostępna jest z poziomu Płace i Kadry / Zaliczki na PIT-4R. W oknie 'Lista zaliczek na PIT-4R', przy przycisku plusa należy rozwinąć menu dostępnych opcji i wybrać ‘Deklaracja PIT-4R' w odpowiedniej wersji. Dane do deklaracji zostaną pobrane z zapisanych w bazie raportów pomocniczych PIT-4. Aby kwoty na wydruku były poprawne, muszą być przeliczone i zapisane deklaracje PIT-4 za poszczególne miesiące danego roku. Wydruk PIT-4R jest dostępny z poziomu formularza deklaracji.
[pyt. 2316] Czy można seryjnie naliczyć deklaracje PIT-11 dla pracowników ze wskazanych firm?
 • Z poziomu modułu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe można seryjnie naliczyć deklaracje PIT-11 we wskazanych firmach. Po zaznaczeniu firm w Operacjach seryjnych w części Deklaracje/Zaliczki należy wybrać opcję Deklaracje PIT/CIT. Na liście deklaracji należy wskazać PIT-11. Wyliczenie deklaracji dotyczyć będzie wszystkich pracowników/zleceniobiorców posiadających naliczoną co najmniej jedną wypłatę (w tym znajdującą się w "buforze", tzw. otwartej liście płac) w zadanym roku. Podczas wyliczania deklaracji PIT-11 pod uwagę jest brany rok kalendarzowy wskazany w panelu Baz Danych. Do deklaracji PIT-11 automatycznie dołączany jest Załącznik PIT-R - pod warunkiem, iż pracownik posiada w trakcie roku naliczone wynagrodzenie z odpowiednim typem wypłaty. Z poziomu modułu Biuro Rachunkowe jest także możliwość seryjnego zablokowania deklaracji PIT-11, wysłania ich do systemu e-Deklaracje, odebrania UPO oraz wydruku deklaracji oraz UPO.
[pyt. 2315] W jaki sposób wygenerować deklarację IFT-1 dla pracownika?
 • Przed utworzeniem deklaracji IFT-1 należy uzupełnić na formularzu danych kadrowych pracownika, w zapisie aktualnym na ostatni dzień roku, za który generowana jest deklaracja, dane identyfikacyjne oraz adres zamieszkania wraz ze wskazaniem kodu kraju zamieszkania wymagane na deklaracji. Dodatkowo na zakładce Nr ident./podatki należy zaznaczyć parametr Ograniczony obowiązek podatkowy(nierezydent) oraz wskazać Rodzaj numeru identyfikacyjnego i Zagraniczny rodzaj nr identyfikacyjny podatnika. Deklarację IFT-1 tworzy się z poziomu Listy pracowników w Kadrach po ustawieniu się na danym pracowniku i wybraniu opcji Deklaracje PIT dostępnej przy przycisku Deklaracje pracownika. Na liście deklaracji pracownika wskazujemy rodzaj deklaracji (IFT-1/IFT-1R) oraz okres, za który chcemy ją utworzyć. Za pomocą plusik.jpg dodajemy formularz deklaracji i ją przeliczamy. Deklarację IFT-1 można także utworzyć seryjnie dla zaznaczonych pracowników za pomocą przycisku Deklaracje seryjne.

[pyt. 2313] Jakie dane należy uzupełnić, aby utworzyć PIT-11 dla nierezydenta?
 • Na formularzu danych kadrowych pracownika w zapisie aktualnym na ostatni dzień roku, za który generowana jest deklaracja, należy uzupełnić dane identyfikacyjne oraz adres zamieszkania wraz ze wskazaniem kodu kraju zamieszkania. W przypadku nierezydentów na deklaracji PIT-11 należy podać kraj inny niż Rzeczpospolita Polska oraz adres zamieszkania za granicą. Kod kraju wydania dokumentu powinien być zgodny z krajem adresu zamieszkania. Na zakładce Nr ident./podatki należy zaznaczyć parametr Ograniczony obowiązek podatkowy(nierezydent) oraz wskazać Rodzaj numeru identyfikacyjnego i Zagraniczny rodzaj nr identyfikacyjny podatnika. Na deklaracji PIT-11 pracownik nierezydent powinien mieć podane dwa numery identyfikacyjne: polski oraz zagraniczny.
[pyt. 2312] Czy na deklaracji PIT dla pracownika można umieścić jego NIP lub podać adres zamieszkania zamiast adresu zameldowania?
 • Aby wykazać adres zamieszkania lub numer NIP pracownika na deklaracji PIT należy otworzyć formularz danych kadrowych pracownika i na zakładce 2 Nr. Ident./podatki zaznaczyć: 

  • Jeżeli wykazujemy numer NIP zamiast PESEL – parametr NIP zamiast PESEL na deklaracji PIT 
  • Jeżeli wykazujemy adres zamieszkania - Adres zamieszkania zamiast adresu zameldowania na deklaracji PIT. Adres zamieszkania należy uzupełnić w dodatkowych danych kadrowych, które są dostępne po rozwinięciu menu przy ikonie ludzik.png .
[pyt. 2214] Czy w Optimie można wydrukować seryjnie deklaracje PIT pracowników?
 • W programie Comarch ERP Optima można drukować seryjnie deklaracje PIT pracowników na dwa sposoby: z poziomu kadr oraz z listy deklaracji PIT pracowników.

  Z poziomu listy pracowników (Płace i Kadry/Kadry) należy zaznaczyć Pracowników i wybrać Wydruk danych lub Podgląd wydruku. Następnie wybieramy Wydruki seryjne PIT-ów (do wyboru wg nazwisk i akronimu) oraz wskazujemy właściwą deklarację. 

  Wydruki seryjne deklaracji PIT można wygenerować także z poziomu Płace i Kadry / Deklaracje PIT pracowników. W tym przypadku należy najpierw wskazać odpowiednią deklarację z listy, zaznaczyć pracowników i wybrać Wydruk danych bądź Podgląd wydruku.
  Warto odnotować, że drugi sposób umożliwia także wydruk seryjny UPO. 

[pyt. 2101] [OPT] Podczas eksportu e-Deklaracji / importu UPO pojawia się komunikat o błędzie. Co może być przyczyną komunikatu?
 • Komunikaty te związane są głównie z nieuzupełnieniem danych wymaganych przez system e-Deklaracji. W przypadku deklaracji płacowych częstym powodem jest również brak podpisu z ważnym upoważnieniem. Wymagane jest zatem złożenie wcześniej, we właściwym urzędzie skarbowym wniosku UPL-1 (upoważnienia do składania deklaracji).

  Najczęściej spotykane komunikaty zostały opisane w biuletynie technicznym OPT056 Eksport e-Deklaracji oraz import UPO dostępnym na Indywidualnych Stronach:

  http://www.erp.comarch.pl/klienci/Users/Klient/pl/cdn_optima/dokumentacja/biuletyny/OPT056%20-%20e-deklaracje.pdf

  Jeżeli po wysłaniu z programu Comarch ERP Optima e-deklaracji na serwer Ministerstwa Finansów nie można pobrać UPO (Urzędowego Poświadczenia Odbioru), wówczas na stronie:

  http://www.validome.org/xml/validate/

  można sprawdzić plik xml, który generowany jest przez program. W ścieżce podanej w menu System/Konfiguracja/Stanowisko/Ogólne/e-Deklaracje tworzony jest katalog o nazwie takiej jak nazwa bazy danych, a następnie podkatalog o nazwie RokMiesiąc deklaracji i w nim są umieszczane pliki xml np. PIT-11_201712_71021907117_0_201707051338.xml. Na podanej stronie po naciśnięciu przycisku „Przeglądaj” wskazujemy lokalizację pliku xml z deklaracją, a następnie naciskamy przycisk „Validate”.

[pyt. 1972] [OPT] Jakie ustawienia należy wprowadzić w programie Comarch ERP Optima w celu prawidłowego wysłania e-Deklaracji?
 • W programie Comarch ERP Optima Płace i Kadry można wysyłać drogą elektroniczną deklaracje podatkowe PIT-11, PIT-40, PIT-8C, IFT-1R, PIT-4R, PIT-8AR oraz ich korekty indywidualnie lub seryjnie dla zaznaczonych. Składanie deklaracji elektronicznych opiera się na modelu, w którym w pierwszym etapie tworzony jest plik XML zgodny ze schematem XSD opublikowanym przez Ministerstwo Finansów.

  Następnie tak wygenerowany plik Użytkownik podpisuje podpisem elektronicznym i przesyła na serwer Ministerstwa Finansów.

  Aby wysłać e-Deklaracje z programu Comarch ERP Optima należy:

  • Dysponować podpisem elektronicznym.
   W przypadku deklaracji płacowych należy posiadać podpis z ważnym upoważnieniem. Wymagane jest zatem złożenie wcześniej, we właściwym urzędzie skarbowym wniosku UPL-1 (upoważnienia do składania deklaracji).
  • Wskazać katalog przechowywania plików xml.
   W menu System / Konfiguracja / Stanowisko / Ogólne / e-Deklaracje w polu: „Katalog przechowywania plików wymiany:” należy wskazać katalog, w którym mają być zapisane pliki xml. Podczas wysyłania e-Deklaracji tworzony jest katalog o nazwie takiej jak nazwa bazy danych, a następnie podkatalog o nazwie RokMiesiac deklaracji i w nim są umieszczane pliki z deklaracjami oraz odebrane UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).
  • Sprawdzić adres usługi Web Service e-Deklaracje.
   Adres usługi serwisu jest zapisany z poziomu System / Konfiguracja / Program / Ogólne / e-Deklaracje, powinien być: https://bramka.e-deklaracje.mf.gov.pl/
  • Uzupełnić listę Urzędów Skarbowych wraz z kodami urzędów.
   W menu Ogólne / Inne / Urzędy – znajduje sie lista urzędów. Na formularzu urzędu skarbowego należy wpisać dane adresowe oraz niezbędny do wysyłania e-Deklaracji kod Urzędu Skarbowego. Lista kodów Urzędów Skarbowych dostępna jest na stronie Ministerstwa Finansów pod linkiem:
   http://www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/e-deklaracje/struktury-dokumentow-xml 
  • Poprawnie wypełnić wymagane dane adresowe i identyfikacyjne pracowników oraz firmy (Konfiguracja / Firma / Dane firmy / PIT-4R, CIT-8, ZUS DRA), wyliczyć i zablokować deklaracje.

  Do systemu e-Deklaracji można wysłać deklaracje, które zostały wcześniej zablokowane przed zmianami i widnieją na liście w kolorze czarnym (w tym celu należy otworzyć formularz deklaracji i zaznaczyć ‘Zablokuj deklaracje’). Aby wysłać zatwierdzoną deklarację należy kliknąć na ikonę  Wyślij deklaracje do systemu e-Deklaracje.
  Po wysłaniu deklaracji należy odebrać UPO. Jeżeli serwer Ministerstwa Finansów podczas odbierania UPO zgłosi błąd w deklaracji , wówczas można cofnąć deklarację do bufora (prawy przycisk myszy – „Odblokuj deklaracje”) i po wprowadzeniu zmian ponowne ją wysłać.
  Szczegółowy opis funkcjonalności przedstawiony został w biuletynie technicznym OPT056 Eksport e-Deklaracji oraz import UPO dostępnym na Indywidualnych Stronach:

  http://www.erp.comarch.pl/klienci/Users/Klient/pl/cdn_optima/dokumentacja/biuletyny/OPT056%20-%20e-deklaracje.pdf


[pyt. 1689] [OPT] Gdzie wprowadzić informację, że firma jest uprawniona do wypłaty zasiłków w imieniu ZUS?
 • Decyduje o tym parametr Licz zasiłki ZUS, dostępny z poziomu System – Konfiguracja – Firma – Płace – Zobowiązania wobec ZUS/PFRON. Jeżeli użytkownik ma prawo naliczać i wypłacać w imieniu ZUS zasiłki, parametr należy zaznaczyć. W pozostałych przypadkach pozostawiamy pole niezaznaczone.
[pyt. 1688] [OPT] W jaki sposób sprawdzić, którym pracownikom należy naliczyć deklarację PIT?
 • W tym celu można skorzystać z wydruku Pracownicy z przychodami. Wydruk dostępny jest z poziomu listy pracowników w Kadrach, po wybraniu opcji Podgląd wydruku/Wydruk danych – Wydruki płacowe – Pracownicy z przychodami.
[pyt. 415] [OPT] Czy istnieje możliwość wydrukowania PIT-4R?

 • Deklaracja PIT-4R dostępna jest z poziomu Płace i Kadry / Zaliczki na PIT-4R. W oknie 'Lista zaliczek na PIT-4R', przy przycisku plusa należy rozwinąć menu dostępnych opcji i wybrać ‘Deklaracja PIT-4R' w odpowiedniej wersji. Dane do deklaracji zostaną pobrane z zapisanych w bazie raportów pomocniczych PIT-4. Aby kwoty na wydruku były poprawne, muszą być przeliczone i zapisane deklaracje PIT-4 za poszczególne miesiące danego roku. Po przeliczeniu deklaracji zapisujemy ją za pomocą przycisku dyskietki. Wydruk dostępny jest z poziomu Formularza deklaracji.
[pyt. 414] [OPT] W jaki sposób zdefiniować kalendarz na cały rok?
 • Kalendarz dla wszystkich pracowników / grupy pracowników definiujemy z poziomu System / Konfiguracja / Firma / Płace / Kalendarze, edytując dany kalendarz i przechodząc na zakładkę 2. Kalendarz.

  Definicja kalendarza składa się z trzech kroków:

  1. Wypełnienie kalendarza zdefiniowaną uprzednio serią,

  2. Wprowadzenie na kalendarz niedziel i świąt (nie dotyczy pracy w ruchu ciągłym),

  3. Wprowadzenie na kalendarz lokalnych modyfikacji (np. dodatkowych dni wolnych).

  Seria kalendarza to powtarzalny cykl czasu pracy (harmonogram czasu pracy), który możemy seryjnie nanieść na kalendarz, aby nie modyfikować każdego dnia oddzielnie. Serie kalendarzy definiujemy z poziomu System / Konfiguracja / Firma / Płace / Serie kalendarzy.

  W większości firm cykle pracy powtarzają się co 7 dni i pokrywają się z tygodniem pracy, tj. pięć dni – to dni pracy, szósty dzień – jest dniem wolnym, siódmy – świętem (niedziela). Takie też jest ustawienie standardowej serii ‘Tydzień standard’ – Użytkownik może z niej skorzystać, modyfikując ewentualnie godziny pracy w poszczególnych dniach.

  Aby wypełnić kalendarz serią, w prawym dolnym rogu okna wciskamy przycisk ‘Wstawienie serii’.

  Na zakładce ‘Ustawienia’ podajemy od jakiego dnia chcemy wprowadzić serię na kalendarz (data ‘Od dnia’) oraz podajemy ilość powtórzeń lub datę ‘Do dnia’.

  Ważne! Wstawienie w/w serii 7-dniowej rozpoczynamy od pierwszego poniedziałku roku, czyli np. w 2017 od dnia 02.01.2017 r. (dni, które nie zostaną zdefiniowane - oznaczone czerwonym krzyżykiem - modyfikujemy ręcznie) lub od ostatniego poniedziałku poprzedniego roku, czyli np. w 2016 od dnia 26.12.2016 r.. Na drugiej zakładce ‘Serie’ należy rozwinąć listę serii dostępną w polu Wykorzystaj serię, wybrać serię i zaakceptować – na liście zostaną wyświetlone pozycje serii. Proces nanoszenia serii na kalendarz kończymy wciskając przycisk ‘Wykonaj’.

  W celu wprowadzenia na kalendarz dni świątecznych, w prawym dolnym rogu okna wybieramy przycisk ‘Wstawienie świąt’ - proponowane ustawienia to wprowadzenie świąt na cały rok.

  Wszelkie dodatkowe modyfikacje kalendarza, np. wprowadzenie dodatkowych dni wolnych czy skrócenie / wydłużenie godzin pracy w wybranych dniach, wykonujemy edytując dany dzień i wprowadzając stosowne zmiany.

  Szczegółowe informacje dotyczące definiowania serii oraz kalendarzy zawarte są w podręczniku ‘Comarch ERP Optima Ogólne i Konfiguracja’, dostępnym w wersji elektronicznej pod adresem

   http://www.comarch.pl/erp/comarch-optima/demo/dokumentacja/

  Na Indywidualnych Stronach Klienta dodatkowo umieszczono film instruktażowy obrazujący przykładową definicję kalendarza

   http://www.erp.comarch.pl/filmy/index.html?site=movies&optima2010,szybki_start_z_programem,place_i_kadry,5

Płace

[pyt. 2382] Jak w programie Comarch ERP Optima wypłacić wynagrodzenie rodzinie zmarłego pracownika?
 • Wynagrodzenie należne zmarłemu pracownikowi po jego śmierci staje się prawem majątkowym po zmarłym pracowniku. Stosownie do art. 631 § 2 K.p. prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą po śmierci pracownika, w równych częściach, na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W razie braku takich osób prawa te wchodzą do spadku. Osobami uprawnionymi do renty rodzinnej są m.in. małżonek oraz dzieci (własne, drugiego małżonka, przysposobione).

  W celu wypłaty wynagrodzenia zmarłego pracownika dla członka / członków jego rodziny, należy spadkobierców wprowadzić w kadrach na ‘Listę pracowników’, uzupełniając ogólne dane identyfikacyjne i adresowe.

  Zazwyczaj po śmierci pracownika dla członków rodziny wypłacane jest:

  - Wynagrodzenie po śmierci pracownika,

  - Odprawa pośmiertna.

   

  W programie Comarch ERP Optima w/w typy wypłat należy skonfigurować z poziomu System / Konfiguracja / Firma / Płace / Typy wypłat.

  1.     Konfiguracja Odprawy pośmiertnej

  Zakładka ‘1.Ogólne’:

  Nazwa i skrót: np. Odprawa pośmiertna

  Rodzaj: Dodatek

  Algorytm: 9 – ‘Element liczony jak ekwiwalent za urlop’

  Definicja:
  - Ilość miesięcy -  Standardowa (jeśli mają być uwzględnione elementy z 3 miesięcy lub nie zaznaczać parametru ‘Standardowa’ i wpisać dowolną ilość miesięcy)
  - Współczynnik: 1
  - Podstawa dzielona przez godziny: nie zaznaczać
  - Liczba dni/mies: 1 (to pole jest dostępne w wypłacie więc można go odpowiednio zmieniać, np. na 3 - gdy przysługuje 3 miesięczna odprawa itd.)

  Automatyczne korygowanie / składnik związany: wszystkie opcje odznaczone

   aaaa_odprawa.png

  2.     Konfiguracja Wynagrodzenia po śmierci

   

  Zakładka ‘1.Ogólne’:

  Nazwa i skrót: np. Wynagrodzenie po śmierci

  Rodzaj: Dodatek

  Algorytm: 1 – ‘Kwota’

  Definicja:

  Kwota: pozostawiamy 0, wartość zostanie wpisana w wypłacie. 

  Stała okresowa: Brak

  Automatyczne korygowanie / składnik związany: wszystkie opcje odznaczone

   aaaa_odprawa_1.png

  Zakładka ‘2.Podatki/Nieobecności’:

  Pozycja PIT: PIT-8B 10.Prawa autorskie i pokrewne, bez kosztów uzyskania, opodatkowane wg progów i bez naliczania składek ZUS. (Wynagrodzenie po zmarłym pracowniku wypłacone są członkom rodzinny jako prawa majątkowe - opodatkowane tylko 18% podatkiem i wykazywane na PIT-11 w poz. 8.Prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art.18 ustawy).

   Zmarłemu pracownikowi można naliczyć wypłatę w celu wyliczenia sumarycznej należnej kwoty wynagrodzenia, z wszystkimi elementami np. z ekwiwalentem za niewykorzystany urlop. Później tą wypłatę należy usunąć i sumaryczną kwotę wypłacić spadkobiercy/spadkobiercom na liście płac Rodzaju: ‘Inne’ poprzez element ‘Wynagrodzenie po śmierci’. Odprawę pośmiertną można również wypłacić na liście płac Rodzaj: Inne’.

  W sytuacji, gdy osoba zmarła:
  - przebywała na zasiłku ZUS - (nie jest to koszt pracodawcy), należy tę osobę wykazać na RSA, ponieważ płatnik składek ma prawo pomniejszyć należne składki społeczne o wypłacone zasiłki. W tej sytuacji w wypłacie dla pracownika zmarłego należy pozostawić tylko zasiłek z kwotą, podatek od tego zasiłku usunąć, natomiast płatność z tej wypłaty należy ustawić jako "nie podlega" rozliczeniu. Na podstawie wypłaty wygeneruje się raport ZUS RSA dla osoby zmarłej oraz na ZUS DRA zostanie wykazana kwota wypłaconego zasiłku, która pomniejszy płatność składek do ZUS.
  - nie przebywała na zasiłku ZUS - w dokumentach rozliczeniowych sporządzonych za miesiąc, w którym pracownik zmarł, należy wykazać zmarłego pracownika w raporcie ZUS RCA z "zerowymi" podstawami wymiaru składek i "zerowymi" składkami, ponieważ w tym miesiącu podlegał on ubezpieczeniom. W tym celu w wypłacie za ostatni miesiąc zatrudnienia naliczanym na koniec miesiąca (nie z przesunięciem) należy zostawić jedynie zerowe wynagrodzenie zasadnicze, aby na podstawie wypłaty wygenerowało się ZUS RCA z kodem 0110xx. Ewentualnie, bezpośrednio w programie Płatnik można dodać zerowy raport ZUS RCA (wówczas nie trzeba zapisywać zerowej wypłaty dla pracownika zmarłego).

[pyt. 2381] Jak skonfigurować „Dodatek stażowy”, aby był nieoskładkowany w części przypadającej w okresie zwolnienia lekarskiego?
 • Jeżeli pracownik powinien otrzymać pełną kwotę dodatku stażowego, niezależnie od ilości godzin / dni przepracowanych w miesiącu, ale nie powinny być naliczane składki ZUS od kwot należnych za okres zwolnień lekarskich, w programie Comarch ERP Optima należy z poziomu System / Konfiguracja / Firma / Płace / Typy wypłat  zdefiniować dwa typy wypłat:

  ·         Dodatek stażowy z ZUS (oskładkowany)

  ·         Dodatek stażowy bez ZUS (nieoskładkowany)

  Poniżej przedstawiamy przykładową definicję dodatku. Kwota dodatku to procent wynagrodzenia zasadniczego nominalnego, zależny od łącznego stażu pracy pracownika.

  1.     Konfiguracja dodatku stażowego oskładkowanego.

  Na zakładce ‘1.Ogólne’:

  Nazwa i skrót: np. Dodatek stażowy z ZUS

  Rodzaj: Dodatek

  Algorytm: 3 – ‘Element zależny od stażu’

  Procent stażu: wypełniamy progi stażu pracy 

  aaaa_staż_pracy.png

  Stała okresowa: wybieramy ze wzorów – Zasadnicze nominalne

  Do stażu pracy wliczać: zaznaczamy odpowiednie opcje – staż w firmie, poza firmą

  Staż pracy liczony na: 1-wszy dzień

  Automatyczne korygować wynagrodzenie z tytułu: zwolnienia lekarskiego (Pomniejszenie za zwolnienie lekarskie: 1/30)


  Na zakładce ‘2.Podatki/Nieobecności’:

  Pozycja na deklaracji PIT: PIT-4 1a. Wynagrodzenie ze stosunku pracy 

  Podatek: naliczać wg progów 

  Sposób naliczania składek ZUS: naliczać

  Sposób naliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne: naliczać

  Okres wypłaty: co 1 miesiąc 

  Wliczać do podstawy naliczania: wszystkie pozycje - nie wliczać

  aaaa_staż_pracy_1.png


  2.     Konfiguracja dodatku stażowego nieoskładkowanego.

  Na zakładce ‘1.Ogólne’:

  Nazwa i skrót: np. Dodatek stażowy bez ZUS

  Rodzaj: Dodatek

  Algorytm: 1 ‘Kwota’

  Automatycznie korygować wynagrodzenie z tytułu: niezaznaczone 

  Składnik związany: wybieramy zdefiniowany wcześniej ‘Dodatek stażowy z ZUS’ 

  Tylko za okres zwolnienia [v]: zaznaczamy

   

  Na zakładce ‘2.Podatki/Nieobecności’:

  Pozycja na deklaracji PIT: PIT-4 1a. Wynagrodzenie ze stosunku pracy 

  Podatek: naliczać wg progów 

  Zawsze naliczaj ulgę podatkowa [V]: zaznaczone 

  Sposób naliczania kosztów uzyskania: standardowe 

  Sposób naliczania składek ZUS: nie naliczać

  Sposób naliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne: nie naliczać

  Okres wypłaty: co 1 miesiąc

  Wliczać do podstawy naliczania: wszystkie pozycje - nie wliczać

  aaaa_staż_pracy_2.png

  Następnie ponownie edytujemy ‘Dodatek stażowy z ZUS’ i w polach:

   

  Składnik związany: wybieramy zdefiniowany ‘Dodatek stażowy bez ZUS’ 

  Tylko za okres zwolnienia [ ]: nie zaznaczamy

    

  3.     Przypisanie pracownikowi dodatku stażowego.

  W kadrach na liście stałych dodatków pracownikowi wpisujemy ‘Dodatek stażowy z ZUS’, uzupełniając odpowiednio formularz dodatku. Po odnotowaniu pracownikowi nieobecności ‘Zwolnienie chorobowe’ w wypłacie na zakładce ‘2.Elementy wypłaty’ będą naliczone m.in.:

  • Dodatek stażowy z ZUS wyliczony za okres obecności
  • Dodatek stażowy bez ZUS wyliczony za okres zwolnienia.


[pyt. 2380] Jak odnotować i rozliczyć urlop na poszukiwanie pracy?
 • Nowy typ nieobecności, powiązany z nią typ wypłaty oraz opis na nieobecności do wydruku karty pracy można wprowadzić z poziomu System / Konfiguracja / Firma / Płace.


  1.  
  Definiujemy nowy opis nieobecności

  Z poziomu System / Konfiguracja / Firma / Płace / Opisy nieobecności do karty pracy w wolnej pozycji wpisujemy nazwę ‘Urlop na poszukiwanie pracy’. 


  2.   2.   Definiujemy nowy typ wypłaty

  Wynagrodzenie za dni na poszukiwanie pracy jest liczone wg zasad ustalania wynagrodzenia za urlop okolicznościowy. Aby w wypłacie pracownika oraz na wydruku kwitka wypłaty / listy płac wyświetlała się odpowiednia nazwa, wówczas należy w System / Konfiguracja / Firma  / Płace / Typy wypłat dodać nowy element o tej nazwie.

  W tym elemencie, na zakładce ‘1.Ogólne’ należy ustawić: 

  ·         Nazwa i skrót: np. Urlop na poszukiwanie pracy

  ·         Rodzaj: Dodatek

  ·         Algorytm: 8 ‘Element liczony jak urlop okolicznościowy’

  ·         Automatyczne korygowanie / składnik związany: wszystkie opcje odznaczone

  ·         Zakładka ‘2.Podatki/Nieobecności’: Użytkownik wypełnia według własnych wytycznych. 

  2380_1.png

   3.  Definiujemy nową nieobecność

  Z poziomu System / Konfiguracja / Firma / Płace / Typy nieobecności dodajemy nieobecność Urlop na poszukiwanie pracy, gdzie na formularzu ustawiamy:

  Typ nieobecności: urlop 

  Pozycja na deklaracji ZUS: Nie dotyczy

  Dodatkowy kod RCA: puste pole

  Rozliczać w dniach: Pracy 

  Nieobecności rozliczać jak: Wybrany składnik 

  Rozliczenie nieobecności: Urlop na poszukiwanie pracy (wybieramy z listy) 

  Opis na wydruku Karty Pracy: Urlop na poszukiwanie pracy

  Nieobecność pomniejsza: zaznaczamy – ‘Wynagrodzenie za czas pracy’ i ‘Czas pracy’

  2380_2.png

  Po odnotowaniu na kalendarzu pracownika własnej zdefiniowanej nieobecności, w wypłacie nastąpi jej rozliczenie za pomocą wskazanego w jej definicji typu wypłaty.

[pyt. 2377] W jaki sposób naliczana jest podstawa składek emerytalno - rentowych osoby przebywającej na urlopie wychowawczym?
 • Automatyczne wyliczanie podstawy wprowadzono w wersji 2017.5.1. Comarch ERP Optima. W podstawie uwzględniane jest wynagrodzenie pracownika wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy, o ile stanowiło podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe. Wliczane są wszystkie elementy przysługujące za okresy miesięczne oraz dodatki okresowe, od których były naliczane składki na ubezpieczenie chorobowe.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie ustala się przez podzielenie wynagrodzenia osiągniętego przez ubezpieczonego przez liczbę miesięcy, w których wynagrodzenie to zostało osiągnięte. Jeśli pracownik w okresie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających rozpoczęcie urlopu wychowawczego nie otrzymał oskładkowanego wynagrodzenia (np. z powodu przebywania na urlopie macierzyńskim, czy rodzicielskim), podstawa naliczana jest z elementów należnych w miesiącu rozpoczęcia urlopu wychowawczego. W przypadku, gdy między kolejnymi nieobecnościami typu urlop wychowawczy nie ma przerwy dłuższej niż 3 miesiące kalendarzowe, podstawa jest przepisywania z poprzedniego rozliczenia nieobecności.

  Podstawa jest wyliczana z wypłat poprzedzających rozpoczęcie urlopu tylko w przypadku, gdy pracownik w zapisie historycznym aktualnym na moment naliczania wypłaty w zakładce Ubezpieczenia cd nie ma uzupełnionej kwoty w polu Podstawa składek emerytalno-rentowych – średnia z 12 miesięcy przed urlopem. Jeśli kwota podstawy została wpisana na formularzu pracownika, wówczas to ona jest przyjmowana do wyliczeń składek (ewentualnie zostanie odpowiednio podwyższona do kwoty minimalnej lub obniżona do kwoty maksymalnej). Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, podstawa składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe nie może być wyższa niż kwota stanowiąca 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalania kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ani niższa niż 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

  Szczegółowe informacje dotyczące wyliczenia podstawy znajdują się w podręczniku ‘Comarch ERP Optima Płace i Kadry’, dostępnym w wersji elektronicznej pod adresem  http://www.comarch.pl/erp/comarch-optima/demo/dokumentacja/

[pyt. 2311] Jak rozdzielić wypłatę nadgodzin dobowych i średniotygodniowych?
 • W celu rozdzielenia nadgodzin dobowych i średniotygodniowych należy wejść w zakładkę System/ Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Kalendarze i w konkretnym kalendarzu zaznaczyć parametr ‘Podział dopłat na nadgodziny dobowe i średniotygodniowe’. Parametr jest dostępny po odznaczeniu opcji ‘Norma według kalendarza’ w sekcji 'Norma'.

[pyt. 2302] Co zrobić jeśli pracownik dostarczył zwolnienie lekarskie po naliczeniu wypłaty?
 • Zaległą nieobecność można rozliczyć  w bieżącej wypłacie przy wykorzystaniu opcji ‘Miesięcy wstecz’ na formularzu listy płac.

  Uwaga: w przypadku rozliczenia zaległych zwolnień lekarskich wykorzystanie opcji  ‘Mies. Wstecz’ będzie możliwe tylko wtedy gdy za okres bieżącego miesiąca naliczone są elementy wynagrodzenia podlegające składkom społecznym.

   

[pyt. 2300] W jaki sposób naliczana jest podstawa składki emerytalno- rentowej osoby przebywającej na urlopie wychowawczym?
 • W wersji Comarch ERP Optima 2017.5.1  wprowadzono automatyczne wyliczanie podstawy składek emerytalno-rentowych ze średniej z wypłat dla pracowników przebywających na urlopach wychowawczych. W podstawie uwzględniane jest wynagrodzenie pracownika wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy, o ile stanowiło podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe. Wliczane są wszystkie elementy przysługujące za okresy miesięczne i dodatki okresowe, od których były naliczane składki na ubezpieczenie chorobowe.

  Podstawa jest wyliczana na podstawie wypłat tylko gdy pracownik w zapisie historycznym aktualnym na moment naliczania wypłaty  w zakładce  Ubezpieczenia cd nie ma uzupełnionej kwoty w polu Podstawa składek emerytalno-rentowych – średnia z 12 miesięcy przed urlopem. Jeśli kwota podstawy została wpisana na formularzu pracownika, to ona jest przyjmowana do wyliczeń składek


[pyt. 2296] [OPT] Dlaczego nie można cofnąć do bufora (otworzyć) listy płac o statusie ‘Zamknięta’?
 • Brak możliwości otwarcia zamkniętej listy płac może wynikać z tego, że znajdują się na niej wypłaty ze zrealizowaną lub wysłaną do banku płatnością. W takim przypadku należy zmienić stan płatności powiązanych z daną listą płac z „Wysłane” lub „Zrealizowane” na „Do realizacji”. Aby to wykonać należy w Preliminarzu płatności odszukać płatność powiązaną z listą płac i w sekcji Stan ustawić parametr Do realizacji.
[pyt. 2295] [OPT] Dlaczego wypłaty z umów cywilnoprawnych za poprzednie miesiące nie są uwzględniane przy wyliczaniu podstawy zasiłku chorobowego?
 • Aby uwzględnić wypłaty z umów cywilnoprawnych za poprzednie miesiące do podstawy naliczania zasiłku chorobowego, należy otworzyć formularz umowy cywilnoprawnej i na zakładce 2 Ubezpieczenie zaznaczyć parametr Wliczać do podstawy zasiłku chorobowego również po dacie zakończenia umowy. Dotyczy to umów, które mają odnotowaną datę zakończenia wcześniejszą niż okres rozliczanej nieobecności chorobowej.
[pyt. 2285] [OPT] Czy w programie można wyliczyć kwotę brutto wynagrodzenia od podanej kwoty netto?
 • W programie jest możliwość skorzystania z Kalkulatora wynagrodzeń, który umożliwia w prosty sposób wyliczanie kwoty brutto od podanej kwoty netto lub kwoty netto od podanej wartości brutto dla pracownika etatowego i zleceniobiorcy. Narzędzie jest dostępne z poziomu zakładki Ogólne w sekcji Waluty, z listy pracowników, z formularza danych kadrowych pracownika, z listy wypłat pracowników oraz z formularza wypłaty za pomocą przyciskukalkulator_wynagrodzen.png 
  Na formularzu kalkulatora należy wskazać, czy wyliczana kwota dotyczy wypłaty dla pracownika etatowego, czy zleceniobiorcy oraz prawidłowo określić parametry dotyczące podlegania składkom ZUS i podatkom. 
  Kwoty wyliczone przez kalkulator można przenosić na inne formularze za pomocą funkcji kopiowania Ctrl+C Ctrl+V.
[pyt. 2263] [OPT] Jak uzyskać na deklaracji ZUS DRA zerowy załącznik RCA dla pracownika etatowego?
 • W przypadku nowozatrudnionych pracowników etatowych należy wejść w System / Konfiguracja / Firma / Płace Parametry i zaznaczyć parametr Generuj zerowe RCA dla nowo zatrudnionych pracowników. Zaznaczenie spowoduje, że dla ubezpieczonego, który został zatrudniony w miesiącu deklaracji i nie ma wypłaty dla tego miesiąca deklaracji, zostanie wygenerowany zerowy raport ZUS RCA. 

  Aby wykazać pracownika innego niż nowozatrudniony na deklaracji DRA z zerowym załącznikiem RCA należy stworzyć listę płac o rodzaju ‘Inne’ z okresem i datą wypłaty obejmującą miesiąc, za który zostanie stworzona deklaracja DRA i naliczyć na nowo utworzonej liście wypłatę. Następnie do wypłaty należy dodać element, który zgodnie z definicją typu wypłaty ma mieć naliczane składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne o wartości zerowe. 

  Uwaga: typ wypłaty musi być zdefiniowany jako podlegający składkom ZUS, ponieważ w innym przypadku pracownik nie zostanie wykazany na deklaracji.
[pyt. 2196] [OPT] Jak zaewidencjonować w programie Comarch ERP Optima zajęcie wynagrodzenia?
 • Program Comarch ERP Optima w module Płace i Kadry Plus umożliwia pełną ewidencję zajęć wynagrodzeń.

  Aby dodać pracownikowi zajęcie wynagrodzenia w pierwszej kolejności należy utworzyć typ wypłaty będący potrąceniem (System / Konfiguracja / Firma / Płace / Typy wypłat). Potrącenie musi mieć w konfiguracji zaznaczone parametry Potrącenie oraz Zajęcie wynagrodzenia na zakładce 1. Ogólne. Następnie należy przypiąć dane potracenie w odpowiedniej grupie ograniczeń potrąceń (System/Konfiguracja/Firma/Płace/Grupy ograniczeń potraceń).

  Kolejnym krokiem jest dodanie Zajęcia wynagrodzenia na liście zajęć pracownika. Funkcjonalność dostępna jest z poziomu listy pracowników po rozwinięciu ikony 131_1.jpg, z poziomu  formularza danych kadrowych lub z listy pracowników po naciśnięciu prawego przycisku myszy będąc ustawionym na danym pracowniku.

  Na formularzu zajęcia należy podać sygnaturę akt, datę dostarczenia decyzji oraz wskazać w polu Typ wypłaty zdefiniowane potrącenie. Można wskazać całkowitą lub miesięczną wartość zajęcia oraz okres, w jakim ma być naliczane.

  Na formularzu zajęcia należy także wybrać Komornika, dla którego ma się wygenerować płatność. Komorników wybiera się spośród kontrahentów, którzy mają zaznaczony parametr Komornik na formularzu kontrahenta. Parametr jest dostępny na nowej zakładce Komornik na formularzu kontrahenta.

  Jeśli na formularzu komornika ustawiona jest forma płatności typu przelew, dodatkowo na formularzu zajęcia podstawia się domyślny rachunek wybranego komornika. Jeżeli wybrany komornik (kontrahent) ma ustawioną formę płatności typu gotówka, pola bank i numer rachunku są nieaktywne.

  Zajęcia wynagrodzeń naliczane są zawsze w wypłatach etatowych. Dodatkowo mogą być naliczane w wypłatach umów cywilnoprawnych, jeśli na formularzu zajęcia zaznaczony jest parametr Egzekucja również z wypłat umów. Przy naliczaniu potrąceń komorniczych w wypłacie umów, kwoty obciążeń są ograniczane zgodnie z ustawieniem na formularzu danego zajęcia. Użytkownik może ustawić ograniczenie potrącenia z wypłat umów:

  • do wysokości kwoty wypłaty,
  • do wskazanej kwoty netto wolnej od potrąceń,
  • do wskazanej kwoty netto wolnej od potrąceń,

[pyt. 2195] [OPT] Jak naliczyć pracownikowi zwolnionemu dodatkową wypłatę np. zaległą premię?
 • Pierwszym krokiem jest utworzenie listy płac, której okres obejmuje ostatni miesiąc zatrudnienia pracownika. Warto zauważyć, że lista płac powinna mieć rodzaj Inne, gdyż tylko na tych listach są widoczni pracownicy zwolnieni. Następnie przechodzimy do wypłat pracowników i naliczamy na stworzonej wcześniej liście płac wypłatę pracownikowi. Naliczy się zerowa wypłata, dlatego wchodzimy w elementy wypłaty i dodajemy przyciskiem Dodaj plus.jpg składnik, który ma być wypłacony pracownikowi oraz podajemy jego kwotę. 

   

[pyt. 2194] [OPT] Jak dodać zleceniobiorcy umowę cywilnoprawną ze stawką godzinową ?
 • W wersji Comarch ERP Optima 2017.2.1 udostępniono standardowy typ wypłaty Umowa-zlecenie godzinowa, który pozwala Użytkownikowi wprowadzić stawkę za godzinę oraz liczbę przepracowanych godzin bezpośrednio w umowie. Dane te są uwzględniane przez program podczas naliczania wypłaty.

  umowagodzinowa.png

  Aby dodać pracownikowi umowę zlecenie godzinową na formularzu umowy cywilnoprawnej  w polu Rodzaj umowy należy wybrać ‘Umowę zlecenie godzinową’  Następnie uzupełnić pole Stawka za godzinę  i w polu Czas pracy dla umowy pobierać określić sposób ewidencji czasu pracy. Ewidencja czasu pracy może być prowadzona na podstawie kalendarza nieobecności lub uproszczonego zestawienia w umowie. Po zaznaczeniu opcji ‘z kalendarza nieobecności’ czas pracy będzie pobierany z kalendarza (Nie)obecności. W przypadku wybrania  opcji ‘z uproszczonego zestawienia w umowie’ czas pracy należy podać na dodatkowej zakładce Zestawienie czasu pracy.


[pyt. 2193] [OPT] Jak skonfigurować składnik aby był wykazywany na RP-7 ?
 • Aby wykazać dany składnik na RP-7 należy wejść w jego konfigurację (System / Konfiguracja / Firma / Płace / Typy wypłat) i na zakładce 3. Szczegółowe ustawić w polu Pozycja na RP-7 w jakiej pozycji ma być wykazany. Dodatkowo od tego składnika muszą być naliczane składki społeczne. 

[pyt. 2192] [OPT] Co należy zrobić, aby wypłata pracownika była wykazana na deklaracji ZUS z kodem 3000?
 • Pierwszym krokiem jest zaznaczenie w System / Konfiguracja / Firma / Płace / Parametry  parametru Wykazuj na deklar. ZUS wypłatę pracownika po wyrejestrowaniu z kodem 3000. Następnie należy uzupełnić na formularzu danych kadrowych pracownika datę zwolnienia oraz informację o wyrejestrowaniu pracownika (zakładka 4.Ubezpieczenie (etat)). Jeśli wykonamy te dwa kroki i wypłata pracownika będzie naliczona na liście płac, która ma ustawioną datę wypłatę przypadającą w kolejnym miesiącu po wyrejestrowaniu w wypłacie pojawi się kod 3000

[pyt. 2190] [OPT] Jak ustawić w programie Comarch ERP Optima aby część wynagrodzenia dla pracownika była liczona z 50% kosztami uzyskania ?
 • W takim celu należy na formularzu danych kadrowych pracownika, na zakładce 2 Nr ident./podatki ustawić w polu Procent wynagrodzenia zasadniczego z 50% kosztami uzyskania procent wynagrodzenia, od którego mają być naliczane 50 % koszty uzyskania przychodu.

[pyt. 2102] [OPT] W jaki sposób odnotować umowę dla cudzoziemca?
 • ·         W systemie do dyspozycji Klienta są umowy cywilno-prawne IFT-1 przeznaczone dla osób będących cudzoziemcami. Jeżeli od umowy IFT mają być naliczane składki ZUS  to w formularzu umowy należy uzupełnić zakładkę Ubezpieczenia.

[pyt. 2069] [OPT] Z jaką wersją programu Płatnik współpracuje Comarch ERP Optima 2017.5.1?
 • Wersja 2017.5.1 Comarch ERP Optima współpracuje z wersjami programu Płatnik: 
  Płatnik 10.01.001 – możliwy import deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA (wersja 4), ZUS IWA oraz wszystkich deklaracji zgłoszeniowych ZUS.

[pyt. 1981] [OPT] Jak zdefiniować umowę cywilnoprawną z 32% podatkiem?
 • W programie Comarch ERP Optima nie ma standardowej umowy cywilnoprawnej, od której byłby naliczany 32 % podatek.
  Aby zdefiniować taką umowę należy wejść w Konfiguracja / Firma / Płace / Typy wypłat a następnie:
   

  1. Przyciskiem plusa otworzyć formularz nowego typu wypłaty,
  2. Wpisać nazwę i skrót dodawanej umowy cywilnoprawnej, nazwa musi się różnić od nazw umów istniejących już w programie, 
  3. W polu Rodzaj wybrać Umowa
  4. Określić algorytm wyliczania wartości umowy: 1, 4, 6, 12 (algorytm 12 dostępny tylko w module Płace i Kadry Plus) lub 14,
  5. Na zakładce 2. Podatki/Nieobecności wybrać:
  • właściwą pozycję na deklaracji PIT (dla umów które mają wchodzić na PIT-11 oraz PIT-4R należy podać jedną z dostępnych pozycji na PIT-8B),
  • sposób naliczania zaliczki podatku – Procent i w polu obok wpisać 32%,   
  • sposób naliczania kosztów uzyskania przychodów – procentowe, podając obok właściwy procent – np. 20%,   
  • sposób naliczania składek ZUS, składki zdrowotnej,   
  • wliczanie umowy do podstawy zasiłków z ubezpieczenia chorobowego.
       6. Na zakładce 3. Szczegółowe decydujemy o pozostałych parametrach, z uwzględnieniem pól: wliczany do GUS, pozycja na Rp-7.

  Tak zdefiniowaną umowę zapisujemy. Będzie ona dostępna do wyboru na formularzu umowy cywilnoprawnej w pozycji ‘Rodzaj umowy’. 

  Istnieje również możliwość skopiowania standardowego typu wypłaty (np. umowy zlecenia) i wprowadzenia nowych danych (m.in. procentu zaliczki - 32%) na zakładce ‘2. Podatki/Nieobecności’ w pozycjach ‘Sposób naliczania zaliczki podatku’, ‘Sposób naliczania kosztów uzyskania’ itd.
  Aby skopiować standardowy typ wypłaty należy w Konfiguracji / Firma / Płace / Typy wypłat:
  - po prawej stronie kliknąć w ikonę „lejka” – ‘Pokaż standardowe’, 
  - znaleźć na liście odpowiedni składnik np. ‘PIT-8B  6.Przychody z osob.wyk.działaln.’, podświetlić i wcisnąć jednocześnie CTRL + INSERT,
  - po otwarciu kopii konfiguracji standardowej umowy należy zmienić jej nazwę.

[pyt. 1980] [OPT] Jak dodać kolejną listę płac tego samego rodzaju za ten sam okres?
 • W programie istnieje możliwość dodawania wielu list płac o tym samym rodzaju np. Etat za ten sam okres. Można to zrobić na dwa sposoby.
  1. Wprowadzając kolejne dokumenty o nowych oznaczeniach (symbolach),
  2. Wykorzystując w definicji dokumentu serię lub wydział.
  Definicja dokumentów jest dostępna zarówno z poziomu formularza listy płac (po kliknięciu w przycisk ‘Dokument’) jak i z poziomu Konfiguracji / Firma / Definicje dokumentów / Płace / Listy płac.
  Istnieje możliwość, aby dodać nowy dokument plusem lub skopiować (po podświetleniu pozycji wciskamy CTRL + INS) standardowy dokument np. E –  podając inny symbol dokumentu np. E1. Nowo dodany dokument E1 można wówczas wybrać na formularzu kolejnej listy płac o tym samym rodzaju za ten sam okres.
  Jeżeli natomiast w definicji dokumentu jako jeden z członów w schemacie numeracji wybierzemy - unikatową serię, wówczas na formularzu każdej kolejnej listy płac za ten sam okres po wybraniu tego samego dokumentu w pozycji ‘Seria dokumentu’ będzie można wskazać inną serię i w ten sposób zapisać wiele list płac o symbolu np. E - różniących się serią. Lista serii jest dostępna z poziomu Konfiguracja / Firma / Definicje dokumentów / Płace / Serie dokumentów.
  W przypadku gdy w schemacie numeracji zostanie wybrany wydział (dostępne w module Płace i Kadry Plus) należy na formularzu wydziału wypełnić pole ‘Symbol listy płac’.

[pyt. 1977] [OPT] W jaki sposób wyeksportować do banku przelewy z tytułu wynagrodzeń?
 • System Comarch ERP Optima umożliwia przygotowanie i przesłanie zestawu poleceń przelewu do banku. W tym celu można wykorzystać jeden z istniejących formatów przelewów lub zdefiniować własny w oparciu o informacje dostarczone przez bank. Formaty wymiany dodajemy w menu Ogólne / Inne / Formaty przelewów. W programie są predefiniowane m.in.:

  - Elixir-O BPH, 
  - Elixir-O iBRE, 
  - KB24 – Kredyt Bank (eksport), 
  - US – Bank Śląski, 
  - Videotel (format definiowalny), 
  - ZUS - Bank Śląski.

  Eksportu przelewów dokonujemy z poziomu modułu Kasa / Bank / Preliminarz płatności po wcześniejszym odfiltrowaniu (np. za pomocą daty realizacji, parametru ‘Przelewy do wysłania’) i zaznaczeniu właściwych płatności i kliknięciu w lewym dolnym rogu okna w ikonę ‘dyskietki’ –  Eksportuj polecenia przelewu.

  Aby eksport przelewów z tytułu wynagrodzeń był możliwy należy :

  • poprawnie określić formę płatności, odbiorcę, bank oraz numer rachunku w schemacie płatności na formularzu pracownika lub
   w schemacie płatności dostępnym na formularzu wypłaty,
  • naliczyć i zamknąć wypłaty pracowników (powinny być widoczne w kolorze czarnym), 
  • płatności z tytułu wynagrodzeń muszą mieć status ‘Do realizacji’,
  • w Preliminarzu płatności nie mogą być zaznaczone opcje  ‘Rozliczone: Całkowicie i Nie podlega ’ (ikona eksportu będzie wówczas nieaktywna)
  • na liście płatności należy wybrać właściwy Rejestr typu konto bankowe

  Po wciśnięciu eksportu poleceń przelewu w oknie ‘Eksport przelewów do pliku’ należy obowiązkowo wypełnić:

  • Format wymiany,
  • Katalog docelowy,
  • Nazwę pliku

  wtedy ikona ‘piorunka’ będzie aktywna. Po jej wciśnięciu plik zostanie zapisany we wskazanej lokalizacji i będzie można zaimportować go do systemu bankowego.
  UWAGA: Nazwa pliku nie może zawierać znaków nie akceptowanych przez Windows, np.  \ / .
  Aby ponownie wyeksportować przelewy należy zmienić ich status z ‘Wysłane’ na ‘Do realizacji’. Można to zrobić z poziomu otwartej płatności na zakładce ‘Ogólne’ lub seryjnie dla zaznaczonych wybierając z menu pod prawym przyciskiem myszy opcję ‘Zmień na do realizacji’.

[pyt. 1973] [OPT] Co zrobić aby dla zleceniobiorcy naliczyć zerową deklarację ZUS RCA?
 • Z poziomu System / Konfiguracja / Firma / Płace / Parametry należy zaznaczyć parametr Generuj zerowe RCA/RZA dla umów cywilnoprawnych bez wypłat.

  Parametr pozwala na generowanie zerowych deklaracji ZUS RCA/ ZUS RZA dla umów cywilnoprawnych, w miesiącach, w których nie ma dla nich wypłat. Zaznaczenie parametru skutkuje uwzględnieniem przy wyliczeniu deklaracji ZUS rozliczeniowych zerowych deklaracji RCA/RZA na podstawie danych zapisanych w formularzu umowy.

  W przypadku, gdy umowa cywilnoprawna nie ma w danym miesiącu  (za który generowana jest deklaracja rozliczeniowa) naliczonej wypłaty, sprawdzane są daty zawarcia, rozwiązania umowy oraz to, czy umowa jest całkowicie spłacona. W zależności od tych danych dla umów terminowych (czyli z określoną datą rozwiązania) tworzone są zerowe deklaracje dla każdego miesiąca w okresie trwania umowy. Natomiast dla umów bezterminowych (czyli bez określonej daty rozwiązania) tworzone są zerowe deklaracje tylko dla umów, które nie zostały całkowicie spłacone (wyświetlane na liście umów cywilnoprawnych pracownika w kolorze zielonym) dla każdego miesiąca począwszy od miesiąca z daty zawarcia umowy.

[pyt. 1837] [OPT] Dlaczego w wypłacie pojawiło się wynagrodzenie powyżej normy, wynagrodzenie poniżej normy i dopłaty do nadgodzin mimo, że pracownik przepracował dokładnie tyle godzin, ile wynosi jego wymiar czasu pracy?
 • Należy sprawdzić czy nie występują rozbieżności w danych wprowadzonych na Planie pracy u pracownika i w jego rzeczywistym harmonogramie. Przykładowo: pracownik jest zatrudniony na 1/2 etatu. Pracuje po 8 godzin w poniedziałek i wtorek, 4 godziny we środę. Jeśli nie zostało to wprowadzone na Planie pracy (np. Operator wprowadził takie modyfikacje z poziomu Czasu pracy), to domyślnym ustawieniem jest praca po 4 godziny przez 5 dni w tygodniu. Zatem za poniedziałki i wtorki policzone zostaną nadgodziny i wynagrodzenie powyżej normy, a za czwartki i piątki wynagrodzenie poniżej normy. W takim przypadku należy odpowiednio zmodyfikować ustawienia na Planie pracy.

[pyt. 1835] [OPT] W jaki sposób wydrukować raport ZUS IMIR (RMUA)?
 • Wydruk dostępny z poziomu Formularza danych kadrowych pracownika (Wydruk danych/Podgląd wydruku/ Wydruki płacowe/ ZUS IMIR - Informacja dla ubezpieczonego lub z poziomu Listy pracowników (Płace i Kadry/ Kadry/ Wydruk danych/ Wydruki płacowe/ ZUS IMIR) – wydruk dla zaznaczonych pracowników z możliwością wysłania ze skrzynki pocztowej modułu Comarch ERP Optima CRM.

  Wydruk IMIR może być wykonany zarówno jako raport roczny, jak i raport za wybrane miesiące– decyduje o tym ustawienie parametrów przed wydrukiem.

  Przed wydrukiem warto skorzystać z nowego globalnego filtra dodanego na liście pracowników. Wyszukuje osoby, które we wskazanym roku, mają naliczone wypłaty wykazywane na deklaracjach ZUS (po zawężeniu listy filtrem, można zaznaczyć wszystkich i wykonać wydruk seryjny).

[pyt. 1834] [OPT] W jaki sposób zdefiniować w programie Comarch ERP Optima typ wypłaty - odprawa pieniężna?
 • Z poziomu System / Konfiguracja / Firma / Płace / Typy wypłat dodajemy nowy składnik Odprawa, który jest obliczany wg tych samych zasad co ekwiwalent za urlop.

  Na zakładce Ogólne ustawiamy:

  • Algorytm 9 – element liczony jak ekwiwalent urlop
  • Standardowa [v] ilość miesięcy – przyjmujemy standardową ilość miesięcy, z których będziemy liczyć podstawę, czyli 3 (program wyliczy średnią z trzech miesięcy, jeżeli parametr odznaczymy pole z będzie aktywne i wówczas można wpisać inną niż domyślnie ilość miesięcy)
  • Standardowa [ ] – pole jest puste, natomiast współczynnik wpisujemy = 1 – ponieważ nie dzielimy średniej z 3 miesięcy przez współczynnik (tak jak przy ekwiwalencie), czyli nie liczymy wartości na 1 dzień (potrzebna nam jest wartość na 1 miesiąc jako średnia z 3 miesięcy)
  • Podstawa dzielona przez godziny [ ] - nie zaznaczamy (ponieważ nie liczymy wartości na 1h)
  • Liczba dni/miesięcy = 1, co oznacza wyliczenie jednomiesięcznej wartości średniej (w przypadku wypłacania 2 lub 3 miesięcznej odprawy należy odpowiednio wpisać ilość miesięcy lub można to pole zmienić już bezpośrednio po naliczeniu wypłaty na formularzu elementu wypłaty)

  Na zakładce Podatki/Nieobecności:

  • Pozycja na deklaracji PIT- PIT- 4 1a. Wynagrodzenie ze stosunku pracy
  • Podatek - naliczać wg progów
  • Zawsze naliczaj ulgę podatkowa [ ] – niezaznaczone
  • Sposób naliczania koszty uzyskania – nie naliczać
  • Sposób naliczania składek ZUS i składki zdrowotnej – nie naliczać

  Wliczać do podstawy naliczania: wszystkie pozycje – nie wliczać

  Pracownikowi po wpisaniu na formularzu danych kadrowych daty zwolnienia naliczamy wypłatę etatową i na zakładce ‘Elementy wypłaty’ dodajemy plusem nowy składnik – Odprawa. Program wyliczy odpowiednia kwotę – średnią z 3 miesięcy. Jeżeli wypłata etatowa została już naliczona odprawę można wypłacić na dodatkowej liście płac o rodzaju I – Inna wypłata.

[pyt. 1422] [OPT] Jak zaktualizować wskaźniki płacowe w programie Comarch ERP Optima ?
 • Nową wartość wskaźników można pobrać z poziomu Ogólne > Pobieranie wskaźników.

  W oknie pojawią się jedynie wskaźniki wymagające aktualizacji na dany dzień. Jeśli okno jest puste, to oznacza, że wszystkie wskaźniki są w dalszym ciągu aktualne.

[pyt. 1191] [OPT] Czy wiesz, co należy zrobić, aby w programie Comarch ERP Optima rozliczyć pracownikowi nadpłatę/niedopłatę wynikającą z deklaracji PIT-40?
 • Jeżeli pracownik zwrócił się do pracodawcy o przygotowanie deklaracji rocznej PIT-40 wówczas na płatniku spoczywa obowiązek dokonania zwrotu podatku - w przypadku nadpłaty lub potrącenia - w przypadku niedopłaty. Takie rozliczenie nie dokona się automatycznie.

  Użytkownik programu przy naliczaniu wypłaty etatowej pracownika musi wybrać odpowiedni, standardowy typ wypłaty. Do wyboru są następujące predefiniowane typy wypłat:

  • Kor.podatku/ogr.poboru art. 32/PIT-4.44
  • Kor.podatku/do pobrania art. 32/PIT-4.45
  • Kor.podatku/pobranie za ub.rok/PIT-4.46
  • Kor.podatku/zalicz.nadpł.ub.rok/PIT-4.47
  • Kor.podatku/zw.got.nadpł.ub.rok/PIT-4.48

  Zwrot/pobór podatku wykonujemy z poziomu naliczonej i zapisanej do bufora wypłaty etatowej. Po wejściu na formularz wypłaty na zakładkę 'Elementy wypłaty' dodajemy przyciskiem 'Plusa' odpowiedni typ wypłaty i wpisujemy kwotę, która ma być zwrócona bądź potrącona z wypłaty pracownika. O tym, czy kwota zostanie potrącona, czy też oddana pracownikowi decyduje właśnie odpowiedni typ wypłaty (UWAGA: W przypadku niedopłaty wpisujemy kwotę 'bez minusa' – wartość bezwzględną). Po dodaniu pracownikom odpowiednich dodatków związanych z rozliczeniem za ubiegły rok należy wygenerować miesięczną zaliczkę na PIT-4, wówczas w w/w pozycjach powinny pojawić się kwoty. Wartości te zostaną ostatecznie przeniesione do deklaracji rocznej PIT-4R.

[pyt. 1184] [OPT] Czy wiesz jak prawidłowo wyeksportować deklaracje ZUS do programu Płatnik ?
 • Generując deklaracje ZUS (rozliczeniowe, zgłoszeniowe, IWA) należy:

  1. Dodać plik KEDU - z poziomu Płace i Kadry / Pliki KEDU lub bezpośrednio na formularzu deklaracji po kliknięciu w przycisk ‘KEDU’.
  2. Wyliczyć deklarację przyciskiem ‘Piorunka’.
  3. Wyeksportować deklarację do programu Płatnik –  po naciśnięciu przycisku eksportu pojawia się ścieżka, gdzie należy wskazać lokalizację i podać nazwę pliku np. dra.xml (prawidłowe rozszerzenie pliku to *.xml).

  Podczas tworzenia deklaracji za kolejne miesiące rozszerzenie pliku jest pamiętane.

  Deklaracja DRA naliczona w aktualnej wersji programu Comarch ERP Optima zapisywana jest jako deklaracja w wersji 4 formularza – numer ten jest widoczny na liście deklaracji DRA. Jeśli w wypłatach dla danego miesiąca deklaracji zostały naliczone składki na FEP, to do deklaracji DRA tworzone są cztery płatności – odrębna płatność ze składką na FEP na konto odpowiadające czwartemu rachunkowi bankowemu na formularzu urzędu ZUS.

  UWAGA: Nie można wyeksportować do jednego pliku zestawu KEDU zawierającego deklarację DRA(4) eksportowaną w nowym formacie *.xml i deklaracje eksportowane w starym formacie *.kdu. Ponadto rozszerzenie '.xml' powinno być napisane z małych liter. 

[pyt. 1183] [OPT] Jak uniknąć ‘błędu krytycznego’ zgłaszanego podczas importu deklaracji ZUS DRA do programu Płatnik?
 • Najczęstszą przyczyną ‘błędu krytycznego’ jest brak numeru PESEL lub numeru paszportu w przypadku obcokrajowców w dokumentach ZUS RCA przesyłanych do programu Płatnik. W przypadku braku tych danych, podczas importowania deklaracji program Płatnik zgłasza komunikat ‘Wystąpił błąd krytyczny podczas wykonywania pracy kreatora. Wystąpił błąd podczas parsowania KEDU...’, a w dalszej treści komunikatu występuje ciąg ‘p3’, oznaczający nazwę brakującego pola w importowanej deklaracji.
  Uzupełnienie brakujących danych w programie Comarch ERP Optima oraz ponowne przeliczenie i wyeksportowanie deklaracji, pozwala uniknąć pojawienia się komunikatu.

  Podczas naliczania deklaracji ZUS DRA program Comarch ERP Optima weryfikuje, czy pracownicy mają uzupełniony numer PESEL lub inny identyfikator wymagany przez ZUS np. numer paszportu. Jeżeli pracownik nie ma uzupełnionych odpowiednich danych w oknie Wyliczenie deklaracji pojawi się ostrzeżenie: Brak wypełnionego identyfikatora: imię nazwisko pracownika.

  Aby samodzielnie zweryfikować u których pracowników wymagane jest uzupełnienie danych można skorzystać z kolumny na liście pracowników, w której wyświetlany jest nr PESEL. Jeśli kolumna jest niewidoczna, należy użyć opcji 'Przywróć układ domyślny', która jest dostępna w menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszki.

  Równie częstą przyczyną omawianego błędu jest brak informacji o nazwie skróconej firmy na deklaracjach ZUS. Wprowadzamy ją w System / Konfiguracja / Firma / Dane firmy / PIT-4R, CIT-8.

  Szczegółowy zakres informacyjny dotyczący dokumentów ZUS oraz opisu poszczególnych nazw pól, które mogą pojawiać się w komunikacie błędu, znajduje się w dokumencie umieszczonym na  stronie internetowej ZUS.

[pyt. 1181] [OPT] Czy wiesz, że w programie Comarch ERP Optima można wykonać wydruk 'Podsumowanie list płac' dla zaznaczonych?
 • Wydruk podsumowania zaznaczonych list jest dostępny z poziomu Płace i Kadry / Listy płac / Podsumowanie list płac / Dla zaznaczonych. Dla poprawnego działania tego wydruku wymagane jest zaznaczenie przez Użytkownika co najmniej jednej listy płac.

  Wygląd wydruku jest wzorowany na wydruku Podsumowanie list płac wg miesiąca deklaracji/okresu.

[pyt. 1180] [OPT] Od czego zależy dopełnianie urlopu do podstawy zasiłku chorobowego?
 • O sposobie dopełnianie urlopu do podstawy zasiłku chorobowego decydują parametry znajdujące się w konfiguracji firmy (Konfiguracji / Firma / Płace / Parametry).

  Od wersji Comarch ERP Optima 2017.5 są to parametry pod nagłówkiem ‘W miesiącu wymagającym uzupełnienia podstawy zasiłku chorobowego’ :


  ·         gdy jest dodatek dopełniany, wynagrodzenie za urlop wliczane bez dopełnienia – dotyczy sposobu wliczania wynagrodzenia zasadniczego i wynagrodzeń za urlop wypoczynkowy i okolicznościowy do podstawy chorobowego. gdy pracownik w danym miesiącu miał dodatkowo naliczony dodatek wliczany do zasiłków metodą dopełniać wg dni lub dopełniać wg godzin. Działanie:


  o    zaznaczony – wynagrodzenie zasadnicze jest wliczane do podstawy chorobowego w kwocie nominalnej, a wynagrodzenie za urlop w kwocie będącej różnicą pomiędzy wynagrodzeniem za urlop, a pomniejszeniem za ten urlop w wynagrodzeniu zasadniczym,


  o     nie zaznaczony (domyślne ustawienie) – w miesiącu, w którym wystąpił zarówno urlop, jaki i nieobecność powodująca dopełnienie (np. zwolnienie lek, urlop bezpłatny) i dodatkowo wypłacony jest element wynagrodzenia wliczany do wynagrodzenia jako ‘Dopełniać wg dni’ lub ‘Dopełniać wg godzin’ wynagrodzenie zasadnicze i wynagrodzenie urlopowe będą dopełniane wg dni.


  Tym samym powoduje to na wydruku Z-3 warunkowe wykazywanie wynagrodzenia zasadniczego i dodatków urlopowych w różnych kolumnach tabelki ze składnikami miesięcznymi - zależnie od ustawienia gdy jest dodatek dopełniany, wynagrodzenie za urlop wliczane bez dopełnienia

  Powyższe  wynika  z  komentarza  do  Ustawy  z  dnia  25  czerwca  1999  r.  o świadczeniachpieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, pkt 290 komentarza, w szczególności przypadek omówiony w przykładzie 3:
  „Jeżeli w okresie, za który wynagrodzenie uwzględnia się  w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego, pracownik nie osiągnął pełnego wynagrodzenia wskutek nieprzepracowania części miesiąca z przyczyn usprawiedliwionych, przy obliczaniu podstawy wymiaru:

  1) wyłącza  się  wynagrodzenie  za  miesiące,  w  których  pracownik  przepracował mniej  niż połowę obowiązującego go w danym miesiącu czasu pracy,
  2) przyjmuje  się,  po  uzupełnieniu,  wynagrodzenie  za  miesiące,  w  których  pracownik przepracował co najmniej połowę obowiązującego go w tym miesiącu czasu pracy.

  Na  równi z dniami, w których pracownik świadczył pracę, traktuje się dni urlopu wypoczynkowego oraz inne dni nieobecności w pracy, za które pracownik zachowuje  prawo  do  wynagrodzenia.

  W  przypadku, gdy wynagrodzenie  pracownika  składa  się ze składników  stałych  i zmiennych, a w miesiącu, który wymaga uzupełnienia pracownik otrzymał także wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, wówczas całość wynagrodzenia, w tym także składniki stałe, należy przy uzupełnianiu potraktować jako składniki zmienne.”


  ·         gdy brak dodatku dopełnianego, wynagrodzenie za urlop nie wliczane - dotyczy sposobu wliczania wynagrodzenia zasadniczego i wynagrodzeń za urlop wypoczynkowy i okolicznościowy do podstawy chorobowego, gdy pracownik w miesiącu wystąpienia urlopu i nieobecności usprawiedliwionej nie miał naliczonego dodatku wliczanego do zasiłków metodą dopełniać wg dni lub dopełniać wg godzin. Działanie parametru:


  o     zaznaczony - w miesiącu, w którym wystąpił zarówno urlop, jaki i nieobecność powodująca dopełnienie (np. zwolnienie lek, urlop bezpłatny) do podstawy zasiłku zostanie wliczone wynagrodzenie zasadnicze w pełnej nominalnej wysokości wynikające z umowy pracownika. Wynagrodzenie za czas urlopu nie zostanie uwzględnione.


  o     niezaznaczony (domyślne ustawienie) – do podstawy zasiłku wliczane jest wynagrodzenie zasadnicze nominalne w kwocie skorygowanej o pomniejszenie za czas urlopu oraz wynagrodzenie za czas urlopu w kwocie faktycznie wypłaconej,


  Zaznaczenie parametru gdy brak dodatku dopełnianego, wynagrodzenie za urlop nie wliczane wpływa na wykazywanie wynagrodzenia za czas urlopu na wydruku Z-3. Gdy parametr jest zaznaczony wynagrodzenie za czas urlopu nie jest uwzględniane. Gdy nie jest zaznaczony w kolumnie 8 wykazywana jest „nadwyżka urlopowa" (różnica między wynagrodzeniem za czas urlopu, a pomniejszeniem za ten urlop generowanym w wynagrodzeniu zasadniczym).


  W starszych wersjach programu o sposobie dopełnianie urlopu do podstawy zasiłku chorobowego decydował parametr Urlop nie wpływa na dopełnienie chorobowego który miał takie samo znaczenie jak obecnie parametr gdy jest dodatek dopełniany, wynagrodzenie za urlop wliczane bez dopełnienia.

[pyt. 1001] [OPT] Jak sporządzić deklarację ZCNA w programie Comarch ERP Optima?
 • W celu wygenerowania deklaracji ZCNA należy w pierwszej kolejności uzupełnić informację o ubezpieczeniu członków rodziny pracownika. Takie dane wprowadzamy z poziomu Formularza danych kadrowych pracownika wciskając przycisk „Lista członków rodziny”, na zakładce „Ubezpieczenia”. Następnie wystarczy:

  • Wejść na Listę pracowników w Kadrach, zaznaczyć właściwą osobę na liście, rozwinąć menu dostępnych opcji przy przycisku „Deklaracje pracownika” i wybrać „Deklaracje zgłoszeniowe ZUS”.
  • Z listy deklaracji wybrać ZCNA i dodać plusem nową deklarację.
  • Po pojawieniu się okna „Deklaracja ZUS ZCNA” wybrać plik KEDU (jeżeli takiego nie ma to dodajemy nowy) i uruchomić przyciskiem „Pioruna” wyliczanie deklaracji. W oknie „Rodzina” będą widoczne dane członków rodziny.
  • Kliknąć w puste pole w kolumnie „Deklaracja” obok nazwiska i wybrać z listy rodzaj składnej informacji: 1.zgłoszenie lub 2.wyrejestrowanie.
   ZCNA.jpg
  • Po zatwierdzeniu wybranej opcji wyeksportować dane do Programu Płatnik i zapisać deklarację przyciskiem dyskietki.
[pyt. 1000] [OPT] Jak w programie Comarch ERP Optima naliczyć świadczenia z ZFŚS zwolnione od podatku do wysokości 380 zł?
 • W związku ze zmianami wprowadzonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 17 lipca 2009 (DZ.U.z roku 2009, nr 125, poz. 1037) świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 67 updof są zwolnione od podatku do wysokości 380 zł w skali roku.

  Jeśli w bieżącym roku nie wypłacono jeszcze takich świadczeń, ale będą one naliczane w kwocie wyższej niż 380 zł, wówczas z poziomu System / Konfiguracja / Firma / Płace / Typy wypłat należy zdefiniować dwa typy wypłat:

  • świadczenie socjalne nieopodatkowane (świadczenie do kwoty 380 zł)
  • świadczenie socjalne nieopodatkowane (świadczenie wynikające z przekroczenia kwoty 380 zł)
  O tym czy składnik jest elementem opodatkowanym / niepodatkowanym decydują ustawienia na zakładce 2. Podatki/Nieobecności w definicji typu wypłaty w Konfiguracji. Pracownik, który uzyskuje świadczenie w wysokości np. 500 zł powinien mieć zatem naliczone na liście płac dwa dodatki: świadczenie nieopodatkowane – 380 zł oraz świadczenie opodatkowane – 120 zł.
[pyt. 999] [OPT] Dlaczego w wypłacie pracownika wynagrodzenie za leczenie szpitalne zostało policzone w wysokości 80% a nie 70%?
 • Zgodnie z Komentarzem do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 ze zm.), zwanej dalej ustawą - wybrane zagadnienia, pkt 47, jeżeli nieobecność typu 'Zwolnienie chorobowe' z przyczyną 'Leczenie szpitalne' występuje w okresie 33/14 dni finansowanych przez firmę wówczas jest płatne w wysokości 80% podstawy. Jeżeli jest to już nieobecność płatna przez ZUS wynosi 70% podstawy wymiaru.
  Od 1 stycznia 2011 r. wszyscy pracownicy, niezależenie od wieku, w okresie pobytu w szpitalu będą dostawać jednakowe procentowo świadczenia. Miesięczny zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu od 15 do 33 dnia choroby pracownika, który ukończył 50 rok życia, wyniesie 80% podstawy wymiaru zasiłku (do tej pory już od 15 dnia choroby liczone było 70%).
[pyt. 998] [OPT] Dlaczego na wydruku listy płac drukuje się wynagrodzenie pracownika natomiast nie jest on widoczny z poziomu wypłat pracowników?
 • Jest to wynik nieprawidłowej kolejności działań podczas uzupełniania informacji o zwolnieniu pracownika. Sytuacja taka występuje wówczas, gdy po naliczeniu wypłat za dany miesiąc zostanie uzupełniona informacja o zwolnieniu pracownika (na Formularzu danych kadrowych pracownika - zakładka Etat - Data zwolnienia) z datą wcześniejszą niż okres listy płac. Taka osoba pozostaje z naliczoną wypłatą, ale ponieważ nie jest w danym okresie zatrudniona – nie jest widoczna w oknie ‘Wypłaty pracowników’.

  W celu usunięcia takiej wypłaty:


  -w wersji 2017.5 programu Comarch ERP Optima na oknie Wypłaty pracowników dodano parametr 'Pokaż wszystkie wypłaty na tej liście płac' umożliwiający wyświetlenie wszystkich wypłat naliczonych na wybranej liście płac

  - w starszych wersjach należy wejść do formularza danych kadrowych i usunąć datę zwolnienia byłego pracownika. Następnie po ponownym wejściu w Wypłaty pracowników osoba ta pojawi się na liście z naliczoną wypłatą. Po usunięciu wypłaty należy ponownie wprowadzić datę zwolnienia.

[pyt. 771] [OPT] Jak skorygować wypłacone świadczenie z ZFŚS w związku ze zmianą Ustawy o podatku doch. od osób fiz. z dnia 17 lipca 2009 r.?
 • Zgodnie ze zmianami w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 17 lipca 2009 (DZ.U. z roku 2009, nr 125, poz. 1037) wchodzącymi w życie ze wsteczną datą obowiązywania, pojawiła się konieczność wykazania na PIT-11 kwoty podatku od niektórych świadczeń wypłaconych wcześniej jako opodatkowane (tak aby pracownik mógł odebrać nadpłacony podatek w rozliczeniu rocznym), ale bez wykazywania wartości świadczenia w kwocie przychodu podlegającego opodatkowaniu, bądź wykazania go jako przychodu w kwocie niższej niż faktycznie wypłacona.

  Jeśli w bieżącym roku nie zostały jeszcze wypłacone świadczenia, to w celu poprawnego ich naliczenia należy zdefiniować dwa typy wypłat: jeden nieopodatkowany, a drugi opodatkowany - i stosować je odpowiednio do tego, jak duża kwota jest wypłacana danemu pracownikowi.

  Jeśli już wypłacono świadczenia socjalne jako w całości opodatkowane, to trzeba będzie na PIT-11 wykazać pełny potrącony pracownikowi i odprowadzony do US podatek, natomiast kwotę przychodu zmniejszyć o równowartość wypłaconego świadczenia w części, która została opodatkowana, a zgodnie ze zmianami w ustawie stała się wolna od podatku.

  W tej sytuacji w programie Comarch ERP Optima istnieją dwa rozwiązania:

  1. Najprostsza metoda, ale wymagająca od Operatora sprawdzenia komu i o jaką kwotę należy skorygować PIT i kontrolowania tego przy każdym przeliczeniu deklaracji - to ręczna korekta kwoty przychodu wyliczonego przez program na formularzu PIT-11 (to samo dotyczy deklaracji PIT-40).
  2. Rozwiązanie wymagające skonfigurowania i "wypłacenia" kwot korekt, ale pozwalające na automatyczne wyliczenie poprawnych kwot na deklaracji PIT-11 i PIT-40, bez potrzeby ich ręcznego korygowania przez Operatora:
  • Zdefiniowanie "Korekty świadczenia" (z poziomu Konfiguracji / Firma / Płace / Typy wypłat) jako typu wypłaty nie wpływającego na kwotę do wypłaty (parametr w konfiguracji typu wypłaty na zakładce Szczegółowe - 'Wpływa na kwotę do wypłaty'- odznaczony), nieozusowanego, ale opodatkowanego i wchodzącego na PIT w tej samej pozycji, na którą wchodzi zgodnie z definicją wypłacone wcześniej świadczenie socjalne. W przypadku modułu Płace i Kadry Plus można wykorzystać algorytm 12 w celu zdefiniowania tego typu wypłaty, by jego wartość wyliczyła się automatycznie - za pomocą funkcji warunkowej porównującej wartość wypłaconych pracownikowi świadczeń (tych które wypłacono jako opodatkowane, a przynajmniej w części stały się nieopodatkowane po zmianie przepisów) z kwotą "graniczną" 380.00zł, tak by wynik dawał wartość wypłaconych - "nadmiarowo" opodatkowanych świadczeń, wynik funkcji należy pomnożyć przez (-1), żeby w wypłacie wyliczyła się ujemna równowartość przychodu do uwzględnienia na PIT-11. Wzór może mieć ogólną postać:
  • (Warunek (Suma_A < 380, Suma_A, 380))*(-1)

   - gdzie Suma_A to wzorzec płacowy sumujący świadczenia wypłacone w okresie od początku roku do miesiąca, w którym będzie wprowadzona korekta (we wzorcu płacowym należy podać odpowiednią liczbę miesięcy i wskazać typy wypłat)

  • "Wypłacenie" takiej "korekty" na dodatkowej liście płac w tym samym miesiącu deklaracji do którego wypłacono ostatnie świadczenie dla pracowników - jeśli zostanie wypłacone w odrębnej wypłacie, to zaliczka podatku wyliczy się zerowa (bo w elemencie wypłaty o wartości ujemnej podatek się nie zapisuje) - istotne, by po "wypłaceniu" tej korekty nie przeliczać już żadnych wypłat do tego samego miesiąca deklaracji, żeby program nie wykonał uzgodnienia wartości podatku od łącznej podstawy w obrębie miesiąca. W celu usprawnienia pracy można tą "korektę" zrealizować przez seryjne dodanie dodatku na liście "Innych" wypłat.
  • PIT-11 i PIT-40 wyliczą się automatycznie z uwzględnieniem odnotowanej "korekty" - co spowoduje, że zaliczka podatku od wypłaconych świadczeń zostanie wykazana w kwocie faktycznie potrąconej, a przychód w wartości pomniejszonej o wartość zwolnioną z podatku.

[pyt. 703] [OPT] Co należy zrobić, aby program nie naliczał składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych?
 • Na formularzu danych kadrowych pracownika na zakładce Inne informacje w części FP/FGŚP znajdują się następujące parametry: 'Nie naliczać składek na FP' oraz 'Nie naliczać składek na FGŚP'.  Zaznaczenie ich oznacza zaprzestanie naliczania składek na FP i FGŚP dla danego pracownika.

  Od 1 lipca 2009 r. obowiązuje zwolnienie z obowiązku opłacania składek na FP i FGŚP za pracowników, którzy ukończyli 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni). W związku  z tym parametry oraz dane dotyczące okresu zwolnienia ze składek FP/FGŚ są automatycznie wypełniane po wprowadzeniu daty urodzenia oraz płci pracownika. Zwolnienie ustawiane jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik ukończył 55 lat (w przypadku kobiet) lub 60 lat (w przypadku mężczyzn), a    w     przypadku osób urodzonych 1-go dnia miesiąca, zwolnienie ustawiane od miesiąca w którym pracownik kończy 55/60 lat. Dodatkowo sprawdzana jest data obowiązywania zmian w przepisach i w przypadku pracowników, którzy ukończyli odpowiednio 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni) przed 01.07.2009 ustawiana jest ta data.

  W przypadku zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP z innych przyczyn należy zmienić okres zwolnienia z  opłacania FP/FGŚP. Zmianę tą należy odnotować poprzez aktualizację zapisu.

  W module Płace i Kadry Plus można również dokonać seryjnej zmiany dla wielu zaznaczonych pracowników za pomocą operacji ‘Seryjnej zmiany wartości pola’, aktualizując dane z odpowiednią datą.

  W odniesieniu do osób, które mają odnotowane zwolnienie ze składek FP/FGŚP okresowo (np. przez 36 miesięcy po powrocie z urlopu wychowawczego), w zapisie historycznym przypadającym po zakończeniu tego okresu, należy usunąć zaznaczenie zwolnienia z FP i       FGŚP – wówczas na zapisie formularza program ustawi automatycznie daty wyliczone jako przypadające po ukończeniu 55/60 lat przez tego pracownika.

[pyt. 702] [OPT] Jak w Comarch ERP Optima odnotować skrócony okres wypłacania wynagrodzenia chorobowego finansowanego przez firmę dla pracowników, którzy ukończyli 50-ty rok życia?
 • Zgodnie z art. 92 § 1  k. p pracownicy, którzy ukończyli 50 lat, otrzymują wynagrodzenie chorobowe finansowane przez pracodawcę przez okres 14 dni (zamiast standardowych 33 dni).
  W programie Comarch ERP Optima skrócony do 14 dni okres wynagrodzenia finansowego przez pracodawcę jest ustawiany automatycznie w oparciu o datę urodzenia pracownika.
  Na formularzu danych kadrowych pracownika – zakładka Inne informacje - w sekcji ‘Niestandardowe wyliczanie’ znajduje się parametr: ’Chorobowe finansowane przez pracodawcę do’ z datą obowiązywania ustawienia.
  W przypadku braku daty obowiązywania ustawienia należy sprawdzić, czy jest uzupełniona data urodzenia pracownika.

[pyt. 668] [OPT] Czy w Comarch ERP Optima można skorygować składkę wypadkową bez usuwania wypłat pracowników?
 • W programie Comarch ERP Optima jest dostępna funkcja pozwalająca na przeliczenie składki wypadkowej w już naliczonych wypłatach, bez konieczności ich usuwania i ponownego wyliczania. Aby dokonać korekty należy wejść z poziomu zakładki Narzędzia / Korekty danych / ‘Korekta składki wypadkowej’. Po wskazaniu miesiąca deklaracji dla którego chcemy wykonać korektę, wystarczy wcisnąć przycisk 'piorunka'. Program przelicza składkę wypadkową zgodnie z aktualnym na wskazany miesiąc procentem składki wprowadzonym z poziomu System / Konfiguracja / Firma / Płace / Składki ZUS.

  UWAGA!!! Składka wypadkowa zostanie skorygowana w wszystkich niezaksięgowanych (mogą być zamknięte) listach płac (za wyjątkiem listy ‘Właściciel’).

[pyt. 444] [OPT] Jak naliczyć Ekwiwalent za urlop?
 • Ekwiwalent za niewykorzystany urlop można wypłacić wraz z ostatnim wynagrodzeniem etatowym pracownika lub na liście płac o rodzaju Inne. Po naliczeniu wypłaty na formularzu wypłaty przechodzimy na zakładkę Elementy wypłaty i dodajemy plusem nowy typ wybierając z listy –  Ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

  Warunkiem poprawnego naliczenia ekwiwalentu jest wprowadzenie przed naliczeniem wypłaty na formularzu danych kadrowych daty zwolnienia pracownika (bez aktualizacji zapisu!), przeliczenie limitów urlopowych oraz zdefiniowanie kalendarza pracownika na cały rok. Brak zdefiniowanego kalendarza powoduje nieprawidłowe naliczenie współczynnika ekwiwalentu (definiowanie kalendarza opisane jest m.in. w Pierwszych krokach z programem/Najczęściej zadawanych noworocznych pytaniach lub z poziomu programu – zakładka Pomoc / Pomoc / Samouczek ).

  W wersji Comarch Optima 2016.5.1 w Konfiguracji programu /Płace /Wynagrodzenia dodano nowy wskaźnik Współczynnik ekwiwalentu. Wartość współczynnika można wprowadzić ręcznie lub pobrać z serwera Comarch za pomocą opcji Pobieranie wskaźników dostępnej na zakładce Ogólne. 

  Na formularzu typu wypłaty zdefiniowanego przy użyciu algorytmu 9 dodano nowy parametr Pobrany z konfiguracji dotyczący współczynnika. Po zaznaczeniu tego parametru przy wyliczaniu kwoty składnika zostanie uwzględniona wartość współczynnika z konfiguracji programu. Podczas konwersji bazy danych do wersji 2016.5.1 sprawdzane są ustawienia parametru dotyczącego współczynnika w standardowym typie wypłaty ‘Ekwiwalent za niewykorzystany urlop’. Jeśli zaznaczona będzie opcja Standardowa nastąpi automatyczna zmiana na Pobierany z konfiguracji. W niestandardowych składnikach zdefiniowanych algorytmem 9 ustawienia nie będą zmieniane

  Szczegóły ustalenia podstawy obliczeniowej Ekwiwalentu za niewykorzystany urlop można sprawdzić – zostało to opisane w pytaniu nr 119[pyt. 185] [OPT] Co zrobić, żeby program nie/naliczał zasiłków ZUS, gdy firma nie/jest uprawniona do wypłaty świadczeń w imieniu ZUS?
 • W systemie Comarch ERP Optima istnieje możliwość opcjonalnego naliczania zasiłków ZUS. Decyduje o tym parametr 'Licz zasiłki ZUS' znajdujący się z poziomu System / Konfiguracja / Firma / Płace / Zobowiązania wobec ZUS/PFRON. Jeśli parametr jest:

  - zaznaczony [v] (domyślnie): program zawsze nalicza zasiłki
  - nie zaznaczony [ ]: program nie nalicza zasiłków.

  W programie Comarch ERP Optima w Konfiguracji / Firma / Płace / Zobowiązania wobec ZUS/PFRON funkcjonuje mechanizm historyczności danych umożliwiający zapisanie w konfiguracji firmy zmian ustawień, odpowiednio do tego, jak te zmiany następowały w czasie. U góry okna wyświetlany jest miesiąc i rok (domyślnie bieżący) - z możliwością przesuwania na inne okresy. Parametry pokazywane są z wartościami aktualnymi na miesiąc wyświetlony w nagłówku okna, z dodatkową informacją (wyszarzane pola z datami obok parametrów), od kiedy obowiązuje taka wartość danego parametru. Zmiana ustawień - np. zaznaczenie parametru, który wcześniej nie był zaznaczony – jest zapisywane z datą 1-go dnia miesiąca wyświetlonego w nagłówku okna.

  Przykład
  Firma była na tyle mała, że w 2016 r. nie wypłacała zasiłków w imieniu ZUS, ale w związku ze wzrostem zatrudnienia (powyżej 20 pracowników) od  stycznia 2017 r. ma obowiązek wypłacać zasiłki ZUS. W konfiguracji wprowadzamy to w następujący sposób.
  Po wejściu w „Zobowiązania wobec ZUS/PFRON”, ustawiamy w nagłówku styczeń 2016, następnie usuwamy zaznaczenie przy parametrze „Licz zasiłki ZUS” (domyślnie w nowych bazach parametr jest zaznaczony „od zawsze”) i zapisujemy ustawienie za pomocą przycisku „dyskietki” – obok zmodyfikowanego parametru wyświetli się data 2016-01-01. Następnie zmieniamy miesiąc/rok w nagłówku okna na styczeń 2017, zaznaczamy parametr „Licz zasiłki ZUS” i zapisujemy ustawienie przyciskiem „dyskietki” – obok ponownie zmienionego parametru wyświetli się data 2017-01-01.

  Gdy następnie będziemy przeglądać konfigurację firmy, to po wybraniu w nagłówku okna dowolnego miesiąca z 2016 roku, zobaczymy niezaznaczony parametr „Licz zasiłki ZUS” i obok niego datę 2016-01-01. Jeśli wybierzemy jakikolwiek miesiąc późniejszy niż grudzień 2016, to zobaczymy zaznaczony parametr i datę 2017-01-01. Rozliczenia nieobecności w wypłatach również będą zgodne z tymi ustawieniami – to znaczy w wypłatach za okres 2016 r. zasiłek chorobowy ZUS (po przekroczeniu 33/14 dni) pokaże się w kwocie 0,00 zł, a w wypłatach za 2017 r. w takim przypadku naliczy się odpowiednia niezerowa wartość zasiłku.

[pyt. 184] [OPT] Co zrobić, żeby w deklaracjach rozliczeniowych ZUS DRA uwzględnić składki właścicieli?
 • Aby składki właściciela były uwzględnione na deklaracjach rozliczeniowych, należy w pierwszej kolejności poprawnie uzupełnić informacje na formularzu danych kadrowych właściciela (Kadry / Lista pracowników - Właściciele) – czyli wprowadzić dane personalne, identyfikacyjne (zakładka Ogólne), informacje dotyczące ubezpieczeń (zakładka Ubezpieczenie (etat)) oraz zatrudnienia - rozpoczęcia działalności (zakładka Etat – data zatrudnienia, stawka, ‘rodzaj zatrudnienia’: właściciel/osoba współpracująca, itp.)

  Dla właściciela odprowadzającego składki na ubezpieczenia społeczne od minimalnej podstawy wymiaru (60% przeciętnego wynagrodzenia), na zakładce Etat należy zaznaczyć parametr ‘Dochód deklarowany’. W polu ‘Stawka’ pojawi się kwota stanowiąca podstawę naliczania składek ZUS dla osób prowadzących działalność, wpisana z poziomu System / Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia.
  Jeśli osoba prowadząca działalność opłaca składki od innej, zadeklarowanej przez siebie kwoty lub w przypadku prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 24 miesiące (nowe firmy) opłacających składki od obniżonej podstawy - 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia - parametr ‘Dochód deklarowany’ powinien być pusty, a kwotę podstawy należy wówczas wpisać w polu ‘Stawka’.

  Dodatkowo należy podać w jaki sposób właściciel rozlicza się z ZUS – łącznie z pracownikami czy na odrębnej deklaracji. Standardowo program proponuje umieszczanie właściciela wspólnie z pracownikami. Tworzona jest jedna deklaracja DRA wraz z odpowiednimi załącznikami. Drugi sposób polega na generowaniu dla właściciela oddzielnej deklaracji DRA. W tym celu należy na formularzu danych kadrowych właściciela – zakładka Ubezpieczenie (etat) zaznaczyć parametr ‘Indywidualna DRA’.

  Warunkiem niezbędnym do umieszczenia właściciela na deklaracji ZUS DRA / raportach RCA/RZA jest utworzenie listy płac o rodzaju ‘Właściciel’ i naliczenie właścicielowi ‘wypłaty’ do tej listy. Wypłata zostanie naliczona z kwotą do wypłaty 0,00 zł. Na formularzu wypłaty – zakładka Ubezpieczenie będzie natomiast wykazany właściwy kod ubezpieczenia, podstawy składek oraz naliczone składki.

  Ostatnim etapem jest utworzenie deklaracji rozliczeniowej ZUS. Jeżeli dla właściciela tworzona jest indywidualna deklaracja, w sekcji ‘Rozliczenie właściciela’ wciskamy przycisk ‘Właściciel’ i wybieramy z listy nazwisko właściciela. Po ustawieniu pozostałych parametrów, tj. wskazaniu pliku KEDU, podaniu miesiąca uruchamiamy przeliczenie deklaracji. Jeżeli właściciel rozlicza się wspólnie z pracownikami, nie wskazujemy właściciela – w sekcji ‘Rozliczenie właściciela’, w wyszarzonym wierszu powinien być widoczny opis ‘pracownicy’.

   

[pyt. 183] [OPT] W jaki sposób w programie odnotować pracownikowi informację o przekroczeniu rocznej podstawy składek emerytalno – rentowych?
 • Przekroczenie rocznej podstawy składek emerytalno – rentowych należy pracownikowi odnotować na formularzu danych kadrowych. Na zakładce Ubezpieczenie cd w sekcji „Informacja o przekroczeniu rocznej podstawy składek emerytalno – rentowych” należy wybrać, kto przekazał tą informację (brak - domyślne ustawienie, Ubezpieczony, Płatnik, ZUS), wypełnić miesiąc i rok (jest to miesiąc i rok deklaracji, zgodny z datą wypłaty) w którym nastąpiło przekroczenie rocznej podstawy składek i wpisać kwotę przekroczenia.

  Kwota ta może oznaczać podstawę, od jakiej będą liczone składki we wskazanym miesiącu (podstawa składki) lub kwotę przychodu pracownika (przekroczenie podstawy) osiągniętego do danego miesiąca. W tym drugim przypadku program sam wyliczy, w którym miesiącu ma ograniczyć podstawę składek emerytalno - rentowych.

[pyt. 182] [OPT] W jaki sposób w programie wprowadzić informację, iż pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego od pierwszego dnia zatrudnienia (bez okresu wyczekiwania)?
 • Jeśli pracownik od pierwszego dnia zatrudnienia uzyskuje prawo do zasiłku chorobowego, należy na formularzu danych kadrowych przejść na zakładkę Inne informacje i w sekcji ‘Bilans otwarcia nieobecności ZUS’ uzupełnić dwie pozycje:
  - Informacje na dzień
  - Prawo do zasiłku chorobowego od dnia
  W obu polach podajemy datę, od której pracownikowi będzie przysługiwał zasiłek/wynagrodzenie za czas choroby – czyli datę zatrudnienia.

[pyt. 120] [OPT] Jakie ustawienia należy wprowadzić u zleceniobiorcy, aby został dla niego poprawnie naliczony zasiłek chorobowy?
 • Warunkiem naliczenia zasiłku chorobowego i wygenerowania RSA dla zleceniobiorcy są następujące dane:

  • dodanie umowy zleceniobiorcy w oknie 'Lista umów pracownika’ - przycisk płace dostępny w Kadrach z poziomu 'Listy pracowników'
  • zgłoszenie zleceniobiorcy z tytułu tej umowy do ubezpieczenia chorobowego. Zgłoszenie dostępne jest na Formularzu umowy - zakładka 'Ubezpieczenie'. Okres podlegania ubezpieczeniu powinien wynosić co najmniej 90 dni (od 2009.01.01). Kod tytułu ubezpieczenia oraz daty zgłoszenia do ubezpieczeń (taki sam jak w umowie) należy również wypełnić na formularzu danych kadrowych pracownika - zakładka Ubezpieczenie (etat).
  • wprowadzenie nieobecności na kalendarzu – typ nieobecności "Zwolnienie chorobowe".

  Przepisy nie nakładają na zleceniodawcę wprost obowiązku odprowadzania zaliczki podatku od zasiłków wypłaconych osobom nie będącymi pracownikami. Jest to jednak dopuszczalne (i w praktyce bardzo często stosowane), ale uzależnione od zgody zleceniobiorcy. Sposób opodatkowania/wykazania na PIT zasiłków ZUS zleceniobiorcy ustala Użytkownik programu wskazując odpowiednią opcję na nieobecności.

  Na formularzu nieobecności pracownika w grupie 'Zasiłek ZUS dla zleceniobiorcy nie będącego pracownikiem etatowym' w polu 'Zaliczka podatku od zasiłku' dostępne są następujące opcje:

  • PIT-11 - podatek z przychodami ze stosunku pracy (domyślna - opodatkowane i wykazywane na PIT tak samo dla pracowników etatowych)
  • PIT-11 - podatek z przychodami z "Innych źródeł" (opodatkowane, ale zaliczka od zasiłku zleceniobiorcy będzie wykazana na PIT w Innych źródłach)
  • PIT-8C - bez podatku.

  W zależności od opcji na wypłacie generowane jest odpowiednie rozliczenie. I tak dla opcji:

  • PIT-11 – podatek z przychodami ze stosunku pracy generowany jest standardowy typ wypłaty (jak dla zwykłej nieobecności typu Zwolnienie lekarskie).
  • PIT-11 – podatek z przychodami z „Innych źródeł" generowany jest typ wypłaty z informacją w nazwie (i) np. Zasiłek chorobowy (i).
  • PIT-8C – bez podatku generowany jest typ wypłaty z informacją w nazwie (n) np. Zasiłek chorobowy (n).

  Podczas naliczania wypłaty dla zleceniobiorcy pojawi się komunikat ‘Naliczono wiele wypłat jednocześnie’. Po wejściu w wypłatę zleceniobiorcy, na liście wypłat będą widoczne dwie pozycje: jedna wypłata to naliczona umowa cywilnoprawna, druga wypłata to rozliczenie nieobecności. Na formularzu każdej z wypłat (po wciśnięciu przycisku 'lupy') – zakładka ‘Ubezpieczenie’, powinien być widoczny właściwy kod tytułu ubezpieczenia (co warunkuje wygenerowanie dla tej osoby załączników RCA/RSA).

[pyt. 119] [OPT] Czy istnieje możliwość sprawdzenia jakie składniki zostały wliczone do podstawy zasiłku chorobowego/ wynagrodzenia za urlop/ ekwiwalentu za urlop?
 • Program posiada tzw. logi systemowe, za pomocą, których można przeanalizować wyliczony u pracownika zasiłek chorobowy, urlop lub ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Warunkiem generowania się w programie podstaw obliczeniowych jest zaznaczenie odpowiednich logów z poziomu System / Konfiguracja / Program / Płace / Parametry. Następnie naliczamy wypłatę, w której rozliczony jest np. urlop wypoczynkowy, zapisujemy ją i ponownie edytujemy. Na Formularzu wypłaty na zakładce Elementy wypłaty pojawi się ‘Wynagrodzenie za czas urlopu’. Należy go edytować przy pomocy przycisku 119_2010a Następnie chcąc zobaczyć podstawę obliczeniową, należy z poziomu Formularza elementu wypłaty (po wejściu do 'Wynagrodzenia za czas urlopu') z głównego menu wybrać przycisk119_2010 'Podstawa obliczeniowa'.

  Formularz podstawy obliczeniowej jest nieedytowalny/wyszarzony, zawiera informacje na temat nazwy wypłaconego elementu, okresu oraz wyliczonej kwoty. Formularz podstawy dla urlopu podaje wartość stawki za godzinę urlopu oraz poszczególne wyliczenia stawki za godzinę urlopu ze składników stałych oraz składników zmiennych.

  Aby zobaczyć i wydrukować podstawę naliczania urlopu, w której możemy przeanalizować jakie składniki i w jakich wartościach zostały uwzględnione do naliczania podstawy urlopu, z poziomu otwartego formularza podstawy obliczeniowej wybieramy przycisk drukarki 119_2010b.

  Z menu wydruków wybieramy opcję ‘Naliczenie podstawy urlopu’ oraz rodzaj wydruku: uproszczony lub szczegółowy. Uproszczony wydruk pokazuje w formie tabeli sumę składników wliczonych do podstawy z wypłat za poprzednie miesiące i z miesiąca bieżącego, oraz czas pracy za te okresy. Na wydruku szczegółowym widzimy listy płac w rozbiciu na poszczególne składniki wliczane do podstawy urlopu, ich wartość i czas pracy, za które są one należne.

  W podobny sposób możemy przeanalizować podstawy do chorobowego i ekwiwalentu za urlop oraz każdego dodatku zdefiniowanego algorytmem 9. Naliczenie podstawy zasiłku / wynagrodzenia za czas urlopu / ekwiwalentu za niewykorzystany urlop można również sprawdzić z poziomu formularza danych kadrowych pracownika – wybierając z menu przycisk 'Podstawy obliczeniowe'. Przy czym z tego poziomu widoczne są wszystkie postawy.

  Warunkiem wygenerowania właściwego wydruku ze szczegółami wyliczenia każdej podstawy jest naliczenie  i zapisanie wypłaty!

  Wydruk podstawy obliczeniowej zasiłku chorobowego/wynagrodzenia za czas choroby można uzyskać tylko po wejściu do wypłaty w której podstawa zasiłku chorobowego została ustalona po raz pierwszy.

   

[pyt. 118] [OPT] Dlaczego w wypłacie pojawia się element „Wyrównanie do najniższego wynagrodzenia”?
 • Kontynuując przykład z pytania 117 (pomniejszenie wynagrodzenia zasadniczego w przypadku wystąpienia nieobecności), do tak wyliczonej kwoty wynagrodzenia zasadniczego należy dodatkowo zastosować przepisy Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r. nr 200, poz.1679, z późn. zm.). Program Comarch ERP Optima kontroluje, czy wynagrodzenie pracownika obliczone za czas przepracowany nie jest zbyt niskie i czy nie należy dopełnić go do ustawowego minimalnego wynagrodzenia. Kwotę minimalnego wynagrodzenia podajemy z poziomu System/ Konfiguracja/Program/Płace/Wynagrodzenia
  W roku 2017 płaca minimalna wynosi 2000,00 zł. W związku z powyższym należy sprawdzić, czy wynagrodzenie za czas przepracowany przez pracownika w miesiącu marcu 2017 r. nie jest niższe od płacy minimalnej. 
  Wyliczenie jest następujące: 2000,00 zł / 184 h (wymiar dla miesiąca marca) * 56 h (48 h przepracowane + 8 h przypadające na urlop, wliczane również do czasu pracy) = 608,70 zł. Otrzymana kwota jest minimalnym wynagrodzeniem, jakie pracownik powinien otrzymać za przepracowane godziny w miesiącu marcu. W podanym przykładzie wynagrodzenie pracownika w miesiącu marcu wyniosło 533,33 zł, tj. wynagrodzenie zasadnicze po pomniejszeniach 446,37 zł + wynagrodzenie za czas urlopu 86,96 zł. Ponieważ otrzymane wynagrodzenie jest niższe niż wynika to z powyższych wyliczeń, pracownikowi należy dopłacić wyrównanie do najniższego wynagrodzenia w wysokości 75,37 zł. Jeżeli po wyliczeniu wypłaty zostały dokonane zmiany, tj. dodano lub usunięto element wypłaty, konieczne jest ponowne przeliczenie wyrównania do najniższego wynagrodzenia. 

  Ponieważ przy ustalaniu minimalnego wynagrodzenia za pracę wyłącza się niektóre składniki wypłacane pracownikom (np. potrącenia z wypłaty netto pracownika, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno– rentowe, itp.). Z poziomu System / Konfiguracja / Firma / Płace / Typy wypłat – po edycji składnika na zakładce Szczegółowe znajduje się parametr 'Przyrównuj do najniższego wynagrodzenia'. Zaznaczenie parametru powoduje, iż dany typ wypłaty będzie uwzględniany podczas analizy czy pracownik otrzymał gwarantowane przepisami minimalne wynagrodzenie. 
  Sprawdzenie ustawienia parametru w standardowych elementach wypłaty jest możliwe po wybraniu w konfiguracji typów wypłat przycisku 'Pokaż standardowe' i podglądzie danego typu wypłaty.
[pyt. 117] [OPT] W jaki sposób dla pracownika zatrudnionego na stawce miesięcznej wyliczane jest wynagrodzenie zasadnicze w przypadku, gdy pracownik miał w miesiącu dwie nieobecności: zwolnienie chorobowe oraz urlop wypoczynkowy?
 • W przypadku wystąpienia w jednym miesiącu nieobecności typu ‘urlop wypoczynkowy’ oraz nieobecności typu ‘zwolnienie ZUS’ mamy do czynienia z różnymi pomniejszeniami wynagrodzenia zasadniczego. Pomniejszenia z tytułu nieobecności dokonywane są na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. nr 62 z 1996 r., poz. 289).

  Przykład: 
  Pracownik zatrudniony na stawce miesięcznej 2000,00zł brutto jest nieobecny od 03.03.2017 r. do 24.03.2017 r. z powodu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, oraz w dniu 27.03.2017 r. korzystał z urlopu wypoczynkowego.
   
  Wyliczenie wynagrodzenia zasadniczego za miesiąc marzec jest następujące: 
  - pomniejszenie o 1/30 (§ 11 RMPiPS) 2000zł / 30 * 22 dni zwolnienia = 1466,67 zł 
  - pomniejszenie proporcjonalne (§ 12 RMPiPS) 2000 zł / 184h (wymiar miesiąca marca 2017) * 8h (ilość godzin urlopu) = 86,96 zł

  Wartość wynagrodzenia zasadniczego po pomniejszeniach wynosi: 2000 zł – 1466,67 zł – 86,96 zł = 446,37 zł

[pyt. 116] [OPT] Co należy wprowadzić w systemie, aby dla pracownika, który wkroczył w drugi próg podatkowy, ale rozlicza się podatkowo wspólnie z małżonkiem, nadal była naliczana 18% zaliczka podatku?
 • Informacje dotyczące m.in. skali podatkowej, rozliczania podatku od wynagrodzeń pracownika znajdują się na formularzu danych kadrowych pracownika - zakładka Nr ident./podatki.
  W przypadku standardowego sposobu rozliczania podatkowego nie należy modyfikować zapisów. Jeśli jednak pracownik rozliczany jest w inny sposób (np. wspólnie z małżonkiem), musi to znaleźć odzwierciedlenie w jego danych.
  Domyślnie w programie na formularzu danych kadrowych pracownika proponują się standardowe progi podatkowe. Jeżeli istnieje konieczność zmiany progów podatkowych, należy odznaczyć pole ‘Standardowe’, co umożliwi edycję kwot progowych i stawek podatku. Pracownikowi, który wspólnie opodatkowuje się z małżonkiem, należy zmodyfikować pozycję ‘Dochód ponad’ wprowadzając odpowiednio wyższą kwotę, procenty pozostają te same.
  Wprowadzając modyfikację progów podatkowych należy pamiętać, że zmiany te dotyczą całego okresu obowiązywania danego zapisu historycznego. Konieczne jest więc przywrócenie standardowych ustawień w nowym roku podatkowym. Należy to zawsze robić poprzez aktualizację danych z datą 1 stycznia nowego roku i ponowne  zaznaczenie standardowych progów.

[pyt. 115] [OPT] Jakie ustawienia należy wprowadzić w systemie, aby dla pracownika/zleceniobiorcy, który osiąga wynagrodzenie niższe niż minimalne, nie naliczała się składka na Fundusz Pracy?
 • Obowiązkowe składki na Fundusz Pracy ustala się od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (bez stosowania rocznego ograniczenia), wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca, co najmniej minimalne wynagrodzenie. Przy czym jeżeli ubezpieczony podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z więcej niż jednego tytułu, to obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy powstaje z każdego z tych tytułów wtedy, gdy łączna kwota stanowiąca podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wyniesie co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę. Jeśli oskładkowane zarobki pracownika są niższe niż minimalne wynagrodzenie, pracodawca nie płaci tej składki. Ubezpieczony jest zobowiązany złożyć stosowne oświadczenie każdemu pracodawcy lub w terenowej jednostce organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli sam opłaca składki na ubezpieczenia społeczne. Takie rozstrzygnięcie wynika z art. 104 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. nr 99, poz. 1001; z późn. zm.). W systemie Comarch ERP Optima istnieje możliwość opcjonalnego naliczania składki na Fundusz Pracy. Decyduje o tym parametr 'Nie naliczać FP dla podstawy poniżej minimalnej płacy' znajdujący się na formularzu danych kadrowych - zakładka Inne informacje. Jeżeli parametr jest:

  - nie zaznaczony [ ] (domyślnie) – program zawsze nalicza składkę na Fundusz Pracy, ustawienie zalecane przy pracownikach zatrudnionych w pełnym wymiarze etatu

  - zaznaczony [v] – program nalicza składkę na Fundusz Pracy, jeśli podstawa wymiaru składek do ubezpieczeń społecznych wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie obowiązujące w danym roku.

  Zgodnie z przepisami osoba zatrudniona w pełnym wymiarze nie może otrzymywać wynagrodzenia poniżej minimalnej płacy (proporcjonalnie do przepracowanego czasu). Z kolei od osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze, nie ma obowiązku opłacania składek na FP, jeżeli ich wynagrodzenie jest niższe niż obowiązująca minimalna płaca w danym roku (np.: 2000 zł w 2017 r.). Stąd dla osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze etatu, z niskim wynagrodzeniem (nieprzekraczającym minimalnej płacy), dla których zaznaczono parametr ‘Nie naliczać FP dla podstawy poniżej minimalnej płacy’, składka na FP jest naliczana warunkowo: nalicza się tylko wtedy, gdy podstawa za miesiąc przekroczy wartość minimalnej płacy (np. gdy pracownik otrzymał w danym miesiącu dodatkowa premię, która spowodowała przekroczenie progu minimalnej płacy).

[pyt. 114] [OPT] Dlaczego w wypłacie pracownika składka na ubezpieczenie zdrowotne policzona jest w niższej wysokości niż 9%?
 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9 %. Składkę zdrowotną Płatnik pobiera z dochodu pracownika i w wysokości nieprzekraczającej 7,75% podstawy wymiaru odlicza od zaliczki na podatek dochodowy.
  Jeżeli jednak wyliczona składka zdrowotna jest wyższa od zaliczki na podatek, wówczas Płatnik jest obowiązany obniżyć wyliczoną składkę w wysokości 9% podstawy wymiaru do wysokości zaliczki na podatek dochodowy (art. 83 ust.1 ustawy zdrowotnej - Dz.U.z 2004 r., nr 210, poz. 2135). Taka sytuacja ma miejsce, gdy pracownik uzyskuje w danym miesiącu niskie wynagrodzenie.
  Program posiada funkcjonalność pozwalającą na ograniczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości zaliczki na podatek. Decyduje o tym parametr 'Składka zdrowotna ograniczona do wysokości podatku' dostępny z poziomu formularza danych kadrowych pracownika – zakładka  Ubezpieczenie (etat).
  Uzupełniając informacje dotyczące ubezpieczeń pracownika, po wpisaniu kodu ubezpieczenia, program domyślnie zaznacza parametr – w wypłacie składka zdrowotna zostaje ograniczona do wysokości podatku. Wyłączenie parametru powoduje, że dla wypłat pracownika liczonych dla wybranego kodu ubezpieczenia składka zdrowotna liczy się bez ograniczenia do wysokości podatku (do wykorzystania przy naliczaniu wypłat dla pracowników eksportowych lub otrzymujących wynagrodzenia finansowane z funduszy Unii Europejskiej). Dodatkowo należy zwrócić uwagę, iż obliczając składki na ubezpieczenia oraz zaliczkę podatku, uwzględniane są wszystkie wypłaty w danym miesiącu deklaracji.

  Poniżej zaprezentowano przykładowe naliczenie wynagrodzenia pracownika z zastosowanym ograniczeniem składki zdrowotnej do wysokości zaliczki podatku.
  Założenia: Pracownik zatrudniony jest na 1/2 etatu, osiąga wynagrodzenie w wysokości 800,00 zł miesięcznie. Koszty uzyskania przychodów wynoszą dla pracownika 111,25 zł, zaliczkę na podatek dochodowy zakład zmniejsza o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej, czyli w 2017 r. o kwotę 46,33 zł.

  Wyszczególnienie

  Poz.

  Obciążenia składkowo-podatkowe

  Wynagrodzenie

  1

  800,00 zł

  Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (poz. 1)

  2

  800,00 zł

  Składka na ubezpieczenia emerytalne (poz. 2 x 9,76 %)

  3

  78,08 zł

  Składka na ubezpieczenia rentowe (poz. 2 x 1,50 %)

  4

  12,00 zł

  Składka na ubezpieczenia chorobowe (poz. 2 x 2,45 %)

  5

  19,60 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne pobrane z wynagrodzenia pracownika (poz. 3 + poz. 4 + poz. 5)

  6

  109,68 zł

  Podstawa wymiaru składki zdrowotnej (poz. 2 - poz. 6)

  7

  690,32 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania z wynagrodzenia pracownika (poz. 7 x 9%)

  8

  62,13 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku (poz. 7 x 7,75%)

  9

  53,50 zł

  Podstawa opodatkowania po zaokrągleniu do pełnych złotych (poz. 1 - 111,25 zł [KUP] - poz. 6)

  10

  579,00 zł

  Zaliczka przed pomniejszeniem o składkę zdrowotną (poz. 10 x 18%) - 46,33 zł [kwota wolna]

  11

  57,89 zł

  Zaliczka po pomniejszeniu o składkę zdrowotną, po zaokrągleniu do pełnych zł (poz. 11 - poz. 9)*

  12

  4 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania podatku *

  13

  57,89 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia z wynagrodzenia pracownika

  14

  53,50 zł


  *Wyliczona składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% podstawy wymiaru, czyli 62,13 zł, jest wyższa od wyliczonej zaliczki na podatek dochodowy, tj. 57,89 zł, stąd składka zdrowotna ulega obniżeniu do wysokości zaliczki.
  Pracownik otrzyma wynagrodzenie w wysokości 628,43 zł, tj. 800 zł – 109,68 zł – 57,89 zł - 4 zł.

[pyt. 113] [OPT] Dlaczego pracownikowi nie policzyły się w wypłacie koszty uzyskania przychodów oraz ulga podatkowa?
 • Przede wszystkim należy sprawdzić jakie informacje zostały wprowadzone na formularzu danych kadrowych pracownika na zakładce 2 Nr ident./podatki. W sekcji 'Koszty i ulga' powinny być wprowadzone odpowiednie współczynniki kosztów uzyskania i ulgi podatkowej. Jeżeli wprowadzono współczynnik 0, wówczas na formularzu wypłaty pracownika - zakładka ‘Podatki’ w polu koszty uzyskania / ulga podatkowa ‘Należne w miesiącu’ będzie wartość 0. Jeżeli natomiast w wypłacie pracownika koszty uzyskania / ulga podatkowa ‘Należne w miesiącu’ mają stosowną wartość, ale w polu 'Odliczone’ jest wartość 0, wówczas najprawdopodobniej pracownik ma w tym miesiącu deklaracji naliczoną drugą wypłatę, w której koszty uzyskania/ ulga podatkowa zostały już odliczone. Obliczając składki ZUS i zaliczkę na podatek dochodowy uwzględniane są wszystkie wypłaty dokonane w obrębie danego miesiąca deklaracji (podatek i składki są liczone globalnie).

  Przy ustalaniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych pracodawca stosuje:

  • koszty uzyskania przychodu w pojedynczej wysokości, tj. w kwocie 111,25 zł miesięcznie, a jeśli miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika położone jest poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy i pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę, to wówczas miesięczne koszty uzyskania przychodu wynoszą 139,06 zł,
  • kwotę zmniejszającą podatek w pojedynczej wysokości, tj. w 2017 r. w wysokości 46,33 zł.

  Takie rozstrzygnięcie wynika z art. 32 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176; z późn. zm.).

  Pracodawca od łącznej kwoty wypłat dokonanych pracownikowi w danym miesiącu deklaracji obowiązany jest więc obliczyć składki ZUS oraz potrącić zaliczkę na podatek dochodowy stosując pojedyncze koszty uzyskania i pojedynczą kwotę zmniejszającą podatek.

  Skoro więc w pierwszej wypłacie pracownika koszty uzyskania / ulga podatkowa zostały już odliczone, nie ma podstaw do odliczenia ich w drugiej wypłacie.

  Aby sprawdzić jakie wynagrodzenia w danym miesiącu zostały pracownikowi wypłacone, należy z poziomu formularza danych kadrowych pracownika uruchomić Wydruki płacowe - ‘Karta wynagrodzeń wg deklaracji’, wskazując w parametrach wydruku odpowiedni miesiąc deklaracji. Można to również sprawdzić z poziomu okna Wypłaty pracowników, po zaznaczeniu pracownika wybierając z głównego menu przycisk 'Lista wszystkich wypłat pracownika'.

Kasa Bank

Karty płatnicze

[pyt. 81] [OPT] Gdy klient płaci kartą
 • Karty płatnicze stają się coraz bardziej popularne i coraz więcej klientów za usługi lub towary chce nimi płacić.

  Płatność kartą kredytową łączy w sobie zarówno cechy płatności gotówkowej jak i płatności przelewem. Podobieństwa do płatności gotówkowej są przede wszystkim w tym, że nie występuje odroczenie płatności i konieczność wykonywania późniejszego rozrachunku. W przypadku zapłaty kartą – tak jak w przypadku zapłaty gotówką z punktu widzenia klienta płatność jest dokonana natychmiastowo.

  Ale pieniędzy za wykonaną usługę lub sprzedany towar nie otrzymujemy natychmiast. Transakcja zapłaty kartą jest rejestrowana na ogół w elektronicznym terminalu autoryzującym kartę lub w przypadku mniejszych kwot wykorzystywane jest tzw. „żelazko”. Raport z zapłat przyjętych od klientów kartą kredytową jest przedstawiany instytucji rozliczającej płatności. Na ogół firma przyjmująca zapłatę kartą ma podpisaną umowę z jednym lub kilkoma centrami rozliczającymi karty kredytowe. Po przesłaniu raportu płatności firma rozliczająca przelewa na konto kwotę wynikającą z przedstawionego raportu. Kwota ta jest pomniejszona o prowizję, na którą centrum rozliczające wystawia osobną fakturę.

  Załóżmy, że nasza firma prowadzi jedną kasę gotówkową, dla której utworzony został rejestr kasowy o nazwie KASAG. Proponujemy wykorzystać ten rejestr nie tylko do wprowadzania zapisów związanych z płatnościami gotówką, ale także wprowadzać do niego zapisy związane z płatnościami kartami płatniczymi przez klientów.

  1. Klient płaci kartą płatniczą. Wprowadzamy do rejestru KASAG zapis kasowy/bankowy KP/000111/20XX/KASAG – zapłata kartą kredytową kwoty 150 zł.

  2. Tego dnia kolejni klienci zapłacili różnymi kartami kredytowymi jeszcze 1250 zł.

  3. Oprócz tych zapłat, KASAG przyjęła również zapłaty gotówką na kwotę 1540 zł

  4. Łączna wartość przychodów na raporcie kasowym wynosi: 150 + 1250 + 1540 = 2940 zł. Z tego 1540 zł w gotówce i 1400 zapłacone kartami płatniczymi. Obydwie te kwoty widoczne są na wydruku raportu kasowego. Będą również widoczne na ekranie, jeśli skonstruujemy filtr wyświetlający tylko zapisy dokonane kartą lub tylko te dokonane w gotówce.

  5. Załóżmy, że mamy podpisaną umowę z jednym centrum rozliczeniowym obsługującym płatności kartą. Potraktujmy centrum jako jednego z naszych kontrahentów i załóżmy mu kartę ewidencyjną o akronimie CENTRUM_KART.

  6. Na koniec dnia musimy zamknąć raport kasowy, a jego bilans zamknięcia przeniesiony zostanie jako saldo otwarcia na dzień następny (będzie to stan kasy, z którym kasjer rozpocznie pracę następnego dnia).

  7. Zanim to zrobimy, pomniejszamy stan kasy o kwoty zapłacone kartami płatniczymi. Wykonujemy wypłatę KW/000212/20XX/KASAG na kwotę 1400 zł. Kontrahentem jest CENTRUM_KART, a zapis otrzymuje status (N) nierozliczonego. W ten sposób odnotowaliśmy, że CENTRUM_KART musi z nami rozliczyć się na kwotę 1400 zł. Jest to nasza należność.

  8. Na podstawie podpisanej umowy CENTRUM_KART pobiera prowizję wysokości 3% od dokonanych płatności kartami. 3% z kwoty 1400 zł to 42 zł. Spodziewamy się więc wpłaty od CENTRUM_KART równej 1358 zł oraz faktury dotyczącej prowizji na kwotę 42 zł.

  9. Po kilku dniach otrzymujemy wyciąg bankowy potwierdzający wpłatę 1358 zł. Wprowadzamy go do rejestru bankowego jako wpłatę KP/000134/20XX/BANK.

  10. Otrzymujemy również fakturę od CENTRUM_KART na kwotę 42 zł. Wprowadzając tę fakturę w preliminarzu płatności powstaje zobowiązanie na 42 zł (FZ/000345/20XX na kwotę 42 zł).

  11. Dokonujemy kompensaty dwóch zapisów kasowych: KW/000212/20XX/KASAG (1400 zł) oraz KP/000134/20XX/BANK (1358 zł). Wpłata KP/000134/20XX/BANK otrzymuje status rozliczonej (R), natomiast wypłata KW/000212/20XX/KASAG status częściowo rozliczonej (C). Pozostaje do rozliczenia 42 zł.

  12. Rozliczony częściowo zapis KW/000212/20XX/KASAG rozliczamy ze zdarzeniem z preliminarza – zobowiązaniem FZ/000345/20XX na kwotę 42 zł. Obydwa dokumenty zostają całkowicie rozliczone.

  Opisany powyżej przykład jest bardzo uproszczony. W praktyce wpłaty i faktury z centrów rozliczeniowych nie muszą wpływać z taką samą częstotliwością jak okres zamykania raportów kasowych. Ale bez względu na częstotliwość rozliczeń – stosując powyższy schemat, na bieżąco będziemy znali stan naszych rozliczeń z CENTRUM KART oraz wartość transakcji dokonywanych przy użyciu kart kredytowych.

[pyt. 80] [OPT] Firmowa karta płatnicza
 • Płatności dokonywane firmową kartą płatniczą są związane z określonym bankiem. Często są, ale nie muszą być związane z określonym rachunkiem bankowym. Dlatego dla każdej z firmowych kart płatniczych warto założyć oddzielny rejestr kasowy/bankowy typu KARTA. Prowadzenie osobnej ewidencji płatności kartą pozwoli na otrzymywanie bieżących danych o stanie zadłużenia karty i wymaganych przez bank spłatach.
  Wszystkie wypłaty dokonywane kartą będą wtedy odnotowane w odrębnym rejestrze, co da nam informację o stanie zadłużenia karty.
  Kiedy otrzymamy listę dokonanych wypłat jesteśmy w stanie łatwo porównać ją z istniejącymi zapisami. W chwili rozliczenia z bankiem prowadzącym kartę tworzymy zapis kasowy/ bankowy, potwierdzający spłatę zadłużenia wobec banku.
  Równocześnie w rejestrze KARTA możemy dodać wpłatę na taką samą sumę, która zeruje stan zadłużenia karty.
  Wypłatę na konto banku prowadzącego kartę oraz wpłatę w rejestrze KARTA możemy ze sobą rozliczyć.
  W rejestrach typu KARTA płatności mogą być dokonywane:
  gotówką – wpłata gotówki na rachunek obsługujący kartę,
  przelewem – przelew (zasilenie) konta obsługującego kartę,
  kartą płatniczą – płacimy firmową kartą płatniczą.

  Typ rejestru Klasa Dok. Możliwy typ operacji Opis/przykład:
  KARTA Wpłata Wpłata gotówki Zasilenie gotówką konta związanego z kartą, uregulowanie kredytu
  Przelew na konto Zasilenie przelewem konta związanego z kartą, uregulowanie kredytu
  Uznanie karty (własnej) Zwrot płatności dokonanej kartą
  Wypłata Wypłata gotówki Wypłata gotówki np. z bankomatu
  Przelew z konta Pomniejszenie stanu konta związanego z kartą
  Zapłata kartą (własną) Zapłata kartą firmową

Komunikaty

[pyt. 2363] Komunikat ID 29495 "Nie można usunąć elementów. Operator posiada blokadę usuwania seryjnego. Wyłącz zaznaczenie rekordów by usunąć podświetlony rekord."
 • Możliwość seryjnego usuwania rozliczeń jest dostępna tylko dla operatorów, którzy na karcie (w menu System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy) mają zaznaczone Prawo do seryjnego usuwania.
[pyt. 2014] [OPT] Komunikat ID -2147217900 "Nie można kasować zapisów rozliczonych w Magazynie Walut"
 • W celu usunięcia zapisu, który został uprzednio rozliczony w Magazynie Walut należy z poziomu Kasa/Bank/ Zapisy kasowe/bankowe otworzyć zapis k/b przyciskiem „lupy” albo przez dwukrotne kliknięcie na dokumencie, a następnie na zakładce "Rozliczenia operacji" odznaczyć parametr "Magazyn walut".
[pyt. 1999] [OPT] Ostrzeżenie (30114) "Operator nie ma prawa do akceptowania poleceń wyjazdu i rozliczeń delegacji".
 • Komunikat pojawia się przy próbie odblokowania (zmiany) zatwierdzonej delegacji, a także przy próbie zmiany formularza deklaracji z opcji Bufor na Zaakceptowane polecenie wyjazdu/Zaakceptowane wydatki. Aby to zrobić, należy w konfiguracji programu: Program/Użytkowe/Operatorzy wybrać naszego operatora i na drugiej zakładce w polu Delegacje zaznaczyć parametr „Akceptowanie poleceń wyjazdu i rozliczenia delegacji”.
[pyt. 1823] [OPT] Ostrzeżenie ID 23475 „Dodanie zapisu niemożliwe. Nie pobrano modułu Kasa/Bank Plus. Rejestr EUR obsługuje magazyn walut.”
 • Informacja pojawia się, gdy nie został pobrany moduł Kasa/Bank Plus a na Rejestrze zaznaczony jest parametr „Rejestr obsługuje magazyn walut”, wówczas nie ma możliwości dodania zapisu kasowego/bankowego. Należy ponownie zalogować się do programu z pobraniem licencji na moduł Kasa/Bank Plus.

[pyt. 1814] [OPT] Informacja ID 26135 „Nie masz prawa do kasowania dokumentów wyeksportowanych.”
 • Informacja pojawi się np. przy próbie usunięcia wyeksportowanej faktury z Rejestrów VAT. W menu System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy, na formularzu Operatora, na drugiej zakładce „Parametry” nie został zaznaczony parametr „Zmiana dokumentów wyeksportowanych” .
[pyt. 792] [OPT] Ostrzeżenie ID 23381 "Usuwanie zatwierdzonych not odsetkowych nie jest możliwe. Można usuwać tylko noty odsetkowe w buforze"
 • W celu usunięcia noty odsetkowej, która została zatwierdzona, należy taką notę odsetkową cofnąć do bufora - prawym klawiszem myszy na wybranej nocie odsetkowej należy wybrać opcję "Cofnij do bufora".
[pyt. 791] [OPT] Komunikat ID -2147217873 "Taki zapis już istnieje. Duplikacja w tabeli 'BnkRachunki' według klucza 'BRaNumer')."
 • Istnieje już rejestr bankowy o wpisanym numerze rachunku. Nie ma możliwości założenia dwóch rejestrów dla tego samego numeru rachunku bankowego/ numeru karty kredytowej.
[pyt. 788] [OPT] Komunikat ID 23393 "Dla wybranego podmiotu nie istnieją żadne przeterminowane płatności w wybranej walucie".
 • Ponaglenie zapłaty można wygenerować dla wybranego podmiotu gdy istnieją nierozliczone lub częściowo rozliczone dokumenty, których termin płatności minął.
[pyt. 787] [OPT] Pytanie: "Pobrane notowania z serwera NBP nie zostały zapisane. Czy chcesz zapisać zmiany?"
 • Po pobraniu kursów walut w menu Ogólne> Kursy walut, należy zapisać pobrane notowania. Po wybraniu "Tak" notowania zostaną dodane do historii danej waluty (w menu System> Konfiguracja> Program> Ogólne> Waluty, formularz właściwej waluty).
[pyt. 674] [OPT] Informacja: ID 25078 "Wybrana forma płatności jest związana z nieaktywnym rejestrem".
 • Informacja pojawia się, jeśli na dokumencie w module Faktury wybrano formę płatności, która w menu System> Konfiguracja> Firma> Kasa i Bank> Formy płatności ma wybrany rejestr k/b, który jest nieaktywny (tzn. na formularzu rejestru k/b został zaznaczony parametr Nieaktywny). W celu dodania dokumentu z taką formą płatności należy odznaczyć parametr Nieaktywny dla właściwego rejestru k/b lub w menu System> Konfiguracja> Firma> Kasa i Bank> Formy płatności wybrać inny rejestr, dla takiej formy płatności.
[pyt. 666] [OPT] Ostrzeżenie ID 30224 "Nie można wykonać wydruku. Listę należy zawęzić tylko do kompensat oraz wybrać podmiot i walutę".
 • Jeżeli podczas wydruku kompensaty pojawia się taka informacja należy upewnić się czy pod listą kompensat zostały określone następujące parametry: Podmiot, Waluta oraz czy został zaznaczony parametr - Tylko kompensaty.
[pyt. 662] [OPT] Komunikat ID -2147217900 "Nie można kasować zdarzeń zrealizowanych lub wysłanych do banku".
 • Dla modyfikowanej pozycji zapisu księgowego było już wygenerowane zdarzenie w preliminarzu płatności (zaznaczony parametr „Generowanie płatności”); zdarzenie posiada status „wysłane” lub „zrealizowane”. Aby odznaczyć parametr „Generowanie płatności” należy odszukać odpowiednie zdarzenie z poziomu Kasa/Bank> Preliminarz płatności i zmienić mu stan na „Do realizacji”.
[pyt. 653] [OPT] Ostrzeżenie ID 23060 "Raport zamknięty musi mieć określoną datę zamknięcia".
 • Nie można zamknąć raportu poprzez opcję "Zamknij" dostępną w menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy jeśli nie została określona data zamknięcia. W celu zamknięcia raportu należy najpierw podać datę zamknięcia na formularzu raportu kasowego/bankowego.
[pyt. 652] [OPT] Ostrzeżenie ID 23495 "Nie można kasować zaksięgowanych różnic kursowych".
 • Po zaksięgowaniu dokumentu różnicy kursowej nie ma możliwości usunięcia rozliczeń dla zapisów/zdarzeń, na podstawie, których została wyliczona różnica. W celu usunięcia rozliczenia należy najpierw usunąć zapis księgowy, powstały z księgowania różnicy kursowej.
[pyt. 650] [OPT] Ostrzeżenie ID -2147217900 "Raport nakłada się czasowo na inny raport".
 • Data otwarcia kolejnego raportu kasowego/ bankowego musi być późniejsza, niż data zamknięcia poprzedniego. Oznacza to, że nie da się otworzyć dwóch raportów w ciągu jednego dnia.
[pyt. 647] [OPT] Komunikat ID -2147217873 "Polecenie USUWANIA było sprzeczne z ograniczeniem REFERENCJI "FK_BZpRaport". Konflikt nastąpił w bazie [Nazwa bazy danych] w tabeli "CDN.BnkZapisy", dla kolumny 'BZp_BRpID'.".
 • Nie można usunąć raportu kasowego/bankowego, w którym istnieją zapisy kasowe/bankowe. W celu usunięcia raportu należy usunąć wszystkie zapisy w danym raporcie.
[pyt. 646] [OPT] Komunikat ID 23370 "Niepoprawny numer rachunku. Ilość znaków w numerze rachunku jest nieprawidłowa".
 • Numer rachunku jest walidowany według algorytmu stosowanego dla numeracji IBAN. W przypadku polskich banków pierwsze 2 cyfry to cyfry kontrolne, następnych 8 cyfr to identyfikator banku-oddziału, a ostatnie 16 to numer rachunku. Należy upewnić się czy wprowadzony numer jest poprawny albo wyłączyć walidację numeru poprzez odznaczenie parametru IBAN.
[pyt. 563] [OPT] Ostrzeżenie ID 23322 "Usunięcie płatności niemożliwe. Nie można usuwać ręcznie płatności powiązanych z dokumentami".
 • Aby usunąć płatność powiązaną z dokumentem należy anulować ten dokument (jeśli został zapisany na stałe) lub usunąć go jeśli znajduje się w buforze.
[pyt. 561] [OPT] Ostrzeżenie ID -2147217900 "Istnieje zapis raportu wcześniejszy/ późniejszy niż data otwarcia/zamknięcia raportu".
 • Komunikat pojawia się, gdy chcemy zmienić datę otwarcia albo zamknięcia istniejącego raportu kasowego/bankowego, do którego wprowadzono zapisy z datą wykraczającą poza zakres dat raportu, jaki chcemy ustalić. Należy otworzyć listę zapisów kasowych/bankowych tego raportu z menu Kasa/Bank> Zapisy kasowe/bankowe, wybrać Rejestr, z którym powiązany jest raport i wskazać raport. Wtedy będzie można zobaczyć wszystkie zapisy z tego raportu. Można albo usunąć zapis, albo ustalić odpowiednio daty otwarcia i zamknięcia raportu, żeby obejmowały daty wszystkich zapisów.
[pyt. 560] [OPT] Ostrzeżenie ID 23476 "Usunięcie rejestru niemożliwe. Rejestr posiada raporty kasowe/bankowe".
 • Proszę wejść w menu Kasa/Bank/ Raporty kasowe/bankowe wybrać odpowiedni rejestr np. KASA i sprawdzić czy dla Rejestru, który ma zostać usunięty istnieją Raporty kasowe/bankowe. Jeśli istnieją, a nie zostały wykorzystane (nie zostały wprowadzone żadne zapisy) można je usunąć, a następnie usunąć dany Rejestr. Natomiast jeśli istnieją raporty, do których zostały już wprowadzone zapisy należy w pierwszej kolejności usunąć zapisy a następnie raport i rejestr.
[pyt. 558] [OPT] Ostrzeżenie ID -2147217900 "Wcześniejszy raport nie ma ustalonej daty zamknięcia".
 • Przed dodaniem nowego raportu k/b należy na formularzu poprzedniego raportu k/b uzupełnić pole "Data zamknięcia".
[pyt. 542] [OPT] Informacja ID 23363 "Dla wybranego podmiotu nie istnieją żadne zapisy do naliczenia not odsetkowych w zadanej walucie".
 • Noty odsetkowe można wyliczyć dla wybranego podmiotu gdy istnieją zapisy wystawione na ten podmiot rozliczone w całości lub w części po terminie płatności.
[pyt. 541] [OPT] Informacja ID 23398 "Dla wybranego podmiotu nie istnieją żadne nierozliczone dokumenty".
 • Potwierdzenie salda można wygenerować dla wybranego podmiotu, gdy istnieją nierozliczone zapisy kasowe/bankowe lub/i nierozliczone zdarzenia w preliminarzu płatności.
[pyt. 540] [OPT] Komunikat ID 23072 "Brak otwartego raportu, do którego można dodać zapis. Czy otworzyć nowy raport?".
 • Komunikat pojawia się w momencie dodawania dokumentu z formą płatności: gotówka, program próbuje wówczas dodać automatycznie zapis kasowy (KP lub KW) rozliczający zgodny z datą dokumentu. Po zatwierdzeniu komunikatu program automatycznie otwiera raport kasowy/bankowy.
[pyt. 539] [OPT] Komunikat ID 23056 "Skasowanie raportu niemożliwe. Raport [numer raportu] został zamknięty".
 • Aby usunąć raport najpierw należy go otworzyć. Na liście raportów kasowych/bankowych danego rejestru należy na danym raporcie wybrać z menu kontekstowego (pod prawym przyciskiem myszy) opcję Otwórz. Dodatkowo raport będzie można usunąć jedynie wtedy, gdy nie będzie zawierał on zapisów kasowych/bankowych.
[pyt. 538] [OPT]Komunikat ID 23480 "Nie można kasować zapisów rozliczonych".
 • Należy otworzyć zapis, na trzeciej zakładce Rozliczenia dokumentów usunąć powiązania do dokumentów, które ten zapis rozlicza i zapisać zmiany. Po wykonaniu tej czynności zapis jest nierozliczony i można go skasować.
[pyt. 502] [OPT] Komunikat ID 29402 "Brak notowania podanego kursu waluty [waluta] na [RRRR-MM-DD]".
 • Należy podać kursy waluty w menu Ogólne> Kursy walut lub z poziomu System/ Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ Waluty > ikona Notowanie kursu dnia. W polu "Typ kursu waluty" należy wybrać właściwy typ. W programie Comarch ERP Optima istnieje możliwość importowania kursu waluty ze strony NBP. Kurs waluty można też uzupełnić na dokumencie walutowym wybierając jako typ kursu "Kurs ręczny".

  Od wersji 2016.5 umożliwiono automatyczne pobieranie kursów walut. Automat działa kiedy w Konfiguracji Programu/ Ogólne/ Parametry zaznaczony jest parametr Automatycznie pobieraj kursy walut. Parametr jest domyślnie zaznaczony na nowych bazach danych oraz bazach konwertowanych z wersji wcześniejszych.

[pyt. 482] [OPT] Pytanie ID 30205 "Po wskazanym raporcie występują raporty zamknięte. Czy chcesz otworzyć wskazany raport oraz wszystkie następne?"
 • Odpowiedź twierdząca powoduje, że program otwiera zaznaczony raport oraz wszystkie następne. Jeżeli raporty są zaksięgowane, należy je odksięgować a następnie otworzyć. Funkcja odksięgowania raportu jest dostępna pod prawym klawiszem myszy „Usuń zapis księgowy”.
[pyt. 481] [OPT] Pytanie ID 30207 "Przed wskazanym raportem występują raporty otwarte. Czy chcesz zamknąć wskazany raport oraz wszystkie poprzednie?"
 • Odpowiedź twierdząca powoduje, że program zamyka zaznaczony raport oraz wszystkie poprzednie. Raporty powinny być zamykane po kolei w związku z tym, że saldo zamknięcia przenoszone jest jako saldo otwarcia kolejnego raportu.
[pyt. 465] [OPT] Komunikaty ID 23422 "Nie można otworzyć raportu. Raport został wyeksportowany".
 • W menu System> Konfiguracja> Program> Użytkowe> Operatorzy, na formularzu Operatora, na drugiej zakładce „Parametry” nie jest zaznaczony parametr „Zmiana dokumentów wyeksportowanych”.
[pyt. 464] [OPT] Komunikat ID 23463 "Niepoprawny numer karty kredytowej. Numer nie spełnia algorytmu Luhna."
 • W menu System> Konfiguracja> Firma> Kasa i bank> Parametry, zaznaczony jest parametr "Kontrola numerów kart kredytowych". Zaznaczenie parametru powoduje, że program sprawdza poprawność wprowadzanych numerów kart kredytowych. Jeżeli numer nie spełnia algorytmu Luhna pojawia się komunikat.

Rachunek Bankowy Rejestry Kasowo Bankowe

[pyt. 2098] [OPT] Jak dodać kod SWIFT/ BIC dla banku?
 • KOD SWIFT to 8 znakowy kod (litery i cyfry), używany do transakcji międzynarodowych, dzięki któremu można zidentyfikować instytucję finansową, jest on unikalny dla każdego banku w Polsce i za granicą. W Polsce przyjęło się, że nazywamy go kodem SWIFT natomiast za granicą kod ten określa się mianem kodu BIC, jest to ten sam kod. Czasem można spotkać kod złożony z 11 znaków, wtedy 3 dodatkowe znaki identyfikują np. oddział banku.

  Aby wprowadzić kod SWIFT/ BIC do programu Comarch ERP Optima należy wejść do menu Ogólne/ Inne/ Banki. Tam pojawi się lista wszystkich banków jakie mamy wprowadzone do programu (może to być lista wszystkich banków, nie koniecznie tylko tych, w których posiadamy własny rachunek). Na liście tej należy odnaleźć bank, w którym posiadamy rachunek, można to zrobić na przykład po numerze rozliczeniowym (numer ten to 8 cyfr od trzeciej do dziesiątej z naszego numeru rachunku bankowego). Po odszukaniu odpowiedniego banku, należy go zaznaczyć i otworzyć przyciskiem lupy. Otworzy się okno z danymi banku, w jego prawym górnym rogu jest pole, w którym należy wprowadzić kod SWIFT/ BIC, a następnie zapisać te zmiany przyciskiem dyskietki. Po zapisaniu zmian kod SWIFT/ BIC będzie wyświetlać się na wydrukach dokumentów wystawionych w walucie obcej.
  Kod SWIFT/ BIC można wprowadzić również bezpośrednio podczas wprowadzania rejestru. Po wybraniu opcji, że dany rejestr jest kontem bankowym otwiera się sekcja do wybrania banku oraz do wprowadzenia numeru rachunku. Pod przyciskiem 1188_1.jpg dostępna jest lista banków, tam należy odszukać bank, w którym posiadamy rachunek, następnie zaznaczyć go oraz otworzyć przyciskiem lupy.  Otworzy się okno z danymi banku, w jego prawym górnym rogu jest pole, w którym należy wprowadzić kod SWIFT/ BIC, a następnie zapisać te zmiany przyciskiem dyskietki. Po zapisaniu zmian kod SWIFT/ BIC będzie wyświetlać się na wydrukach dokumentów wystawionych w walucie obcej.

[pyt. 308] [OPT] Jak wprowadzić przekazanie środków z jednego rachunku na drugi, aby nie pozostawały jako nierozliczone?
 • Na rachunku źródłowym wprowadzamy dokument KW, na rachunku docelowym dokument KP i kompensujemy obydwa dokumenty.
[pyt. 229] [OPT] Jak po zmianie banku BPH na PKO zmienić format elektronicznej wymiany danych między bankami?
 • Jeżeli Użytkownik, posiadający rachunek bankowy w banku BPH korzystał z elektronicznej wymiany danych - format Elixir-0 BPH, po zmianie banku na PKO może skopiować format Elixir-0 BPH i zapisać go pod nową nazwą Elixir-0 PKO. Aby skopiować format należy podświetlić ten, który ma ulec skopiowaniu i nacisnąć równocześnie klawisze Ctrl  i Insert . Pojawi się formularz nowego formatu elektronicznej wymiany danych z bankiem, gdzie zostaną zaproponowane identyczne dane jak dane aktualnie podświetlonego na liście formatu. Użytkownik musi zmienić na skopiowanym formacie nazwę, a następnie przejść na zakładkę 3. Pozycje i zmienić datę operacji na datę dokumentu.

[pyt. 228] [OPT] Jak zmienić konto bankowe z banku BPH na PKO?
 • W menu Kasa i bank / Rejestry kasowe/bankowe należy otworzyć rejestr bankowy BPH następnie kliknąć na przycisk Bank, wyświetli się lista banków, z której wybieramy bank PKO.
  W numerze rachunku pojawią się @@ oraz 8 cyfr numeru rozliczeniowego np. @@-11111111. Dwie @@ oraz numer rozliczeniowy  zostawiamy, uzupełniamy pozostałe cyfry rachunku bankowego np. @@-11111111-1111111111111111.  Program sam zastąpi @@ 2 cyframi kontrolnymi.

  Jeżeli w menu Ogólne/Inne/ Banki na liście nie ma banku PKO należy go dodać. W numerze rozliczeniowym należy podać 8 cyfr po dwóch pierwszych cyfrach kontrolnych np. 11-11111111-1111111111111111.

[pyt. 227] [OPT] Na formularzu dokumentu nie widać kursu za wybrany dzień pomimo, że dokonano importu średniego kursu NBP, co może być tego przyczyną?
 • Aby po imporcie notowań kursów ze strony Narodowego Banku Polskiego (dla typu kursu NBP) kursy zostały zapamiętane należy w kolumnie Dodawać wybrać Tak oraz po imporcie nacisnąć przycisk Zapisz. Wówczas w menu System / Konfiguracja / Program / Ogólne / Waluty notowanie dla Typu kursu waluty: NBP zostanie zapamiętane.
[pyt. 95] [OPT] Dlaczego na liście raportów kasowo/bankowych na otwartych raportach kasowych/bankowych w kolumnie stan początkowy i stan końcowy widoczna jest kwota 0,00 ?
 • W takiej sytuacji należy w Konfiguracji Firmy/Kasa i Bank/ Parametry zaznaczyć parametr: Wyświetlanie kwot na raportach otwartych.
[pyt. 94] [OPT] W którym miejscu należy uzupełnić stan początkowy rejestrów kasowych/bankowych oraz konto księgowe ?
 • W menu Kasa/Bank należy wybrać Rejestry kasowe/bankowe otworzyć formularz rejestru i w polu: Saldo BO uzupełnić stan początkowy
  Saldo BO
  natomiast w polu Konto księgowe należy uzupełnić konto danego rejestru konto księgowe
[pyt. 93] [OPT] Rejestr walutowy
 • 1. W menu Ogólne/ Inne / Banki należy dodać BANK Dewizowy. W numerze rozliczeniowym należy podać 8 cyfr po dwóch pierwszych cyfrach kontrolnych np. 11-11111111-1111111111111111
  2. W menu Kasa/Bank/ Rejestry kasowe/bankowe należy dodać rejestr walutowy (zaznaczyć typ rejestru konto bankowe). Aby prawidłowo uzupełnić nr rachunku należy kliknąć na przycisk Bank, wyświetli się lista banków, z której wybieramy właściwy bank. W numerze rachunku pojawią się @@ oraz 8 cyfr numeru rozliczeniowego np. @@-11111111. Dwie @@ oraz numer rozliczeniowy zostawiamy, uzupełniamy pozostałe cyfry rachunku bankowego np. @@-11111111-1111111111111111. Program sam zastąpi @@ 2 cyframi kontrolnymi. Na rachunkach walutowych mogą być wprowadzane tylko zapisy w danej walucie.
  3. W Konfiguracji Firmy/ Kasa/Bank/ Formy płatności z każdą formą płatności można powiązać dodatkowo rejestry walutowe. Informacje o obsługiwanych rejestrach walutowych wprowadza się na liście widocznej w dolnej części okna.

  Uwaga: z jedną formą płatności może być skojarzony tylko jeden rejestr w danej walucie. (tzn. z jedną formą płatności nie mogą być skojarzone np. dwa rejestry walutowe w EURO). Dzięki temu można w jednoznaczny sposób określić, do którego rejestru powinien trafić dokument kasowy w danej walucie.

  W chwili wprowadzania dokumentu program sprawdza, w jakiej walucie jest wystawiany dokument, a następnie - jakie rejestry są skojarzone z wybraną formą płatności:
  • jeśli dokument jest w PLN – zapis/ płatność w Kasie/Banku jest wprowadzana w rejestrze domyślnym (złotówkowym)
  • jeśli dokument jest w walucie, która jest przypisana do wybranej formy płatności – zapis/ płatność jest tworzony w rejestrze skojarzonym z daną walutą
  • jeśli dokument jest w walucie, która nie jest uzupełniona dla wybranej formy płatności – zapis/ płatność jest tworzony w rejestrze domyślnym (złotówkowym).

  Użytkownicy, którzy nie posiadają rachunków walutowych – formy płatności kojarzą tylko z rejestrem złotówkowym. W takim przypadku niezależnie od waluty dokumentu - w Kasie/Banku będą one rejestrowane zawsze na rachunku (w kasie) złotówkowej.
  Jeśli Użytkownik prowadzi rachunek w walucie obcej i chce, by wszystkie płatności do dokumentów wystawianych w takiej walucie były tam automatycznie rejestrowane na rachunku walutowym – powinien odpowiedni rejestr walutowy przypisać do formy płatności. Wtedy program wszystkie płatności w danej walucie automatycznie zapisze w rejestrze walutowym. Natomiast płatności do dokumentów w złotówkach oraz innych walutach – będą zapisywane w rejestrze złotówkowym.
  Przykład:
  W firmie są dwa rachunki bankowe: jeden złotówkowy, a drugi w EURO. Założone są dla nich dwa rejestry: R_PLN - złotówkowy (dla rachunku w PLN) oraz R_EUR (dla rachunku w walucie obcej). Użytkownik definiuje jedną formę płatności przelew. Domyślnie kojarzy go z rejestrem R_PLN, natomiast w sekcji rejestry walutowe dopisuje dodatkowo rejestr R_EUR.
  • Jeśli wystawi dokument w PLN – płatność znajdzie się w Preliminarzu w rejestrze R_PLN.
  • Jeśli wystawi dokument w EUR – płatność znajdzie w Preliminarzu w rejestrze R_EUR.
  • Jeśli wystawi dokument w USD – płatność znajdzie w Preliminarzu w rejestrze R_PLN.
  Dzięki takiemu rozwiązaniu wykorzystując jedną formę płatności można wprowadzać zapisy/ płatności do rejestrów w różnych walutach.
[pyt. 92] [OPT] Na fakturze nie drukuje się bank oraz numer rachunku bankowego
 • Aby numer rachunku był drukowany na fakturze sprzedaży należy:
  1. W menu Ogólne/Inne/ Banki dodać BANK. W numerze rozliczeniowym należy podać 8 cyfr po dwóch pierwszych cyfrach kontrolnych np. 11-11111111-1111111111111111
  2. W menu Kasa/Bank/ Rejestry kasowe/bankowe należy dodać rejestr bankowy (zaznaczyć typ rejestru konto bankowe). Aby prawidłowo uzupełnić nr rachunku należy kliknąć na przycisk Bank, wyświetli się lista banków, z której wybieramy właściwy bank. W numerze rachunku pojawią się @@ oraz 8 cyfr numeru rozliczeniowego np. @@-11111111. Dwie @@ oraz numer rozliczeniowy zostawiamy, uzupełniamy pozostałe cyfry rachunku bankowego np. @@-11111111-1111111111111111. Program sam zastąpi @@ 2 cyframi kontrolnymi.

    rejestr.png

  3. W Konfiguracji Firmy/ Kasa/Bank/ Formy płatności do formy płatności przelew należy przypisać rejestr bankowy.

    forma platnosci.png

  Wystawiając Fakturę Sprzedaży z formą płatności gotówka, nr rachunku nie będzie widoczny na wydruku faktury. Po wybraniu formy płatności przelew na wydruku dokumentu będzie się wyświetlał przypisany do tej formy płatności bank oraz numer rachunku określony w rejestrze bankowym. Powyższe ustawienia dotyczą dokumentów wystawianych w PLN.

Rozliczenia dokumentów

[pyt. 2352] Czy jest możliwość seryjnego usuwania rozliczeń?
 • Seryjne usuwanie rozliczeń jest możliwość z listy Rozliczenia podmiotu, a także od wersji 2017.5 z poziomu: listy Dokumenty rozliczone, z zakładki [Rozliczenia dokumentów] na zapisie kasowym/bankowym oraz z zakładki [Rozliczenia] na zdarzeniu w Preliminarzu płatności.

  Jest również możliwość usuwania rozliczeń za pomocą operacji seryjnej Usuń rozliczenia dostępnej w preliminarzu płatności, na liście zapisów kasowych/bankowych, w rejestrze VAT oraz ewidencji dodatkowej.

  Uwaga: W każdym z wymienionych przypadków seryjnego usuwania rozliczeń, program sprawdza czy dane rozliczenie może zostać usunięte to znaczy, czy nie zostało zaksięgowane oraz czy nie została zaksięgowana różnica kursowa, czy nie zostało ujęte na dokumencie kompensaty, czy nie zostało wybrane na dokumencie noty odsetkowej, a także czy nie jest powiązane z rozrachunkiem w sytuacji kiedy jest włączony automat rozliczeń i rozrachunków.

[pyt. 2350] Jak dokonać automatycznego rozliczenia dokumentów przy imporcie przelewów ?
 • W programie Comarch ERP Optima można dokonać automatycznego rozliczenia zapisów podczas importu wyciągu bankowego. 

  Chcąc dokonać takiego rozliczenia należy na formularzu importu przelewu zaznaczyć parametr „Rozliczaj przy imporcie”.

  Rozliczanie_przy_imporcie.PNG

  Po zaznaczeniu parametru pojawią trzy możliwe opcje do wyboru: 

  wg identyfikatora,

  wg identyfikatora oraz kolejno wg podmiotu i kwoty,

  wg identyfikatora oraz kolejno wg kwoty i opisu

  Opcja wg identyfikatora oznacza, że w momencie importu w importowanym przelewie rozchodowym wyszukiwany jest Identyfikator operacji, następnie sprawdzane jest czy istnieje nierozliczona płatność o takim samym identyfikatorze. Jeżeli uda się sparować dokumenty, to następuje ich rozliczenie.Jeżeli w importowanym przelewie nie ma identyfikatora operacji lub jeżeli w Preliminarzu płatności nie będzie nierozliczonej płatności o identyfikatorze takim samym jak w importowanym wyciągu, to w momencie importu pojawi się komunikat Rozliczenie przelewu Przelew Lp 1 [] nie zostało wykonane. Brak pary do rozliczenia. Zapis bankowy się zaimportuje jako nierozliczony.

  Przy wybranej opcji wg identyfikatora oraz kolejno wg podmiotu i kwoty program próbuje najpierw połączyć dokumenty o takim samym identyfikatorze. Jeżeli nie uda się sparowanie płatności po identyfikatorze operacji, to sprawdzane jest drugie kryterium, tj. podmiot i kwota. Jeżeli w Preliminarzu płatności znajduje się nierozliczona płatność na ten sam podmiot i taką samą kwotę co w importowanym przelewie (oraz zgadza się kierunek przychód/ rozchód) to następuje ich rozliczenie.

  Przy wybranej opcji wg identyfikatora oraz kolejno wg kwoty i opisu program próbuje najpierw połączyć dokumenty o takim samym identyfikatorze. Jeżeli nie uda się sparowanie płatności po identyfikatorze operacji, to sprawdzane jest drugie kryterium, tj. kwota i opis. Program wyszukuje nierozliczone płatności o takiej samej kwocie jak na importowanym zapisie, jeżeli znajdzie taką płatność to dalej sprawdzane jest czy pole Opis na importowanym zapisie zawiera ciąg znaków z pola Numer obcy/ Opis do banku ze zdarzenia. W przypadku gdy uda się znaleźć odpowiednią płatność, następuje ich rozliczenie.

  Jeżeli nie uda się znaleźć żadnej płatności spełniającej wybrane kryterium, to w momencie importu pojawi się komunikat Rozliczenie przelewu Przelew Lp 1 [] nie zostało wykonane. Brak pary do rozliczenia. Zapis bankowy zostanie zaimportowany, ale jako nierozliczony.

  Automatyczne rozliczenie możliwe jest dla zapisów w PLN oraz walutowych. W momencie rozliczania zapisów o różnym kursie zostanie wygenerowana różnica kursowa.

  Jeżeli znaleziona zostanie płatność spełniająca kryteria, ale jest w innej walucie niż waluta importowanego wyciągu to w momencie importu pojawi się komunikat Rozliczenie niemożliwe. Dokumenty posiadają różne waluty rozliczenia. Wyciąg bankowy w tej sytuacji zostanie zaimportowany, ale będzie miał status dokumentu nierozliczonego.

  Funkcjonalność została również przedstawiona na filmie instruktażowym dostępnym pod tym linkiem: http://www.erp.comarch.pl/filmy/index.html?site=movies&optima2010,kasa_i_bank,automatyczne_rozliczanie_przelewow_przy_imporcie_

[pyt. 1871] [OPT] Jak rozliczać dokumenty w programie Comarch ERP Optima dla dwóch różnych podmiotów?
 • Możemy to zrobić na kilka sposobów w programie, a mianowicie z poziomu:

  1. Preliminarza płatności.
  Rozliczamy zdarzenie z preliminarza płatności z zapisem kasowym/bankowym.
  Wyszukujemy odpowiednią płatność w Preliminarzu wygenerowaną po wprowadzeniu Faktury. Po otwarciu płatności przechodzimy na zakładkę Rozliczenia i naciskamy ikonę "plusa". Pojawi się Lista dokumentów do rozliczenia danego Kontrahenta, w filtrze aktywnym zmieniamy Podmiot

  lista_dok_do_rozl.png

  i wybieramy dokument, z którym chcemy rozliczyć zdarzenie z preliminarza.

  2. Zapisów kasowych/bankowych.

  Rozliczamy zapis kasowy/bankowy z Fakturą.
  Otwieramy zapis kasowy/bankowy, przechodzimy na zakładkę Rozliczenia dokumentów i naciskamy ikonę "plusa", następnie na Liście dokumentów do rozliczenia w filtrze aktywnym zmieniamy Podmiot i wskazujemy dokument, z którym chcemy rozliczyć zapis.

  3. Listy nierozliczonych dokumentów.

  W filtrze aktywnym wybieramy walutę, zaznaczamy dokumenty na liście, przy ikonie czerwonego "pioruna" rozwijamy menu dostępnych opcji i wybieramy opcję Rozliczaj dla wielu podmiotów.

[pyt. 1720] [OPT] Jak w programie Comarch ERP Optima dokonać kompensaty?
 • W programie Comarch ERP Optima istnieje możliwość rozliczania dokumentów poprzez kompensaty. Kompensować ze sobą można np. dwa zapisy kasowe/bankowe lub dwa zdarzenia z Preliminarza płatności, pod warunkiem, że kierunki przepływu środków finansowych na kompensowanych dokumentach są przeciwne.

  Np. Jeśli mamy wystawione dokumenty dla tego samego kontrahenta, np. dwie Faktury Sprzedaży i Fakturę Zakupu, wtedy można dokonać kompensaty tych dokumentów.

  Kompensaty Faktur dokonuje się z poziomu Preliminarza Płatności:

  Na liście należy otworzyć zdarzenie, które chcemy rozliczyć z innymi dokumentami. Na otwartym formularzu, na zakładce „Rozliczenia” należy wybrać ikonę zielonego plusa lub klawisz Insert.

  Następnie pojawi się okno z zapisami do rozliczenia. Wtedy można dowolne z nich (o przeciwnym przepływie do otwartego zdarzenia), zaznaczyć, wybrać i zapisać formularz.

  Kompensata zapisów KP i KW:

  Z poziomu listy zapisów kasowych/bankowych należy wybrać rozliczany zapis, a następnie na zakładce „Rozliczenia dokumentów” ikoną zielonego plusa dokonać kompensaty z dokumentem o przeciwnym kierunku przepływu środków finansowych.


  Dodatkowo w programie Comarch ERP Optima kompensaty w podobny sposób możemy wykonywać:

  - z poziomu Kasa/Bank/ Rozliczenia podmiotu na zakładce „Nierozliczone”
  - w menu Kasa/Bank/ Dokumenty nierozliczone na zakładce „Ogólne”.

  Uwagi: Należy pamiętać, by rozliczane dokumenty miały przeciwne kierunki przepływów środków finansowych.

  Od wersji 2014.0.1 istnieje również możliwość tworzenia dokumentu kompensaty (funkcja dostępna jest w menu Kasa/Bank: Kompensaty). W programie Comarch ERP Optima dokument kompensaty to spinacz istniejących w programie rozliczeń o typie kompensata. Użytkownik może dodać go ręcznie, przy czym ważne jest, aby wcześniej zdarzenia bądź zapisy kasowe/bankowe zostały rozliczone.
  Proces tworzenia kompensaty został przedstawiony również na filmie instruktażowym dostępnym pod linkiem: http://www.erp.comarch.pl/filmy/index.html?site=movies&optima2010,kasa_i_bank,dokument_kompensaty

[pyt. 706] [OPT] W jaki sposób dokonać rozliczania dokumentów w różnych walutach?
 • W programie Comarch ERP Optima można rozliczyć ze sobą dokumenty wystawione w różnych walutach - przy czym jeden z tych dokumentów musi być wystawiony w PLN (pole Waluta dok.), a drugi w walucie obcej. Dodatkowym wymogiem jest, aby obydwa dokumenty posiadały tą samą walutę rozliczenia (pole Waluta rozl.). Walutę rozliczania można zmieniać tylko wtedy, gdy waluta dokumentu to PLN. Ponadto walutę rozliczenia można zmieniać na zapisach kasowych/bankowych na zakładce Rozliczenia dokumentów w polu Waluta rozl.: oraz na zdarzeniach kasowych/bankowych w preliminarzu płatności na zakładce Rozliczenia w polu Waluta rozl.

  Przykład 1: dla kontrahenta FAMAX wystawiona została faktura sprzedaży FS/000417/20XX, na kwotę 500 EUR po kursie 1 EUR = 4 PLN, z odroczonym terminem płatności (np. 10.05.20XX). Do preliminarza płatności kontrahenta FAMAX automatycznie wpisane zostało zdarzenie: 10 maja spodziewana jest zapłata 500 EUR za fakturę FS/000417/20XX. 11 maja, na podstawie wyciągu bankowego, wprowadzamy do rejestru BANK zapis, z którego wynika, że kontrahent wpłacił na nasze konto 2000 zł, i że jest to zapłata za FS/000417/20XX. Wówczas z poziomu zakładki rozliczenia tego zapisu ustawiamy walutę rozliczenia na EUR, odszukujemy w preliminarzu kontrahenta FAMAX nierozliczoną płatność za fakturę i wprowadzamy ją na listę rozliczanych tym zapisem dokumentów. Zatwierdzenie tego rozliczenia spowoduje, że zapis: - dotyczący otrzymanej płatności (zapłata) w rejestrze BANK otrzyma status rozliczonego (z dokumentem FS/000417/20XX), - zapis dotyczący planowanej płatności za FS/000417/20XX w preliminarzu kontrahenta FAMAX otrzyma status rozliczonego (na podstawie zapisu z rejestru BANK, pochodzącego z wyciągu bankowego), - faktura FS/000417/20XX otrzyma status dokumentu rozliczonego (zapłaconego). 

  Przykład  rozliczenia dokumentu w walicie został zaprezentowany na filmie instruktażowym dostępnym pod linkiem:  http://www.erp.comarch.pl/filmy/index.html?site=movies&optima2010,kasa_i_bank,rozliczenia_w_walucie

  Przykład 2: 10 czerwca, na podstawie wyciągu bankowego, wprowadzamy do rejestru BPHEUR zapis, z którego wynika, że zapłaciliśmy kontrahentowi COMPAQ 250 EUR po kursie 1 EUR = 4 PLN, i że jest to zapłata za FZ/000201/20XX. Wówczas z poziomu zakładki rozliczenia odszukujemy w preliminarzu kontrahenta COMPAQ nierozliczoną płatność za fakturę, zmieniamy jej walutę rozliczenia na EUR i wprowadzamy ją na listę rozliczanych tym zapisem dokumentów. Zatwierdzenie tego rozliczenia spowoduje, że zapis: - dotyczący dokonanej zapłata w rejestrze BPHEUR otrzyma status rozliczonego (z dokumentem FZ/000201/20XX), - zapis dotyczący planowanej płatności za FZ/000201/20XX w preliminarzu kontrahenta COMPAQ otrzyma status, rozliczonego (na podstawie zapisu z rejestru BPHEUR, pochodzącego z wyciągu bankowego) - faktura FZ/000417/20XX otrzyma status dokumentu rozliczonego (zapłaconego). Podczas rozliczania dokumentów jw. różnica kursowa jest tworzona automatycznie.

  Dodatkowo w programie istnieje możliwość seryjnej zmiany waluty rozliczenia z poziomu preliminarza płatności.

  Opcja ta jest dostępna poprzez użycie Funkcji „Zmień walutę rozliczenia” z menu kontekstowego (pod prawym klawiszem myszy) na liście zdarzeń. Seryjna zmiana waluty rozliczenia może być wykorzystana np. do zmiany waluty rozliczenia dla wypłat pracowników.

  Aby dokonać seryjnej zmiany waluty należy wybrać: a) Walutę z listy rozwijanej, b) Typ kursu z listy rozwijanej, c) Datę kursu – domyślnie inicjowaną jako data bieżąca z menu Narzędzia, d) Przelicznik.

  UWAGA: Obecnie w programie Comarch ERP Optima nie można wprost rozliczyć ze sobą dokumentów posiadających różne waluty obce np. EUR i USD– w takim przypadku niezbędne jest tworzenie dodatkowych dokumentów.

  Przykład: Jak w systemie dokonać rozliczenia dwóch dokumentów w różnych walutach np. nastąpiła wypłata dla pracownika zaliczka na delegację w walucie CHF, pracownik przedkłada faktury zakupowe w walucie CHF i EUR i należy dokonać rozliczenia zaliczki z fakturami. Wypłata nastąpiła z kasy walutowej.

  Rozliczenia można dokonać na dwa sposoby: Można ustawić na zapisie kasowym (zaliczce pracownika) Nie podlega rozliczeniu. W momencie jak przyniesie Faktury należy w preliminarzu wprowadzić zapisy techniczne na kwotę płatności faktury w walucie CHF i EUR i skompensować z fakturami oczywiście po odpowiednich kursach tak, aby powstały różnice kursowe.

  Można również zaliczkę pozostawić ze statusem Nie rozliczono. Jak pracownik przyniesie faktury w walucie CHF to rozliczyć je z zaliczką (powstanie różnica kursowa). Pozostanie jeszcze reszta zaliczki w walucie CHF. Należy w tym wypadku wprowadzić zapis techniczny do preliminarza płatności na pozostałą kwotę zaliczki w walucie CHF, po kursie z dnia wypłacenia zaliczki tak, aby zaliczka rozliczyła się do końca i nie powstała różnica kursowa. Faktury zaś w EUR należy skompensować z zapisem technicznym wprowadzonym do preliminarza również w walucie EUR. Przeliczyć pozostałe CHF z zaliczki na EUR i wprowadzić odpowiedni kurs tak, aby naliczyła się różnica kursowa dla EUR.

[pyt. 705] [OPT] Kiedy tworzą się różnice kursowe w magazynie walut?
 • Jeżeli w rejestrze walutowym wypłaty są wg kursu historycznego wówczas rozliczone są wg metody FIFO z pierwszym wolnym zasobem na magazynie walut (pierwszą nierozliczoną wpłatą) i różnica kursowa nie powstaje. W sytuacji gdy wypłata jest po innym kursie niż historyczny np. po kursie bieżącym wówczas w magazynie walut powstaje różnica kursowa. Różnica kursowa jest tworzona jako różnica wartości wypłaty i wartości wpłaty w przeliczeniu na walutę systemową (KW-KP). Dodatnia różnica kursowa powstaje, jeżeli wypłata była po wyższym kursie niż wpłata. Ujemna różnica powstaje wtedy, gdy wypłata była po niższym kursie niż wpłata. Wyliczona różnica kursowa jest wliczana do stanu końcowego raportu oraz do stanu początkowego raportu kolejnego na liście. Różnica dodatnia zwiększa stan końcowy raportu kasowego/bankowego, a ujemna wpływa na jego zmniejszenie w walucie PLN. UWAGA: W przypadku rozliczania dokumentów po kursie historycznym, gdzie przy rozliczaniu powstaje grosz różnicy wynikający z zaokrągleń zostaje wygenerowany dokument różnicy kursowej na kwotę zaokrąglenia.
[pyt. 375] [OPT] Jak rozliczać dokumenty w programie Comarch ERP Optima?
 • Możemy rozliczać dokumenty z poziomu kilku miejsc w programie Comarch ERP Optima. Załóżmy, że wprowadziliśmy Fakturę Sprzedaży z datą 14.11.20XX na kwotę 129,56 PLN, płatną przelewem.
  Wprowadzenie takiego dokumentu wygeneruje płatność odroczoną, którą możemy zobaczyć w menu Kasa/Bank/ Preliminarz płatności.

  Dnia 20.11 Klient wpłaca pieniądze na nasze konto bankowe i chcemy odnotować to w systemie.

  Możemy to zrobić na jeden z kilku sposobów w programie, między innymi z poziomu:


  1. ZAPISÓW KASOWYCH/BANKOWYCH

  Menu Kasa/Bank/ Zapisy kasowe/bankowe. Wskazujemy Rejestr oraz Raport, do którego chcemy wprowadzić zapis: 

  PKO przelew pyt_375.png

   Ikoną „plusa” dodajemy nowy zapis. Na zapisie musimy wybrać typ dokumentu (w tym przypadku będzie to wpłata Klienta czyli dokument KP). Jeśli znamy schemat numeracji wystarczy wpisać odpowiedni symbol w pole „Dokument”.
  Schemat możemy też wybrać z listy po naciśnięciu przycisku 375_2.

  Na liście należy wybrać klasę dokumentu Wpłata i wskazać symbol KP. 


  Na zapisie KP uzupełnić kwotę wpłacaną i dane kontrahenta.
  Na zakładce Rozliczenia dokumentów możemy wskazać dokument, z którym chcemy rozliczyć wpłatę kontrahenta.

  Po wybraniu opcji Rozliczenie możemy wskazać płatność (lub kilka płatności) z Preliminarza Płatności, które chcemy rozliczyć z zapisem KP.

  Jeżeli kwota na zapisie jest większa niż kwota płatności odroczonej z Preliminarza, wówczas dokument KP będzie rozliczony częściowo (w kolumnie Status na liście zapisów kasowych/bankowych pojawi się przy tym zapisie literka „C”). Będzie można w późniejszym terminie wprowadzić kolejne rozliczenie na pozostałą kwotę. Jeśli zapis zostanie rozliczony całkowicie, w kolumnie Status pojawi się litera „R”.  2. PRELIMINARZA PŁATNOŚCI

  Menu Kasa/Bank/ Preliminarz płatności.


  Chcemy rozliczyć zdarzenie w Preliminarzu z zapisem KP. Wyszukujemy odpowiednią płatność w Preliminarzu wygenerowaną po wprowadzeniu Faktury Sprzedaży (w polu Numer dokumentu znajduje się numer faktury). Po wyszukaniu płatności podnosimy jej formatkę dwukrotnym kliknięciem myszki lub przyciskiem „lupy”.
  Na formularzu płatności przechodzimy na zakładkę Rozliczenia i naciskamy ikonę „plusa” – „Dodaj rozliczenie”. Pojawi się lista dokumentów nierozliczonych danego kontrahenta.

  Jeśli już wcześniej został wprowadzony zapis KP w menu Kasa/Bank/ Zapisy kasowe/bankowe, wówczas z listy można wybrać ten zapis, który zostanie rozliczony ze zdarzeniem z preliminarza.

   

  3. LISTY DOKUMENTÓW (Faktur Sprzedaży/Zakupu)

  Dokumenty można rozliczać automatycznie, na przykład z poziomu listy Faktur Sprzedaży. Wcześniej jednak należy nadać odpowiednie uprawnienie operatorowi, żeby mógł on rozliczać dokumenty z poziomu listy.
  W Konfiguracji Programu/Użytkowe/Operatorzy na karcie operatora znajduje się parametr  (zakładka Parametry/ Parametry dla modułu handlowego) Rozliczanie dokumentów z poziomu listy  – należy go zaznaczyć. Po zaznaczeniu parametru, dany operator może przejść do listy dokumentów (np. Faktur Sprzedaży), wybrać dokument, który chce rozliczyć i wcisnąć prawy przycisk myszy. W menu, które rozwinie się pod prawym klawiszem myszki dostępna jest opcja „Rozlicz”. Należy ją wybrać a następnie wskazać rejestr, do którego ma trafić płatność.
  Stan rozliczenia dokumentu i listę dokumentów rozliczających można wyświetlić z poziomu listy faktur lub z poziomu formularza konkretnej faktury po naciśnięciu przycisku Rozliczenia 375_5, dostępnego na wstążce.

[pyt. 307] [OPT] Jak rozliczyć kontrahenta, jeżeli nie zapłacił pełnej kwoty należności, ale pozostała część jest nieistotna?
 • Kontrahent otrzymał fakturę na 153,09 PLN. Zapłacił 153 PLN. Należy w Preliminarzu podzielić płatność na dwie części (zapłaconą i pozostałą) i na pozostałej  (9 groszy) ustawić status Nie podlega.
[pyt. 91] [OPT] Czy istnieje możliwość wydrukowania dokumentów nierozliczonych na zadany dzień ?
 • W programie Comarch ERP Optima wydruk taki można uzyskać dwojako:

  • Wybierając z menu Ogólne/Kontrahenci dostępny jest wydruk dokumentów nierozliczonych. Klikając na menu rozwijane znajdujące się obok ikony drukarki należy wybrać wydruk: Dokumenty nierozliczone (GenRap), gdzie można wybrać Zobowiązania lub Należności. Po wybraniu wydruku można ustalić określone parametry wydruku:


        NI91___1

  • Wybierając z menu Kasa i Bank/Dokumenty nierozliczone na zakładce Na dzień. Klikając na menu rozwijane znajdujące się obok ikony drukarki należy wybrać wydruk: Lista dokumentów nierozliczonych/ Na dzień.


[pyt. 90] [OPT] Czy w programie istnieje możliwość dokonywania kompensat z datą bieżącą ?
 • W celu dokonywania kompensat z data bieżącą należy w menu System/ Konfiguracja Firmy/ Kasa/Bank/ Parametry zaznaczyć parametr Kompensaty z datą bieżącą.
  Jeżeli parametr nie jest zaznaczony, wtedy kompensata wykonywana jest z datą dokumentu późniejszego, biorącego udział w rozliczeniu kompensatą.
[pyt. 89] [OPT] Jak w Comarch ERP Optima wykonać wydruk kompensaty?
 • Po skompensowaniu ze sobą np. Faktury Sprzedaży z Fakturą Zakupu, można wydrukować dokument potwierdzający przeprowadzoną operację.
  Wydruku kompensaty wykonujemy z poziomu:

  1. Kasa/Bank/ Preliminarz płatności

  W filtrze aktywnym należy wskazać kontrahenta oraz status rozliczenia (Rozliczone: Częściowo, Całkowicie), zaznaczyć dane rozliczenie, a następnie wybrać odpowiedni typ wydruku
       należy wybrać- > Kompensaty - > Potwierdzenie kompensaty.
  Wydruk danych spowoduje wysłanie wydruku bezpośrednio na drukarkę (bez podglądu na ekran), natomiast Podgląd wydruku spowoduje wygenerowanie podglądu na ekran, co umożliwi sprawdzenie poprawności wydruku przed wysłaniem na drukarkę.

  2. Kasa/Bank/ Dokumenty rozliczone.
  Po rozwinięciu filtra zaawansowanego (strzałki   ) konieczne jest wybranie waluty, kontrahenta oraz zaznaczenie parametru „Tylko kompensaty”. W przeciwnym wypadku program uniemożliwi wydrukowanie dokumentu kompensaty informując o tym stosownym komunikatem.
  Z menu jednego z dwóch przycisków  należy wybrać - > Wydruk kompensat.

  Po zaznaczeniu ww. parametrów od wersji Comarch ERP Optima 2014.0.1 w menu kontekstowym (pod prawym klawiszem myszki) widoczna jest również opcja Dodaj dokument kompensaty. Zaznaczając na liście wybrane kompensaty i uruchamiając opcję z menu kontekstowego, wywołany zostanie formularz dokumentu kompensaty, na który przeniosą się automatycznie zaznaczone pozycje.

  3. Kasa/Bank/ Kompensaty . Z poziomu dokumentu kompensaty jest także możliwość wydruku potwierdzenia kompensaty. Wydruk możliwy jest w dwóch wariantach. Na wydruku Potwierdzenie kompensaty2 nie są drukowane kompensaty zapisów kasowych/bankowych. W odróżnieniu od poprzednich wydruków na dokumencie tym generowany jest dodatkowo numer zgodny z wcześniej ustalonym schematem numeracji.

  W Konfiguracji firmy /Definicje dokumentów /Kasa/Bank Użytkownik ma możliwość definiowania własnych schematów numeracji dla gałęzi kompensaty.

Księgowość

Komunikaty

[pyt. 2373] Komunikat ID 26101 "Nie można przeliczyć deklaracji. Na serwerze brak bazy danych wskazanej w kwotach do deklaracji."
 • W takiej sytuacji należy przejść do formularza właściciela (z poziomu Ogólne/ Inne/ Właściciele) na Listę kwot deklaracji właściciela (dostępną pod przyciskiem Udziały i kwoty deklaracji) i sprawdzić w danym roku, czy w którymś miejscu (na zakładkach Dz. gospodarcza, Strefa, Najem) jest zaznaczony parametr Pobieraj dane z bazy danych i nie jest wybrana żadna baza, bądź zmieniła się nazwa bazy danych na serwerze.

[pyt. 2367] Została zmieniona kwota składki na ubezpieczenie społeczne i/lub zdrowotne, czy zaktualizować kwoty w kolejnych miesiącach?
 • Zaakceptowanie komunikatu powoduje zmianę kwoty składek w danym miesiącu oraz w miesiącach po nim następujących (w tym samym roku). Wybór opcji Nie powoduje zmianę kwoty składek tylko w danym miesiącu.

[pyt. 2366] Błąd zmiany rodzaju transakcji - Dokument nr [numer dokumentu]. Dokument dotyczy deklaracji VAT-7, która została już zatwierdzona. Administrator zablokował możliwość wprowadzania zmian na takich dokumentach.
 • W menu System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy dla parametru Blokada zmiany dokumentów jeżeli zatwierdzona deklaracja VAT-7 wskazana została opcja blokada.

[pyt. 2365] Zaznaczone dokumenty posiadają różną datę księgowania. Czy chcesz utworzyć zbiorcze księgowania za poszczególne miesiące?
 • Komunikat pojawia się, jeżeli w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Księgowość/Parametry wskazano datę księgowania inną niż bieżącą.
[pyt. 1857] [OPT] Komunikat ID 29419 "Nie można dodać towaru do dokumentu : Towar GRABIE_OGR występuje na innym dokumencie."

 • Komunikat ten występuje w sytuacji, gdy Użytkownik próbuje z poziomu Księgowość/ Spis z natury przenieść stworzony Spis z Natury do Bilansu Otwarcia w module Handel.

  Jest on następstwem tego, że na wspomnianym spisie istnieją towary, które w module Handel zostały już użyte podczas wystawiania dokumentów handlowych, magazynowych.

  W Comarch ERP Optima zasadą jest, że nie można wprowadzić tego samego towaru na więcej niż jednym BOM oraz nie można na BOM wprowadzić towarów, na które zostały wystawione już inne dokumenty handlowo-magazynowe w programie.


  Rozwiązaniem w tej sytuacji jest usunięcie ze spisu z natury (w księgowości) towaru, o którym mowa w komunikacie, przeniesienie poprawionego spisu z natury do BO w Handlu i stworzenie dokumentu Przyjęcia Wewnętrznego (Handel/ Inne (sekcja Magazyn)/ Przyjęcia Wewnętrzne) na usunięty towar, który wprowadzi jego stan na magazyn.

   

[pyt. 1824] [OPT] Komunikat ID -2147217873 „Taki zapis już istnieje. (Duplikacja w tabeli 'CDN.Konta' według klucza 'AccNumer').”
 • Informacja pojawia się, gdy wprowadzamy konto księgowe, o takim samym numerze, który już istnieje w bazie.
[pyt. 1822] [OPT] Komunikat ID 29405 „Błąd odczytu waluty [symbol waluty] z konfiguracji.”
 • Informacja pojawia się w sytuacji, gdy w Konfiguracji Programu/Ogólne/Waluty nie ma dodanej waluty pojawiającej się w komunikacie.
[pyt. 786] [OPT] Komunikat ID 20077 "Czy chcesz zamknąć zapisy księgowe do dnia RRRR-MM-DD?"
 • Zamknięcie zapisów księgowych w KPiR powoduje zablokowanie możliwości dodawania zapisów do księgi z datą wcześniejszą niż data zamknięcia zapisów. Aby dodać zapis do księgi z datą wcześniejszą od daty zamknięcia zapisów (np. 30-06) należy zamknąć zapisy z wcześniejszym dniem (np. 31-05). W tym celu należy wyświetlić zapisy w księdze w wybranym dniu/miesiącu (np. miesiąc 05) i nacisnąć ikonę książki.
[pyt. 785] [OPT] Komunikat ID 26152 "Nie można wygenerować dokumentu wewnętrznego sprzedaży. Wybrany dokument jest dokumentem przeniesionym z modułu Handel. Aby wygenerować dokumenty wewnętrzne do zaznaczonych pozycji należy zaznaczyć parametr "Generowanie dokumentów wewnętrznych w rejestrach VAT", dostępny z poziomu System/Konfiguracja/Firma/Księgowość/Parametry."
 • Dokumenty wewnętrzne można wygenerować w module Handel/Faktury. W celu wygenerowania faktury wewnętrznej, z poziomu Rejestru VAT, do faktury pochodzącej z modułu FA należy w menu System/Konfiguracja firmy/Księgowość/ Parametry zaznaczyć parametr "Generowanie dokumentów wewnętrznych w Rejestrach VAT".

   

[pyt. 784] [OPT] Komunikat ID 26114 "Nie zamknięty krąg kosztów [symbol kręgu kosztów] na kwotę [kwota]"
 • Zapis księgowy nie spełnia kręgu kosztów o symbolu [symbol kręgu kosztów]. W celu zapisania dekretu spełniającego zdefiniowany krąg kosztów należy nacisnąć ikonę "Definicje kręgów kosztów", następnie wejść w krąg kosztów o symbolu podanym w komunikacie i zmodyfikować zapis księgowy zgodnie z definicją właściwego kręgu kosztów. W celu zapisania dekretu niezgodnego ze zdefiniowanym kręgiem kosztów należy wejść w menu System> Konfiguracja> Firma> Księgowość> Księgowość kontowa i odznaczyć parametr "Kontrola kręgu kosztów".
[pyt. 783] [OPT] Komunikat ID 26175 "Konto [numer konta] występuje już w grupie [symbol grupy kont]"
 • Dane konto oraz jego analityki można podpiąć tylko do jednej grupy. Przykładowo: jeżeli w jednej grupie jest użyte konto 501-1-1, to do innej grupy nie można podpiąć kont 501, 501-1, 501-1-1.
[pyt. 782] [OPT] Komunikat ID 26176 "Konto nadrzędne lub podrzędne występuje już w grupie [symbol grupy kont]"
 • Dane konto oraz jego analityki można podpiąć tylko do jednej grupy. Przykładowo: jeżeli w jednej grupie jest użyte konto 501-1-1, to do innej grupy nie można podpiąć kont 501, 501-1, 501-1-1.
[pyt. 781] [OPT] Komunikat ID 26101 "Nie wprowadzono żadnych kwot ani udziałów dla podatnika."
 • W celu poprawnego wyliczenia zaliczki na podatek ryczałtowy należy w menu Ogólne> Inne> Właściciele na formularzu danych wspólnika otworzyć listę kwot deklaracji, a następnie dla poprawnego wyliczenia przychodów i kosztów uzupełnić udziały podatnika w poszczególnych miesiącach. Dodatkowa informacja: W przypadku jednoosobowej działalności należy wprowadzić udziały w wysokości 100 % (czyli 1.00/1 lub 100.00/100). Jeżeli dla danego podatnika udziały są równe przez cały rok, to wystarczy je wpisać w pierwszym miesiącu i jest to dziedziczone na pozostałe miesiące. W przypadku zmiennych udziałów należy w każdym miesiącu je odpowiednio skorygować.

[pyt. 780] [OPT] Komunikat ID -2147217873 "Taki zapis już istnieje. (Duplikacja w tabeli 'DeklNag' według klucza 'DkNPodatnik')"
 • Za wybrany okres (miesiąc/rok) dla jednego właściciela można zapisać tylko jedną zaliczkę na PIT-36/PIT-36L, jedno zestawienie roczne do PIT-36/PIT-36L lub jedną deklarację roczną PIT-36/PIT-36L, jedną zaliczkę na CIT-8, jedną deklarację roczną CIT-8, jedną zaliczkę na podatek ryczałtowy dla wybranego właściciela, jedną deklarację PIT-28.
[pyt. 777] [OPT] Komunikat ID 25136 "Skasowanie grupy [nazwa grupy] nie jest możliwe. W grupie tej istnieją środki trwałe."
 • Można usuwać tylko te grupy środków trwałych, które nie zawierają jeszcze żadnych środków trwałych.
[pyt. 776] [OPT] Komunikat ID 20005 "Usunięcie rejestru niemożliwe. Rejestr posiada raporty kasowe/bankowe.".
 • Można usuwać tylko te rejestry, które nie posiadają jeszcze żadnych zapisów.
[pyt. 773] [OPT] Komunikat ID 26034 "Daty poza okresem obrachunkowym".
 • W polu Okres od/Okres do należy wskazać daty w obrębie okresu obrachunkowego, który został wybrany w menu Narzędzia> Bieżący okres obrachunkowy.
[pyt. 673] [OPT] Komunikat ID 26136 "Środek trwały posiada dokumenty. Wszystkie dokumenty zostaną przeniesione do nowej grupy".
 • Przy zmianie grupy, do której należy środek trwały, dokumenty takiego środka również zostaną przeniesione do nowej grupy.
[pyt. 667] [OPT] Komunikat ID 26038 "Błędna definicja schematu księgowego. Operacja księgowania dokumentu nie jest możliwa. Niepoprawnie skonstruowany element schematu ([Symbol schematu księgowego]/[Lp schematu księgowego])".
 • Pojawienie się komunikatu świadczy o błędach w konstrukcji schematu. Najczęściej pojawia się w sytuacji gdy np. usuniemy z makra znak @ w polu Kwota, Warunek; dodajemy kilka warunków a następnie usuwamy ostatni zapominając o znaku AND lub OR na końcu; dodajemy kilka warunków a następnie usuwamy ostatni i usuniemy ' dotyczący poprzedniego warunku; usuwamy jeden z warunków, a nie usuniemy łącznika AND lub OR, tak, że w rezultacie mamy obok siebie 2 łączniki (np. @KategoriaOgolna ='KOSZTY' OR OR @KategoriaOgolna ='KOSZTY INNE'); gdy mamy kilka makr (@Dokument+' '+@TypWyplaty) w opisie i usuniemy + bądź '; Przykładowo: W schemacie do księgowania raportów kasowych/bankowych, w polu kwota brakuje znaku @, w momencie sprawdzania poprawności schematu pojawi się komunikat: Błędna definicja schematu księgowego. Operacja księgowania dokumentu nie jest możliwa. Niepoprawnie skonstruowany element schematu ([Symbol schematu księgowego]/[Lp schematu księgowego]). The sum or average aggregate operation cannot take a varchar data type as an argument. Błąd składni SELECT SELECT BZp_DataDok AS DataWys, BZp_DataDok AS DataOpe, BZp_DataDok AS Termin, Case When BZp_NumerObcy<>'' Then BZp_NumerObcy Else BZp_NumerPelny End AS Dokument, BZp_PodmiotTyp AS SlownikTyp, BZp_PodmiotId AS SlownikID, null AS KatID, BZp_BRpLp AS Lp, 14 AS ZrodloTyp, BZp_BZpId AS ZrodloId, BZp_Konto
[pyt. 664] [OPT] Komunikat ID 26052 "W pozycji nadrzędnej zestawienia jest definicja kwoty, proszę wyczyścić tę definicję i spróbować ponownie".
 • Pozycje podrzędne (na następnym poziomie) można dodawać tylko do tych pozycji zestawień, które nie mają uzupełnionej definicji. Definicje kwot podpina się tylko na najniższych poziomach zestawienia.
[pyt. 663] [OPT] Komunikat ID 26134 "Nie można dodać równorzędnej pozycji do gałęzi podstawowych zestawień systemowych".
 • W przypadku systemowych zestawień księgowych (PIT-36, CIT-8) podstawowe gałęzie są już utworzone i nie ma możliwości ich usunięcia lub dodania kolejnych. Opcja dodania pozycji na następnym poziomie jest dostępna.
[pyt. 661] [OPT] Komunikat ID -2147217900 "Zdarzenia zostały rozliczone".
 • Dla modyfikowanej pozycji zapisu księgowego zostało wygenerowane zdarzenie w preliminarzu płatności (zaznaczony parametr „Generowanie płatności”); płatność została następnie rozliczona. Aby zmodyfikować daną pozycję należy najpierw usunąć rozliczenie z poziomu modułu Kasa/Bank.
[pyt. 660] [OPT] Komunikat ID -2147217900 "Zapis księgowy [numer dokumentu] poza bieżącym okresem obrachunkowym ".
 • Zapis księgowy danego dokumentu znajduje się w innym roku obrachunkowym niż bieżący. Aby odksięgować dany dokument źródłowy należy zmienić okres obrachunkowy – z poziomu konfiguracji lub Narzędzia/ Bieżący okres obrachunkowy.
[pyt. 657] [OPT] Komunikaty ID 30211 "Agregacja przychodów z innych baz nie jest dostępna dla księgowości kontowej i ewidencji ryczałtowej".
 • Na formularzu właściciela w opcji "Kwoty deklaracji" dodano kwoty indywidualne za dany miesiąc i na 4 zakładce "Działalność gospodarcza" (i/lub 5 Strefa i/lub 6 Najem) zaznaczono parametr "Pobieraj dane z bazy" i wybrano bazę z rodzajem księgowości: kontowa albo ewidencja ryczałtowa. Agregować przychody można tylko z baz, które mają rodzaj księgowości: księga podatkowa.
[pyt. 656] [OPT] Komunikat ID 30247 "Nie można zmienić waluty na koncie, do którego zostały dodane dokumenty budżetowe".
 • W planie kont dla tego konta wybrano opcję "Kontrola budżetu" - ObrotyWn/ObrotyMa i określono budżet. Należy najpierw usunąć dokumenty budżetowe, a następnie zmienić walutę.
[pyt. 655] [OPT] Komunikat ID 30473 "Przeszacowanie walut. Nie można wystornować księgowania na koniec okresu. Istnieje księgowanie na początek okresu".
 • Dokument przeszacowania został zaksięgowany dwa razy: na koniec okresu oraz na początek okresu. Jeżeli chcesz wystornować księgowania na koniec okresu należy najpierw odksięgować dokument na początek okresu.
[pyt. 651] [OPT] Komunikat ID 2010 "Nie można księgować "na czysto" w okresie, w którym występują zapisy w buforze."
 • Nie można wprowadzić zapisu "na czysto" z datą późniejszą niż pierwszy zapis w buforze ze względu na zachowanie numeracji chronologicznej w księdze głównej oraz brak funkcji renumeracji zapisów zatwierdzonych (ograniczenie to wynika z nienaruszalności numeru dziennika dla zapisów zatwierdzonych zgodnie z Ustawą o rachunkowości).
[pyt. 648] [OPT] Komunikat ID -2147217900 "Nie można kasować zapisów zaksięgowanych (KPiR)".
 • Aby usunąć remanent najpierw należy usunąć zapis księgowy. Na liście spisów z natury należy na danym remanencie wybrać z menu kontekstowego (pod prawym przyciskiem myszy) opcję Usuń zapis księgowy.
[pyt. 645] [OPT] Komunikat ID -2147217873 "Taki zapis już istnieje. (Duplikacja w tabeli 'CDN.Trwale' według klucza 'SrTNrInwent')".
 • W Ewidencji środków trwałych istnieje już karta środka trwałego o podanym numerze inwentarzowym. Nie można dodać karty z tym samym numerem, w polu Nr inwentarzowy należy podać unikalny, niepowtarzalny numer.
[pyt. 644] [OPT] Komunikat ID -2147217873 "Taki zapis już istnieje. (Duplikacja w tabeli 'CDN.Wyposazenie' według klucza 'WypNrInwent')"
 • W Ewidencji wyposażenia istnieje już karta wyposażenia o podanym numerze inwentarzowym. Nie można dodać karty z tym samym numerem, w polu Nr inwentarzowy należy podać unikalny, niepowtarzalny numer.
[pyt. 569] [OPT] Komunikat ID 26148 "Nie można użyć konta walutowego. Obsługa kont walutowych nie jest aktywna. W konfiguracji nie jest włączony parametr "Obsługa kont walutowych".
 • Parametr: „Obsługa kont walutowych” dostępny jest po pobraniu modułu Księga Handlowa Plus. W celu użycia konta walutowego w menu System> Konfiguracja> Firma> Księgowość> Księgowość kontowa należy zaznaczyć parametr „Obsługa kont walutowych”.
[pyt. 567] [OPT] Błąd "Brakuje zdefiniowanych kolumn w zestawieniu [symbol zestawienia]".
 • W menu Księgowość> Zestawienia księgowe trzeba edytować ikoną lupy wybrane zestawienie i na zakładce 2. Kolumny zdefiniować (dodać) nagłówki kolumn zestawienia (tj. nazwy oraz okres).
[pyt. 566] [OPT] Błąd "Brak poprzedniego okresu obrachunkowego".
 • Na zakładce „Kolumny” przeliczanego zestawienia, wybrano opcję „Poprzedni okres”, a bieżący okres obrachunkowy jest pierwszym wprowadzonym do programu. Należy zmodyfikować listę kolumn zestawienia bądź dodać potrzebny okres obrachunkowy z poziomu System> Konfiguracja> Firma> Księgowość> Okresy obrachunkowe.
[pyt. 565] [OPT] Komunikat ID 30461 "Moduł pracuje w trybie tylko do odczytu. Aby wykonać operację należy pobrać moduł Księga Handlowa lub Księga Handlowa Plus".
 • Po zalogowaniu się na moduł Księga Podatkowa i przy zaznaczonym parametrze „Księgowość kontowa” w menu System> Konfiguracja> Firma> Księgowość> Parametry, Użytkownik może tylko podglądać dane wprowadzone w module Księga Handlowa i Księga Handlowa Plus.
[pyt. 555] [OPT] Komunikat ID -2147217900 Istnieją zapisy powiązane z modyfikowanym rekordem (powiązanie z tabelą BnkZdarzenia).
 • Nie można usunąć kontrahenta, ponieważ jest wybrany na dokumencie w Ewidencji dodatkowej.
[pyt. 553] [OPT] Komunikat ID -2147217873 "Taki zapis już istnieje. (Duplikacja w tabeli 'CDN.EwidDodNag' według klucza 'EDNNumer')".
 • Na dokumencie w Ewidencji dodatkowej zmieniono domyślny numer na taki, który już jest na innym dokumencie. Nie mogą być dwa dokumenty z tym samym numerem.
[pyt. 551] [OPT] Komunikat ID -2147217900 "Deklaracja została zablokowana przed zmianami i usuwaniem (DeklNag)"
 • Nie można usunąć zatwierdzonej (zablokowanej) deklaracji. Należy na liście deklaracji pod prawym przyciskiem myszy odblokować deklarację i dopiero ją usunąć.
[pyt. 550] [OPT] Komunikat ID -2147217900 "Nie można kasować zapisów zaksięgowanych (Dekrety)".
 • Aby skasować dokument np. fakturę z rejestru VAT należy najpierw usunąć dekret związany z danym dokumentem. W tym celu na liście faktur w rejestrze VAT należy ustawić się na danej fakturze i w menu kontekstowym dostępnym pod prawym przyciskiem myszy wybrać opcję Usuń zapis księgowy.
[pyt. 548] [OPT] Komunikat "The DELETE statement conflicted with the REFERENCE constraint "FK_BOEKonto". The conflict occurred in database "[Nazwa bazy]", table "CDN.BOElem", column 'BOE_AccId'. "
 • Nie można usunąć konta, na którym istnieją zapisy. W celu usunięcia konta należy usunąć wszystkie zapisy księgowe danego konta z poziomu Księgowość> Dzienniki, również zapisy tego konta z dokumentu bilansu otwarcia (Księgowość> Inne> Dokumenty BO).
[pyt. 547] [OPT] Komunikat ID -2147217900 "Z dokumentem istnieje powiązany dokument wewnętrzny [numer dokumentu]".
 • Nie można usuwać dokumentów, do których wystawione są dokumenty wewnętrzne. Aby usunąć taki dokument należy najpierw usunąć wszystkie dokumenty wewnętrzne, które są z nim powiązane.
[pyt. 546] [OPT] Komunikat ID 26101 "Nie został zdefiniowany urząd skarbowy dla deklaracji. Proszę podać właściwy urząd skarbowy w Konfiguracji -> Firma -> Dane firmy -> Deklaracje."
 • W menu System> Konfiguracja> Firma> Dane firmy> Deklaracje należy określić urząd skarbowy właściwy dla danego rodzaju deklaracji.
[pyt. 544] [OPT] Komunikat ID 26068 "Nie znaleziono konta księgowego o symbolu [numer konta]".
 • W pozycji zestawienia księgowego odwołano się do konta, które nie istnieje w planie kont. Należy dodać takie konto z poziomu Księgowość> Plan kont bądź na odpowiedniej pozycji zestawienia zaznaczyć parametr „Nie sprawdzaj istnienia kont” (zaznaczenie tego pola pozwala na przeliczenie wybranego Zestawienia również w przypadku braku w planie kont konta o numerze podanym w pozycji Zestawienia).
[pyt. 543] [OPT] Komunikat ID 26101 "Podatnikowi nie ustawiono parametru liczenia podatku wg skali liniowej w Ogólne/ Inne/ Właściciele/ Kwoty deklaracji".
 • Jeżeli dla danego właściciela ma być wyliczana zaliczka na PIT-36L/ Deklaracja roczna PIT-36L, w menu Ogólne> Inne> Właściciele na formularzu danych wspólnika należy otworzyć listę kwot deklaracji, a następnie za zakładce „3. PIT-36L” zaznaczyć parametr „Podatnik rozlicza się wg skali liniowej (PIT-36L)”.
[pyt. 498] [OPT] Komunikat ID 26018 "Nie można zapisać dokumentu niezbilansowanego. Kwota niezbilansowana [kwota]".
 • Wartości po obu stronach zapisu księgowego muszą być równe. Tylko w przypadku jeżeli niezbilansowanie wynika z zapisów na konta pozabilansowe, możliwe są różne sumy kwot po stronie Wn i Ma dekretu. W takiej sytuacji sprawdzane jest bilansowanie się tylko elementów dekretu związanych z kontami bilansowymi.

[pyt. 496] [OPT] Komunikat ID 30366 "Nie można zmieniać kwoty na dekrecie rozrachowanym".
 • Dany dekret został rozrachowany z poziomu Księgowość>Rozrachunki>Rozrachunki. Aby zmienić kwotę na dekrecie należy usunąć rozrachunek z Listy rozrachunków z drugiej zakładki Rozrachowane lub z poziomu dekretu z zakładki drugiej Rozrachunki.
[pyt. 495] [OPT] Komunikat ID 26009 "Nie można księgować z datą wcześniejszą, niż ostatni zapis wprowadzony "na czysto".
 • Nie można wprowadzić zapisu z datą wcześniejszą od ostatniego zatwierdzonego zapisu ze względu na zachowanie numeracji chronologicznej w księdze głównej oraz brak funkcji renumeracji zapisów zatwierdzonych (ograniczenie to wynika z nienaruszalności numeru dziennika dla zapisów zatwierdzonych zgodnie z Ustawą o rachunkowości).
[pyt. 494] [OPT] Komunikat ID 26046 "Nie można księgować na konto syntetyczne [numer konta]. Wybierz konto analityczne".
 • Jeżeli konto posiada niższy poziom (subanalitykę) nie ma możliwości księgowania na takim koncie. Aby zaksięgować należy wybrać konto analityczne na najniższym poziomie.
[pyt. 493] [OPT] Komunikat ID -2147217900 "Nie można skasować dekretu. Dekret jest wybrany na Potwierdzeniu salda, Ponagleniu zapłaty lub Nocie odsetkowej".
 • Aby usunąć dekret należy najpierw z poziomu Księgowość>Rozrachunki>Potwierdzenia salda, Ponaglenia zapłaty lub Noty odsetkowe skasować dokumenty powiązane z danym dekretem.
[pyt. 492] [OPT] Komunikat ID 26001 "Nie można dodawać konta analitycznego, do konta posiadającego księgowania".
 • Aby dodać konto analityczne należy usunąć wszystkie zapisy księgowe danego konta z poziomu Księgowość> Dzienniki, również zapisy tego konta z dokumentu bilansu otwarcia (Księgowość> Inne> Dokumenty BO).
[pyt. 491] [OPT] Komunikat ID 26043 "Nie znaleziono Zestawienia o symbolu : [symbol zestawienia]".
 • W pozycji zestawienia księgowego odwołano się do zestawienia, którego nie ma w programie. Należy sprawdzić definicje pozycji zestawienia.
[pyt. 490] [OPT] Komunikat ID 26044 "Brakuje pozycji nr: [numer pozycji] w zestawieniu".
 • W pozycji zestawienia księgowego odwołano się do nieistniejącej pozycji zestawienia. Należy sprawdzić definicje pozycji zestawienia.
[pyt. 489] [OPT] Komunikat ID 26093 "Miesiąc [miesiąc] roku [rok] jest poza okresem obrachunkowym".
 • Na zakładce „Kolumny” przeliczanego zestawienia, wybrano opcję „Inny”, a zakres dat w polach „Data od” i „Data do” nie należy do żadnego okresu obrachunkowego wprowadzonego do programu bądź wybrano „Poprzedni miesiąc” i również nie ma okresu obrachunkowego, do którego należałby dany miesiąc.
[pyt. 488] [OPT] Komunikat ID 26056 "Zestawienie o symbolu [symbol zestawienia], nr gałęzi [numer gałęzi zestawienia] było już obliczane. Nie można wywoływać tego samego zestawienia , gdy było już wywoływane wcześniej".
 • W pozycji zestawienia księgowego odwołano się do błędnej pozycji (w gałęzi o numerze podanym w komunikacie odwołano się do tej samej gałęzi zestawienia). Należy sprawdzić definicje pozycji zestawienia.
[pyt. 485] [OPT] Komunikat ID 30407 "Dla wybranego konta księgowego nie istnieją żadne nierozliczone dokumenty".
 • Potwierdzenie salda można wygenerować dla wybranego konta gdy istnieją nierozliczone dekrety na dzień wskazany w polu "Data dokumentu" i których data księgowania jest równa lub wcześniejsza od daty w polu "Data dokumentu".

  Ponaglenie zapłaty można wygenerować dla wybranego konta gdy istnieją nierozliczone lub częściowo rozliczone dekrety, których termin płatności minął.

[pyt. 483] [OPT] Komunikat ID 26152 "Nie można wygenerować dokumentu wewnętrznego sprzedaży. Do wybranego dokumentu został już wygenerowany dokument wewnętrzny".
 • Komunikat ten informuje, że dla głównej faktury zakupu został wygenerowany dokument wewnętrzny sprzedaży. Aby sprawdzić z jakim dokumentem jest powiązana ta faktura należy ją otworzyć, a następnie przejść na zakładkę "Dokumenty".
[pyt. 480] [OPT] Komunikat ID 26101 "Poprzednia deklaracja nie została zamknięta. Nie można dodać deklaracji korygującej jeśli poprzednia deklaracja lub korekta nie została zamknięta. Proszę zamknąć poprzednią deklarację i spróbować ponownie".
 • W menu Rejestry VAT/ Deklaracje VAT-7 przed dodaniem deklaracji korygującej za dany miesiąc/kwartał należy zamknąć poprzednią deklarację lub korektę. W celu zamknięcia deklaracji (lub korekty deklaracji) należy otworzyć formularz Deklaracja VAT (lub korekty) i na pierwszej zakładce zaznaczyć parametr: Zablokuj deklarację przed zmianami.
  Następnie dodajemy kolejną deklarację VAT za ten sam okres i w polu 7. Cel złożenia formularza wybieramy: 2. korekta deklaracji. Po zapisaniu deklaracji korygującej, pierwotna deklaracja widoczna jest na liście deklaracji VAT w kolorze czerwonym.
[pyt. 479] [OPT] Komunikat ID 30402 "Dla wybranego konta księgowego nie istnieją żadne przeterminowane dokumenty w zadanej walucie".
 • Notę odsetkową można wygenerować dla konta gdy istnieją dekrety rozliczone lub częściowo rozliczone po terminie płatności.
[pyt. 478] [OPT] Komunikat ID 20037 "Brak zapisów w rejestrze zakupów. Operacja generowania zapisu korekcyjnego niemożliwa do wykonania."
 • W celu poprawnego rozbicia sprzedaży metodą struktury zakupów, należy w programie odpowiednio wprowadzić dokumenty do rejestru VAT: - Wartość przychód powinna być wprowadzana do rejestru sprzedaży z zaznaczeniem parametru Sprzedaż detaliczna w stawce zwolnionej, w polu Wartość brutto. - Faktury zakupowe, które mają być uwzględnione przy rozliczeniu struktury zakupów, muszą mieć zaznaczony Rodzaj: Towar, przy czym strukturę zakupów można wyliczać przy uwzględnieniu wszystkich rejestrów lub wybrać tylko jeden konkretny rejestr.
[pyt. 476] [OPT] Komunikat ID -2147217900 "Nie można zamknąć okresu obrachunkowego ponieważ istnieją dokumenty bilansu otwarcia w buforze".
 • Przed zamknięciem okresu obrachunkowego należy zatwierdzić dokument BO (z menu Księgowość> Inne> Dokumenty BO należy na formularzu dokumentu BO odznaczyć parametr „Bufor”).
[pyt. 475] [OPT] Komunikat ID -2147217900 "Nie można zamknąć okresu obrachunkowego ponieważ istnieją księgowania w buforze ".
 • Przed zamknięciem okresu obrachunkowego należy przenieść wszystkie zapisy z bufora do księgi głównej (z menu Księgowość> Księgowość> Dzienniki zakładka Dzienniki należy wybrać wszystkie dzienniki, zapisy wszystkie i nacisnąć ikonę „Księgowanie”).
[pyt. 474] [OPT] Komunikat ID 26065 "Brak okresu obrachunkowego dla numeracji dokumentu".
 • Komunikat pojawia się w przypadku, gdy dodajemy dokument BO a w menu System> Konfiguracja> Firma> Definicje dokumentów> Księgowość> Bilans otwarcia w schemacie numeracji dokumentu został zawarty okres obrachunkowy oraz w menu Narzędzia> Bieżąca data została wybrana data, która nie mieści się w żadnym okresie obrachunkowym zdefiniowanym w menu System> Konfiguracja> Firma> Księgowość> Okresy obrachunkowe. W takiej sytuacji należy uzupełnić listę okresów obrachunkowy, zmienić datę bieżącą lub zmodyfikować schemat numeracji dokumentu jeśli nie został wybrany na żadnym dokumencie BO.
[pyt. 472] [OPT] Komunikat ID 26093 "Miesiąc [miesiąc dla którego jest generowana amortyzacja] roku [symbol roku] jest poza okresem obrachunkowym".
 • W menu System> Konfiguracja> Firma> Księgowość> Okresy obrachunkowe należy dodać okres obrachunkowy dla którego generowana jest amortyzacja.
[pyt. 468] [OPT] Komunikat ID 26101 "Nie wprowadzono żadnych kwot ani udziałów dla podatnika w Ogólne/ Inne/ Właściciele/ Kwoty deklaracji."
 • W menu Ogólne> Inne> Właściciele na formularzu danych wspólnika należy otworzyć listę kwot deklaracji, a następnie dla poprawnego wyliczenia przychodów i kosztów należy uzupełnić udziały podatnika w poszczególnych miesiącach dla wszystkich źródeł przychodu (tj. na zakładkach 4. Dz. gospodarcza, 5. Strefa, 6. Najem). Dodatkowa informacja: W przypadku jednoosobowej działalności należy wprowadzić udziały w wysokości 100 % (czyli 1.00/1 lub 100.00/100). Jeżeli dla danego podatnika udziały są równe przez cały rok, to wystarczy je wpisać w jednym miesiącu i jest to dziedziczone na pozostałe miesiące. W przypadku zmiennych udziałów należy w każdym miesiącu je odpowiednio skorygować.
[pyt. 463] [OPT] Komunikat ID 26101 "Nie został zdefiniowany urząd skarbowy dla wspólnika ".
 • W menu Ogólne> Inne> Właściciele na formularzu danych wspólnika należy na zakładce Szczegółowe uzupełnić Urząd Skarbowy właściwy dla danego podatnika.
[pyt. 462] [OPT] Komunikat ID 26007 "Księgowanie poza bieżącym okresem obrachunkowym".
 • Data dokumentu wykracza poza zakres dat w aktualnym okresie obrachunkowym. Na formularzu Zapisy księgowe [okres obrachunkowy], należy ustawić datę, nie wykraczającą poza wybrany okres obrachunkowy.
[pyt. 461] [OPT] Komunikat ID 30162 "Poprzedni okres obrachunkowy nie został zamknięty. Zaimportowane dane mogą być niekompletne. Czy kontynuować?"
 • Odpowiedź twierdząca spowoduje, że zostaną zaimportowane dane ale mogą być one niekompletne, dlatego też należy po imporcie sprawdzić je z saldami kont na koniec poprzedniego okresu obrachunkowego. Aby komunikat się nie pojawiał należy w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Księgowość/ Okresy obrachunkowe, na formularzu poprzedniego okresu obrachunkowego, z którego program ma przenieść salda jako BO - zaznaczyć parametr „Zamknięty”. Na formularzu okresu obrachunkowego można zaznaczyć parametr „Zamknięty” jeżeli wszystkie zapisy w tym okresie obrachunkowym zostały przeniesione z bufora księgowego do księgi głównej oraz zatwierdzony jest dokument BO (odznaczony parametr „bufor”).
[pyt. 460] [OPT] Komunikat ID 26094 "W warunku zadziałania schematu księgowego przekroczono dopuszczalną liczbę 1000 znaków".
 • W przypadku długich warunków, można wykorzystywać możliwości języka SQL. Zamiast np.: @KategoriaElem='MATERIAŁY' OR @KategoriaElem='TOWARY' OR @KategoriaElem='INNE' możemy wpisać do warunku: @KategoriaElem IN ('MATERIAŁY', 'TOWARY', 'INNE'). 

[pyt. 458] [OPT] Komunikat ID 26120 "Zostaną zaimportowane nazwy dzienników, plan kont, grupy kont oraz kręgi kosztów. Czy kopiować ustawienia z poprzedniego okresu obrachunkowego?"
 • Odpowiedź twierdząca spowoduje, że skopiowanie zostaną z poprzedniego okresu obrachunkowego wymienione w treści komunikatu ustawienia.
[pyt. 457] [OPT] Komunikat ID 26100 "Nie można zapisać nieprzeliczonej deklaracji".
 • Deklarację przed zapisem należy przeliczyć ikoną „Przelicz” (ikona czerwonego pioruna).
[pyt. 456] [OPT] Komunikat ID 26159 "Nie można usunąć bieżącego okresu obrachunkowego".
 • W menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Księgowość kontowa należy zmienić okres obrachunkowy na inny niż ten, który ma zostać usunięty.
[pyt. 455] [OPT] Komunikat ID 26171 "W zapisie wymagane jest bilansowanie cząstkowe".
 • W menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Księgowość/ Księgowość kontowa zaznaczono parametr „Wymuszaj bilansowanie cząstkowe zapisów księgowych” . Zaznaczenie tej opcji powoduje, że przy zapisie polecenia księgowania wielopozycyjnego uruchamiany jest mechanizm kontrolny, sprawdzający czy istnieje jednoznaczne powiązanie pomiędzy zapisami po stronie Winien i Ma. Jeżeli parametr jest zaznaczony, to nie można zapisać dekretu, na którym istnieje więcej niż po jednym księgowaniu jednostronnym równocześnie po obu stronach. Księgowanie jest traktowane jako poprawne, jeśli: wszystkie pozycje są dwustronne; istnieje jedno księgowanie jednostronne po Wn i dowolna ilość po Ma (mogą też istnieć równocześnie księgowania dwustronne); istnieje jedno księgowanie jednostronne po Ma i dowolna ilość po Wn (mogą też istnieć równocześnie księgowania dwustronne).
[pyt. 454] [OPT] Komunikat ID 30189 "Przekroczono okres dwóch miesięcy dla zapisów w buforze".
 • W menu System> Konfiguracja> Firma> Księgowość> Księgowość kontowa zaznaczono parametr „Wymuszaj zatwierdzanie zapisów księgowych”. Zaznaczenie parametru powoduje, że w buforze księgowym można trzymać dokumenty nie dłużej niż 2 miesiące.
[pyt. 453] [OPT] Komunikat ID 30243 "Nie można dodać analityki dla konta objętego kontrolą budżetu".
 • Na formularzu konta syntetycznego w polu „Kontrola budżetu” wybrano opcję „Obroty Wn” lub „Obroty Ma”. Kontrola budżetu jest dostępna na najniższej analityce. Jeżeli na koncie została zaznaczona opcja kontroli budżetu wówczas nie można dodawać analityk do tego konta.
[pyt. 451] [OPT] Komunikat ID 26062 "Operator ma zakaz do operacji na koncie [numer konta], które zostało użyte w zestawieniu".
 • W menu Księgowość > Plan kont, na formularzu konta, które zostało użyte w zestawieniu na drugiej zakładce „Dodatkowe” Operator ma założony zakaz.
[pyt. 450] [OPT] Komunikat ID 26008 "Operator posiada zakaz do operacji [nazwa operacji] na dzienniku".
 • W menu System> Konfiguracja> Firma> Księgowość> Dzienniki, na formularzu dziennika na drugiej zakładce „Zakazy” Operator ma założony zakaz do wykonywania określonej operacji.

Księga Handlowa

[pyt. 2276] Księgowanie Faktur VAT zakupu na konta zespołu 4 oraz 5.
 • Aby jednocześnie uwzględnić księgowania na kontach zespołu 4 i 5 można w tym celu wykorzystać:

  1.Kwoty dodatkowe (ikona w prawym dolnym rogu)- Należy tam uzupełnić księgowania na konta zespołu 5. Z poziomu Księgowość/ Inne/ Schematy księgowań zakładka 2. Kwoty dodatkowe można wcześniej zdefiniować szablony kwot dodatkowych, które pozwolą na automatyczne wczytywanie odpowiednich kont zespołu 5, natomiast kwoty użytkownik uzupełnia ręcznie.
  W schemacie księgowym należy wprowadzić odwołanie przez kwoty dodatkowe.


  2.Kategorie 2 (kolumna ukryta w pozycji dokumentu, możliwa do wyciągnięcia z menu kontekstowego pod prawym klawiszem myszy). Na formularzu dokumentu w rejestrze VAT zakupu pole Kategoria można wykorzystać do definiowania księgowania na zespół 4 kosztów, natomiast Kategoria 2 na księgowanie na zespół 5 kosztów. Warunkiem jest, aby wcześniej uzupełnić na formularzu kategorii „Konto - segment Wn”.
[pyt. 2275] Jak ustawić numerację dziennika cząstkowego ciągła w roku lub miesięczną?
 • Z poziomu Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Okresy obrachunkowe dostępny jest parametr Numeracja dziennika cząstkowego ciągła w roku, który określa sposób numeracji dziennika cząstkowego. Jeżeli parametr jest włączony – numeracja jest nadawana narastająco w ciągu roku obrachunkowego. Jeśli parametr jest wyłączony, wówczas numeracja jest sprawdzana w obrębie danego dziennika cząstkowego w ramach danego miesiąca konkretnego roku kalendarzowego.
[pyt. 1819] [OPT] Co należy zrobić by wyliczyć kwartalną zaliczkę na PIT-36/ PIT-36L?
 • W tym celu należy z poziomu Ogólne/ Inne/ Właściciele podświetlić ikoną lupy Formularz danych kadrowych danego właściciela, a następnie na formularzu kliknąć z prawej strony ikonę Kwoty deklaracji. Następnie na oknie Lista kwot deklaracji właściciela należy dodać ikoną plusa kolejną pozycję. Wtedy na wyświetlonym oknie o nagłówku Kwoty indywidualne na pierwszej zakładce PIT-36 w prawym górnym rogu zaznaczyć parametr Kwoty do zaliczki kwartalnej i zapisać zmiany. Należy wprowadzić kwoty deklaracji za wszystkie trzy miesiące kwartału. Dodatkowo jeśli podmiot rozliczany ma być podatkiem liniowym PIT-36L należy na trzeciej zakładce PIT-36L zaznaczyć parametr Podatnik rozlicza się wg skali liniowej (PIT-36L) i zapisać zmiany. Po wykonaniu tych czynności z poziomu Księgowość/ PIT-36 lub PIT-36L po dodaniu ikoną plusa nowej zaliczki i wyborze miesiąca z danego kwartału będzie tworzona zaliczka kwartalna.
[pyt. 1817] [OPT] Gdzie w programie można zmienić domyślny okres obrachunkowy, który pobiera program podczas włączania?
 • W celu zmiany domyślnego okresu obrachunkowego, pobieranego przez program Comarch ERP Optima podczas logowania do bazy należy z poziomu System/ Konfiguracja/ Firma/ Księgowość/ Księgowość kontowa wybrać z listy rozwijanej z pola Bieżący okres obrachunkowy odpowiedni rok i zapisać zmiany ikoną dyskietki po prawej stronie.
[pyt. 1812] [OPT] Dlaczego program nie nadaje kolejnych numerów tworząc konta analityczne dla kontrahentów, czy można to zmienić?
 • Program Comarch ERP Optima przy zaznaczonym parametrze Automatyczne zakładanie kont słownikowych z poziomu System/ Konfiguracja/ Firma/ Księgowość/ Księgowość kontowa i przy wyborze opcji dla Kontrahentów, pracowników, wspólników wg Identyfikatora tworzy analitykę dla kont słownikowych poprzez numerację cyfrową kont np. 201-222. Przypisywane numery są związane z kolejnością dodawania kontrahentów, pracowników, czy wspólników, dlatego też kolejność tworzenia kont analitycznych i ich numeracja może nie być spójna. Natomiast po zaznaczeniu opcji wg nadanego w programie Kodu program tworzy nazwy kont analitycznych z akronimem np. 201-ADM, a w przypadku opcji NIP/PESEL jeżeli na formularzu podmiotu pole NIP jest puste to konto słownikowe zakładane jest wg numeru PESEL np. 201-87103101931, natomiast jeśli NIP jest uzupełniony to do numeru konta pobierany jest NIP np. 201-5372479326. Zmiana ustawień zalecana jest przy generowaniu planu kont dla nowego okresu obrachunkowego by zachowana była forma nazewnictwa kont w ciągu danego okresu.
[pyt. 1637] [OPT] Dodaję dokument do Rejestru VAT i nie widzę zakładki Predekretacja, dlaczego?
 • Zakładka Predekretacja będzie widoczna na dokumencie dopiero po jego zapisaniu. Przy edycji zapisanego dokumentu można wykonać jego predekretację.
[pyt. 709] [OPT] Co zrobić, jeśli w bilansie firmy nie zostało uwzględnione jakieś konto i nie bilansują się aktywa i pasywa?
 • W menu Księgowość/Zestawienia księgowe na zakładce Ogólne, należy podświetlić Bilans i nacisnąć przycisk "Pozycje zestawienia". Na liście podświetlić pozycję gdzie dane konto powinno być uwzględnione np. Należności krótkoterminowe i nacisnąć przycisk Formularz pozycji (lupka). Otworzy się okienko Pozycja zestawienia, należy rozwinąć menu obok przycisku Kwota i wybrać Funkcje kont/Saldo Wn np. Wn konta 242-1-1 wówczas pojawi się zapis @SaldoWn(242-1-1). Po zapisaniu zmian można przeliczyć bilans.
[pyt. 708] [OPT] Gdzie można określić okres np. miesiąca czy kwartału, za jaki obliczamy zestawienie?
 • Użytkownik powinien otworzyć formularz nagłówka wybranego zestawienia, a następnie na zakładce Kolumny może określić okres, za jaki mają być liczone pozycje zestawienia poprzez wybór okresu „Inny” i określenie pól Data od oraz Data do.
[pyt. 707] [OPT] Co należy zrobić, jeśli po wyliczeniu zaliczki na PIT-36, PIT-36L lub CIT-8 koszty i przychody wykazują wartość 0,00 lub nie uwzględniają wszystkich kosztów czy przychodów?
 • W takiej sytuacji Użytkownik powinien sprawdzić czy zostały właściwie zdefiniowane zmienne systemowe, z których pobierane są informacje do wyliczenia zaliczki na PIT-36, PIT-36L i CIT-8.

  W menu Księgowość/Zestawienia księgowe należy przejść na drugą zakładkę Systemowe, podświetlić właściwe zestawienie i nacisnąć ikonę po lewej stronie Pozycje zestawienia. Następnie Użytkownik powinien sprawdzić czy zostały przypisane właściwe konta księgowe oraz definicje.

  Uwaga! W deklaracji CIT-8 można używać funkcji salda, ponieważ CIT jest liczony dla całej firmy, czyli z góry wiadomo, że w każdym miesiącu na deklarację pobierane jest 100% przychodów i kosztów.

  Natomiast na deklaracjach PIT nie można używać funkcji sald, ponieważ w każdym miesiącu mogą być inne udziały procentowe, a wtedy trzeba w każdym miesiącu liczyć wg formuły:
  udział procentowy w danym miesiącu x przychody/koszty danego miesiąca
  czyli należy wykorzystać funkcję obroty (ponieważ saldo ujmuje kwoty od początku roku).

[pyt. 226] [OPT] Jak działa Przeszacowanie walut?
 • Dla użytkowników modułu Księga Handlowa Plus, którzy zaznaczyli  Konfiguracja/ Firma/ Księgowość/ Księgowość kontowa, obsługę kont walutowych  dostępna jest funkcja Przeszacowania walut. Funkcja ta automatyzuje proces wyceny aktywów i pasywów w walutach obcych na dzień bilansowy np 31.12.20XX. Różnice kursowe, dla wybranych kont, są obliczane na podstawie sald końcowych tych kont, a nie dla każdej transakcji osobno. Po wyliczeniu różnicy kursowej dokonywana jest również predekretacja różnicy kursowej, co umożliwia zaksięgowanie dokumentu bez konieczności budowania schematu.

  Różnica kursowa bilansowa (RKB) jest obliczana w następujący sposób:

  RKB = SWK x KW - SZK

  SWK: Saldo walutowe konta

  KW - kurs waluty, dla którego ma być przeszacowane saldo

  SZK - saldo złotówkowe konta.

  Różnica jest zapisywana zawsze ze znakiem plus natomiast  konta, na które mają być zaksięgowane dodatnie
  i ujemne różnice kursowe określone są na formularzu przeszacowania w polu Przychody finansowe i Koszty finansowe. Schemat księgowania przeszacowania walut wygląda następująco:

   Saldo konta
   Wyniki obliczenia różnicy kursowej
   Dekret strona Wn
   Dekret strona Ma
   Wn  Dodatni
   Konto podlegające przeszacowaniu
   Przychody finansowe
   Ma
   Dodatni  Koszty finansowe
   Konto podlegające przeszacowaniu
   Wn  Ujemny
   Koszty finansowe
   Konto podlegające przeszacowaniu
   Ma  Ujemny
   Konto podlegające przeszacowaniu  Przychody finansowe
   Wn/Ma lub zerowe
   Zero
   Konto podlegające przeszacowaniu Pole puste

  W Comarch ERP Optima dokument przeszacowania obejmuje zarówno saldo dekretów zatwierdzonych oraz zapisów w buforze. Dokument Przeszacowania księgowany jest dwa razy: na koniec okresu, w którym nastąpiło przeszacowanie i na początku następnego okresu (storno). Księgowanie odbywa się z listy dokumentów przeszacowania po zawężeniu listy do dokumentów niezaksięgowanych na koniec okresu lub dokumentów niezaksięgowanych na początku okresu. Tylko w przypadku tych dwóch filtrów będzie aktywna ikona księgowania. Funkcja uruchamiająca księgowanie na koniec okresu wygeneruje polecenie księgowania z datą wpisaną w polu „data dokumentu". Funkcja uruchamiająca księgowanie na początek okresu wygeneruje polecenie księgowania z datą pierwszego dnia następnego okresu obrachunkowego. Polecenie księgowania zawiera dane takie jak polecenie księgowania na koniec okresu natomiast kwoty są ujemne, (czyli stornujemy zapis zaksięgowany na koniec roku).

  Jeżeli Użytkownik posiada modułu Księga Handlowa (bez obsługi kont walutowych oraz funkcji przeszacowania walut) wówczas na dzień bilansowy można wprowadzić w dziennikach ręczne Polecenie Księgowania i zaksięgować różnicę kursową, którą Użytkownik wyliczy sobie ręcznie.
[pyt. 73] [OPT] Co należy zrobić w sytuacji, gdy podczas księgowania pojawia błąd: „Przekroczono okres dwóch miesięcy dla zapisów w buforze”?
 • W takiej sytuacji w menu Księgowość/Dzienniki należy przenieść zapisy za okres dwóch miesięcy z bufora do dziennika lub w Konfiguracji firmy/Księgowość/Księgowość kontowa należy wyłączyć parametr ”Wymuszaj zatwierdzanie zapisów księgowych”.
[pyt. 72] [OPT] Co należy zrobić w sytuacji, gdy przy próbie przeniesienia zapisów księgowych z bufora do dziennika pojawia się błąd: „Operator posiada zakaz do wykonywania operacji na księdze głównej”?
 • W takiej sytuacji w Konfiguracji programu/Użytkowe/Operatorzy na zakładce Parametry należy zaznaczyć parametr dla księgowości kontowej “Prawa operacji na księdze głównej”.
[pyt. 71] [OPT] Czy istnieje możliwość importu schematów i zestawień księgowych z innej bazy danych?
 • W celu wykonania takiego importu należy w menu Narzędzia/Importy/Importy z innej bazy danych wybrać bazę wzorcową oraz wskazać odpowiednie elementy importu.
[pyt. 70] [OPT] Jak uporządkować zapisy w buforze w sposób chronologiczny?
 • Aby uaktywnić funkcję renumeracji zapisów w księdze należy w menu Księgowość/ Dzienniki na zakładce Dzienniki:
  • zaznaczyć za jaki rok chcemy dokonać renumeracji,
  • wybrać opcję Wszystkie dzienniki,
  • wybrać listę zapisów w buforze.
  Po wyświetleniu zapisów w celu dokonania renumeracji należy kliknąć na ikonę (pioruna): Renumeracja zapisów.
[pyt. 69] [OPT] W jaki sposób wygenerować płatność z dekretu księgowego?
 • Aby móc generować płatności na podstawie zapisu w dzienniku, należy w menu System/ Konfiguracja/ Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa zaznaczyć parametr „Generowanie płatności dla ręcznych księgowań na kontach rozrachunkowych". W momencie dodawania zapisu poprzez formularz dostępny jest parametr „Generowanie płatności" po jego zaznaczeniu w preliminarzu wygeneruje się płatność tylko dla kont rozrachunkowych.

  W Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa dostępny jest również parametr „Automatycznie zaznaczaj Generowanie płatności". Jeżeli parametr będzie zaznaczony wówczas dla wszystkich ręcznych księgowań na kontach rozrachunkowych z automatu będzie zaznaczony parametr „Generuj płatność" natomiast w przypadku gdy parametr będzie odznaczony Użytkownik w momencie wprowadzania ręcznego księgowania, dodając pozycje poprzez formularz będzie mógł zadecydować czy w module Kasa i bank ma się generować płatność dla kont rozrachunkowych (parametr zaznaczony) czy też nie (parametr odznaczony).

  Uwaga! Aby dodać zapis w Dzienniku poprzez formularz, należy kliknąć na formularzu zapisu księgowego na menu rozwijane znajdujące się obok ikony plusa oraz wybrać Dodawanie pozycji przez formularz.

[pyt. 68] [OPT] Jak dodać ręczny zapis w dzienniku, jeżeli ikona Dodaj nie jest aktywna?
 • Aby wprowadzić dokument PK należy w menu Księgowość / Dzienniki, wybrać dziennik cząstkowy, do którego chcemy dodać zapis księgowy oraz ustalić sposób księgowania: do bufora.

Księga Podatkowa

[pyt. 2349] W jaki sposób dokonać zbiorczego księgowania dokumentów?
 • Parametr odpowiadający za zbiorcze księgowania dokumentów można znaleźć w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Księgowość/ Parametry dla rodzaju księgowości Księga podatkowa lub Ewidencja ryczałtowa.

  1.png

  Użytkownik będzie mógł zaznaczyć jednocześnie każdą z powyższych opcji lub wskazać wybrany typ dokumentu, który go interesuje.

  Jeśli parametr jest zaznaczony, wówczas w trakcie księgowania dokumentów tworzony jest jeden zbiorczy zapis księgowy. Jeśli parametr jest wyłączony – dla każdego zapisu tworzony jest jeden zapis w ewidencji księgowej.

[pyt. 2308] Jak wprowadzić Spis z natury w Księdze Podatkowej tak aby został poprawnie uwzględniony na rocznej deklaracji PIT?
 • Spis z natury w Księdze Podatkowej wprowadzamy z zakładki Księgowość/Spis z natury. Po wprowadzeniu ostatniego spisu z datą grudniową można go zaksięgować jednocześnie na koniec bieżącego i początek kolejnego roku. Każdy inny spis z natury księgowany jest tylko w bieżącym roku podatkowym. Na formularzu spisu z natury zaksięgowanym równocześnie na koniec bieżącego i początek kolejnego roku podatkowego widoczne są pola dotyczące daty księgowania z bieżącego i kolejnego roku podatkowego. Jeżeli spis z natury został zaksięgowany tylko raz to na formularzu spisu widoczna jest informacja dotycząca zapisu księgowego w bieżącym okresie.

  Po zaksięgowaniu spisu na początek i koniec okresu program przy przeliczaniu deklaracji PIT odejmuje od siebie wartości tych spisów i przenosi do odpowiedniego pola na deklaracji.

  Jeżeli wygenerowano zapis księgowy spisu z natury na 1 stycznia bieżącego roku podatkowego to podczas próby usunięcia zapisu księgowego remanentu powstałego w grudniu poprzedniego roku podatkowego z poziomu listy zapisów w Księdze Podatkowej pojawia się komunikat: Z zapisem księgowym spisu z natury na koniec okresu powiązany jest zapis na początek kolejnego okresu. Należy usunąć księgowanie na początek kolejnego okresu.

[pyt. 2306] Czy w Comarch ERP Optima możliwe jest prowadzenie formy wielozakładowej?
 • Tak. W Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry należy zaznaczyć parametr Firma wielozakładowa, parametr jest dostępny, gdy jako rodzaj księgowości wybrano opcję Księga podatkowa. Po jego zaznaczeniu pojawia się formularz zakładu domyślnego, na którym użytkownik uzupełnia symbol zakładu, następnie ikoną plusa można dodać kolejne zakłady. Nowe zakłady można dodać również z poziomu programów w zakładce Ogólne/Inne/Zakłady. Na każdym możliwym do zaksięgowania do KPiR dokumencie znajduje się pole dotyczące zakładu, które należy uzupełnić przed zaksięgowaniem dokumentu. Po przeniesieniu dokumentu do Księgi Podatkowej pole nie podlega edycji. Księgowanie z podziałem na zakłady umożliwia sporządzenie wydruków ksiąg dla poszczególnych zakładów oraz jednego zbiorczego wydruku dla całej firmy. 

[pyt. 100] [OPT] Co należy zrobić w sytuacji, gdy podczas wyliczania zaliczki na PIT-36 czy PIT-36L pojawi się komunikat: „Nie został zdefiniowany urząd skarbowy na formularzu właściciela/wspólnika. Czy chcesz go teraz uzupełnić?”?
 • W tym celu w menu Ogólne/Inne/Właściciele należy otworzyć formularz właściciela i na zakładce Szczegółowe uzupełnić urząd skarbowy dla właściciela. W przypadku kiedy Użytkownik posiada moduł Kadry i Płace urząd uzupełniamy na formularzu właściciela na zakładce 2. Nr. Ident./podatki.
  Po uzupełnieniu powyższych danych należy w menu Księgowość wybrać Zaliczka na PIT-36 lub Zaliczka na PIT-36L i przeliczyć zaliczkę.
[pyt. 99] [OPT] Co należy zrobić w sytuacji, gdy podczas wyliczania zaliczki na PIT-36 czy PIT-36L pojawi się komunikat: „Właściciel/ Wspólnik nie ma zdefiniowanych udziałów w działalności podstawowej w Ogólne/ Inne/ Właściciele/ Udziały i kwoty deklaracji. Czy chcesz je teraz uzupełnić?”?
 • W tym celu w menu Ogólne/Inne/Właściciele należy otworzyć formularz właściciela, a następnie:

  • wybrać ikonę Udziały i kwoty deklaracji kwoty_deklracji.png
  • uzupełnić kwoty m.in. składki na ubezpieczenie społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz na zakładce Dz. Gospodarcza w polu: Udział należy wskazać udział właściciela.
   Uwaga! Należy pamiętać, aby przy uzupełnieniu udziałów podać np. 100/100, 50/100 a nie np. 100/0.
  • po uzupełnieniu danych należy zatwierdzić kwoty deklaracji i zapisać formularz właściciela.

  Po uzupełnieniu powyższych danych należy w menu Księgowość wybrać Zaliczka na PIT-36 lub Zaliczka na PIT-36L, następnie przeliczyć istniejącą zaliczkę.

[pyt. 98] [OPT] Jak uporządkować zapisy chronologicznie?
 • Wejść do menu Księgowość/Zapisy KPiR, następnie określić czy chcemy dokonać renumeracji zapisów w buforze czy zapisów w księdze , zaznaczyć zapisy za miesiąc i wybrać miesiąc, w którym chcemy dokonać renumeracji.

  KPiR.pngW celu dokonania renumeracji należy kliknąć na ikonę pioruna Renumeracja.
  Jeśli chcemy dokonać renumeracji od konkretnego numeru, wówczas po kliknięciu na ikonę Renumeracja należy uzupełnić pole: Numer początkowy numeracji dla księgi.
  NI91_2

  Funkcjie przedstawiono również na filmie instruktażowym http://www.erp.comarch.pl/filmy/index.html?site=movies&optima2010,ksiegowosc,renumeracja_zapisow_w_ksiedze_podatkowej

[pyt. 97] [OPT] Jak dokonać zamknięcia zapisów księgowych np. na dzień 31.01.20XX r.?
 • Aby zamknąć zapisy księgowe na określony dzień w menu Księgowość/ Zapisy KPiR należy:
  •  wybrać  parametr zapisy w księdze,
  • określić właściwą datę, z którą chcemy zamknąć zapisy (np. dzień 31, miesiąc 01, rok 20XX) i wybrać zapisy za dzień lub miesiąc,
  • następnie nacisnąć ikonę Księguj.

  zamkniecie_KPiR.png

  Po wykonaniu tej czynności zapisy księgowe zostaną zamknięte z datą 31.01.20XX r. 

  zamkniecieKPiRdata.png

  Uwaga! Jeżeli w KPiR istnieją zapisy w buforze za styczeń 20XX, a Data zamknięcia zapisów księgowych to 31.01.20XX, wtedy Użytkownik nie może przenieść ich do księgi. W powyższej sytuacji należy otworzyć zapisy za styczeń (co jest równoznaczne z zamknięciem zapisów z datą wcześniejszą np. 31.12.20XX).
[pyt. 96] [OPT] Jak dodać spis z natury zbiorczą kwotą i zaksięgować do Księgi Podatkowej?
 • Aby dodać zapis dotyczący spisu z natury jako pozycję w KPiR należy w menu Księgowość/ Spisy z natury:

  • Określić rok spisu z natury, a następnie kliknąć przycisk Dodaj lub wcisnąć klawisz <INSERT>
  • Wypełnić kolejno dane spisu z natury, zaznaczyć parametr "Wprowadź zbiorczą wartość spisu z natury bez listy pozycji" i w polu Wartość wprowadzić zbiorczą spisu z natury
  • Zatwierdzić formularz klikając przycisk Zapisz zmiany lub wciskając klawisz <ENTER>

  Aby zaksięgować spis z natury znajdujący się na liście należy podświetlić wprowadzony spis i kliknąć na ikonę Księguj.
  Spis zostanie umieszczony w kolumnie zaszłości w KPiR.

  Nie ma możliwości usunięcia z ewidencji spisu z natury, który został zaksięgowany do Księgi Podatkowej. W takim przypadku zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat i kasowanie zostanie anulowane. Jeżeli dany spis musi zostać usunięty należy go w pierwszej kolejności skreślić z Księgi podatkowej.


Najczęściej zadawane noworoczne pytania

[pyt. 2304] W jaki sposób można przenosić dokumenty i dane słownikowe między bazami?
 • Przenoszenie danych jest możliwe za pomocą mechanizmu pracy rozproszonej. Aby aktywować pracę rozproszoną należy przejść do Konfiguracji firmy/Ogólne/Praca Rozproszona, dla bazy eksportowej wybrać opcję Sprzedaż/Płace, a dla bazy do której wykonujemy import należy zaznaczyć księgowość.

  W zależności od wybranych ustawień uaktywniają się kolejne parametry konfiguracyjne, które Użytkownik powinien ustawić:

  Identyfikator działu sprzedaży/płac – widoczny tylko wtedy, gdy z danego komputera będzie prowadzona sprzedaż lub kadry/płace

  Identyfikator księgowości – widoczny również wtedy, gdy w danym komputerze prowadzimy księgowość firmy. Identyfikator księgowości musi być identyczny w obu bazach.

  Po skonfigurowaniu Pracy rozproszonej w zakładce Narzędzia pojawia się ikona Praca rozproszona.jpg umożliwiająca eksport/import wybranych danych.

  Na oknie eksportu można zaznaczyć wybrane dane, zakres dat oraz miejsce zapisu pliku w przypadku eksportu lub wskazać plik w przypadku importu.

  Eksport offline.jpg

  Konfiguracja Pracy rozproszonej została przedstawiona również na filmie instruktażowym dostępnym pod linkiem: http://www.erp.comarch.pl/filmy/index.html?site=movies&optima2010,ksiegowosc,praca_rozproszona

  Istnieje również możliwość wymiany danych za pomocą Internetowej Wymiany Dokumentów poprzez serwer Comarch – w którym, w momencie eksportu, plik przesyłany jest na serwer Comarch. Gdy w dziale księgowym uruchamiany jest import – plik jest pobierany z serwera Comarch i wczytywany do bazy danych. Więcej informacji na ten temat znajduje się w biuletynie OPT039 Internetowa Wymiana Dokumentów dostępnym pod tym linkiem: http://www.comarch.pl/files-pl/file_253/OPT039-Internetowa-wymiana-dokumentow.pdf

[pyt. 2274] Jak zmodyfikować podpis na odcinku B Potwierdzenia salda?
 • Na odcinku B potwierdzenia salda domyślnie nie drukuje się podpis. Aby drukował się tam podpis analogiczny jak na odcinku A należy przy otwartym formularzu Potwierdzenia salda wybrać opcję Podgląd wydruku/ Generator raportów/ Wzór standard (GenRap) (Potwierdzenia salda) zakładka 2 Struktura/Operator, a następnie należy wybrać przycisk Kreatora wyrażeń . W polu Tworzenie wyrażeń należy zmodyfikować linijkę drugą zamieniając "" na param("CDN_Operator"). Po zapisaniu zmodyfikowanego wydruku należy z poziomu Podglądu wydruku/ Konfiguracja wydruków otworzyć dany wydruk i w zakładce 4. Podłączenia i warunki usunąć wyrażenie 1=0 z pola Warunek.
[pyt. 1633] [OPT] Gdzie należy wprowadzić odliczenia na Internet dla właściciela?
 • Należy wejść w menu Ogólne/ Inne/ Właściciele, na formularzu właściciela za pomocą ikony Kwoty deklaracji wchodzimy na Listę kwot deklaracji właściciela. Na formularzu kwot deklaracji za grudzień 20XX roku w polu Odliczenia na internet należy wprowadzić łączną kwotę wydatków do odliczenia w deklaracji PIT-36 albo ręcznie wprowadzić na formularzu deklaracji PIT-36.
[pyt. 1024] [OPT] Jak utworzyć dokument deklaracji rocznej: PIT-36, PIT-36L, CIT-8, PIT-28?
 • Aby utworzyć dokument deklaracji rocznej, należy otworzyć Listę zaliczek PIT-36 (lub Listę zaliczek PIT-36L/Listę zaliczek na CIT-8/Listę zaliczek na podatek ryczałtowy), a następnie obok ikony zielonego plusa wybrać odpowiedni formularz


  i za pomocą przycisku Przelicz deklarację lub < F8 > przeliczyć deklarację.

[pyt. 412] [OPT] Czy po zamknięciu okresu obrachunkowego program sam przeksięguje konta kosztowe na konto Wynik finansowy?
[pyt. 411] [OPT] Bilans otwarcia został wprowadzony ręcznie z poziomu Księgowość/ Inne/ Dokumenty BO, ale nie powstała płatność w Preliminarzu płatności na kontrahenta, którego zapis BO dotyczył (np. konto 201-ABC), dlaczego?
 • W pierwszej kolejności należy sprawdzić czy w Konfiguracji firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa został zaznaczony parametr „Generowanie płatności dla bilansu otwarcia na kontach rozrachunkowych”. Następnie na zapisie bilansu otwarcia należy sprawdzić czy parametr "Generuj płatność" jest zaznaczony, a wybrane konto na zapisie jest określone w planie kont jako rozrachunkowe. Należy pamiętać, że płatność powstaje tylko i wyłącznie dla konta rozrachunkowego. Jeśli jest to konto rozrachunkowe i dodatkowo słownikowe to płatność powstaje dla podmiotu przypisanego do tego konta. Jeśli jest to konto rozrachunkowe, ale niesłownikowe to płatność powstaje na podmiot Nieokreślony.
[pyt. 409] [OPT] Jak utworzyć dokument bilansu otwarcia na podstawie preliminarza i kasy?
 • Parametr w konfiguracji: Konfiguracja Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa Generowanie płatności dla bilansu otwarcia na kontach rozrachunkowych – musi być odznaczony.

  Jeżeli bieżący okres obrachunkowy jest pierwszym okresem i nie ma żadnych innych dokumentów bilansu otwarcia w bieżącym okresie, wówczas przycisk „Inicjalizuj b.o. na podstawie preliminarza i kasy” jest aktywny i powoduje wygenerowanie pozycji w bilansie otwarcia dla kont rozrachunkowych słownikowych na podstawie zatwierdzonych (przeznaczonych „Do realizacji”) nierozliczonych zapisów w Preliminarzu i w raportach kasowych/bankowych. Ważne są również pola „Konto przeciwstawne” na zapisach kasowych/bankowych oraz „Konto przeciwstawne BO” na dokumentach w preliminarzu – aby dany zapis został uwzględniony w pozycjach bilansu otwarcia pole to musi być uzupełnione. W przypadku Preliminarza pole Konto przeciwstawne BO jest aktywne, jeśli data dokumentu wprowadzanego do Preliminarza jest wcześniejsza niż początek okresu obrachunkowego. Pozostałe stany kont (np. kont zwykłych) w bilansie otwarcia należy uzupełnić ręcznie.

[pyt. 408] [OPT] Sposób wprowadzenia BO w pierwszym roku pracy na programie Comarch ERP Optima?
 • Jeżeli chodzi o płatności to są dwie możliwości: parametr w konfiguracji (System/ Konfiguracja Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa parametr „Generowanie płatności dla bilansu otwarcia na kontach rozrachunkowych”):

  • odznaczony – wówczas można wprowadzić zapisy najpierw do Preliminarza płatności lub zapisów kasowych/bankowych i na tej podstawie utworzyć BO. Szczegóły w pytaniu  „Jak utworzyć dokument bilansu otwarcia na podstawie preliminarza i kasy?”
  • zaznaczony – wówczas możemy dodając pozycje na BO przez formularz zaznaczyć parametr „Generowanie płatności”.[pyt. 407] [OPT] Jak w takiej sytuacji zaimportować Bilans Otwarcia, jeżeli plany kont będą różne?
 • BO może być niekompletny, jeśli zmieniliśmy bądź usunęliśmy konto, które wykazywało w poprzednim okresie jakieś saldo. W takiej sytuacji po aktualizacji planu kont w nowym okresie obrachunkowym należy zmienić w menu Narzędzia okres obrachunkowy na poprzedni, przejść do planu kont, a następnie otworzyć formularz konta i na zakładce drugiej Dodatkowe określić Nr w przyszłym okresie. Po naciśnięciu przycisku Nr w przyszłym okresie otwiera się plan kont nowego okresu obrachunkowego. Należy wówczas wybrać odpowiednie/nowe konto.
[pyt. 406] [OPT] Czy w kolejnym okresie obrachunkowym można sobie zaimportować BO na podstawie sald kont z okresu poprzedniego?
 • Tak. Na formularzu BO jest przycisk „Inicjalizuj bilans otwarcia”.  Dodajemy na liście Dokument BO i ikoną BO.png inicjalizujemy bilans otwarcia.


  Aby program zaimportował bilans otwarcia z poprzedniego okresu muszą być spełnione następujące warunki:

  • Nie ma jeszcze dokumentu Bilansu otwarcia,
  • Konta znajdują się w aktualnym okresie obrachunkowym,
  • Konta są aktywne,
  • Konta są typu: Aktywa, Pasywa, Aktywa-pasywa, Pozabilansowe,
  • Operator nie ma zakazu do konta,
  • Obroty na koncie są różne od zera.

  Funkcja została zaprezentowana na filmie instruktażowym dostępnym pod linkiem: http://www.erp.comarch.pl/filmy/index.html?site=movies&optima2010,ksiegowosc,inicjalizacja_bilansu

[pyt. 403] [OPT] Utworzony został nowy okres obrachunkowy, przeniesiony plan kont oraz BO, ale jeszcze jakieś konta zostały dopisane w starym okresie. Jak teraz uaktualnić plan kont?
 • Księgowość/ Plan kont rozwinąć menu obok ikony Generowanie wzorcowego planu kont wybrać opcję "Aktualizacja planu kont z poprz. okresem" . Usunąć wcześniej wygenerowany BO i dodać go na nowo po wykonaniu aktualizacji planu kont.
[pyt. 402] [OPT] Zmieniony został plan kont i wyliczając zestawienie wyświetla się komunikat, informujący, że nie ma danego konta w tym roku, a my go już nie chcemy mieć. Co zrobić, żeby zestawienie działało z dwoma różnymi planami kont?
 • W menu Księgowość/ Zestawienia księgowe ikona Pozycje zestawienia w poszczególnych pozycjach, w których występuje to konto zaznaczyć parametr Nie sprawdzaj istnienia kont.
[pyt. 401] [OPT] Dodając dokument BO pojawia się komunikat o następującej treści: "Brak okresu obrachunkowego dla numeracji dokumentu” jaka może być przyczyna?
 • Komunikat pojawia się w sytuacji, gdy w definicji dokumentu dla BO w członie numeracji jest „rok obrachunkowy”.

  Dodajemy BO np. na rok 2016 r. a data bieżąca w programie to rok 2017r. Rozwiązanie problemu to zmiana daty w menu Narzędzia/ Data bieżąca i ustawienie daty np. 01.01.2016r.
[pyt. 399] [OPT] Jak otworzyć nowy rok w module Księga Podatkowa?
 • Nie ma okresów obrachunkowych w Księdze Podatkowej.
[pyt. 398] [OPT] Jak przenieść wszystkie zapisy z bufora "na czysto"?
 • Menu Księgowość/ Dzienniki zapisy Bufor, wszystkie dzienniki, zaznaczona opcja Rok zaznaczamy wszystkie zapisy na liście (skrót z klawiatury Ctrl+A) i naciskamy przycisk książeczki ksiazeczka.png.

   

  Otrzymujemy komunikat „Przed przeniesieniem zapisów z bufora do księgi należy wykonać renumerację oraz posortować zapisy narastająco po kolumnie Data księgowania. Czy przenieść zaznaczone zapisy do księgi?" Wybieramy TAK.

  Uwaga: Przed księgowaniem „na czysto” dokumenty muszą byś posortowane na liście według daty księgowania, w tym celu należy wykonać renumerację ikoną piorundzienniki.pngalbo posortować listę wg Daty księgowania.

   

   

[pyt. 395] [OPT] Jak zakończyć rok, otworzyć nowy okres obrachunkowy i zainicjalizować Bilans Otwarcia w module Księga Handlowa?
 • 1. W pierwszej kolejności należy przeksięgować przychody i koszty na wynik finansowy, następnie przenieść wszystkie zapisy z bufora do dzienników na czysto oraz zatwierdzić BO na 20XX rok. Na końcu zamknąć okres obrachunkowy
  w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Okresy obrachunkowe. 

   2. Następnie w Konfiguracji Firmy/Księgowość/ Okresy obrachunkowe należy otworzyć nowy okres obrachunkowy na kolejny rok. Program zapyta czy kopiować ustawienia z poprzedniego okresu obrachunkowego, (chodzi o plan kont, nazwy dzienników cząstkowych, grupy kont, kręgi kosztów oraz domyślne dzienniki dla RK i KOMP) oraz czy ustawić ten okres obrachunkowy jako bieżący? Jeżeli Użytkownik wybierze opcje TAK, wówczas program będzie się uruchamiał zawsze z tym okresem obrachunkowym. Funkcja została zaprezentowana na filmie instruktażowym dostępnym pod linkiem:

   3. W nowym okresie obrachunkowym 20XX można zaimportować BO na podstawie zapisów z okresu poprzedniego ikoną „Inicjalizuj bilans otwarcia”, która jest dostępna na formularzu BO. Jeżeli poprzedni okres obrachunkowy nie został zamknięty pojawi się komunikat: "Poprzedni okres obrachunkowy nie został zamknięty. Zaimportowane dane mogą być niekompletne. Czy kontynuować ?", dlatego też najlepiej wykonywać tę operację, gdy już wszystkie dokumenty w poprzednim roku obrachunkowym zostały zapisane z bufora na czysto, gdy zostało wykonane przeksięgowanie na wynik finansowy, wszystkie dane zostały sprawdzone oraz okres obrachunkowy 20XX został zamknięty.

  4. Płatności pozostają w module Kasa/Bank i nie trzeba wykonywać dodatkowych czynności. Dekrety są widoczne do rozliczania niezależnie od tego jaki jest ustawiony bieżący okres obrachunkowy.

Rejestry VAT

[pyt. 2305] W jaki sposób wygenerować plik JPK?
 • Aby umożliwić danemu operatorowi możliwość eksportu jednolitego pliku kontrolnego należy w konfiguracji Programu/ Użytkowe/ Operatorzy na karcie operatora zaznaczyć parametr Prawo eksportu plików JPK, który znajduje się na zakładce ogólne w sekcji Parametry wspólne. Tylko Operator z uprawnieniami administratora może zaznaczyć ten parametr sobie bądź innym Operatorom. Dodatkowo należy przejść do gałęzi System/ Konfiguracja/ Stanowisko/ Ogólne/ Jednolity plik kontrolny i ustalić folder, w którym będą zapisywały się wygenerowane pliki JPK.

  Generacja plików JPK i eksport danych odbywa się z poziomu menu Narzędzia/ Jednolity Plik Kontrolny. Po wybraniu tej opcji otwierane jest okno Pliki JPK. Aby dodać w programie plik JPK_VAT należy kliknąć na ikonę Dodaj plik JPK - spowoduje to otwarcie okna generowania obowiązkowego pliku JPK_VAT. Istnieje możliwość rozwinięcia ikony Dodaj plik JPK – pojawi się wówczas możliwość dodania oprócz obowiązkowego pliku JPK_VAT również plików JPK na żądanie US.

  Uwaga! Opcja dodania plików JPK na żądanie US powinna być wykorzystywana w sytuacji kiedy urząd skarbowy zwróci się o wygenerowanie plików podczas kontroli podatnika.

  Z poziomu okna Pliki JPK możliwe jest seryjnie wysłane plików JPK poprzez ich zaznaczenie i wybranie opcji Wyślij. Możliwe jest wysłanie pojedynczego podświetlonego na liście pliku JPK bez jego zaznaczenia. Na oknie znajduje się również przycisk Odbierz służący do odbioru UPO.

  Istnieje możliwość wysyłania do arkusza kalkulacyjnego danych znajdujących się w generowanych plikach JPK celem łatwiejszego ich przeglądania. Na oknie Pliki JPK znajduje się parametr Podczas eksportu utwórz również pliki MS Excel. Tworzony plik arkusza kalkulacyjnego zawiera arkusz dotyczący danych podatnika, agregatów oraz danych poszczególnych dokumentów. W przypadku kiedy podczas generowania pliku pojawią się jakieś błędy można w przejrzysty sposób zweryfikować je w arkuszu kalkulacyjnym.

  Innym sposobem na weryfikacje błędów przy generowaniu plików JPK jest posłużenie się zewnętrznymi programami np. Notepad++ lub Notatnik i tam po otworzeniu pliku JPK odszukać wskazaną w komunikacie błędu pozycję.

  Dokładny opis funkcji Jednolitego Pliku Kontrolnego znajduje się w biuletynie OPT079 dostępnym pod linkiem: http://www.comarch.pl/files-pl/file_265/OPT079-Jednolity-Plik-Kontrolny.pdf

  Funkcjonalność została również przedstawiona na filmie instruktażowym dostępnym pod tym linkiem:

  http://tempuri.org/tempuri.html

[pyt. 2278] Ewidencja transakcji z zagranicznymi kontrahentami. Jak ująć w Rejestrze VAT import towarów z kraju niebędącego w UE?
 • Zgodnie z ustawą o VAT przywóz towarów z terytorium państwa, które nie należy do obszaru UE, stanowi import. W takim przypadku najbardziej istotne dla ewidencji są kwestie VAT i cła. Podstawą ujęcia jest zatem dokument odprawy celnej SAD zawierający informacje dotyczące cła, podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a także faktura informująca o wysokości zobowiązania wobec kontrahenta zagranicznego. W systemie jest to realizowane poprzez wprowadzenie specjalnego dokumentu korekty (FZKG) w module Faktury.

  W przypadku pracy w programie jedynie z wykorzystaniem modułu księgowego i ewidencjonowania faktur w Rejestrze zakupu VAT, należy wprowadzić dwa osobne dokumenty:
  1. Fakturę w walucie z wartością netto i stawką 0% lub NP na kontrahenta zagranicznego (w preliminarzu pojawi się zobowiązanie wobec kontrahenta wg kursu z dokumentu SAD).
  2. Dokument w PLN na Urząd Celny składający się z dwóch pozycji: - pierwsza tylko z kwotą VAT (naliczony podatek VAT podlegający odliczeniu) - druga tylko z kwotą netto (w wysokości cła naliczonego na dokumencie SAD) (w preliminarzu powstanie płatność na Urząd Celny).

  PRZYKŁAD:
  Firma zakupiła od kontrahenta z USA towary handlowe:
   - wartość faktury wynosi 7000 USD
  - kurs waluty z dokumentu SAD wynosi 3,50 zł
  - naliczone cło wynosi 9 proc. od wartości faktury po przeliczeniu czyli 2 205,00 zł
  - podatek VAT 23 proc. 6142,15 zł - kurs sprzedaży USD w banku z dnia zapłaty zobowiązania 3,60 zł
  - opłaty manipulacyjne 1 000,00 zł.

  Operacje gospodarcze (dokument, kwota i przykładowa dekretacja) do zdarzenia przedstawiają się następująco:
  1) Zobowiązanie wobec kontrahenta zagranicznego wynikające z dokumentu SAD 7 000 USD x 3,50 zł wynosi 24 500,00 zł (FZ VAT, Kwota: wartość FZ VAT w walucie obcej x kurs waluty z dnia odprawy celnej [z dokumentu SAD], Wn Rozliczenie zakupu Ma Rozrachunki z dostawcami zagranicznymi)
  2) Naliczone cło z dokumentu SAD 24 500 x 9 proc. wynosi 2 205,00 zł (SAD, Kwota: wartość FZ VAT z punktu 1. x stawka procentowa cła, Wn Rozliczenie zakupu Ma Rozrachunki z Urzędem Celnym)
  3) Naliczony podatek VAT podlegający odliczeniu 26 705,00 zł (24 500,00 + 2 205,00) x 23 proc. wynosi 6142,15 zł (FZ VAT i SAD, Kwota: [wartość FZ VAT z punktu 1. + naliczone cło z punktu 2.] x stawka podatku VAT, Wn VAT naliczony Ma Rozrachunki z Urzędem Celnym)
  4) Opłaty manipulacyjne za dokonane czynności celne 1 000,00 zł (SAD, Kwota: wysokość opłat manipulacyjnych, Wn Rozliczenie zakupu Ma Rozrachunki z Urzędem Celnym)
  5) Obciążenie kosztów opłatami manipulacyjnymi 1 000,00 zł (PK, Kwota: wysokość opłat manipulacyjnych, Wn Podatki i opłaty [zespół 4] Ma Rozliczenie zakupu)
  6) Przyjęcie do magazynu towarów handlowych według ceny zakupu 26 705,00 zł (PZ, Kwota: wartość FZ VAT z punktu 1. + naliczone cło z punktu 2., Wn Towary Ma Rozliczenie zakupu)
  7) Zapłata zobowiązania 7 000 USD x 3,60 zł. 25 200,00 zł (WB - wypłata/KW, Kwota: wartość FZ VAT w walucie obcej x kurs sprzedaży waluty w banku z dnia zapłaty zobowiązania, Wn Rozrachunki z dostawcami zagranicznymi Ma Rachunek bankowy)
  8) Powstanie ujemnej różnicy kursowej w wysokości 700,00 zł (PK, Kwota: punkt 1. - punkt 7., Wn Koszty finansowe Ma Rozrachunki z dostawcami zagranicznymi)
  9) Uregulowanie zobowiązań wobec urzędu celnego w kwocie (6142,15+ 2 205,00 + 1 000,00) 9347,15 zł (WB - wypłata/KW, Kwota: Naliczony podatek VAT z punktu 3. + Naliczone cło z punktu 2. + wysokość opłat manipulacyjnych, Wn Rozrachunki z Urzędem Celnym Ma Rachunek bankowy)
[pyt. 2273] Dlaczego na wydruku pełnym 7 kolumn nie jest uwzględniona faktura ze stawką np. 7%?
 • Z poziomu Konfiguracji Firmy/ Księgowość/Wydruki rejestrów VAT zostały określone stawki, które są pobierane do wydruków. Aby faktura o stawce 7% była uwzględniona na Wydruku pełnym 7 kolumn należy z poziomu Konfiguracji Firmy/Księgowość/Wydruki rejestrów VAT uwzględnić również tę stawkę.
[pyt. 2109] [OPT] W jaki sposób wprowadzić do rejestru VAT fakturę zakupu od której przysługuje 50% odliczenie podatku VAT?
 • Użytkownik ma możliwość automatycznego podziału odliczeń TAK/NIE na pozycji dokumentu w Rejestrze zakupów VAT zgodnie ze wskazanym przez siebie wskaźnikiem np. 50 %.

  Parametr Podziel odliczenia na formularzu kategorii
  Na formularzu kategorii o typie kosztowym  jest dostępny parametr Podziel odliczenia. Po jego zaznaczeniu następuje wyszarzenie pola Odliczenia i aktywne staje się pole przeznaczone na wprowadzenie procentu odliczenia.
  Mechanizm automatycznego podziału odliczeń działa w oparciu o parametr Podział odliczeń w rejestrze VAT zakupu dostępny w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry. Decyduje on o tym, w jaki sposób będzie następowało rozbicie pozycji faktury. Domyślnie zaznaczona jest opcja Netto i VAT oznaczająca, iż podział wybranej pozycji w Rejestrze VAT zakupu będzie dotyczył zarówno kwoty netto i VAT. Wybór drugiego wariantu – VAT – spowoduje powstanie dwóch pozycji, gdzie w jednej z nich zostanie ujęta kwota netto w całości oraz VAT zgodnie z procentem odliczenia (Tak lub Warunkowo) oraz w drugiej pozycji zostanie ujęta pozostała wartość podatku VAT z odliczeniem na Nie.

  Funkcja Podziel odliczenia Tak/Nie
  Na pozycji faktury w Rejestrze VAT zakupu Użytkownik ma możliwość ręcznego podziału odliczeń. Funkcja dostępna jest pod prawym klawiszem myszy z poziomu menu kontekstowego lub poprzez wciśnięcie klawiszy: <ALT>+<P>.
  Po wybraniu opcji Podziel odliczenia Tak/Nie podpowiada się okno, w którym należy wskazać procent odliczenia oraz jeden z wariantów podziału: Netto, VAT lub sam VAT. Domyślnie ustawienie opcji podziału związane jest z ustawieniem parametru w Konfiguracji – Podział odliczeń w rejestrze VAT zakupu.

  50_vat.png
  Funkcja została zaprezentowana na filmie instruktażowym dostępnym pod linkiem:
[pyt. 2105] [OPT] Nie można wygenerować korekty. W kolejnych miesiącach jest już wygenerowana korekta na VAT-ZD.
 • Jeżeli chcemy wygenerować korektę np. za styczeń a mamy już wygenerowaną korektę w późniejszym miesiącu np. w lutym, należy w pierwszej kolejności usunąć korektę z lutego i następnie wygenerować korektę w styczniu.
[pyt. 1818] [OPT] Czy w Rejestrze VAT na fakturze walutowej w transakcji krajowej jest możliwość płatności VAT-u w PLN?
 • Tak. W tym celu podczas dodawania faktury walutowej w transakcji krajowej w Rejestrze VAT należy na trzeciej zakładce Waluta po wyborze waluty obcej zaznaczyć parametr Płatność VAT w PLN. Po zaznaczeniu tej opcji na drugiej zakładce Kontrahent pojawiać się będą dwie płatności, jedna w walucie obcej na wartość netto, druga w PLN na kwotę VAT, które pojawią się w Preliminarzu płatności w dwóch odpowiednich rejestrach, kolejno w walutowym i dla waluty systemowej. Istnieje również możliwość by parametr był automatycznie zaznaczany. W tym celu należy z poziomu System/ Konfiguracja/ Firma/ Księgowość/ Parametry zaznaczyć parametr Płatność VAT w PLN na fakturach krajowych w walucie i ikoną dyskietki zapisać zmiany.
[pyt. 1807] [OPT] Jak poprawnie zaewidencjonować faktury sprzedaży w Rejestrze VAT żeby pojawiły się w odpowiednich polach na Deklaracji VAT-7 ?
 • Poniższa tabela zawiera informacje w jaki sposób faktury sprzedaży są kwalifikowane na deklaracje dla podatku od towarów i usług, wg wzoru 17.

  Poz. na VAT-7

  Stawka VAT

  Rodzaj faktury

  Rodzaj sprzedaży

  Rodzaj transakcji

  Uwagi

  10

  ZW

  FA zwykłe

  Dokument wewnętrzny

  wszystkie

  Krajowa

  Uwzględnia NP, jeśli jest ustawiony parametr „Uwzględniać sprzedaż
  nie podlegającą VAT
  na VAT-7” i transakcja krajowa.

  FA zwykłe

  wszystkie

  Wewnątrzunijna

  Wewnątrzunijna trójstronna

  Wewnątrzunijna – podatnikiem jest nabywca

  Eksport, Eksport – zwrot

  Krajowa – podatnikiem jest nabywca

  Pozaunijna – podatnikiem jest nabywca

   

  FA zwykłe

  Dokument wewnętrzny

  wszystkie

  Poza terytorium kraju (stawka NP)

   

   

  11

  Wszystkie

  FA zwykłe

  Dokument wewnętrzny

  wszystkie

  Dostawa poza terytorium kraju

  Zawsze uwzględnia NP (niezależnie od ustawienia parametru Uwzględniać sprzedaż nie podlegającą VAT na VAT-7)

  NP

  FA zwykłe

  Dokument wewnętrzny

  wszystkie

  Poza terytorium kraju (stawka NP)

   

  FA zwykłe

   

  Usługi

  Wewnątrzunijna

  Wewnątrzunijna trójstronna

  Wewnątrzunijna – podatnikiem jest nabywca

  Pozaunijna – podatnikiem jest nabywca

  12

  Wszystkie

  FA zwykłe

  Dokument wewnętrzny

  Usługi

  Dostawa poza terytorium kraju i zaznaczone „Rozliczać w VAT-UE”

   

  Zawsze uwzględnia NP (niezależnie od ustawienia parametru Uwzględniać sprzedaż nie podlegającą VAT na VAT-7)

  NP

  FA zwykłe

  Dokument wewnętrzny